Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens by - fundament Det gode liv i byen skal ivaretas Velferd og trygghet skal sikres Utvikling og vekst skal fortsette Smartere og mer effektive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens by - fundament Det gode liv i byen skal ivaretas Velferd og trygghet skal sikres Utvikling og vekst skal fortsette Smartere og mer effektive."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens by - fundament Det gode liv i byen skal ivaretas Velferd og trygghet skal sikres Utvikling og vekst skal fortsette Smartere og mer effektive måter å bygge bysamfunnet på skal gi: Lavere forbruk av ressursene Mindre belastning på miljøet Økt robusthet og konkurransedyktighet i framtiden

2 Klima- og bærekraftstrategier i DK Forankring i kommunale plan- og styringsdokumenter Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Økonomiplan 08 -11 Bystyrevedtak 26.mars 08 – Framtidens byer Bystyrevedtak 27.mai 08 - Økoløftet

3 Klima- og bærekraftstrategier i DK Framtidens Byer – MD, OED, KRD, SD, 13 storkommuner Areal og transport Stasjonær energi Forbruk og avfall Klimatilpasning Lokalt/regionalt satsingsområde Vannmiljø – bærekraft og samfunnssikkerhet Lokal luftforurensning – stasjonær energi og transport Økoløftet – produksjon og kjøp av økologiske matvarer

4 Framtidens byer - målsettinger Hovedmål Redusere de samlede klimagassutslippene fra: –Vegtransport –Stasjonær energibruk –Forbruk og avfall Utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer Sentrale perspektiver By- og regionperspektivet Feie for egen dør

5 Forankring av handlingsprogram By- og regionperspektivet – politisk prosess 22.10 Drøfting med saksordførerne 11.11. Bystyrekomiteen - gjennomgang 25.11. Formannskapet - økonomiplan 01.12 Kontaktutvalget for næringslivet 02.12. Bystyrekomite – saksbehandling 16.12. Bystyret – Sak om handlingsprogram Feie for egen dør - medvirkning 17-18.09 HTV Samarbeids-seminar 29.10 HR-dir., møte HTV 26.11 HR-dir., møte HTV Osv. 11.12 AMU 15.12 Partssammensatt utvalg Behandler økonomiplan Partssammensatt utvalg desember/ januar Handlingsprogram Framtidens byer - med utgangspunkt i: Planlagte aktiviteter og prosesser Eksisterende, lokale virkemidler

6 Areal- og transport - intensjonsavtalen Arealbruk og lokaliseringsmønster, som reduserer arealinngrep og transportbehov Styrke kollektivtransport, sykkel og gange - effektiv varetransport Styrke virkemidler som begrenser bilbruken Samordnet areal- og transport i hele det regionale byområdet Integrasjon av arealbruk og transporttiltak med bypakker for transport, miljø og byutvikling – finansieringsløsninger

7 Areal og transportutvikling – regional tilnærming Buskerudbyen Bære- og konkurransekraftig byregion - aksen Lier-Kongsberg Helhetlige og funksjonelle areal- og transportløsninger Finansielle løsninger Økt gjennomføringskraft Mulig tilnærming 2009 Plan for fremtidig areal- og transportutvikling Plankonsept Konsekvensvurdering gods/jernbanearealer Drift kollektivtransport Mulighetsanalyse 100% økning togtilbudet Belønningsordning- årlig søknad For bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Egen bystyresak, via komiteen 2.desember 08 Forutsetter bilbegrensende tiltak Parkeringspolitikk sentrumsområder

8 Areal- og transportutvikling – regionale samarbeidspartnere Buskerudbyen Jernbaneverket Statens vegvesen Buskerud fylkeskommune Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier Belønningsordningen - 2008 NSB, Jernbaneverket Statens vegvesen Nettbuss Buskerud fylkeskommune Vestviken kollektivtrafikk Nedre Eiker Lier

9 Areal og transportutvikling – lokal tilnærming Feie for egen dør Videreføring fortettet utbyggingsmønster Klimavennlig samferdselsstrategi –Tiltak for kollektivtrafikken –Tiltak for sykkeltrafikken –Tiltak for gående –Bilbegrensende tiltak, herunder parkeringsregulering som det viktigste. Blant disse er: Boligsoneparkering – prinsipper - egen bystyresak, via komiteen 2.des. Parkeringsavgifter, innkrevingstid (behandles i økonomiplanen) Revidering av parkeringsvedtektene (rullering av kommuneplanen)

