Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding for Drammen kommune 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding for Drammen kommune 2013
Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014

2 Oppsummering: Viktige resultater i 2013
Flere barnehageplasser og alle barn får plass Flere tjenester ytes til barn Byvekst med kvalitet – ny bystrategi vedtatt i juni Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet 36 nye tilrettelagte boliger Flere bruker byens kulturtilbud Bedre rutiner for åpenhet og innsyn Flere bruker byen og marka Elevene trives bedre på skolen Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid Rensekravene for avløpsvann er oppfylt Kontroll på driften og penger på bok Investerte for 774 millioner kroner i 2013

3 Menneskelige ressurser (HR)
Redusert sykefravær med 0,3 prosentpoeng i konsern Redusert turnover med 0,9 prosentpoeng i konsern Økt antall ansatte med tilnærmet full stilling ( prosent) i programområde 05 HSO Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Cirka ansatte har mottatt kompetansehevende tiltak i regi av tre utviklingsbaser 100 ledere er gitt særskilt lederopplæring i regi av Lederskolen 24 ledertalenter har gjennomført talentprogrammet

4 Gode resultater for bærekraftig vekst
Systematisk omstillingsarbeid og god styring har gitt gode resultater i 2013 Det er i budsjettene for årene forutsatt innsparinger på totalt 285 mill. kroner. Faktisk virkning er lavere, jfr. merforbruk innenfor Oppvekst og HSO Selv i et krevende år har det vært rom for en brutto vekst og satsing på nye aktiviteter Årsresultatet (overskuddet) foreslås avsatt til videre oppbygging av reservene

5 Driftsoverskudd på nesten 83 mill. kr i 2013
Netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner – dette er 79,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett og 11,4 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett Bykassens drifts-regnskap for 2013 viser et overskudd etter årsoppgjørs-disposisjoner på 61,6 millioner kroner. Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsregnskap 2013 Skatteinngangen i Drammen tilnærmet som budsjettert, men var svakere enn landsgjennomsnittet. Merinntekten skyldes i hovedsak gunstigere inntektsutjevning Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er negativt med 7,6 mill. kr, men er likevel 53,6 mill. kr bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd og noe lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. I samsvar med budsjett er det foretatt netto bruk disposisjonsfond på 35,3 mill. kr

6 Lavere skatteinngang enn forutsatt i 2013
Skatteinngangen var betydelig lavere enn forutsatt både i Drammen og på landsbasis i november og desember 2013: Mindreinntekter i forhold til revidert budsjett 12,2 mill. kr for Drammen kommune Kompenseres delvis av merinntekter fra rammetilskuddet på 2,9 mill. kr Skatteinngangen i Drammen tilnærmet som budsjettert, men var svakere enn landsgjennomsnittet. Merinntekten skyldes i hovedsak gunstigere inntektsutjevning Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er negativt med 7,6 mill. kr, men er likevel 53,6 mill. kr bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd og noe lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. I samsvar med budsjett er det foretatt netto bruk disposisjonsfond på 35,3 mill. kr

7 Frie inntekter: Rammetilskuddet vokser sterkest
Når det gjelder avviket på P05 kommer rådmannen tilbake med en nærmere analyse i årsberetningen

8 Pensjonsutgifter er over 40 mill. kr lavere enn budsjettert
Fortsatt stor vekst i kommunens pensjonskostnader. Lavere reguleringspremie og noe større premieavvik enn budsjettert gir likevel en samlet budsjett-avlastning i overkant av 11 mill. kr Inntektsføring av tidligere avsetning mot etteroppgjør med Statens pensjonskasse (SPK) SPK har varslet at man fra og med regnskapsåret 2013 ikke vil innkreve eventuelle etterslep fra tidligere år Balanseavsetning på om lag 22 mill. kr er derfor inntekstført i 2013-regnskapet Lavere lønnsvekst og reguleringspremie har ført til redusert overføring til programområde 01 Barnehage med ca. 9 mill. kr Skatteinngangen i Drammen tilnærmet som budsjettert, men var svakere enn landsgjennomsnittet. Merinntekten skyldes i hovedsak gunstigere inntektsutjevning Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er negativt med 7,6 mill. kr, men er likevel 53,6 mill. kr bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd og noe lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. I samsvar med budsjett er det foretatt netto bruk disposisjonsfond på 35,3 mill. kr

9 Pensjonskostnadene øker kraftig
Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden fra 125 til 310 mill. kr. Kostnadene forventes å øke med ytterligere 25 mill. kr i 2014 Faktisk belastning i driftsregnskapet er pensjonskostnad pluss inndekning av tidligere års premieavvik

10 Programområdene i balanse
Når det gjelder avviket på P05 kommer rådmannen tilbake med en nærmere analyse i årsberetningen

11 Samlet utbytte og eieruttak i 2013 på 121 millioner kroner
Utbytte og eieruttak for 2013 ble 121 mill. kroner mot 110 mill. kroner i Av dette er står EB for det største enkeltutbyttet Utbytte fra EB gikk ned fra 60 mill. kroner i 2012 til 54 mill. kroner i 2013 Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 106,8 mill. kr. Av dette kommer 69 mill. kr i form av utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS og Lindum AS, mens 35,8 mill. kr er ført som eieruttak fra kommunale foretak. Det er ført 11,3 mill. kr tilbake til de kommunale foretakene, bl.a. til dekning av tidligere års underskudd.

