Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase"— Utskrift av presentasjonen:

1 P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase

2 HOVEDMÅL Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen STRATEGIER Formidle unge sosialhjelpsmottakere inn i arbeid, aktivitet eller utdanning. Forebygge rekruttering med særlig fokus på de to yngste årsklassene. Være ledende i landet i forhold til målrettet arbeid og utvikling av ny kompetanse – sikre erfaringsoverføring til andre kommuner.

3 Faglig plattform Tro på ungdommene
Medvirkning – ” å ha egne hender på rattet” Løft og anerkjennelse Fasthet og konsekvens Nødvendig oppfølging Rask handling når motivasjonen er til stede Felles innsats – høy terskel for ikke å iverksette kvalifisering – ” et rusproblem behøver ikke medføre at tiltak for kvalifisering til arbeid settes i stopp”

4 Strategi 1: arbeidet med sosialhjelps- mottakerne - primær målgruppe
Mottaksfasen Avklaringsfase - Ressurskartlegging og motivasjon Oppfølgingsfase Vi har under utprøving et ”Ungdomsmottak”: En fra Ungteam har fast, daglig tid i mottaket Alle ungdommer som henvender seg til NAV (og som ikke går direkte til jobbsenteret) skal ha avklaringssamtale med Ungteam Etter avklaringssamtalen vurderes alle av det tverrfaglige henvisningsutvalget, som har ukentlige møter Videre arbeid / tilbud/ oppfølging av den enkelte ungdom avtales i Henvisningsutvalget Ungdom som skal følges opp av Ungteam skal raskt i prosess Avklaringsfase: OVERORDNET MÅL MED PROGRAMMET Øke deltagernes evne til å identifisere egne ressurser, og ankre disse på vei mot hensiktsmessig endring. DELMÅL * Bryte sosial isolasjon * Øke bevisstheten i forhold til egne ressurser * Skape mestringsfølelse, spesifikk selvtillit og styrke selvfølelsen * Trening på LØFT (løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon) * Skape/utvide nettverk * Identifisere resultat – og utviklingsmål ut fra motivasjonsfaktorer Utarbeidelse av handlingsplan med mål og tiltak Oppfølgingsfase: Prioritering og kvalitetssikring av prioriteringen ”Kategorisering” i 4 hovedgrupper: Bruker med gode nok forutsetninger og motivasjon til å komme i/ fortsette i aktive tiltak Bruker med gode nok forutsetninger, men uten vilje og motivasjon for å komme i aktive tiltak Klient med begrensede forutsetninger, men med vilje og motivasjon for å komme i/ fortsette i aktive tiltak Bruker med store begrensninger, og med begrensede forutsetninger, vilje og/ eller motivasjon for å komme i aktive tiltak Gjennomgang med faglige veiledere, for å sikre helhetlig vurdering basert på felles holdninger

5 Mottaksfasen Eget ungdomsmottak Samtykkeerklæring Kartleggingsskjema
Informasjon ut til tverrfaglig samarbeidsteam (Henvisningsutvalget) Drøfting i Henvisningsutvalget – ukentlige møter

6 Avklaringsfasen Innkalling til informasjonsmøte og ”Klart jeg kan” – kurs (metodisk bærebjelke) Frekvens : nytt kurs hver 4. uke Økonomisk sanksjonering Klart jeg kan kurs 4 ukers kurs – to dager i uken a fire timer – 8 tema Gruppebasert 10 – 12 deltakere i gruppen og 2 veiledere Individuelle samtaler Etablering av primærkontakter

7 Klart jeg kan OVERORDNET MÅL MED PROGRAMMET
Øke deltagernes evne til å identifisere egne ressurser, og ankre disse på vei mot hensiktsmessig endring. DELMÅL * Bryte sosial isolasjon * Øke bevisstheten i forhold til egne ressurser * Skape mestringsfølelse, spesifikk selvtillit og styrke selvfølelsen * Trening på LØFT (løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon) * Skape/utvide nettverk * Identifisere resultat – og utviklingsmål utfra motivasjonsfaktorer * Utarbeidelse av handlingsplan med mål og tiltak

8 Oppfølging Strukturen på oppfølging ble utviklet i februar 2010 og gjort operativt i mars. Hvorfor? Mange ungdommer i prosess – nødvendig med skreddersydd oppfølging

9 Kategorier for oppfølging
KLIENT MED GODE NOK FORUTSETNINGER, OG VILJE TIL Å KOMME I/FORTSETTE I AKTIVE TILTAK KLIENT MED GODE NOK FORUSETNINGER, MEN UTEN VILJE TIL OG INTERESSE FOR Å KOMME I AKTIVE TILTAK  KLIENT MED BEGRENSEDE FORUTSETNINGER, MEN MED VILJE TIL Å KOMME I/FORTSETTE I AKTIVE TILTAK  KLIENT MED BEGRENSEDE FORUTSETINGER, OG UTEN VILJE TIL OG INTERESSE FOR Å KOMME I AKTIVE TILTAK Definisjoner og forklaringer : Alle klientene skal plasseres inn i en av de fire kategoriene. Ungteam begrunner ”plassering” Individuell veiledning (Ungteam) etter at kategorisering er gjort Der handlingsplan foreligger anføres mål og tiltak Som en ”plan b” skriver primærkontakt inn sin vurdering alternativ plan hvis plan a ikke kan realiseres (feks. nå, men på sikt)

