Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lekkasje fra vannledningsnettet Orientering til Bystyrekomite for Byutvikling og Kultur, 3/5-11 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lekkasje fra vannledningsnettet Orientering til Bystyrekomite for Byutvikling og Kultur, 3/5-11 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lekkasje fra vannledningsnettet Orientering til Bystyrekomite for Byutvikling og Kultur, 3/5-11 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp

2 Økonomiplanen 2011-2014 Hovedmål: Vann og avløp bidrar til befolkningens helse og byens næringsliv gjennom en god og sikker vannforsyning. Delmål: Det totale uttaket av drikkevann (kjøpt fra Glitrevannverket) ligger på 2004- nivå, og dette oppnås gjennom fornyelse av ledninger og reparasjon av lekkasjer.

3 Forslag 22: Bakgrunn: Drammen bør – hensyntatt miljøaspektet – ha som ambisjon å arbeide mot å redusere vannlekkasjeandelen. En lekkasjeprosent på tett opp mot 50 % er betydelig høyere enn hva Oslo kommune kan vise til. Der er lekkasjeprosenten i løpet av de siste 14 år gått ned fra ca 33 % til ca 21 % som i volum utgjør en reduksjon fra 40 mill m3 til 20 mill m3 samtidig som antall innbyggere er økt fra 533` til 606`. Vedtak: Bystyret ber om at det med det grunnlagsarbeide kommunen gjør i denne økonomiplanperiode, må målet for perioden 2015-2019 for nedgang i lekkasjeprosent være på samme nivå som den har vært i Oslo de siste 14 år. Økonomiplanen 2011-2014

4

5 Siden 2000 har vannproduksjonen stabilisert seg på et nivå mellom 90-96 mill m3

6 Vannproduksjon 2010 Folketall 2010 Forbruk m3/person Oslo95 millioner m3600.000158 Drammen10 millioner m363.000160 Nøkkeltall Mange beregningsmåter, mange usikkerheter, mange feilkilder….. 200420092010 Vannproduksjon9,43 mill m39,78 mill m310,1 mill m3 Lekkasjeandel beregnet 48,3 %49,2 % 53 % *) ny beregning Fornyelse av vannledninger 0,66 %0,84 % 1,19 % Folketall56.688 (166 m3)63.582 (158 m3) Boligeiendommer med vannmåler 64,5 %70,4 %71,2 % Nedgang frem til 2009 – sparepotensialet tatt ut?

7

8

9 Nøkkeltall 290 km offentlige vannledninger. Tilsvarer strekningen Drammen – Sjoa i Gudbrandsdalen (Like mye private stikkledninger) Alder: Tiltak: Kunnskapsbasert!!!

10 Strategier for lekkasjereduksjon Trykk styring Aktiv lekkasje kontroll Lednings- fornyelse Vedlikehold Driftspraksis Reparasjons Hastighet (Organisasjon)

11 112 Soner - planlagt for de 9 GVD kommunene Felles sonevannmåler prosjekt. - 24 nye målekummer bygget (Gjennomsnitt kr. 800.000 pr. stk) ~ 64 Soner er nå operative Men… det har tatt 5 år å få på plass Få operative soner i Drammen Aktiv lekkasjekontroll (GVD)

12

13 Registrere nattforbruk – Aktiv søk i soner med høyt forbruk

14 NFB = minste nattforbruk (Er tilnærmet lik lekkasje, bortsett fra soner med mye nattaktiv næring) 1.Nattforbruket for Modum er basert på en gjennomsnittsverdi, hvilket gir høyere indikatortall. 2.Det er ikke tatt hensyn til fylling/tømming av høydebasseng, hvilket erfaringsmessig gir høyere indikatortall end hva som er reelt. 3.Flere av vannmålerne er 2 veis vannmålere, men kun 1 retning kan hentes fra driftskontrollen. Resultatet er derfor i noen grad basert på et ufullstendig datagrunnlag. 4.Sylling inngår ikke i beregningen for Lier 5.Vann levert fra Drammen til Sande er inkludert i Drammens regnskap

15 Befolkningsanalyse

16 fo Forbruksanalyse

17 GIS-overføring Grønt: Ingtet forbruk Oransje: Forbruk Aktiv søk i sone

18 Eksempel: Soner i Røyken, forbruk 2010

19 Online kommunikasjon

20 Hvor finner vi lekkasjene? KommunalePrivate < 200711780 2008136109 200912496 2010173 (Drammen 86) 119 (Drammen 31)

21 Liten lekkasje Reparasjonshastighet ErkjenneLokalisereReparere Lekkasjens levetid vannmengde Tid Lekkasjemengde = Vannmengde x Lekkasjens levetid Lekkasjens levetid Stor lekkasje Stor lekkasje = Kommunal. Kjapp og proff reparasjon….. Sikkerhet/ hygiene Liten lekkasje = Kommunal og privat Avgjørende: Lekkasjested, beliggenhet/ privatrettslige avtaler Saker der pålegg ikke etterkommes eller der tiltak haster: Kommunen kan utføre pålegget for abonnentens regning

22 Tomtegrense Husvegg kommunal privat Eierskapet entydig definert Kompliserte private eierforhold

23 Trykk styring Utfordrende topografi – over 50 soner som reguleres i dag

24 Lednings fornyelse Modellering vannledningsnettet Bragernes Modellering avløpsledningsnettet, saneringsplan Muusøya rensedistrikt (Forprosjekt Rosenkrantzgata) Rett ledning til rett tid med rett metode

25 Brannvannsuttak

26 Investeringer Tiltak2011201220132014 Innarbeidet i gjeldende økonomiplan 29,6 Økt behov hoved plan2,4 Damsikring6666 Sum38 Fordeling Lekkasjereduksjon14 Beredskap Reservevann- forsyning 3 Utbyggings områder1 Fellesanlegg med avløp + Byutvikling 14 Dammer6 Sum38 Gebyrutvikling (10 % økning 2012-2014) Grunnlag: Hovedplan for Vannforsyning 2010-2014 Økonomiplan 2011-2014

27 Nasjonal konferanse 7-9. juni i Drammen Vannforsyningsdagene 2011 Tekna, Rådgivende Ingeniørers forening, Norsk Vannforening, Norsk Vann, Godt Vann Drammensregionen og Drammen kommune


Laste ned ppt "Lekkasje fra vannledningsnettet Orientering til Bystyrekomite for Byutvikling og Kultur, 3/5-11 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google