Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Kato Fremstad Seniorrådgiver Difi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Kato Fremstad Seniorrådgiver Difi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Kato Fremstad Seniorrådgiver Difi
Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter og oppgaver Jan Kato Fremstad Seniorrådgiver Difi

2 Forvaltningsquiz ”Først og fremst vil vi ta hensyn til alles interesser og oppfatninger. Selv om vårt fellesskap er vår styrke, er våre forskjeller vår rikdom.” ”Alle land har sin egen historie, sin egen kultur og sin egen måte å gjøre ting på. Vår reise går kanskje mot et felles ankomststed, men vi vil alle ta med ulik bagasje.”

3 Tverrgående prosjekter og oppgaver – utfordrer forvaltningen?
Krever Samordning langs ulike dimensjoner Politiske og administrative prosesser Ulike nivåer Ulike faser i en beslutningsprosess Vertikal og horisontal samordning Ulike grader av samordningsbehov Betingelser for samarbeid og samordning

4 Tre hovedcase og tre referansecase
Prosjekt – ”Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter og oppgaver” Mål Beskrive erfaringer fra tre utvalgte case – hvordan og hvorfor er valgene gjort Bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen Tre hovedcase og tre referansecase

5 Samordning er utfordrende
” .. det å lede en regjering er som å bære staur. Det er lett å bære når de er samlet, men det er tungt å bære sprikende staur.” ”Alle veier til samordning går gjennom personer i samarbeid.” ”Erfaringene fra forsøk på samordning innen og mellom forvaltningsnivåene kan oppsummeres slik: Kommunen får til den horisontale samordningen, men opplever at staten roter det til med overstyring.” ”Samarbeid krever også tydelige grenser”

6

7 Hvilke case ser vi på? Altinn
Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer og tilby andre elektroniske tjenester til næringslivet Mål for samarbeidet Satsingsområde for målsettingen om elektronisk kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet, dvs skape forbedringer for næringslivet Mer kostnadseffektiv offentlig sektor

8 Hvilke case ser vi på? Norge Digitalt Norge digitalt er et omfattende utviklings- og forvaltningssamarbeid om en nasjonal infrastruktur for geografisk informasjon med onlinetjenester Mål for samarbeidet: Gjennom samfinansiering og deling av data bidra til bedre produkter/tjenester, effektivitet og samfunnsnytte ved økt bruk av geodata på nye områder

9 Hvilke case ser vi på? eResept Felles kjennetegn mellom prosjektene?
eResept er navnet på et nytt system for elektronisk kommunikasjon mellom aktører som håndterer reseptinformasjon Mål for prosjektet Mer effektiv overføring av reseptinformasjon Bedre kontroll med forskriving og økonomi Felles kjennetegn mellom prosjektene?

10 Hvilke case ser vi på? Referansecase
EFFEKT-programmet i utlendingsforvaltningen Etablering av Senter for utenlandske arbeidstakere Vannforvaltningen i Norge – Arbeidet med vanndirektivet og vannforskriften

11 Programorganisering

12 "Sammen for vannet” – arbeidet med vannforskriften og EU's vanndirektiv 

13 Felles erfaringspunkter – så langt
Skape oppslutning om felles mål og planer Vokst fram ut fra erkjente behov i virksomhetene Involvere virksomhetene – forankre på høyt nivå bredt – gjennom ulike fora faglig Synliggjøre gjensidig nytteverdi og forpliktelser Gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler Finansieringsmodell basert på kost-nytte Skape vinn – vinn situasjoner

14 Felles erfaringspunkter – så langt
Samordning og samstyring i nettverk vs hierarkisk styring ”Departementet konsentrerer sin styring om overordnede forhold, dvs Legge føringer på hva partene i prosjektet må bli enige om Innenfor hvilke rammer skal partene bli enige” Vekt på og tiltro til at partene selv bør/kan finne gode løsninger – ”holde diskusjoner på etatsnivå”

15 Felles erfaringspunkter – så langt
Utvikling av en delings- og konsensuskultur Frivillighet, likeverdighet, involvering og bred representasjon Tillit – en avgjørende faktor for samarbeid Tid – ”Vi må bruke den tiden som er nødvendig for å bli enige” Aksepterte konfliktløsningsmekanismer

16 Felles erfaringspunkter – så langt
Viktig med motor i samarbeidet Sekretariat/programkontor preget av faglig tyngde, kapasitet, dialog, fleksibilitet, forhandlingskompetanse

17 Hvordan kan dette temaet følges opp?
Rapport ferdigstilles Lage tilsvarende erfaringsrapporter for andre type tverrgående oppgaver Erfaringsdatabase – Lage oversikt over evalueringsrapporter, erfaringsrapporter, temadokumentasjon osv Samhandlingsplattform på nett Skape møteplasser for erfaringsutveksling Seminar for aktører innen ulike typer tverrgående oppgaveløsning Gjennomføre utdypende evalueringer

18 Takk for oppmerksomheten!

19

20 To sentrale spørsmål for oss nå
Er det andre interessante erfaringspunkter knyttet til tverrgående oppgaveløsning i forvaltningen? Hva er en fornuftig oppfølging av disse problemstillingene? Hva bør Difi gjøre i oppfølgingen?


Laste ned ppt "Jan Kato Fremstad Seniorrådgiver Difi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google