12 Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav
*) Rådmannen vil foreslås at årsresultat 2013 avsettes til disposisjonsfond

13 Betydelig økning i reservene siden 2007
*) Inkludert udisponert årsresultat 2013 på 61,6 mill. kr

14 Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer
Lånefondets gjeld per var mill kroner. Gjelden har økt med 547 mill. kroner i 2013 Siden 2009 har lånefondets gjeld økt med mill. kroner – i gjennomsnitt 328 mill. kroner pr. år Av den totale gjelden er 2 805 mill. kroner knyttet til Drammen Eiendom KF, og mill. kroner til vann og avløp Investeringer i 2011 Totalt 532 mill. kr: Bykassen, 343 mill. kr Drammen Eiendom KF 189 mill. kr

15 52 prosent av låneporteføljen er rentesikret
Skatteinngangen i Drammen tilnærmet som budsjettert, men var svakere enn landsgjennomsnittet. Merinntekten skyldes i hovedsak gunstigere inntektsutjevning Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er negativt med 7,6 mill. kr, men er likevel 53,6 mill. kr bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd og noe lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. I samsvar med budsjett er det foretatt netto bruk disposisjonsfond på 35,3 mill. kr I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 30 og 70 prosent av låneporteføljen til en hver tid være rentesikret

16 Godt sikret mot rentesvingninger
Per er om lag halvparten av låneporteføljen rentesikret. (2,6 mrd. kr). Rentebaserte inntekter er på 2,0 mrd. kr Om lag 550 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 5,5 mill. kr i 2014 på usikret del av lånegjelden Noen kommentarer til belastningsstrømmene ved renteøkning på 1%-poeng, basert på status pr : Lånefondet renteutgifter vil øke med 22,8 mill. kr (på usikret del av låneporteføljen) Bykassens rentebaserte inntekter fra utlån og kompenasjonstilskudd vil øke med 8,7 mill. kr *) Selvkostgrunnlaget for VA vil øke med 8,9 mill. kr *) Netto resultatvirkning blir merutgift på om lag 5 mill. kr Den økte rentebelastningen i Lånefondet kan Enten belastes bykassen som forverret kontantresultat i Lånefondet, dersom Lånefondets utlånsrente (internrenten) holdes uendret på 3,5% Eller belastes dels som økte renteutgifter for bykassens lån og dels som økt husleie til Drammen Eiendom KF dersom lånefondets økte renteugifter utliknes i økt internrente *) Forutsetter at renten på 3-årige (VA) og 5-årige statsobligasjoner (EB ansv. lån) følger samme utvikling som rentemarkedet for øvrig. Dette gjelder også Husbankens p.t-rente (kompensasjonstilskudd)

17 Måling av effektiv ressursbruk i de større byene
ASSS – sammenligning av de10 største byene i Norge I ASSS-rapporten for 2013 (basert på regnskapstall fra 2012) er det beregnet produksjonsindekser som gir mål på kommunens tjenesteproduksjon (kvalitet og kvantitet) Når produksjonsindeksene sees i forhold til kommunens ressursinnsats (brutto driftsutgifter) pr. tjenesteområde får man et mål på effektiviteten

18 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2012

19

20 P01 Barnehager – flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (1)
Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2013 Barn født mellom september og desember er tilbudt plass fortløpende Andel barn i barnehage har økt med 0,6 prosentpoeng til 87,9 % Gratis kjernetid rekrutterte 757 barn av totalt 779 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,2% dekning

21 P01 Barnehager – flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (2)
Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har tilbudt ulike kompetansehevingstiltak til cirka 650 ansatte i kommunale og private barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 36,1% til 37,2% i 2013 Det er opprettet fire nye barnehager i 2013: Drammen Montesorri barnehage, 30 plasser Kobbervik gård, 100 plasser Fyrtårnet familiebarnehage, 4 plasser Karuna familiebarnehage, 4 plasser Det er lagt ned to barnehager i 2013: Åsly barnehage, 20 plasser Austadgata førskole, 50 deltidsplasser Kobbervik og Austadgata er kommunale, øvrige er private Kobbervik gård barnehage

22 Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng i hvert år i økonomiplanperioden
Barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. Barnehagedekningen er på tilnærmet samme nivå som i Veksten i aldersgruppen 1-5 år har vært lavere enn forventet. Målet om å øke barnehagedekningen med ett prosentpoeng er ikke nådd. Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år Alle barn med rett til plass, og som fylte ett år innen utgangen av året, ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilby barnehageplass i nærmiljøet. : Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Målet om barnehageplass på ettårsdagen er ikke innfridd, men alle som fylte ett år i løpet av 2013 har fått tilbud om barnehageplass. I tidsrommet januar - august ble 65 ettåringer tilbudt barnehageplass. De som fylte ett år i perioden september - desember fikk tilbud om plass i dette tidsrommet. Alle med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass fra august. Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat Andelen pedagogiske ledere på midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet har gått ned med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har økt med 1,1 prosentpoeng. Barnehagen skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og det enkelte barns behov Språktrappa er implementert i alle de kommunale barnehagene. Verktøyene ”Skrivedansen” og ”Mini Røris” er tatt i bruk. Begge stimulerer barns ferdigheter i språk, motorikk og sosial kompetanse. Skrivedans forbedrer barns øye-håndkoordinasjon samtidig som barna blir fortrolig med skrivebevegelser og bokstavformer. Mini Røris øker barns totale aktivitetsnivå.

