Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014

2 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1.Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2.Flere tjenester ytes til barn 3.Byvekst med kvalitet – ny bystrategi vedtatt i juni 4. Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet 5. 36 nye tilrettelagte boliger 6. Flere bruker byens kulturtilbud 7. Bedre rutiner for åpenhet og innsyn 8. Flere bruker byen og marka 9. Elevene trives bedre på skolen 10. Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid 11. Rensekravene for avløpsvann er oppfylt 12. Kontroll på driften og penger på bok 13.Investerte for 774 millioner kroner i 2013

3 Menneskelige ressurser (HR) Redusert sykefravær med 0,3 prosentpoeng i konsern Redusert turnover med 0,9 prosentpoeng i konsern Økt antall ansatte med tilnærmet full stilling (80-100 prosent) i programområde 05 HSO Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Cirka 2 700 ansatte har mottatt kompetansehevende tiltak i regi av tre utviklingsbaser 100 ledere er gitt særskilt lederopplæring i regi av Lederskolen 24 ledertalenter har gjennomført talentprogrammet

4 Gode resultater for bærekraftig vekst Systematisk omstillingsarbeid og god styring har gitt gode resultater i 2013 Det er i budsjettene for årene 2010 - 2013 forutsatt innsparinger på totalt 285 mill. kroner. Faktisk virkning er lavere, jfr. merforbruk innenfor Oppvekst og HSO Selv i et krevende år har det vært rom for en brutto vekst og satsing på nye aktiviteter Årsresultatet (overskuddet) foreslås avsatt til videre oppbygging av reservene 14.07.20144

5 Driftsoverskudd på nesten 83 mill. kr i 2013 Netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner – dette er 79,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett og 11,4 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett Bykassens drifts- regnskap for 2013 viser et overskudd etter årsoppgjørs- disposisjoner på 61,6 millioner kroner. Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsregnskap 2013

6 Lavere skatteinngang enn forutsatt i 2013 Skatteinngangen var betydelig lavere enn forutsatt både i Drammen og på landsbasis i november og desember 2013: -Mindreinntekter i forhold til revidert budsjett 12,2 mill. kr for Drammen kommune -Kompenseres delvis av merinntekter fra rammetilskuddet på 2,9 mill. kr 14.07.2014

7 Frie inntekter: Rammetilskuddet vokser sterkest 14.07.20147

8 Pensjonsutgifter er over 40 mill. kr lavere enn budsjettert Fortsatt stor vekst i kommunens pensjonskostnader. Lavere reguleringspremie og noe større premieavvik enn budsjettert gir likevel en samlet budsjett-avlastning i overkant av 11 mill. kr Inntektsføring av tidligere avsetning mot etteroppgjør med Statens pensjonskasse (SPK) -SPK har varslet at man fra og med regnskapsåret 2013 ikke vil innkreve eventuelle etterslep fra tidligere år -Balanseavsetning på om lag 22 mill. kr er derfor inntekstført i 2013- regnskapet Lavere lønnsvekst og reguleringspremie har ført til redusert overføring til programområde 01 Barnehage med ca. 9 mill. kr 14.07.2014

9 Pensjonskostnadene øker kraftig Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden 2007-2013 - fra 125 til 310 mill. kr. Kostnadene forventes å øke med ytterligere 25 mill. kr i 2014 Faktisk belastning i driftsregnskapet er pensjonskostnad pluss inndekning av tidligere års premieavvik

10 Programområdene i balanse 14.07.201410

11 Samlet utbytte og eieruttak i 2013 på 121 millioner kroner Utbytte og eieruttak for 2013 ble 121 mill. kroner mot 110 mill. kroner i 2012. Av dette er står EB for det største enkeltutbyttet Utbytte fra EB gikk ned fra 60 mill. kroner i 2012 til 54 mill. kroner i 2013

12 Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav *) Rådmannen vil foreslås at årsresultat 2013 avsettes til disposisjonsfond 14.07.2014

13 Betydelig økning i reservene siden 2007 *) Inkludert udisponert årsresultat 2013 på 61,6 mill. kr

14 Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer Lånefondets gjeld per 31.12.2013 var 4 970 mill kroner. Gjelden har økt med 547 mill. kroner i 2013 Siden 2009 har lånefondets gjeld økt med 1 642 mill. kroner – i gjennomsnitt 328 mill. kroner pr. år Av den totale gjelden er 2 805 mill. kroner knyttet til Drammen Eiendom KF, og 1 025 mill. kroner til vann og avløp

15 52 prosent av låneporteføljen er rentesikret 14.07.2014 I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 30 og 70 prosent av låneporteføljen til en hver tid være rentesikret

16 Godt sikret mot rentesvingninger Per 31.12.2013 er om lag halvparten av låneporteføljen rentesikret. (2,6 mrd. kr). Rentebaserte inntekter er på 2,0 mrd. kr Om lag 550 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 5,5 mill. kr i 2014 på usikret del av lånegjelden