10 Erfaringer Ungteam har i grupperefleksjon oppgitt at strukturering av oppfølgingsarbeidet har hatt stor betydning Resultatmål : mer enn 50% av brukerne skal innen kun ha supplerende sosialhjelp ( ikke sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold) Dette målet ble nådd i mai 2010!

11 Psykisk helse Hvilke grep gjør vi og hva er erfaringene?
”Funn” – erfaringer.. Det var en opplevelse blant fagutøvere at mange i målgruppen hadde store psykiske utfordringer Svært få ( 1 – 2) var registrert ved Omsorgstiltakene (behov for psykiatri) Vi ansatte en psykiatrisk sykepleier for å dypdykke i problematikken, for å avdekke systemsvakheter i hjelpeapparatet og for å foreslå tiltak Oppfatningen på forhånd var at veldig mange brukere slet tungt psykisk, og at det derfor var    vanskelig å få dem ut i aktivitet.     Erfaringen hittil viser at det ikke er mange av ungdommene jeg har hatt kontakt med, som     kan defineres til å slite tungt psykisk. Det vi imidlertid ser, er at endel - på dette stadiet -    har kommet inn i litt uhensiktsmessig tanke - og handlingsmønster:    "Noe" gjør at endel ungdommer serseg tjent med å bruke "unngåelses - og flukt - taktikk".     Dette har muligens vært en taktikk (bevisst/ubevisst?) som har fungert på en måte opp     gjennom ungdomsskolen, men som gjerne får en bråstopp når ungdommen møter kravene     på videregående skole.     Gjennom samtaler med mange av de jeg har vært i kontakt med, har dette vært et sentralt     emne - og ungdommene opplever det gjerne "vanskelig, men godt" å få satt ord på dette.     Det store spørsmålet er da hva som kan erstatte "unngåelses - og flukt - taktikken" - og her     opplever jeg igjen at de er svært kreative og åpne - hovedønsket er som regel at det skal være     en trygg voksen - person de kan snakke med, speile tanker og usikkerhet, og som kan      utfordre dem i trygge rammer uten at de blir blottstilt eller latterliggjort.     Forbausende ( eller ikke??) mange snakker om frykten for å bli latterligjort - at andre skal     synes de er dumme/teite.     Av disse svarer noen at de har erfaring med å bli mobbet på skolen - langt flere av de som      svarer at de er redd for å bli latterligjort, svarer at de har vært med på å mobbe andre......     En god del forteller om bråk i hjemmet, om følelsen av å ikke klare å passe på mor eller     yngre søsken, om ikke å få tid/mulighet til å få gjort skolearbeidet slik de ønsker, at de har     opplevd å "bli hengt ut" som dumme av foreldrene/eldre søsken når de har bedt om hjelp når     det var noe de ikke forstod av skolearbeidet.     En del forteller at de har vært bråkete og "urokråker" på skolen, andre sier at de prøvde å     være usynlige.....

12 Lærdom – i forhold til fagfeltet psykisk helse
Erfaringene tilsier at forebygging bør være et satsningsområde for psykisk helse. Det viktigste har vært å styrke kompetansen hos fagutøverne slik at de har trygghet nok til å ta samtaler med ungdom som har svak psykisk helse

13 Strategi 2: Forebyggende arbeid – sekundær målgruppe
Delprosjekt Under 18 Delprosjekt Ny retning NAV i samarbeid med NHO og Karrieresenteret ”Arbeidsplass uten merkelapp” Vurdering av risikoutsatte i Henvisningsutvalget – utvide målgruppen som behandles av HU Årsak til sekundær målgruppe: etter ett år – rekrutteringen er på 75 % !

14 ”Under 18” GALTERUD Skole våren 2010

15 To opplegg - To målgrupper
Alternativ opplæringsarena Engelsk fordypning - Sport Lete etter potentiale for å gå på altopp. Ikke bare bråkete.