23 P02 Oppvekst – større behov for tjenester til barn
Antall meldinger i barnevernet gikk opp med 21 prosent Antall omsorgsovertagelser har økt med 30 prosent Færre enslige mindreårige flyktninger, men yngre og mer omsorgskrevende og behandlingstrengende PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1508 til 1488 Programområdet fikk et merforbruk på 9,9 millioner kroner i 2013 til tross for at programområdet ble styrket med 8 millioner kroner i forbindelse med 2. tertialrapport Helsestasjon

24 P02 - utvikling i mottatte meldinger og omsorgsplasseringer
2009 2010 2011 2012 2013 Antall nye meldinger 630 704 768 707 855 Antall omsorgsplasseringerpr                        86 100 102 133

25 Senter for oppvekst har i stor grad nådd målene i 2013
Senter for oppvekst har i stor grad nådd målene i Habilitering nådde målet om å redusere antall søknader til avlastning. Helsestasjonene har nådd sine mål med systematisk oppfølging på alle områder. Barnehagene i Drammen henviste 46 prosent flere barn til PPT i 2013 enn i 2012, dermed lyktes ikke PPT med å redusere totalt antall henvendelser. Barneverntjenestens mål om ”Andel barn /familier som oppnår oppsatte tiltaksmål” scoret med lavest mulig margin, da måloppnåelse var 49 prosent. Botiden før etablering i egen hybel for enslig mindreårige flyktninger har økt, hovedsakelig som en følge av at Drammen kommune i 2013 har bosatt flere yngre ungdommer enn tidligere. Barnevern Øke antall henvendelser fra barnehage, helsestasjon og skole Andel barn og foreldre som når oppsatte tiltaksmål Økte ressurser avsatt til veiledning av ansatte i skole og barnehage har ført til en økning fra henvendelser i 2012, til i 2013, tilsvarende 25 prosent. I 49 prosent av sakene opplever familiene endring i tråd med mål for igangsettingen av tiltaket. Habilitering Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og får mindre behov for tjenester. Barn og familier får et tjenestetilbud i hjem, barnehage og skole slik at de klarer hverdagen. Perioden på tidsavgrensede tiltak reduseres. Som et resultat av økt forebyggende arbeid og veiledning fra habiliteringstjenesten, har 13 prosent færre barn og familier hatt behov for avlastning i 2013 enn i 2012. Habiliteringstjenesten har iverksatt tiltak som har bidratt til mindre behov for avlastning. Blant disse kan nevnes ”søsken-grupper” for søsken til barn med nedsattfunksjonsevne”og veiledning til foreldre. Dette har redusert antall søknader om tjenester fra 2012 til 2013 med 11 prosent. I 2012 var gjennomsnitts varighet for tiltak 8 mnd. Dette ble i 2013 redusert til 6,8 mnd. Varigheten ble således redusert med 16 prosent. I praksis betyr dette at fokus på tidsavgrenset målrettet miljøarbeid har vist positiv effekt for barnet og familien. PPT Økt rådgivning og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger Gjennomføring av sakkyndig vurdering av føreskolebarn innen 3 mnd. Det har vært en total økning i antall henvisninger til PPT tjenesten på 8,5 prosent fra 2012. Dette skyldes at henvisninger fra barnehager har økt med 46 prosent. Fra skolene derimot er det en reduksjon på 14,3 prosent. PPT gjennomfører sakkyndigvurderinger innenfor 3 mnd. i 72 prosent av alle saker. Dette må blant annet sees i sammenheng med økning i henvendelser fra barnehager siste skoleår. Enslige mindreårige flyktninger Redusere botiden i bofellesskapet for enslig mindreårige gjennom raskere etablering i egen bolig. Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består videregående skolegang Gjennomsnittlig botid i bofellesskapet har økt fra 10,5 mnd. i 2012, til 12 mnd. i Drammen kommune har bosatt flere yngre ungdommer enn tidligere. Disse blir boende i bofellesskapet noe lengre tid fordi de har større omsorgsbehov enn eldre ungdom. En annen medvirkende årsak til økt botid er det pressede boligmarkedet i Drammen. Tre ungdommer har fullført videregående skole og bestått eksamen i perioden Helsestasjon og skolehelsetjenesten Alle barn får systematisk oppfølging Helsestasjonen er aktiv på oppfølging av alle barn og barn med spesielle behov Alle barn i Drammen har fått de vaksiner som de skal ha i forhold til alder. 99 prosent av barn 0-20 år som skal være i kontakt med helsesøstertjenesten i løpet av året har benyttet tilbudet. Gjennom den gode oppfølgingen på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, avdekkes det utfordringer hos noen barn som trenger ekstra oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Barn med spesielle behov følges opp i individuelle møter og/eller ansvarsgrupper. Henvendelse er en anonym drøfting med hensikt å avklare om barnevern er riktig instans

