Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faste ansettelser Heltid og deltid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faste ansettelser Heltid og deltid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faste ansettelser Heltid og deltid
Av stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap)

2 Målsettinger Arbeiderpartiet ønsker å redusere ufrivillig deltid både i offentlig og privat sektor. Gjennom samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner vil vi ta et krafttak for å nå dette målet. Arbeiderpartiet vil styrke innsatsen mot ufrivillig deltid og for retten til heltid, gjennom å foreslå nye lovendringer. En bedret kommuneøkonomi vil gi mulighet for å øke antallet årsverk i helse- og omsorgsyrkene, og dermed også antallet heltidsstillinger.

3 Landsmøtevedtaket Hovedpunktene i DnAs landsmøtevedtak:
Lovbestemt reell stillingsprosent. Lovbestemt fortrinnsrett for deltidsansatte. Lovbestemt drøftingsplikt. Lovbestemt plikt til arbeidsplaner med tilrettelegging for heltid. Tiltak mot ufrivillig deltid og for heltid må inngå i Likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt.

4 Definisjoner Sysselsatte er personer med inntektsgivende arbeid.
Undersysselsatte er deltidsansatte som har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg arbeid og kan begynne i arbeid straks. (Prosenten regnes av arbeidsstyrken). Arbeidsstyrken (de yrkesaktive) er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige. (Kilde: SSB)

5 Statistikk Tall på deltidssysselsatte: 429.000 i 2009.
41 prosent av de sysselsatte kvinnene har deltidsjobb. Tall på deltidssysselsatte: i 2009. i 2010. i 2011 (1. kvartal). Tall på undersysselsatte: i 2009 i 2010 i 2011 (1. kvartal). (Kilde: AKU 1. kvartal 2011, SSB)

6 Utfordringer Ikke all deltid er uønsket.
For den enkelte arbeidstaker er det viktig å oppnå den ønskede stillingsbrøken. Arbeidsgivernes behov stemmer ikke alltid overens med arbeidstakernes ønsker. Vi må jobbe for å oppnå en bedre match. I framtida vil det bli færre yrkesaktive per pensjonist. Vi vil trenger flere yrkesaktive i full stilling. I framtida vil det bli mange flere pleietrengende eldre, og spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren vil vi trenge flere som jobber fulltid.

7 Heltid deltid Vil redusere ufrivillig deltid, og at alle som ønsker det får arbeide heltid Flere tiltak: Fortrinnsretten skal være reell Drøftingsplikt om bruk av deltid Rett til økt stillingsandel ved jevnlig merarbeid over tid Partenes ansvar

8 Og flere tiltak er allerede igangsatt mot ufrivillig deltid
Treårssatsing i gang fra 2011 (75 mill kr) - finne gode løsninger og spre dem Helseforetakene er pålagt å redusere bruken av deltid med minst 20 % i løpet av 2011 Utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune” skal blant annet støtte lokale tiltak mot ufrivillig deltid Likestilling av skift og turnus

9 R Et trygt og godt arbeidsliv for alle
Et arbeidsliv preget av samarbeid og respekt, medbestemmelse, utjevning og anstendige arbeidsvilkår. Kamp mot sosial dumping Faste og direkte ansettelser skal være normen Et velregulert arbeidsliv er nødvendig for den norske velferdsmodellen.

10 Fast ansettelse Ansettelse i fast stilling er hovedregelen og skal fremdeles være hovedregelen. Adgang til midlertidige ansettelser skal være unntaket. Minimumsdirektiv Vi legger til grunn at våre regler videreføres. Flere land med restriksjoner på innleie i Europa. Eks Belgia, Frankrike, Tyskland og Spania.

11 hva er formålet med direktivet
Vikarbyråansattes rettigheter skal bedre gjennom et likebehandlingsprinsipp Vikarbyråene skal ha rimelig forutsigbare rammebetingelser ( anerkjennes som arbeidsgivere) Ordinære faste ansettelser skal være hovedregelen Men.. Omfanget må være begrenset så vi ikke undergraver hovedregelen om faste ansettelser I dag 1 – 2 % sysselsatte i bransjen.

12 hva med innleiereglene ?
Vikarbyrådirektivet gir utrykkelig adgang til begrensninger på innleie, når de er begrunnet i allmenne hensyn. Vi mener våre begrensninger , at innleie bare kan brukes når vilkårene for midlertidige ansettelser er oppfylt, vil stå seg i forhold til direktivet. En eventuell reservasjon kan gi mottiltak fra EU En reservasjon vil, slik vi ser det, uansett ha liten selvstendig betydning- sak kan reises på bakgrunn av dagens EØS regler.

13 Tiltakspakken Opplysningsplikt for innleier, ovenfor den vikarbyråansatte og fra vikarbyrået ovenfor innleievirksomheten. Solidaransvar Drøftingsplikt ved bruk av innleid arbeidskraft Arbeidstilsynets kontroll med at drøftingsplikten overholdes.

14 bemanningsbransjen Stor variasjon innen bransjen
1 mai foretak Domineres av store foretak ( 50 ansatte) små foretak (under 10 ansatte) utgjør 2 % av bransjen. Sysselsetter i underkant av 2 % av de sysselsatte i Norge i 2010 ( 47000) 26 % har korttidsopphold 43 % midlertidig ansatt uten garantilønn.

15 Utfordringer For mange i midlertidige stillinger
Brudd på arbeidsmiljøloven Flere burde hatt fast ansettelse i vikarbyråene Sosial dumping Åpent europeisk arbeidsmarked

16 Er det da ingen grunn til uro ?
Jo, absolutt! Vi deler fagbevegelsens bekymring over utviklingen mot mer ”løsarbeid” i deler av arbeidslivet. Men det gjelder mer en vikarer, for eksempel økende bruk av underentreprenører/ outsourcing Likebehandlingsprinsippet og tiltakspakken vil være gode bidrag, men ikke tiltrekkelig. Bedre håndheving, fortsatt tung innsats mot sisial dumping, nei til direktivet løser ikke dette.

17 Langsiktige utfordringer (1)
Antall eldre (67 år og over) og barn og unge (under 20 år) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder (20–66 år). Prosent. (Kilde: NB 2011, Fin.dep.)

18 Langsiktige utfordringer (2)
Netto overføringer fra staten etter alder i kroner: (Kilde: NB 2011, Fin.dep.)

19 Langsiktige utfordringer (3)
Utførte timeverk per innbygger: (Kilde: NB 2011, Fin.dep)

20 Langsiktige utfordringer (4)
Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og pensjons-utgifter i folketrygden. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge: (Kilde: NB 2011, Fin.dep.)

21 veien videre ? Flere i hele stillinger Flere i faste ansettelser
Økt organisasjonsgrad Sterk arbeidsmiljølovgivning Effektive kontrollsystem Opplæring om arbeid og arbeidsmiljø inn i grunnskolen.

22 Hva er den største trusselen mot et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser ?
At de borgerlige vinner valget i 2013….


Laste ned ppt "Faste ansettelser Heltid og deltid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google