Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedplan vei og trafikk 2013-2017 Orientering til bystyrekomiteen 5. februar 2013 Formål Innhold Behandling og oppføling 14.07.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedplan vei og trafikk 2013-2017 Orientering til bystyrekomiteen 5. februar 2013 Formål Innhold Behandling og oppføling 14.07.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedplan vei og trafikk Orientering til bystyrekomiteen 5. februar 2013 Formål Innhold Behandling og oppføling

2 Hovedplan vei og trafikksikkerhet 2007 Behandlet i Bystyret 2007 Referanse for vei- og trafikk i etterfølgende år, fulgt opp gjennom årsmeldinger og annen rapportering samt i rullerende økonomiplaner Tilhørende drifts- og vedlikeholdsstandard lagt til grunn for kontraktene

3 Hovedplan vei og trafikk Rullering av 2007-planen Skal være basis for framtidig forvaltning av byens vei- og trafikkarealer, sentrum, torg og plasser osv. Omfatter veiansvaret innenfor virksomhet VNI Tilpasses nye mål (MRS) og rammebetingelser

4 Forslag til hovedinnhold i plandokumentet Resultatvurdering av tiltak foreslått i forrige plan Veikapital og etterslep Bystrategi 2036 og utfordringer for vei- og trafikk Nye mål og rammebetingelser (styringssystem) Standard for drift og vedlikehold Forholdet til andre planer – samordningsbehov og spesielle problemstillinger

5 Rullering Hovedplan 2007 innebærer Ser først litt tilbake Hvilke mål ble satt? Hva er oppnådd i perioden? Hvorfor gikk det ”galt” eller Hvorfor gikk det bra Behov for endring av kurs i forhold til nye mål? Nye rammebetingelser og nye utfordringer?

6 Resultatvurdering Mål for Resultat Bevare/styrke infrastrukturkapital – ta igjen etterslep i løpet av år Etterslep har økt i perioden Nytt graveregime for å redusere forfallsutvikling grunnet graving i vei Kontroll og ny Graveinstruks er gjennomført og fungerer ihht mål Høy standard i sentrumOppnådd men prioritert på bekostning av andre oppgaver Bedre framkommelighet myke trafikanter i sentrumsområdene Kommunal overtagelse av fortau avvist Ny politivedtekt med kommunal myndighet vedtatt (2011/2012) Trygge skoleveierEndrede driftsrutiner om vinteren har gitt forbedringer

7 Veikapital og etterslep Oppfølging av 2007-planen Ajourføring av tidligere beregninger Komplettering og nye beregninger Drøfter mulige strategier Bystyrets vedtak om framlegging av etterslepsstrategi baseres på Hovedplanens dokumentasjon

8 Veikapital og etterslep En strategi som skiller mellom gang/sykkelveier, boligveier og sentrumsgater?

9 Etterslep og veikapital – negativ utvikling PosteneBeregne t 2006 mill kr. Beregn et 2012 mill kr. Merknad Veidekker56,555RoSy våren Forsterkning/masse- utskifting 40,144Oppjustert beregning fra Rehabilitering av fortau67,325RoSy våren Gang- og sykkelveier065Registrering 2011, justert april Bruer (eks.bybrua)28,315,4Beregning fra Cabrim og justert vurdering Murer9,18Oppjustert beregning fra 2006 redusert for utført. Drenering mv.9,112Oppjustert beregning fra Annet veiutstyr03Vurdert anslag våren Sum etterslep for veier og gater 210,4227,4

10 Etterslep og veikapital – mulig prioritering Eksempel på to vedlikeholdstiltak som gir vesentlig effekt: Høy standard på dekkene holder veidekket tett og hindrer vann i veikonstruksjonen Fungerende drenering med sluk og grøfter holder veikonstruksjonen stabil

11 Status Byutvikling og nye sentrumsområder er bygget med høy standard Tilført mange nye anlegg med til dels komplisert drift

12 Liv i byen – et godt sted å være Forutsetter tilgjengelighet og høyt servicenivå – den grå infrastrukturen må fungere…

13 Drøfting i forhold til hovedplanens strategi Byrommene (sentrum) må framstå med høy kvalitet også i fremtiden? Høyt driftsnivå på for eksempel renhold, gatevarme, snørydding med mer? Også nye anlegg med høy kvalitet har begrenset levetid 0-toleranse for etterslep vil kreve rask utbedring av feil for å forhindre utvikling av forfall

14 Betydelig økning av arealer med gatevarme…..

15 Bildetittel Vestibulum ante ipsum primis

16 16

17 Sammenheng drift, vedlikehold, rehabilitering Grå infrastrukturVei- og gatenett, torg og plasser ForvaltningAdministrasjon, styring og overvåking. Typiske eksempler er strategisk planlegging, håndheving av graveinstruksen, overvåking av luftkvalitet, utleie av torgareal, samspill med veinettets naboer og trafikanter. DriftAlle typer tiltak og arbeidsrutiner som er nødvendige for at en vei eller et veielement skal fungere som planlagt. Eksempel på oppgaver er brøyting, feiing, kantslått og sluktømming. VedlikeholdAlle typer tiltak som er nødvendige for å opprettholde veiens fysiske og tekniske egenskaper på et fastsatt kvalitetsnivå slik at man opprettholder infrastrukturkapital. Vedlikehold påvirker levetid. Eksempel på oppgaver er asfaltering, reparasjon av veiutstyr og rehabilitering av fortau. Nye tiltakOmfatter både fornyelse eller oppgradering av eksisterende infrastruktur og nyanlegg.