26 P03 Samfunnssikkerhet – forberedt på uønskede hendelser
Det er utviklet beredskapsplaner og planlagt eller gjennomført øvelser i 94 % av kommunens virksomheter Det er innført nytt digitalt nødnett for Søndre Buskerud Politidistrikt Tettstedet Drammen er i ferd med å overstige en bemanningsgrense i forhold til antall innbyggere ( ), noe som vil medføre en forholdsvis stor økning i bemanningen fra og med 2015

27 Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forbygging er kostnadseffektive, med god responstid og tilgjengelighet Drammen kommunes utgifter til forebygging og beredskap har i 2013 vært kroner 603 per innbygger. Dette er høyere enn flere av ASSS kommunene som vi sammenligner oss med og også snittet i ASSS, som var på 588 per innbygger. Drammen kommunes utgifter ligger derimot under gjennomsnittet for Buskerud, som var på 705 kroner, og landsgjennomsnittet (ekskl. Oslo) som var på 709 kroner per innbyger. Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser 94 prosent av kommunens virksomheter har oppdatert sin ROS-analyse, har utarbeidet beredskapsplaner og har planlagt eller gjennomført øvelser. 3 av kommunens virksomheter har ikke ROS-analyser.

28 P04 Byutvikling – planlegger for byvekst med kvalitet (1)
Ny bystrategi ”Byvekst med kvalitet” ble vedtatt og arbeidet med arealdelen i kommuneplanen ble startet opp Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen ble vedtatt Forslag om lokalisering av nytt sykehus på Brakerøya er nær avklaring

29 P04 Byutvikling – planlegger for byvekst med kvalitet (2)
Fire reguleringsplaner er ferdigstilt og sluttbehandlet Det har vært videreført / i gangsatt arbeid med flere områdeplaner (større utviklingsområder) Det er bygd trafikkforplass ved Drammen stasjon for henting og bringing av togpassasjerer, og sykkelhotell med 244 plasser Byggesak har gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå bedre brukerservice, jevnere kvalitet i saksbehandlingen og for å oppnå selvkostfinansiering Reguleringsplaner Følgende reguleringsplaner er ferdigstilt i 2013: - Solbakken 1 m.fl. - C.O. Lundsgate - Hotvet næringspark - Eikhaugen nordvest - Øvre Sund SIBU (sluttbehandlet ) Trafikkforplass ved Drammen stasjon

30 Flere av målsettingene knyttet til programområde byutvikling påvirkes i høy grad av forhold utenfor kommunal kontroll (generell samfunnsutvikling og andre private og offentlige aktører). Graden av måloppnåelse gir følgelig ikke nødvendigvis et fullstendig eller korrekt bilde av kommunens innsats. Programområdet har også et langsiktig perspektiv som i begrenset grad lar seg måle fra ett år til neste. Flere av indikatorene for programområdet er vanskelige og tidkrevende å rapportere på. I erkjennelsen av dette er målene revidert i økonomiplan for Det er ikke klare tall for hvor veksten i befolkning og arbeidsplasser skjer. Det kan synes å være en tendens til at det i stor grad flytter husholdninger med få personer inn i sentrum, mens nye og eldre familieboliger utenom sentrum fylles opp med større husholdninger. Selv om det bygges en del boliger i sentrum, betyr derfor ikke dette nødvendigvis at befolkningsveksten kommer der. Drammen sentrum holder stand som regionens største handelsdestinasjon, men det er en nedgang i sentrumshandelens markedsandel de siste årene. Netthandel anses nå å være like stor trussel for sentrumshandel som kjøpesentrene. Økning i serverings- og kulturtilbud kompenserer for nedgang i handel. Transportindikatorene samsvarer i hovedsak, men ikke fullstendig, med tilsvarende indikatorer for Buskerudbyen. Dette skyldes dels at områdene er geografisk ulike, og dels at det er noe annet utvalg av tellepunkter for lokaltrafikk enn for regional trafikk.

31 P05 Helse og omsorg – samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (1)
Samhandlingsreformen medførte økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Veksten er størst innen hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon Tiden fra bruker får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål Det ble etablert 32 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens Bedre tilpassede lokaler for dagsentertilbud til mennesker med funksjonsnedsettesle og psykisk helsesvikt. Indikator Drammen 22012 Mål 2013 Drammen 2013 Effektueringstid – hjemmesykepleie (dager) -1 -0,4 Effektueringstid – hjemmehjelp-rengjøring (dager) 6 mindre enn 14 4 Effektueringstid – langtidsplass i sykehjem (dager) mindre enn 28 7 Antall dager fra vedtak til levert tjeneste

32 P05 Helse og omsorg – samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (2)
Utviklingsbasen ”Skap gode dager” har ytt opplæring til ca 1250 ansatte Tjenesten ble omorganisert for å øke nærhet til bruker, ansatt og bedre økonomistyringen Driften var innenfor revidert budsjett etter tilførsler på til sammen 69,1 mill. kr i 2013. Sykefraværet var på 9,6% som er historisk lavt Schwartzgate bofellesskap ble åpnet i juni Schwartzgate bofellesskap

33 Tilgang på fastlege i Drammen
Det ble etablert tre nye fastlegehjemler i Dette har gitt en dekning på 104 prosent. Innbyggervekst og innbyggere i nabokommuner som velger fastlege i Drammen, gjør at flere fastlegehjemler må etableres i 2014 for å nå ønsket nivå. (Resultatet i MRS knyttet til brukerundersøkelsen må kvalitetssikres ytterligere pga (forskjellig svar skala i MRS og brukerundersøkelsen) før resultatet kommenteres.)

