Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringspolitisk avdeling Helseforetakene - forretningsmessig drevne foretak i en større reform LO Stats Landskonferanse 11. september 2008 Fanny Voldnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringspolitisk avdeling Helseforetakene - forretningsmessig drevne foretak i en større reform LO Stats Landskonferanse 11. september 2008 Fanny Voldnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringspolitisk avdeling Helseforetakene - forretningsmessig drevne foretak i en større reform LO Stats Landskonferanse 11. september 2008 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol LO

2 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 2 Internasjonalt økonomistyringssystem Overordnet drivkraft: Bedre kontroll med offentlige utgifter Skal gi: Bedre oversikt over kostnader Bedre oversikt over offentlig eiendeler og forpliktelser Bedre styringsverktøy Reformen promoteres av OECD, Det internasjonale pengefondet (IMP), Verdensbanken og Den internasjonale Revisorforeningen (IFAC). I Norge: NOU 2003:6 Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten. - ”fra forvaltning til forretning” -

3 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 3 Økonomistyringssystemet – operasjonelle tiltak Administrative/ Finansielle/ organisatoriske tiltak (NPM) økonomiske tiltak (NPFM Utskilling/oppsplitting av Underlagt aksjelov, SF eller særlov forvaltningen i AS/foretak+ regnskapslov Delegert beslutningsmyndighet AS/foretak eller enhet får resultatansvar (inntjeningsfokus) Delt bestiller/utfører funksjonKrav om selvkost (alle kostnader,inkl. Felleskostnader, internfakturering) Mål & resultatstyring Nøkkeltall + resultatansvar Nytt finansieringssystem og insentivordninger (resultatlønn) VirksomhetsstyringBudsjett og årsregnskap ut fra regnskapsregler fra privat sektor. (kapitalkostnad) Statsbudsjett/Statsregnskaper avlegges ut fra regnskapsregler fra privat sektor (for Norge AS) TILTAKENE MÅ SES I SAMMENHENG

4 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 4 Helse sør 2002 / 2003 Forskjell = 7 458 387 000

5 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 5 ØKONOMISTYRING OG ORGANISERING statsråden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Regionalt Helse Helse Helse Helse SørØst Vest Midt Nord RHF RHF Lokalt Riks- UllevålAkerSørlandet hospitalet Univ.sykeh.Sykeh. Sykehus HF HF HF HF

6 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 6 Noen formelle endringer i Norge Fra 1990 - ; Utskilling fra forvaltningen og etablering av flere statlige selskaper samt flere kommunale og interkommunale AS (regnskapsloven) 2002: Helseforetaksreformen (regnskapsloven) - - - - - - - - - - - - - - - - 2003:NOU:2003:6 ”Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten” (statsbudsjettutvalget) 2000-2004: Flere endringer i Kommuneloven. bl.a. Kommunale og interkommunale aksjeselskaper, kommune stiftelser, legater kan revideres av privat revisor. Revisorutdanningen endres 2004: Opprettelse av Senter for statlig økonomistyring (SSØ) 2004-2006:Revidert reglement for økonomistyring og nytt bevilgningsreglement (delegert beslutningsmyndighet og resultatansvar) 2005: ”Periodiseringsprosjektet”: Pilotprosjekt i 10 statlige virksomheter med utprøving av nye regnskapsregler (SRS) 2005: Arbeidsgruppe vurderer etter innspill fra revisorforeningen, NHO og KS om kommuner bør bruke regnskapsregler fra privat sektor. KRD har så langt avvist prøveprosjekt 2006: 9 Statlige RegnskapsStandarder (SRS) basert på regnskapsregler fra privat sektor 2006-: SSØ avholder kurs i risikostyring og mål & resultatstyring, BI er engasjert for å drive økonomi- og lederopplæring

7 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 7 Nye regnskapsregler – Hvilke regler er det snakk om? Internasjonale regler for offentlig sektor, IPSAS IPSAS bygger på IFRS, regnskapsregler for børsnoterte private selskaper. Norsk regnskapslov er tilpasset IFRS fra 2005 Ikke historisk rapportering, men beregninger basert på framtidig inntjeningspotensiale gjennom bruk av markedsverdier (gjenanskaffelsesverdi) Kortsiktig perspektiv Målemetodene har store manipulasjonsmuligheter Reglene er ikke nøytrale Reglene er rent bedriftsøkonomiske, basert på forrentning av kapital

8 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 8 Hvem utarbeider reglene? Internasjonalt: IPSAS, internasjonale regnskapsregler for offentlig sektor utarbeides av Den internasjonale revisorforeningen IFAC, uten offentlig deltakelse (fram til 2006). To norske revisorer deltar Finansieres av IFAC, IMF, Verdensbanken og to amerikanske banker Nasjonalt: SSØ utarbeider SRS (Statlige regnskapsstandarder) som bygger på IPSAS og norsk regnskapslov Godkjennes av Finansdepartementet Den norske revisorforening og de 4 store revisjonsselskapene har en sentral rolle i norsk regnskapsrett

9 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 9

10 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 10 LOs forskningsoppdrag 2008 - funn Høgskolen i Hedmark: Ikke underskudd for helseforetakene hvis de hadde ført regnskaper som før helseforetaksreformen Forretningsbasert økonomistyringssystem lite egnet for offentlig sektor. Må etablere regler for ”god offentlig økonomistyring”. Fafo: Tillitsvalgte er mer skeptisk til bruken av forretningsbasert system enn ledere. Mer fokus på økonomi og mindre på tjenestene.

