Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Active Server Pages Dynamic content in Microsoft Internet Information Server 4.0+

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Active Server Pages Dynamic content in Microsoft Internet Information Server 4.0+"— Utskrift av presentasjonen:

1 Active Server Pages Dynamic content in Microsoft Internet Information Server 4.0+

2 Mål Ha en oversikt over hvordan ASP passer inn i puslespillet Kunne skrive dynamiske sider ved hjelp av ASP Kunne aksessere COM komponenter ved hjelp av ASP Kunne skrive ATL COM komponenter for bruk med ASP sider

3 Krav ASP kjører på IIS 4.0 og høyere IIS finnes få Windows NT Server Option Pack For å bruke XML må en XML parser installeres. Msxml.dll følger med Internet Explorer 5.0 og høyere For å lære ASP bør man ha kjennskap til HTML JScript/JavaScript eller VBScript kunnskap er også en fordel, men disse språkene er lette å lære dersom man kan programmere

4 Hello ASP ASP 1: Hello world

5 Anatomien til en ASP side I utgangspunktet en vanlig HTML side Elementer som starter med <% angi ASP elementer ASP elementer behandles av serveren før svaret sendes til klienten ASP elementer er skrevet i et script-språk som JScript eller VBScript http://gnats/asp-sample/01hello.asp

6 Spesielle ASP Elementer <%@LANGUAGE er et ASP direktiv som angir hvilket språk (JScript eller VBScript) som skal brukes Andre direktiver er f.eks. @CODEPAGE, @TRANSACTION, og @LCID er en forkortelse for

7 Eksempel 2 <% for ( var i=0; i<10; i++ ) { var line = "Iteration " + i + " "; Response.Write(line); } %>

8 Program-biter Vi kan ha programbiter i ASP siden. Program-bitene er i et element. Programbitene vil bli utført akkurat som en hvilket som helst script. Vi bruker Respose objektets Write metode for å skrive til resultatsiden. http://gnats/asp-sample/02-1loop.asp

9 Html i script i html ASP 2: Looping ASP script Iteration : Hello there

10 Mikse HTML og Script Kontrol-flyten fra scriptspråket inkluderer html som er mellom {} etc. fungerer som http://gnats/asp-sample/02loop.asp

11 Scriptobjekter ActiveX Server Pages 3: Time The time is.

12 Script-objekter Alle objekter og funksjoner tilgjengelige i scriptspråket er også tilgjengelige i ASP I tillegg definerer ASP fem objekter siden kan bruke: –Request – informasjon fra senderen –Response – svaret som vises i browseren –Server – Informasjon og metoder for serveren –Session – inneholder brukers sesjonsinfo –Application – brukes til å dele info mellom brukere http://gnats/asp-sample/03time.asp

13 Forms

14 Form – oversikt Request objektet sendes med når vi mottar en web-side Dersom det eksisterer informasjon i en form fra senderen, kan ”form” metoden til Request returnere denne informasjonen Vi har laget et skjult element med navn ”inMessagePost” og verdi ”true” som sendes med når brukeren trykker ”post” i formen. http://gnats/asp-sample/05form.asp

15 Form – user entry To: From: Email: Subject: Message text Message Text

16 Form – user input Form elementet forteller at vi skal POST’e svaret til 05form.asp (som er samme dokument som formen selv) Vi har presentert følgende input-elementer i en tabell: –To, from, email, subject og message I tillegg har vi et input element av type ”hidden”. Dette er for å sende med styreparameteren ”inMessagePost”

17 Form – echo back I got the following information: To: From: Email: Subject: Message text

18 Form – echo back Vi bruker Request.Form for å finne verdiene som ble sent til formen. Vi bruker som en snarvei for Response.Write for at det ikke skal bli så mye å skrive og lese.