34 P06 Kultur – flere brukere og flere er aktive i kulturlivet
Kulturoasen gjennomførte et større og bredere program ved bo- og servicesentre, eldresentre og aktivitetssentre, med over publikummere fordelt på 153 arrangementer Antall elever i Kulturskolen økt fra 890 til 902 og det ble gitt gratis kulturskoletilbud til elever på trinn gjennom ”Kulturskoletimen” Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra til i 2013 mens antall besøkende har økt fra til Fra og med 2013 har Drammen kirkelige fellesråd overtatt ansvaret for låneopptak til investeringsformål innenfor rammen vedtatt av bystyret Kulturoasen

35 Formuleringen av mål 2 er endret, fra andel av innbyggerne til antall, fordi ulike kulturtilbud retter seg mot ulike deler av befolkningen. Et variert kulturliv som gir drammenserne gode opplevelser Tilfredshet med byens kulturliv: Det ble gjennomført en innbyggerundersøkelse i 2013, men svarprosenten var for lav til å gi sikre indikasjoner på tilfredsheten. Antall besøkende /opplevelser: Statistikken viser en samlet økning i antall besøkende ved byens kulturinstitusjoner i Brageteatret og Kulturoasen hadde den største prosentvise økningen. Nøstedhallen og Kunstnersenteret i Buskerud hadde den største prosentvise nedgangen i besøkstall. Se detaljerte Nøkkeltall. Forventninger og krav til eksterne kulturinstitusjoner nedfelles i driftsavtaler, hvor kommunale tilskudd til driften knyttes opp mot kulturpolitiske mål. Et økende antall drammensere er selv aktive i et pulserende kulturliv Antall deltakere: Statistikken viser en samlet økning av antall deltakere i medlemsbaserte aktiviteter. Kulturskolen hadde den største prosentvise økningen, mens voksenkor hadde den største prosentvise nedgangen i medlemstall. Se detaljerte Nøkkeltall. Økonomiske tilskudd og rimelige møte- og øvingslokaler er kommunens viktigste tiltak for rekruttering til det frivillige kulturlivet. Nøkkeltall for aktivitet i ikke medlemsbaserte tilbud (Nøstedhallen, G60, klubbene på Fjell) er under utvikling.

36 P07 Ledelse, organisasjon og styring – bedre innsyn i saker
Færre kundehenvendelser til Servicetorget i 2013 Nesten 6% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2013 ”Min kommunale side” gir innbyggerne mulighet for å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble ferdigstilt E-handelssystemet ble implementert i organisasjonen og Drammen er blant de beste e-handelskommunene i landet Som følge av den såkalte First House-saken er det i 2013 iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten i det løpende arbeidet med journalføring og i forhold til saksbehandling av innsynsbegjæringer

37 Utvikling av innkjøp er et satsingsområde, og det er god måloppnåelse på dette feltet.
Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble avsluttet før sommeren 2013, og kommunens eiendomsarkiv var klargjort for publisering på kommunens nettside per For å koordinere lansering av denne tjenesten med andre innbyggertjenester, er publisering av digitale arkiver på nett utsatt til andre kvartal 2014. Programområdet viser meget gode resultater på gjennomførte brukerundersøkelser. Det er ikke gjennomført hovedoppdatering av kartdataene i 2013, da avsatte midler til dette er omdisponert til prosjektet digitalisering av reguleringsplaner.

38 P08 Kompetanse, markedsføring og næring
Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er videreført i 2013 og HBV er etablert Det er arbeidet målrettet i 2013 for å utvikle Drammen videre som kunnskapsby og fremtidig universitetsby Omdømmemålingen i 2013 viser at Drammen holder stand Økning i overnattingsdøgn ved byens hoteller også i 2013, men nedgang i beleggsprosent på grunn av flere rom Forbedret egendekning av arbeidsplasser. Siste måling fra SSB viser 105%

39 Utvikle campus Drammen
Drammen kommune har overført 3 millioner kroner i utviklingsmidler til høgskolens arbeid med å utvikle Drammen videre som kunnskapsby og fremtidig universitetsby. Studenthuset Lille Legende er etablert og holder til i midlertidige lokaler i Fabrikkgata på Union Scene. Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden, for å styrke studentmiljøet I 2012 fikk Studentskipnaden i Buskerud tilgang på 59 nye hybelenheter i Øvre Sund. Videre utbyggingspotensial på Øvre Sund er 200 hybelenheter. Drammen skal opprettholde egendekning av arbeidsplasser Ved utgangen av 2012 var det i alt 35 531 arbeidsplasser i Drammen. På samme tid bodde det 33 844 arbeidstakere i kommunen, noe som gir en egendekning av arbeidsplasser på 105 prosent mot 103,6 prosent i I 2012 var det 17 752 personer som pendlet inn til kommunen og 14 465 som pendler ut. Iverksette ny strategi for omdømmeprosjektet Omdømmeprosjektet har iverksatt ny strategi. Prosjektet gjennomførte en boligkampanje på finn.no i september med 3,4 millioner visninger som nådde 933 000 unike personer. I november ble det annonsert i VG med en «Større, sunnere, smartere»-annonse. Resultatet av denne annonsen er at 30 prosent vil besøke drammen.no som resultat av annonsen, og 25 prosent vil besøke byen som direkte følge av annonsen.

