Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kampen for arbeidervernet Hva er skjedd med sykelønna? Den skulle jo ikke røres – sa de.. Trondheimskonferansen 2013 www.ebbawergeland.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kampen for arbeidervernet Hva er skjedd med sykelønna? Den skulle jo ikke røres – sa de.. Trondheimskonferansen 2013 www.ebbawergeland.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kampen for arbeidervernet Hva er skjedd med sykelønna? Den skulle jo ikke røres – sa de.. Trondheimskonferansen 2013 www.ebbawergeland.no

2 Enstemmig storting innførte full lønn under sykdom for alle i 1977 Fra 1990 bred politisk motstand mot ordningen - den er for dyr

3

4 Kilde: Sintef 2009 Stabil fraværsprosent (svinn pga fravær) 1971-2008 Brudd ved høy arbeidsløshet (90-tall) og lovendringer (1978 og 2004)

5 Ny 1991: Yrkessyke presses til å si opp (§ 8-5) Til et medlem som av helsemessige grunner ikke er i stand til å utføre det arbeidet vedkommende hadde på sykmeldingstidspunktet, men som ellers er arbeidsfør, kan det ytes sykepenger i en tidsbegrenset periode på opptil 12 uker. Det er et vilkår for rett til sykepenger etter denne paragrafen at medlemmet har meldt seg som arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten, og at et eventuelt arbeidsforhold har opphørt i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kolliderer med AML: oppsigelsesvern for sykmeldte

6 SV protesterte i sosialkomiteen Dersom hensikten..er å stimulere den sjukmelde til å ta anna arbeid…må trygdekontor og arbeidsmarknadsetat kunne samarbeide med pasienten utan en formalistisk ordning med..rett til sjukepenger i ein kortare periode… ein form for innstramming som kan verte eit press.. og i nokre høve føre til at pasienter etter dei 12 vekene må over på sosialstønad. (Innst O nr.11 – 1990-91 s.16)

7 Ny 2002 : Informasjonsplikt (§ 8-8) Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt. Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning Kolliderer med AML som begrenser arbeidsgivers rett til helseopplysninger

8 Regjeringens forslag var verre Innføring av plikt for henholdsvis arbeidstakere og leger til å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgivere med hensyn til arbeidstakers funksjonsevne - intensjonsavtalen legger opp til at arbeidstaker og lege skal ha plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiver om funksjonsevne (Innst. O. nr. 39, Ot.prp. Nr.29 (2001-2002) s.11)

9 Ny 2004: Graderte sykmelding (§ 8-6) Dersom medlemmet delvis kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak, skal det ytes graderte sykepenger.

10 Kilde: Sintef 2009 Stabil fraværsprosent (svinn pga fravær) 1971-2008 Brudd ved høy arbeidsløshet (90-tall) og lovendringer (1978 og 2004)

11 Nytolking 2011: Gradert sykmelding (§ 8-6 rundskriv – utnytte restarbeidsevnen) Det er.. ikke noe til hinder for å yte graderte sykepenger når arbeidstakeren bruker lengre tid på å utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, for eksempel bruker hele dagen på å utføre 50 prosent av sine oppgaver. Arbeidsgiveren og den sykmeldte må samarbeide om å finne fram til en funksjonell og akseptabel arbeidsordning. OBS! Legen kan presisere at det gjelder tida

12 Fra demokratiske reformer til forsvarskamp Etterkrigstid (1945-1978): Tverrpolitisk reformvilje – Folketrygdloven (FTL) 1967 – Sykelønnsordningen (en del av FTL) 1978 – Arbeidsmiljøloven (AML) 1977 Ny sosialpolitisk profil i Europa fra 80-tallet: Arbeidslinja – Mindre snakk om utjevning, mer om styring av arbeidskraften – Dårligere trygd «stimulerer til jobbsøking» – Fra skatter (felles) til forsikring (privat) Angrep på AML og FTL (1991,2002, 2004, 2011) – Sykelønnsordningen (1991-) (samarbeid om fraværsreduksjon) – «Arbeidslivslovutvalget» (1999-2005) – Pensjonsforliket 2005

13 To ulike fortellinger om arbeidslivet – konflikt eller Kardemomme by Arbeidsmiljøloven: arbeidstaker er den svake parten i arbeidsforholdet – Begrenser arbeidsgivers adgang til helseopplysninger – Begrenser arbeidsgivers adgang til å si opp sykmeldte. Sykefraværskampanjene og IA-avtalen: alle vil ha mindre sykefravær og mer arbeidslinje – Tvinger den sykmeldte til «åpenhet og dialog» med arbeidsgiver om egen helse – Tvinger den sykmeldte som blir syk av jobben, til å slutte – Trepartsavtalene brukes til forberede lovendringer som systematisk har svekket den sykmeldte (arbeidstakeren)

14 Sykefraværskampanjene og IA-avtalen: I norsk arbeidsliv er vi alle på samme trikk, og lavere sykefravær (svinn) er vårt felles mål Arbeidslinja

15 ..høyt sykefravær eller redusert arbeidsevne [vil] være et brudd med de opprinnelige forutsetningene for arbeidsavtalen. ….øker derfor faren for at arbeidstakeren kan miste sitt arbeid. Myndighetene har søkt å bøte på dette ved å gi vernebestemmelser for arbeidstakere i en slik situasjon.

16 «Arbeiderspørsmålet» Arbeiderkommisjonen av 1885 – Mandatet for kommisjonen gikk ut på at den skulle drøfte både en lov om fabrikktilsyn, spørsmålet om arbeidsgivernes ansvar for arbeidsulykker, og mulighetene for å få i stand syke-, ulykkes- og alderstrygder Fabriktilsynsloven 1892; Ulykkestrygd for industriarbeidere 1894; Sygeforsikringsloven 1908 (Bull 1953 s.51)

17 NTL’ere toger oppover Torggata. 1.mai 2009 Foto: Kristian Brustad

18 Forsvar sykelønnsordningen, forsvar sykmeldtes oppsigelsesvern og personvern LO vil arbeide for at sykmeldtes informasjonsplikt fjernes, jfr. Folketrygdlovens (FTL) § 8-8, at «friskmelding til formidling» fjernes (jfr. FTL § 8-5), at «nytolkingen» av gradert sykmelding fjernes (jfr. FTL § 8-13) og at det absolutte kravet om at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøter fjernes. og Trondheimsresolusjonen 2013?


Laste ned ppt "Kampen for arbeidervernet Hva er skjedd med sykelønna? Den skulle jo ikke røres – sa de.. Trondheimskonferansen 2013 www.ebbawergeland.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google