17 Måling av effektiv ressursbruk i de større byene ASSS – sammenligning av de10 største byene i Norge I ASSS-rapporten for 2013 (basert på regnskapstall fra 2012) er det beregnet produksjonsindekser som gir mål på kommunens tjenesteproduksjon (kvalitet og kvantitet) Når produksjonsindeksene sees i forhold til kommunens ressursinnsats (brutto driftsutgifter) pr. tjenesteområde får man et mål på effektiviteten

18 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2012 18

19

20 P01 Barnehager – flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (1) Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2013 Barn født mellom september og desember er tilbudt plass fortløpende Andel barn i barnehage har økt med 0,6 prosentpoeng til 87,9 % Gratis kjernetid rekrutterte 757 barn av totalt 779 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,2% dekning

21 P01 Barnehager – flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (2) Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har tilbudt ulike kompetansehevingstiltak til cirka 650 ansatte i kommunale og private barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 36,1% til 37,2% i 2013 Det er opprettet fire nye barnehager i 2013 : Drammen Montesorri barnehage, 30 plasser Kobbervik gård, 100 plasser Fyrtårnet familiebarnehage, 4 plasser Karuna familiebarnehage, 4 plasser Det er lagt ned to barnehager i 2013: Åsly barnehage, 20 plasser Austadgata førskole, 50 deltidsplasser Kobbervik gård barnehage

22

23 P02 Oppvekst – større behov for tjenester til barn Antall meldinger i barnevernet gikk opp med 21 prosent Antall omsorgsovertagelser har økt med 30 prosent Færre enslige mindreårige flyktninger, men yngre og mer omsorgskrevende og behandlingstrengende PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1508 til 1488 Programområdet fikk et merforbruk på 9,9 millioner kroner i 2013 til tross for at programområdet ble styrket med 8 millioner kroner i forbindelse med 2. tertialrapport Helsestasjon

24 P02 - utvikling i mottatte meldinger og omsorgspla sseringer 20092010201120122013 Antall nye meldinger630704768707855 Antall omsorgsplasseringer pr. 31.12 86100 102133

25

26 P03 Samfunnssikkerhet – forberedt på uønskede hendelser Det er utviklet beredskapsplaner og planlagt eller gjennomført øvelser i 94 % av kommunens virksomheter Det er innført nytt digitalt nødnett for Søndre Buskerud Politidistrikt Tettstedet Drammen er i ferd med å overstige en bemanningsgrense i forhold til antall innbyggere (100 000), noe som vil medføre en forholdsvis stor økning i bemanningen fra og med 2015

27

28 P04 Byutvikling – planlegger for byvekst med kvalitet (1) Ny bystrategi ”Byvekst med kvalitet” ble vedtatt og arbeidet med arealdelen i kommuneplanen ble startet opp Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen ble vedtatt Forslag om lokalisering av nytt sykehus på Brakerøya er nær avklaring

29 P04 Byutvikling – planlegger for byvekst med kvalitet (2) Fire reguleringsplaner er ferdigstilt og sluttbehandlet Det har vært videreført / i gangsatt arbeid med flere områdeplaner (større utviklingsområder) Det er bygd trafikkforplass ved Drammen stasjon for henting og bringing av togpassasjerer, og sykkelhotell med 244 plasser Byggesak har gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå bedre brukerservice, jevnere kvalitet i saksbehandlingen og for å oppnå selvkostfinansiering Trafikkforplass ved Drammen stasjon

30

31 P05 Helse og omsorg – samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (1) Samhandlingsreformen medførte økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Veksten er størst innen hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon Tiden fra bruker får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål Det ble etablert 32 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens Bedre tilpassede lokaler for dagsentertilbud til mennesker med funksjonsnedsettesle og psykisk helsesvikt. IndikatorDram men 2 2012 Mål 2013 Dram men 2013 Effektueringstid – hjemmesykepleie (dager) 0 -0,4 Effektueringstid – hjemmehjelp- rengjøring (dager) 6 mindre enn 14 4 Effektueringstid – langtidsplass i sykehjem (dager) 4 mindre enn 28 7 Antall dager fra vedtak til levert tjeneste

32 P05 Helse og omsorg – samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (2) Utviklingsbasen ”Skap gode dager” har ytt opplæring til ca 1250 ansatte Tjenesten ble omorganisert for å øke nærhet til bruker, ansatt og bedre økonomistyringen Driften var innenfor revidert budsjett etter tilførsler på til sammen 69,1 mill. kr i 2013. Sykefraværet var på 9,6% som er historisk lavt Schwartzgate bofellesskap ble åpnet i juni Schwartzgate bofellesskap

33

34 P06 Kultur – flere brukere og flere er aktive i kulturlivet Kulturoasen gjennomførte et større og bredere program ved bo- og servicesentre, eldresentre og aktivitetssentre, med over 5 000 publikummere fordelt på 153 arrangementer Antall elever i Kulturskolen økt fra 890 til 902 og det ble gitt gratis kulturskoletilbud til elever på 1. - 4. trinn gjennom ”Kulturskoletimen” Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra 391 251til 347 608 i 2013 mens antall besøkende har økt fra 384 119 til 398 979 Fra og med 2013 har Drammen kirkelige fellesråd overtatt ansvaret for låneopptak til investeringsformål innenfor rammen vedtatt av bystyret Kulturoasen