40 P10 Politisk styring: ”Byvekst med kvalitet”
Bystrategien ble vedtatt av Bystyret 18. juni – ”Byvekst med kvalitet” Visjon Drammen 2036 – større, smartere og sunnere Stortingsvalget ble gjennomført med valgdeltagelse på 76,2% mot 75,1% i 2009 Bystyrekomitéene har gjennomført i alt 26 dialogmøter med virksomhetene. Stortingsvalget 2013

41 P11 Samferdsel og fellesarealer – flere bruker byen (1)
Bruk av byens uterom og Drammensmarka fortsetter å øke Bybrua er rehabilitert og forbedret med gatevarme i fortauene og tosidig sykkelfelt Det har vært en økning i antall brukere av idrettsanlegg som følge av åpningen av Galterudhallen Gamle gress har fått nytt kunstgressdekke Det er økning i kollektivbruk og sykkelbruk Lekeplassene Liejordet og Iversbakken er fullt rehabilitert Galterudhallen

42 P11 Samferdsel og fellesarealer – flere bruker byen (2)
Kommunen har anskaffet to eiendommer med tanke på allmenn bruk og ferdsel: Fosserud Gård (130 dekar) ved Stordammen Landfall store (280 dekar) ved Landfalltjern Leieavtale er inngått med DOT knyttet til Goliatten med mål om å implementere denne i DOTs løypenett Startet arbeidet med skiløype fra Knive til Røysjømarka samt tur/sykkelsti fra Gamledammen til Tverken ”Ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv” er vedtatt av Bystyret.

43 Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å redusere utslippene av klimagass.
Kollektivbruken øker, det samme gjør sykkelbruken. Bilbruken tiltar imidlertid også og økningen er større enn befolkningsveksten. Graden av måloppnåelse når det gjelder redusert bilbruk avhenger også av forhold Drammen kommune ikke har innvirkning på. Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og aktivitet. Det er en markant økning i bruk av offentlig grunn og byens uterom. I snitt har antall arrangementer økt med 6,7 prosent. Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk. Både i 2012 og i 2013 var belegget for idrettsanleggene på 77 prosent. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av datagrunnlaget for de siste to årene, for å se på bruken av anleggene. Den registrerte bruken av utfartssteder skriver seg fra utfartsparkeringsplasser med betaling. Den samlede bruken av byens utfartssteder viser en klar økning siste år. Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt standard. Antall ulykker har gått ned, men det har vært en dødsulykke (ved Torget Vest). Sommer- og vinterdriften for øvrig indikerer heller ikke vesentlige avvik fra standard. Totalt sett vurderes trafikkarealene å ha tilsvarende sikkerhet og fremkommelighet i 2013 som i 2012.

44 P12 Grunnskole – stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (1)
Differansen mellom elevenes resultater i lesing på 9. trinn og det de oppnådde på 8. trinn, er bedre enn for de øvrige elevene i landet Grunnskolepoeng over landssnittet Resultatene ligger på eller over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen i forhold til trivsel og fravær av mobbing.

45 P12 Grunnskole – stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (2)
Kostnadseffektiv drift av skolene God økonomistyring gir handlingsrom Stor anleggsaktivitet: Utbygging Svensedammen og flerbrukshall på Galterud ferdig 2013 Pågående prosjekter ved Åskollen og ny skole på Frydenhaug Rehabilitering og utbygginger går etter oppsatt plan Åskollen skole

46 Nasjonale prøver 5., 8.og 9. trinn
5. trinn ligger 0,1 poeng under landsgjennomsnittet, mens 8. og 9. trinn ligger henholdsvis på og over landsgjennomsnittet i lesing. Det tyder på at den fokuseringen som har vært på den andre leseopplæringen på mellom- og ungdomstrinnet har vært vellykket. En del skoler har ikke sammen utvikling fram til 5. trinn, og det vil derfor settes fokus på den første leseopplæringen og progresjonen i lesingen i 2014. Drammensskolen ligger under landsgjennomsnittet i lesing på 5. trinn i Snittet i landet er på 2,0, mens Drammen har 1,9 i snitt. Ni av barneskolene ligger under snittet for landet, mens det tilsvarende tallet i 2012 var sju. Dette er en negativ utvikling og det vil i 2014 settes inn ekstra tiltak for å heve de faglige resultatene ved de skolene som har flest elever på mestringsnivå 1. På ungdomstrinnet ligger også i år elevenes samlede resultater på landssnittet. Skolene har lyktes i å heve nivået i forhold til at det for første gang er færre elever på nivå 1 enn ellers i landet. Fem av skolene ligger på eller over snittet, mens det tilsvarende tallet i fjor var fire. Det er stor variasjon mellom skolene, så samlet sett er det noe flere elever på de laveste mestringsnivåene enn i fjor.