19 Forsinkelse <% function f(i) { var result = 1; while ( i > 0 ) result *= i--; return result; } for ( var i=0; i Hello there <% f(1000000); // simulate delay } %>

20 Forsinkelse Vi definerer en funksjon som gjør mye arbeid for å simulere forsinkelse. En og en linje kommer opp når den er ”klar” Legg også merke til funksjons-deklarasjonen. Dette er vanlig funksjons-deklarasjon i JScript, og kan også brukes i et ASP script http://gnats/asp-sample/06delay.asp

21 Bruk av COM - ADO <% var connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); connection.Open("guestbook", "admin", ""); var recordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); recordset.Open("SELECT * FROM guestbook", connection); Response.Write(" "); for ( recordset.MoveFirst(); !recordset.EOF; recordset.MoveNext() ) { Response.Write(" "); var iter = new Enumerator(recordset.Fields); for ( ; !iter.atEnd(); iter.moveNext() ) { Response.Write(" " + iter.item() + " "); } Response.Write(" "); } Response.Write(" "); %>

22 COM Server.CreateObject brukes til å lage et (Inprocess) COM objekt på serveren COM Objektet kan aksesseres som fra ethvert script Legg merke til at Scriptet har fulle rettigheter, det regnes ikke som et utrygt script I JScript bruker vi en Enumerator for å gå gjennom en collection http://gnats/asp-sample/07ado.asp

23 Filsystem <% var fileSystem = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject"); var folder = fileSystem.getFolder(Server.MapPath(”.")); var iter = new Enumerator(folder.Files); for ( ; !iter.atEnd(); iter.moveNext() ) { var fileName = iter.item().Name; if ( !fileName.match(".asp$") ) continue; %> "> <% } %>

24 Filsystem Et Scripting.FileSystemObject opprettes på serveren med Server.CreateObject Server.MapPath brukes til å få path’en til en virtuell (web) folder. I dette tilfellet returneres ”c:\InetPub\WwwRoot\asp-sample” FileSystemObject’s metode getFolder oppretter et Folder objekt Scripting.FileSystemObject er en komponent som er designet for å gi skript-språk tilgang til filsystemet.

25 Filsystem – forts. Kun ASP filer skrives ut Name.match(”.asp$”) bruker JScript string’s matching metode (regular expressions) Selve utskriften gjøres med en av-ASP’et linje Vi bruker et Enumerator objekt for å gå gjennom Files samlingen på Folder objektet http://gnats/asp-sample/default.asp

26 Prosessere XML <% var xmlFile = (Request.QueryString("xml").Count > 0 ? Request.QueryString("xml") : "Remit-0711-00.xml"); var xslFile = (Request.QueryString("xsl").Count > 0 ? Request.QueryString("xsl") : "PaymentLog-viewer.xsl"); var xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM"); xml.load(Server.MapPath(xmlFile)); var xsl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM"); xsl.load(Server.MapPath(xslFile)); var html = xml.transformNode(xsl); Response.Write(html); %>

27 Prosessere XML QueryString henter ut argumenter gitt til URL’en til web-siden (f.eks. ”.../09Xml.asp?xml=Remit- 0817-00.xml”) transformNode gjør hele arbeidet med å transformere xml-en til html ved hjelp av stylesheet’et Det eksisterer en mengde andre funksjoner på Microsoft.XMLDOM objektet. –http://gnats/asp-sample/09Xml.asphttp://gnats/asp-sample/09Xml.asp –http://gnats/asp-sample/09Xml.asp?xml=Remit-0817-00.xmlhttp://gnats/asp-sample/09Xml.asp?xml=Remit-0817-00.xml –http://gnats/asp-sample/09Xml.asp?xsl=PaymentLog-Viewer2.xslhttp://gnats/asp-sample/09Xml.asp?xsl=PaymentLog-Viewer2.xsl

28 ATL og ASP COM komponenter for bruk i ASP sider

29 C++ COM ASP En ASP side kan aksessere ethvert objekt som implementerer IDispatch interfacet Aksessen skjer på samme måte som enhver script-basert aksess til en komponent Metoder som ikke er ”oleautomation” kompatible kan ikke kalles Det ser ut som om script-interpreteren ikke støtte VARIANT-records (ennå?)