35

36 P07 Ledelse, organisasjon og styring – bedre innsyn i saker Færre kundehenvendelser til Servicetorget i 2013 Nesten 6% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2013 ”Min kommunale side” gir innbyggerne mulighet for å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble ferdigstilt E-handelssystemet ble implementert i organisasjonen og Drammen er blant de beste e-handelskommunene i landet Som følge av den såkalte First House-saken er det i 2013 iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten i det løpende arbeidet med journalføring og i forhold til saksbehandling av innsynsbegjæringer

37

38 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er videreført i 2013 og HBV er etablert 1.1.2014 Det er arbeidet målrettet i 2013 for å utvikle Drammen videre som kunnskapsby og fremtidig universitetsby Omdømmemålingen i 2013 viser at Drammen holder stand Økning i overnattingsdøgn ved byens hoteller også i 2013, men nedgang i beleggsprosent på grunn av flere rom Forbedret egendekning av arbeidsplasser. Siste måling fra SSB viser 105%

39

40 P10 Politisk styring: ”Byvekst med kvalitet” Bystrategien ble vedtatt av Bystyret 18. juni – ”Byvekst med kvalitet” Visjon Drammen 2036 – større, smartere og sunnere Stortingsvalget ble gjennomført med valgdeltagelse på 76,2% mot 75,1% i 2009 Bystyrekomitéene har gjennomført i alt 26 dialogmøter med virksomhetene. Stortingsvalget 2013

41 P11 Samferdsel og fellesarealer – flere bruker byen (1) Bruk av byens uterom og Drammensmarka fortsetter å øke Bybrua er rehabilitert og forbedret med gatevarme i fortauene og tosidig sykkelfelt Det har vært en økning i antall brukere av idrettsanlegg som følge av åpningen av Galterudhallen Gamle gress har fått nytt kunstgressdekke Det er økning i kollektivbruk og sykkelbruk Lekeplassene Liejordet og Iversbakken er fullt rehabilitert Galterudhallen

42 P11 Samferdsel og fellesarealer – flere bruker byen (2) Kommunen har anskaffet to eiendommer med tanke på allmenn bruk og ferdsel: Fosserud Gård (130 dekar) ved Stordammen Landfall store (280 dekar) ved Landfalltjern Leieavtale er inngått med DOT knyttet til Goliatten med mål om å implementere denne i DOTs løypenett Startet arbeidet med skiløype fra Knive til Røysjømarka samt tur/sykkelsti fra Gamledammen til Tverken ”Ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv” er vedtatt av Bystyret.

43

44 P12 Grunnskole – stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (1) Differansen mellom elevenes resultater i lesing på 9. trinn og det de oppnådde på 8. trinn, er bedre enn for de øvrige elevene i landet Grunnskolepoeng over landssnittet Resultatene ligger på eller over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen i forhold til trivsel og fravær av mobbing.

45 P12 Grunnskole – stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (2) Kostnadseffektiv drift av skolene God økonomistyring gir handlingsrom Stor anleggsaktivitet: -Utbygging Svensedammen og flerbrukshall på Galterud ferdig 2013 -Pågående prosjekter ved Åskollen og ny skole på Frydenhaug -Rehabilitering og utbygginger går etter oppsatt plan Åskollen skole

46

47 P13 Sosiale tjenester – mange nye boligeiere (1) Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i 2013 Boligløftet er videreført i 2013 og flere går fra å leie til å eie: - Flere ble tildelt bolig -Kjøpt 19 nye utleieboliger -Totalt 38 tidligere leietakere har blitt boligeiere i 2013 -Det er utbetalt 128 mill. kr i startlån, mot 101 mill. kr i 2012. Det er også utbetalt 5 mill. kr i etableringstilskudd til startlånsmottakere Boligsosial pris

48 P13 Sosiale tjenester – mange nye boligeiere (2) Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt Færre husstander er kastet ut av kommunale leieboliger Det er bosatt 127 flyktninger i 2013, inklusiv 12 enslige mindreårige Arbeidsledigheten i Drammen økte med 9 % og antall sosialhjelpsmottakere økte med 103 personer Programområdet holdt seg innenfor revidert budsjett etter tilførsel av 19,6 millioner kroner i løpet av 2013 Ungdomstorget åpnet september 2013

49 Bystrategi – nå settes kursen

50 P14 Vann og avløp – rensekrav oppfylt for første gang Renseanlegg - Solumstrand renseanlegg har fungert godt og alle rensekravene ble oppfylt -Muusøya renseanlegg klarte for første gang rensekravet, men fortsatt utfordringer knyttet til å stabilisere driften Utskiftning av vannledninger gir fortsatt redusert vannforbruk -Kjøp av vann fra Glitrevannverket er redusert i 2013 Høyt investeringsnivå med 114,5 mill. kr i 2013 Muusøya

51

52


Laste ned ppt "Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google