18 Drøfting av standard for drift og vedlikehold Levert standard til brukere i dag Høy driftsstandard i forhold til andre kommuner Sikret gjennom kontrakt, kontroll bekrefter høyt nivå i forhold til kravene Kontraktene sikrer høy driftsstandard men når denne er betalt er det lite til vedlikehold innenfor dagens rammer Må dagens standard endres? Reduksjon av standard men for hvilke grupper? Større forskjell bydel – sentrum Vedlikehold på bekostning av drift

19 TrondheimOsloBærumDrammenVBT Brøyting: Hovedveger8 cm/ 7 timer5 cm/5 timer3 cm/6 timerStart 4/4 cm Innen 8/6 cm (tørr/våt snø) Start 4/2 cm Innen 10/7 cm (tørr/våt snø) Boligveger8 cm/15 timer5 cm/9 timer7/4 cm (tørr/våt snø) 6 timer Start 4/4 cm Innen 8/6 cm (tørr/våt snø) Start 6/4 cm Innen 15/12 cm (tørr/våt snø) GS-veger, fortau 8 cm/7 timer (blir endret) 3 cm i sentrum3 cm/6 timer4 cmSom tilstøtende veg Strøing: Hovedveger2 timer1 time Boligveger5 timer12 timer4 timer GS-veger, fortau 5 timer2 timerSom tilstøtende veg Salting: Hovedveger5 timer Sammenlikning av standard for brøyting/strøing/salting av veger mellom utvalgte kommuner

20 Hva skal framtidig standard være? Det vil bli lagt fram egen sak for bystyret om fremtidig standard

21 21 Vedtatte strategier i kommuneplan en Mål i økonomiplan Måle- indikator Måle- metode Måle- frekvens Resultat Ønsket resultat Laveste akseptable resultat Ikke godkjent resultat Et bymiljø og en infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å redusere utslippene av klimagass. Bruk av sykkel Automatisk telling Årlig 5 % økning i 2012LikNedgang Redusert bilbruk Automatisk telling Årlig Over 1 % reduksjon +1 til – 1% endring Over 1 % økning Kollektivbruk Automatisk telling fra operatører Årlig4 %3 %2 % Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og aktivitet. Bruk av sykkel Automatisk telling Årlig 5 % økning i 2012LikNedgang Redusert bilbruk Automatisk telling Årlig Over 1 % reduksjon +1 til – 1% endring Over 1 % økning Kollektivbruk Automatisk telling fra operatører Årlig4 %3 %2 % Sentrumsområder: Utleiegrad av offentlig grunn Parkeringsstatistikk Utleieavtaler Statistikk fra Drammen Parkering Årlig 5 % økningNedgang Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk. Idrettsanslegg: Utleie av idrettsanlegg Prosentvis utleie, system etablert i 2012 ÅrligØkningLikNedgang Byens mark Trafikktall på utfartssteder Etablert i 2012 ÅrligØkningLikNedgang Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt standard. Avvik fra standard Trafikkulykke- statistikk Avviks- meldinger Rapporter fra politi, forsikrings- selskaper og helseforetak Årlig Utarbeide system for stikkprøve- kontroll Ikke større avvik enn 20 % i forhold til definert standard LikNedgang Mål og resultatkrav til VNI – Vei (økonomiplan)

22 Utfordringer framover På den ene siden: Høye mål og store forventninger. Økt mengde infrastruktur. Byrom med krevende installasjoner. Må avveies mot Stramme økonomiske rammer Større forskjeller i standard? Etterslep også i byrommene?

23 Andre utfordringer Strategi for overvannshåndtering i Drammen Spiraltunnelen Belysningsanlegg – over til lavenergi Samordning av ulike tiltak i veinettet innenfor Byutviklingsområdet – miljøvennlig transport Nye driftskontrakter fra 2014 – standard og form Videre ”opprydding” i veinett

24 Framdrift behandling og oppfølging Hovedplan legges fram til behandling våren 2013 Delutredninger for behandling før sommeren: Strategi for etterslep (fra Bystyrets budsjettvedtak) Tilpasning av drifts- og vedlikeholdsstandard til økonomiske rammer Strategier for nye kontrakter


Laste ned ppt "Hovedplan vei og trafikk 2013-2017 Orientering til bystyrekomiteen 5. februar 2013 Formål Innhold Behandling og oppføling 14.07.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google