Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus -
Karete Holen – ergoterapeut 100% Heidi Schandy – sykepleier 50% Begge presenterer seg

2 Om ART- Sykehuset Buskerud
Opprettet 1.mars-06 Tverrfaglig sammensatt Følger opp hjerneslagrammede etter utskriving Samarbeider med alle kommunene som er tilknyttet Sykehuset Buskerud; Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Svelvik, Sande (Øvre Eiker, Modum) karete

3 Mål med tjenesten MÅL: å sikre en sømløs overgang fra sykehus og hjem, sikre trygghet for pasient og pårørende i ettertid, samt bidra til større kunnskap om hjerneslag og følger etter dette. Hvordan? Ved å bygge kompetanse på forskning, erfaring, brukerkunnskap og brukermedvirkning Karete

4 Bakgrunn for ART ved Drammen Sykehus
Samhandlingsprosjekt, Sykehuset Buskerud og Drammen kommune (2005) Visjon: Samhandling, kompetanseutveksling og brukerkunnskap. Felles innsats gir resultater i rehabilitering. NOU 2005 (Wisløffutvalget): Det er mer behov for samhandling i helsetjenesten, spesielt innen rehabilitering. Målet var å skape en sammenhengende behandlingskjede for slagpasienter Karete Kommunen hadde ikke mulighet å stille med de ressursene som var forespeilet. På tross av dette startet likevel sykehuset opp med denne tjenesten. Ord skal gjøres til handling- utfordring fra wisløf utvalget. 4. Wisløf utvalget: en stor gruppe som har behov for et sammenhengende behandl-kjede, da tok de utg. i rehabilitering 5.Stor gruppe pasienter med slag- slag krever mye ressurser

5 Hjerneslag Om lag mennesker rammes av hjerneslag i landet vårt årlig. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og er den mest vanligste årsak til alvorlig funksjonshemming. Om lag 550 mennesker blir lagt inn på Drammen Sykehus- slagenheten årlig Av disse er ………………… fra Drammen Kommune ART får ca 120 slagrammede henvist pr år (115 stk fra til ) Av de henviste i 2010 er 57 fra Drammen Kommune Heidi ca nye slagtilfeller i året, mens 3500 får slag på nytt det er beregnet at om lag personer lever med sykdommen i dag (3). Det er forventet at antall hjerneslag i Norge vil øke med ca. 50 % de kommende 25 år som følge av økning i andelen av eldre (4). Helsevesenet står derfor overfor store utfordringer når det gjelder både akutt medisinsk behandling og rehabilitering av denne pasientgruppen.

6 Nye Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag- finnes på helse og omsorgsdepartementets hjemmeside eller helsebiblioteket. her er det beskrevet effekten en tidlig støttet og koordinert oppfølging, tilpasset den enkeltes situasjon. Beskriver viktigheten av tidlig vurdering av bolig, hjelpemidler og hjemmebaserte tjenester, samt læring og mestringstilbud. Utarbeidet Behandlingslinjer ved slagenheten på sykehuset, der ART er en viktig del av behandlingen Heidi

7 Samarbeid mellom ART og Drammen Kommune
Bra samarbeid med kommunen etter 4,5 år. Rehabiliteringsnettverk Læring- og mestringstilbud Gjennom arbeid med Flyt skjema i 2007 ble det klarlagt hvordan ART skulle samarbeide med kommunen. for eksempel blir pasienter som skal på rehab.avd i kommunen ikke fulgt opp av ART. Heidi Læring og mestringstilbud: -slagforum- kommunen har undervist -livsstilsendringsgruppe for personer med kognitiv svikt- ART har funnet deltagere -Pårørendeskolen samarbeid med HiBu, DRMK, sykehuset

8 ART prioriteringer Yrkesaktiv alder
De som ikke mottar andre tjenester fra tidligere Pasienter med skjulte utfall Pasienter som har behov for koordinert, sømløs overgang fra spesialisthelsetjeneste til hjemmet Læring- og mestringsarbeid Å opprette og opprettholde godt samarbeid med kommunene Prioriterer bort slagrammede med andre tilleggssykdommer/situasjoner (rus, psykiatri, kreft) da vi opplever at de har mest behov for informasjon, støtte og veiledning i den videre rehabiliteringen. Dette gjelder også pårørende. Unge personer (50år) oppgav hukommelsessvikt 10 år etter slaget : Mange i deltid Cirka 80 prosent av pasienter med hukommelsessvikt var ikke i fulltidsarbeid etter omkring ti år. Nesten annenhver person som var plaget av dårlig hukommelse, oppga også depresjon. – Hukommelsesplager er ett av symptomene ved depresjon, så det er vanskelig å uttale seg kategorisk om funnene våre. Lindrende enhet, geriatrisk team, forebyggende team, psyk.avd Lier, psyk.dagsenter, (frisklivsentralene, fastleger, ), tuberkulose koordinator,

9 ”Jeg er ikke syk selv om jeg har fått et slag- jeg har bare et handikap”. Sitat fra deltager på slagforum Den tar han selv!


Laste ned ppt "Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google