Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLM - Intern produktutvikling SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLM - Intern produktutvikling SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLM - Intern produktutvikling SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices

2 Scenariooversikt – 1 Formål Denne forretningsprosessen omfatter alle trinn som er nødvendige for å sette opp og behandle et prosjekt for å utvikle et nytt produkt. I tillegg støttes scenariet av de mest nødvendige funksjonene i kostnadsbærerregnskap, for eksempel forkalkyle og periodeavslutning. Fordeler Prosjektstrukturering Forenklet forkalkyle for komplekse prosjekter Revisjonsnivåer sikrer datakonsistens Viktige prosessforløp som dekkes Dokumentstyring (Easy Document Management) Tilordne et dokument (KPR) til stykklistene for det ferdige produktet Prosjektstyring Opprette et prosjekt på grunnlag av en mal Produktdatastyring med konstruksjons-CM Opprette et endringsnummer for designprosjektet Vise stykklisten for det nye produktet Vise stykklisten på nytt (virkninger av endringsnummeret) Statusstyring for stykklister Tilordne revisjonsnivået til stykklisten for det nye produktet Produktkostnadskontroll Materialkostnadsberegning for det nye produktet før og etter endringer på stykklisten (endringenes virkninger på prisen vises) Materialberegning Lukke prosjektet Registrere utviklingsaktiviteter (konstruksjon) Fullføring og avregning av prosjekt Formål og fordeler:

3 Scenariooversikt – 2 Obligatorisk SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Prosjektleder Konstruksjonsspesialist Medarbeider (spesialist) Foretakscontroller SAP-applikasjoner som kreves:

4 Scenariooversikt – 3 Detaljert prosessbeskrivelse: PLM - Intern produktutvikling Dette scenariet støtter selskaper i utviklingen av nye produkter. SAP Product Lifecycle Management inneholder prosjektstyringsfunksjonen som kan brukes til å samle alle kostnader og dokumenter for produktutvikling. Prosjektet gir en sentral struktur for kostnadssamling og dokumentasjonsstyring. Gjennomsiktig håndtering av stykklister og funksjoner for styring av produktdata bidrar til å forme en konstruksjonsstykkliste som kan kopieres som grunnlag for produksjonsstykklisten, på grunnlag av produktspesifikasjonen. Alle prosjektaktiviteter registreres.  Den interne designavdelingen setter opp et designforslag for det nye produktet, som fungerer som utgangspunkt for produktspesifikasjonen.  Den nye hovedmateriallisten og stykklisten opprettes i backendsystemet. Senere oppretter produksjonsplanleggeren en arbeidsplan som grunnlag for produksjonen og beregningen av produktet.  Produktkostnadskontrolleren beregner materialkostnadene ved hjelp av stykklisten og arbeidsplanen for å kontrollere prisnivået som er angitt av markedsavdelingen for det nye produktet. Siden den forventede prisen blir høyere enn den angitte høyeste prisgrensen, blir en komponent på den nye stykklisten byttet ut med en billigere komponent ved hjelp av endringsstyring. Designavdelingen utsteder en konstruksjonsendringsliste for å samle og dokumentere alle endringer i forhold til spesifikasjonsdokumentet.  Etter en ny kostnadsberegning stemmer prisen med budsjettet. Nå kan utviklingsstatusen for det nye produktet fastsettes ved å tilordne et revisjonsnummer.  På slutten av scenariet registrerer den interne designavdelingen hvilke aktiviteter de har vært gjennom i løpet av prosjektet, og til slutt lukkes prosjektet.  Produsenten setter opp en produksjonsstykkliste ved å kopiere konstruksjonsstykklisten (brukstype 2) til produksjonsstykklisten (brukstype 1). Kvalitetsstyring i produksjon, kredittstyring og fabrikk- og selskapsavslutning.

5 Prosessforløpsdiagram PLM - Intern produktutvikling Prosjekt- leder Konstruksjonsspesialist Foretaks- controller Markeds- førings- avd. Opprette materialstykklist e (155.37) Motta designanmodning fra den interne markedsføringsavdelingen Designanmodning for et nytt produkt BOM = stykkliste, DM = dokumentbehandling Frigi prosjekt Motta spesifikasjoner fra intern markedsføringsavd. og opprette dok.info.post Opprette et designprosjekt Tilordne revisjonsnivå til materialet for stykklistetoppen for nytt produkt Opprette materialbasis for material for stykklistetopp Opprette konstruksjons- endringsliste (ECM) for CAD-tegning Opprette dokumentinfopost Opprette produksjonsstykklist e fra konstruksjonsstykkli ste Koble dokumentinfoposten til materialet for stykklistetoppen og frigi dokumentet Aktivere endringsnummer Opprette arbeidsplan (155.39) Oppdaterer dok. vha. CAD- dokument og tilordne til material for stykklistetopp for nytt produkt Opprette ny konstruksjonsendrings- liste Endre og vise stykkliste Tilordne revisjonsnivå Registrere arbeidstimer Godkjenn arbeids- timer Låse konstruksjons- endringsliste CAD-grensesnitt for produktdesignprosess Kostnadsestimatet for produktet er for høyt Aktivere endringsnummer Kostnadsestimat Generere avregnings- regel Gjøre kostnadsberegnin g for stykkliste relevant Produktkost- nadscontroller Periodeavslutning, generell (181) Gå videre med standard kostnadskalkyl e (154) Mønster- og simulerings- kalkulasjon (187) Opprette kostnadsestimat med kvantums- struktur Overfør registrerte data til controlling Fullføre prosjekt teknisk Prosjekt- avregning til CO-PA Lukke fullført prosjekt

6 Forklaring SymbolBeskrivelseBruks- kommentarer Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioproses s eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført SymbolBeskrivelseBrukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Ekstern for SAP Forretnings- aktivitet / - hendelse Enhetsprosess Prosessref eranse Under- prosess- referanse Proses s- beslut- ning Diagram- tilknytning Utskrift / dokument Faktiske finanstall Budsjett- planlegging Manuell proses s Eksister- ende versjon / data Beslut- ning om best å tt / ikke best å tt

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "PLM - Intern produktutvikling SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google