11 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 11 Internasjonal kritikk mot systemet Systemet har ført til nedbygging av offentlig sektor og har svekket den parlamentariske kontrollen over skattebetalernes penger fordi systemet: Tilrettelegger for privatisering Fremmer offentlig-private løsninger Krever nye lover som begrenser offentlig innsyn Ingen land har så langt kunnet påvise besparelse for skattebetalerne.

12 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 12 Oppsummering Mange utfordringer i helsesektoren, men dette økonomistyringssystemet løser ingen av dem. LO etterlyste i 2007 hva det innebærer at helseforetakene er underlagt forretningsmessige prinsipper (regnskapsloven). Alternativ finnes: Sterkere politisk styring Erstatte konsernmodellen med forvaltningsstyring Erstatte regnskapsloven med regler for kommunal regnskapsføring All revisjon av sykehusene må utføres av Riksrevisjonen.

13 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 13 LOs høringsuttalelse fra 22.juni 2007: ”I tillegg til den gjennomførte vurderingen av finansieringssystemet etterlyser LO en analyse av hva det innebærer at helseforetakene er underlagt forretningsmessige prinsipper (regnskapslovens bestemmelser). En slik analyse bør særlig omfatte hvordan lokalsykehusenes situasjon påvirkes av de regionale helseforetakenes (morselskapenes) strategiske og forretningsmessige tilpasninger og krav om å gå i balanse. I den forbindelse bør det besvares om det er noen sammenheng mellom salg av bygninger, planer om salg av enheter (som for eksempel psykiatriske sykehus), forslag om nedlegging av lokalsykehus og bruken av regnskapslovens bestemmelser.”

14 Næringspolitisk avdeling LO Stats Landskonferanse14. jul. 2014side 14 Kilder: Ellwood Sheila and Newberry Susan; Public sector accrual accounting: institutionalising neo-liberal principles? Accounting, Auduting & Accountability Journal Vol. 20 No.4 2007 Guthrie James and Humphrey Christopher, J.R.Jones, Olov Olson; International Public Financial Management Reform. Progress, contradictions and challenges, IAP 2005 Howard Mellett, Louise Macniven, Neil Marriott; NHS Resource Accounting in Wales: Problems of Implementation, The Institute of Chartered Accountants of Scotland 2007 Jensen Bjarne og Bollingmo Magnar, Helsereform- utfordringer og løsninger, Høgskolen i Hedmark 2007 rapport nr. 15 Jensen Bjarne; Offentlige velferdsgoder. Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management. Høgskolen i Hedmark 2007 rapport nr. 12 Newberry Susan M.; New Zealand’s Public Sector Financial Management System: Financial Resource Erosion in Government Department, University og Canterbury 2002. Newberry Susan and Pallot June; New Zealand Public Sector Management and Accounting reforms. The Hidden agenda, International Public Financial Management Reform, Progress, contradictions and challenges, Guthrie, Humphrey, Jones, Olson, Information Age Publishing, Connecticut 2005 Newberry Susan, Kostnadssammenligninger og konstitusjonell kontroll, Stat & Styring 04/2006 Paulsson Gert: Accrual Accounting in the Public Sector: Experiences from the Central Government in Sweden, Financial Accountability & Management 22 (1) February 2006 Savas E.S.; Privatizing the Public Sector. How to Schrink Government, Chatham House Publishers 1982 Savas E.S.; Privatization. The Key to Better Government, Chatham House Publishers 1987 Statskonsult; Oppsummering og vurdering av erfaringer med periodiseringsprosjektet, juni2006 The Legacy of June Pallot. Ed Susan Newberry, 2006 Voldnes Fanny; Helseforetakene – forretningsmessige foretak i en større reform, Alternativ evaluering av helseforetaksreformen, Folkebevegelsen for lokalsykehusene 2007. Østre, Stein; Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning, Høgskolen i Hedmark 2007 rapport nr. 14 NOU 2003:6 Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten


Laste ned ppt "Næringspolitisk avdeling Helseforetakene - forretningsmessig drevne foretak i en større reform LO Stats Landskonferanse 11. september 2008 Fanny Voldnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google