16 Alternativ opplæringsarena - Altopp
5 elever Samtykke fra foresatte Minimum 3 uker Starter med frokost Følger klassens ukeplan M&H en gang/uke – selger i kantinen Egen timeplan men følger klassen i praktisk-estetiske fag Deltar på prøver / tilrettelagt prøve

17 Fordypning i engelsk - sport
Startet 5. januar 2010 Samtykke fra foresatte pga 6. og 7. time Følger læreplanen i faget Egen halvårsplan Oppfyller grunnleggende ferdigheter i faget

18 Evaluering Kvanitativ: Kvalitativ: Fravær/ skulk
Karakterer – fag/ orden/ oppførsel Kvalitativ: Motivasjon Trivsel Innsats Karriereveiledning Kjennskap til yrkesvalg Kjennskap til arbeidslivet

19 Særskilt oppfølging august 2010
Kontakt med oppfølgingstjenesten før skolestart høsten 2010 Elever kontaktes i forbindelse med skolestart vg Kontakt med rådgiver/karriereveileder på vg Foreldreintervju høsten 2010 Elevsamtaler – i videregående skole høsten

20 Totalt 115 elever på 10 trinn våren 2010
75 kom inn på 1. valget 11 sto uten studieplass en uke før skolestart

21 Har ikke svart på tilbud = 4 elever
har svart ” nei” = 5 elever Tilbud om studieplass langt fra hjemmet = 2 elever

22 Hva har skolen lært? Tidlig kontakt med OT Krysse for forhåndssvar
Lokale ventelister Jobbe mer med å realitetsorientere elevene i søknadsprosessen Jobbe for å få flere foreldre med i prosessen

23 Strategi 3:Systemarbeid
Dokumentasjon og statistikkinnsamling – systematisk bruk av dette Bruk av virkemidler (økonomisk sanksjonering) Systematisk bruk av samtykke Bruk av individstønad som virkemiddel Kommunale arbeidstreningsplasser Økt volum på kommunale lærlingplasser Kompetanseutvikling og veiledning Tverrfaglig samhandling – fra øverste styringsnivå til arbeidsgrupper

24 Etablerte arenaer for samhandling
Henvisningsutvalget Tverretatllig samhandlingsgruppe (Tesag) Vil komme med sine forslag til organisering av samarbeid i november – lederforankring i alle virksomheter Samarbeidsavtalene Lister i forkant – forberedelse til møtet

25 Resultater

26 De opprinnelige 428 ungdommene som mottok sosialhjelp i 2007 er nå redusert til ca 50 personer ( utgangen av 2009)

27

28

29 Resultater målt mot andre kommuner

30 Endring i årlig utbetaling per mottaker 1824 år - 2007 - 2009
Snitt ASSS : 22 % - en økning som snittet ville medført sosialhjelp utgifter på 3,1 mill høyere i Drammen

31 Endring i andel mottakere 1824 av alle mottakere
Snitt ASSS : 5,95 %

32 Endring – andel mottakere 1824 som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold
Snitt ASSS : - 4,94%

33 Utvikling – 2007 – ASSS

34 Status Fremdeles stor entusiasme og aktivitet! Ca 35 prosjektmedarbeidere er aktive i prosjektet Ungdomsmottaket er etablert som fast ordning i NAV Drammen Systemer for tverrfaglig samarbeid er fremdeles under utvikling og skal være besluttet av styringsgruppen den 17. desember Ungdomsskoleprosjektet prøver fortsatt ut nye, spennende tiltak Gjennomføring av Implementeringsplanen har hovedfokus!

35 Nye innsatser! Ekstern sluttevaluering av Rambøl management.
Rapport skal være ferdig Metoder: Intervju, dokumentstudier, resultatvurderinger Kvalifiseringsprogram som virkemiddel for ungdom – bør det gjøres særskilte grep for denne målgruppen? Utviklingsarbeidet er støttet av FARVE sekretariatet i Arbeids- og velferdsdirektoratet Filmproduksjon Finansiert av Arbeids- og velferdsetaten/ Levekår produseres det nå en film som skal dokumentere arbeidsmetode og tverrfaglig samarbeid. Filmen skal, sammen med en skriftlig ”manual”, bidra til at tjenesteutøvere får lett tilgang til kunnskap om hvordan vi i Drammen har valgt å jobbe for risikoutsatt ungdom

36 Implementeringsplan Mål for implementeringen
Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier er innarbeidet som praksis i virksomhetene som er partnere i prosjektet. Suksessfaktorene skal formuleres som mål og ansvarssettes. Prosjektets primære styringsindikatorer (antall med sosialhjelp, utbetalt stønad og andel med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold) skal være inkludert i målekort for NAV Drammen Prosjektets faglige metodikk skal dokumenteres, digitalt (film) og verbalt (skriftlig rapport) og legges tilgjengelig på internett

37 Strategi 1: de unge mottakerne….
Utdrag:

38 Strategi 2 : forebyggende …. Utdrag:

39 Strategi 3 : systemer og rutiner… Utdrag:

40 Avslutningskonferanse den 27. januar 2011 – 09.00 – 15.00
Sluttfase: Sluttrapport legges frem som bystyresak den 15. februar Sluttevaluering fra Rambøl management blir vedlegg Film skal være ferdig innen utgangen av året, og blir lagt på kommunens nettsider etter Bystyrets møte Avslutningskonferanse den 27. januar 2011 – – 15.00


Laste ned ppt "P1824 En orientering om status og om prosjektets avslutningsfase"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google