30 Hello ATL - IDL import "oaidl.idl"; import "ocidl.idl"; [ object, uuid(B6207922-7993-11D4-A235-0008C785A717), dual, pointer_default(unique) ] interface ICaseTransform : IDispatch { HRESULT ToUpperCase([in] BSTR input, [out,retval] BSTR* upcase); }; [ uuid(4F63DF31-78E1-11D4-A234-0008C785A717), version(1.0) ] library ASPCOMPONENTLib { importlib("stdole32.tlb"); importlib("stdole2.tlb"); [ uuid(B6207923-7993-11D4-A235-0008C785A717) ] coclass CaseTransform { [default] interface ICaseTransform; };

31 Hello ATL - Header class ATL_NO_VTABLE CoCaseTransform : public CComObjectRoot, public CComCoClass, public IDispatchImpl { public: DECLARE_REGISTRY_RESOURCEID(IDR_CASETRANSFORM) // ProgId ASPComponent.CaseTransform.1 // Clsid {B6207923-7993-11D4-A235-0008C785A717} BEGIN_COM_MAP(CoCaseTransform) COM_INTERFACE_ENTRY(ICaseTransform) COM_INTERFACE_ENTRY(IDispatch) END_COM_MAP() STDMETHOD(ToUpperCase)(BSTR input, BSTR* upcaseString) { CComBSTR result(input); wcsupr(result); *upcase = result.Detach(); return S_OK; } };

32 Hello ATL - ASP <% var component = Server.CreateObject("ASPComponent.CaseTransform"); Response.Write(component.ToUpperCase("hello world")); %>

33 Hello ASP ASP scriptet bruker Server.CreateObject for å opprette det nye objektet Scriptet bruker ProgId for å angi hvilket objekt som skal opprettes (husk å registrere dll’en) Merk at IIS 4.0 kun støttet InProcess komponenter (dette kan påvirkes) IIS tar lock på dll’en. Denne locken blir ikke frigjort før serveren rebootes (?!?) http://gnats/asp- sample/10AspComponentTest.asphttp://gnats/asp- sample/10AspComponentTest.asp

34 ATL – Bruk av ASP objekter Når et objekt opprettes på en side, vil metodene ”OnStartPage” og ”OnEndPage” kalles, dersom objektet implementerer dem OnStartPage – kalles når objektet opprettes, gir komponenten tilgang til ASP’s objektmodell OnEndPage – kalles når siden er ferdig presentert. Etter at OnEndPage er kalt, vil objektene fra OnStartPage være ugyldige

35 Eksempel OnStartPage – setter opp alle objekt-referansene vi trenger OnEndPage – slipper alle objektreferanser OutputPage – skriver ut en web-side ved å bruke Response objektet OutputPage er funksjonelt lik eksempel 5, som bruker Forms http://gnats/asp- sample/11AspSecondCompontent.asphttp://gnats/asp- sample/11AspSecondCompontent.asp

36 OnStartPage STDMETHODIMP CoAspTestComponent::OnStartPage (IUnknown* pUnk) { CComPtr pContext; HRESULT hr = pUnk->QueryInterface(IID_IScriptingContext, (void **)&pContext); // Get all the scripting object references if ( SUCCEEDED(hr) ) hr = pContext->get_Request(&m_pRequest); if ( SUCCEEDED(hr) ) hr = pContext->get_Response(&m_pResponse); if ( SUCCEEDED(hr) ) hr = pContext->get_Server(&m_pServer); if ( SUCCEEDED(hr) ) hr = pContext->get_Session(&m_pSession); if ( SUCCEEDED(hr) ) hr = pContext->get_Application(&m_pApplication); if ( FAILED(hr) ) // Release all object references if something went wrong return S_OK; }

37 OnEndPage STDMETHODIMP CoAspTestComponent::OnEndPage () { // Release all interfaces m_pRequest.Release(); m_pResponse.Release(); m_pServer.Release(); m_pSession.Release(); m_pApplication.Release(); return S_OK; }

38 OutputPage STDMETHODIMP CoAspTestComponent::OutputPage() { CComPtr pForm; m_pRequest->get_Form(&pForm); int formCount = 0; pForm->get_Count(&formCount); if ( formCount == 0 ) { // means no post action return OutputFormPage(); } else { return OutputResultPage(pForm); }