47 P13 Sosiale tjenester – mange nye boligeiere (1)
Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i 2013 Boligløftet er videreført i 2013 og flere går fra å leie til å eie: - Flere ble tildelt bolig - Kjøpt 19 nye utleieboliger - Totalt 38 tidligere leietakere har blitt boligeiere i 2013 Det er utbetalt 128 mill. kr i startlån, mot 101 mill. kr i Det er også utbetalt 5 mill. kr i etableringstilskudd til startlånsmottakere Boligsosial pris

48 P13 Sosiale tjenester – mange nye boligeiere (2)
Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt Færre husstander er kastet ut av kommunale leieboliger Det er bosatt 127 flyktninger i 2013, inklusiv 12 enslige mindreårige Arbeidsledigheten i Drammen økte med 9 % og antall sosialhjelpsmottakere økte med 103 personer Programområdet holdt seg innenfor revidert budsjett etter tilførsel av 19,6 millioner kroner i løpet av 2013 Ungdomstorget åpnet september 2013

49 Bystrategi – nå settes kursen
Flere av kommunens innbyggere er i arbeid Andelen innvandrere og flyktninger som har kommet i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram har bedret seg fra 42 prosent i 2010 og 58 prosent i 2012 til 61 prosent i Målet er at flere enn 70 prosent skal gå ut i arbeid eller utdanning. Målet er at andelen sysselsatte av innbyggere i alderen 20 til 66 år skal være høyere enn 69 prosent. Siste registrerte sysselsettingstall er fra 4. kvartal Da var andelen sysselsatte på 65,8 prosent og andelen helt ledige var 3,7 prosent. Arbeidsledigheten har økt fra 2012 til 2013, og i Drammen har den økt med 9 prosent fra januar 2013 til januar I Buskerud som helhet steg arbeidsledigheten i samme periode med 20 prosent. Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv Antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 103 personer fra 2012 til Andelen sosialhjelpsmottakere av innbyggere i alderen 20 – 66 år har økt fra 4,5 til 5 prosent. Den største økningen i aldersgruppen over 25 år. Antallet sosialhjelpmottakere med 100 prosent forsørgerplikt har økt fra 449 i 2012 til 575 i Dette er en av årsakene til at sosialhjelpsutgiftene har økt betydelig i 2013. Bostedsløse På oppdrag fra Husbanken gjennomførte Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) en landsomfattende kartlegging av bostedsløse i uke 48 i Resultatene forelå våren Det viste at antallet bostedsløse i Drammen har økt fra 85 ved siste telling i 2008 til 129 i Som bostedsløs regnes personer som på kartleggingstidspunktet ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. I Drammen ble ingen registret uten oppholdssted kommende natt. Brukertilfredshet Resultatet er basert på svar fra brukere som møtte til avtale i NAV og svar fra tilfeldige personer som besøkte NAV-kontoret over to uker. Resultatene skiller ikke mellom de som hadde behov for kommunale og de som hadde behov for statlige tjenester. Det er brukt en svarskala fra 1 til 6 hvor 6 er best. Den gjennomsnittlige brukertilfredsheten er på 4,05. Det er på samme nivå som i 2012.

50 P14 Vann og avløp – rensekrav oppfylt for første gang
Renseanlegg - Solumstrand renseanlegg har fungert godt og alle rensekravene ble oppfylt Muusøya renseanlegg klarte for første gang rensekravet, men fortsatt utfordringer knyttet til å stabilisere driften Utskiftning av vannledninger gir fortsatt redusert vannforbruk Kjøp av vann fra Glitrevannverket er redusert i 2013 Høyt investeringsnivå med 114,5 mill. kr i 2013 Muusøya