39 OutputFormPage HRESULT CoAspTestComponent::OutputFormPage() { CComVariant vFormPage( L" \n" L" Please insert your message \n" L" \n" L" To: ” L” \n" L" From: ” L” \n" L" Message text \n” // OSV L" \n" L" "); return m_pResponse->Write(vFormPage); }

40 OutputResultPage HRESULT CoAspTestComponent::OutputResultPage(IRequestDictionary* pForm) { m_pResponse->Write( CComVariant(L" I got the following information: \n")); m_pResponse->Write(CComVariant(L" \n")); CComVariant fields[] = { L"to", L"from", L"email", L"subject" }; for ( int i=0; iWrite( CComVariant(L" Message text \n" L" ")); CComVariant fieldValue; pForm->get_Item(CComVariant(L"message"), &fieldValue); m_pResponse->Write(fieldValue); m_pResponse->Write(CComVariant(L" \n \n")); return hr; }

41 OutputFieldValue HRESULT CoAspTestComponent::OutputFieldValue( IRequestDictionary* pForm, CComVariant fieldName) { CComVariant fieldValue; pForm->get_Item(fieldName, &fieldValue); m_pResponse->Write(CComVariant(L" ")); m_pResponse->Write(fieldName); m_pResponse->Write(CComVariant(L": ")); m_pResponse->Write(fieldValue); m_pResponse->Write(CComVariant(L" ")); return hr; }

42 Grenser for hva som kan gjøres På grunn av locking av dll er det vanskelig å bytte ut en dll Jeg har ikke forsøkt å bruke debuggeren mot et ASP script, men jeg tror det er vrient ASP kan ikke aksesser IUnknown komponenter eller Variant structer Konklusjon: ASP egner seg best som et tynt presentasjonslag over eksisterende funksjonalitet

43 ASP og IUnknown http://gnats/asp- sample/12- 1AspStructs.asphttp://gnats/asp- sample/12- 1AspStructs.asp Det går ikke å aksessere funksjoner som ikke er oleauto. Eksempelet viser aksess av : HRESULT GetStruct([out, retval, ref] struct MyTestStruct** theStruct);

44 ASP og Variant Records http://gnats/asp- sample/12- 2AspStructs.asphttp://gnats/asp- sample/12- 2AspStructs.asp Eksempelet viser kall på en metode som returnerer en struct i en VARIANT

45 Structwrapper Det er relativt enkelt å skrive en wrapper for structs i en IDispatch interface Bruken av denne wrapperen er nesten transparent fra Script klienter Dessverre ser det ut som om dette fremprovoserer en feil i script interpreter (?) Bruk vil få serveren til å bruke mer og mer ressurser på ”inetinfo.exe” prosessen inntil maskinen krasjer. Bruk vil også blokke alle andre web-requester

46 Eksempler Jeg skal gjøre tilgjengelig en samling med ASP script (eksemplene her) og et VC 6.0 prosjekt med ATL ASP-kode ATL koden inkluderer scriptwrapper. Det går fint ann å leke med den, men man må reboote serveren etterpå ;-)

47 Hva nå? Både JScript, og ASP er dokumentert i MSDN Scriptspråk –JScript - msdn.microsoft.com/scripting/jscript/ –VBScript - msdn.microsoft.com/scripting/vbscript/ –Generelt – http://msdn.microsoft.com/scripting/http://msdn.microsoft.com/scripting/ –Se spesielt Language Reference http://msdn.microsoft.com/workshop/server/ http://msdn.microsoft.com/workshop/server/asp/ ASPover.asphttp://msdn.microsoft.com/workshop/server/asp/ ASPover.asp

48 MSDN For orden skyld: Her er plasseringen i MSDN ASP Object Model: –Platform SDK/Web Services/Internet Information Services SDK/Active Server Pages Guide/Visual Basic Object Model Jscript –Plaform SDK/Tools and Languages/Scripting/Jscript VBScript –Plaform SDK/Tools and Languages/Scripting/Vbscript


Laste ned ppt "Active Server Pages Dynamic content in Microsoft Internet Information Server 4.0+"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google