51 Nok vann For å holde den bruksmessige vannkvaliteten god renses vannledningsnettet rutinemessig. Dette fører til at vannet må stenges av hos hver abonnent cirka 8-10 timer hvert femte år, som er noe mer avbrudd i vannforsyningen enn ønskelig. Det arbeides med å lage en plan for å kartlegge behovet for rensing av ledningsnettet mer detaljert, slik at det ikke skal bli nødvendig å stenge av vannet så ofte der behovet er minst. Vannavstengning i forbindelse med rutinemessig rensing er varslede avbrudd. Det forekommer også ikke varslede vannavstengninger, for eksempel i forbindelse med lekkasjer, men dette har svært lite omfang. Godt vann Hvorvidt byen forsynes med godt vann vurderes ut fra rutineprøvene som tas ved faste punkter. Disse prøvene tas blant annet for å imøtekomme drikkevannsforskriftens krav til kontroll av vannkvaliteten. Dette innebærer bestemmelser om antall prøvepunkter, parametre og hyppighet. Det er ikke blitt påvist tarmbakterier i prøvene i Det har vært noen få overskridelser hva gjelder andre typer analyser, men ikke slik at vannkvaliteten har blitt vurdert som uakseptabel. Sikkert vann Alle kommunens abonnenter har normalt vannforsyning fra Røysjø eller Glitre. Skulle det bli umulig å forsyne byen fra en eller begge disse kildene, vil vann fra Asker og Bærum vannverk bli koplet inn. Alle disse vannkildene har godkjent sikkerhet og vannkvalitet. Tilfredsstillende badevannskvalitet Det var to prøveuker med høye bakterieverdier i elva i I alt hadde 11 prøver av totalt 102 (inkludert skogstjern) en verdi større enn 1 000 tarmbakterier per 100 ml vann. Overvåking av overløp og overvannsledninger er mer intensiv i badesesongen enn ellers i året, men det ble ikke avdekket spesielle problemer på avløpsnettet i ukene med høye bakterieverdier. Det var mye regnvær sommeren 2012 og det er grunn til å tro at utvasking av forurensning både fra overflaten og via ledningsnettet var mye av grunnen til overskridelsene. Overholde Fylkesmannens krav i utslippstillatelsen Fylkesmannens krav består av rensekrav til de to renseanleggene Solumstrand og Muusøya, og krav om at forurensningen skal komme fram til renseanleggene. Av disse kravene er det bare rensekravet på Solumstrand renseanlegg som oppfylles. Dette er første gang, og kan i stor grad tilskrives den store fornyelsen som er gjennomført på anlegget. Rensingen på Muusøya har blitt langt bedre det siste året, men kravet er fremdeles ikke oppfylt. Når det gjelder andelen av vannet som kommer frem til renseanleggene, er kravet 95 prosent. Dette er vanskelig å måle, men i henhold til saneringsplanen er nivået nå beregnet å være på prosent i Muusøya rensedistrikt.

52 Nok vann For å holde den bruksmessige vannkvaliteten god renses vannledningsnettet rutinemessig med spyling og bruk av renseplugg. Dette fører til at vannet må stenges av hos hver abonnent cirka 8-10 timer hvert femte år, som er noe mer avbrudd i vannforsyningen enn ønskelig. Det arbeides med å lage en plan for å kartlegge behovet for rensing av ledningsnettet mer detaljert, slik at det ikke skal bli nødvendig å stenge av vannet så ofte der behovet er minst. Vannavstengning i forbindelse med rutinemessig rensing er varslede (planlagte) avbrudd. Det forekommer også ikkevarslede vannavstengninger i forbindelse med for eksempel vannlekkasjer, men disse har svært lite omfang. Vannkjøpet fra Glitrevannverket var i 2013 under 2004-nivå. Målet om å holde vannforbruket lavt nok til at vi på sikt har tilstrekkelig kildekapasitet er derfor nådd. Det arbeides fortsatt systematisk med forskjellige tiltak for å minske lekkasjene, og dette er det nødvendig å ha fokus på i uoverskuelig framtid. Godt vann Hvorvidt byen forsynes med godt vann vurderes ut fra rutineprøvene som tas i faste punkter spredt over hele forsyningssystemet. Disse prøvene tas blant annet for å imøtekomme Drikkevannsforskriftens krav til kontroll av vannkvaliteten som innebærer bestemmelser om antall prøvepunkter, parametre og hyppighet. Analyseresultatene i 2013 bekreftet at innbyggerne i Drammen har hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende vann. Sikker vannforsyning Målet om sikker vannforsyning er nådd. Alle kommunens abonnenter har normalt vannforsyning fra Røysjø eller Glitre. Skulle det bli umulig å forsyne byen fra en eller begge disse kildene, vil vann fra Asker og Bærum vannverk bli koplet inn. Alle disse vannkildene har godkjent sikkerhet og vannkvalitet. Beredskapsplanene er oppdatert og beredskapsøvelser er avholdt. I 2013 ble det utarbeidet en rapport om vannforsyningen på Austad Skog og mulighetene for å bedre forsyningsstabiliteten. Vannforsyningen i området er basert på pumping og er derfor sårbar for strømutfall og akutte driftsforstyrrelser. Tilfredsstillende badevannskvalitet Badevannskvaliteten var tilfredsstillende i 2013 med bare én prøve med TKB>1000. Det var mye fint vær sommeren 2013, og dette er en medvirkende grunn til det gode resultatet. Overholde fylkesmannens krav i utslippstillatelsen Fylkesmannens krav består av rensekrav til de to renseanleggene Solumstrand og Muusøya, og krav om at forurensningen skal komme fram til renseanleggene, dvs. krav til tilføringsgrad. Kravene til renseanleggene ble oppfylt i Når det gjelder tilføringsgrad er kravet 95 prosent. Dette er vanskelig å måle, men i henhold til saneringsplanen er tilføringsgraden beregnet å være på prosent i Muusøya rensedistrikt. Det er igangsatt et langsiktig arbeid med å kartlegge tilføringsgraden bedre. Utvikle overvannsstrategi Målet er delvis nådd. Det ble ferdigstilt et høringsutkast til en veileder i 2013, men dette har ennå ikke vært på høring og det er ikke laget utkast til politisk sak. Det tas sikte på å innarbeide deler av overvannsstrategien i kommuneplanens arealdel


Laste ned ppt "Årsmelding for Drammen kommune 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google