10 Areal- og transportutvikling – lokale samarbeidspartnere Kollektivtrafikken Buskerud fylkeskommune Vestviken kollektivselskap Nettbuss Andre bussoperatører Jernbaneverket NSB Rom Eiendom Syklende Syklistenes landforbund Statens Vegvesen Gående Statens Vegvesen Bilbegrensende tiltak Statens vegvesen Drammen Parkering KF Kontaktutvalget for næringslivet Byen vår Drammen Drammen næringslivsforening Beboerforeninger

11 Stasjonær energi - intensjonsavtalen Redusert energibruk i eksisterende og ny bebyggelse Utvikle og ta i bruk lavutslipp og nullutslipp for nybygg Styrke bruken av fornybare energikilder Gjenvinne energi Videreutvikle fjernvarmeanlegg med sikte på å fase ut fossilt brensel

12 Stasjonær energi – tilnærming Feie for egen dør Planlegge videre for By- og boligutstillingen 2011-2017 Bystyremelding 2009 –Redusere energibruk i og utslipp fra eksisterende og ny bebyggelse –Utrede utfasing av fossilt brensel – fjernvarme –Utrede virkemidler for å sikre passivhusstandard, alternativt null- utslippstandard i nybygg –Utvidelse av forsyningsområdet for fjernvarme – EB/DF AS (Kommuneplan 2007-2018) –Utrede hvilke områder som egner seg for fjernvarme og andre bærekraftige energiløsninger – innspill kommuneplanens arealdel Øren skole - Montering av ventilasjonsanlegg - Miljøfyrtårnsertifisert! Marientlyst skole - Planlegges for høy energi- effektivitet

13 Stasjonær energi - samarbeidspartnere Bystyremelding stasjonær energi Energiselskapene Eiendomsbesittere, BBL EB / Drammen Fjernvarme AS Drammen Eiendom KF Klima- og energisamarbeidet i Vestregionen 2 fylkeskommuner 13 kommuner By- og boligutstillingen Husbanken NAL- ecobox Drammen Eiendom KF ROM Eiendom

14 Forbruk og avfall - intensjonsavtalen Kjøp av varer og tjenester som gir lave klimagassutslipp Arbeide for at samfunnet for øvrig reduserer klimagassutslipp gjennom innkjøp, forbruk og drift Redusere avfallsmengdene gjennom endret forbruk, ombruk, kildesortering, resirkulering og økt material- og energigjenvinning Økoløftet – 10 % av jordbruksarealet – 4 % av maten

15 Forbruk og avfall - tilnærming Feie for egen dør – forbruksmønster og avfall Eierstrategier for RfD IKS, Lindum AS –Styringsdialogen mellom eiere og selskap Landbrukskontoret for Lier, Drammen, Røyken og Hurum –Samarbeide med jordbruksnæringen -økologisk matvareproduksjon Rådet for Drammensregionen –Økt bruk av økologiske matvarer Samarbeidspartnere Avfall- klimavennlige løsninger RfD IKS (eierrollen) Lindum AS (eierrollen) EB/DF AS (eierrollen) Andre, regionale aktører innen avfall og energi Regionalt landbrukskontor Rådet for Drammensregionen

16 Klimatilpasninger - intensjonsavtalen Kartlegging av områder utsatt for flom, vind, ras og havnivåstigning, som følge av endret klima Kartlegge samfunnsområder utsatt for helsemessige konsekvenser, bl.a. drikkevann, avløpsforhold, badevann Innarbeide risikosoner i kommunale arealplaner Tilrettelegge for arealbruk og løsninger som reduserer sårbarheten Behov for bredere tilnærming? Klimaflyktninger Biologisk mangfold/produksjon Smitteveier, pandemier

17 Klimatilpasninger – tilnærming 2009 Oppdatering av kunnskap/prognoser - Framtidens byer Rullering Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) fra 2002 –ROS-analyse fra Fylkesmannen i Buskerud 2007 –Integrere ny kunnskap om klimaendringer –Ta initiativ til regionalt ROS-seminar, med fokus på klimaendringer Løpende plan- og strategiprosesser – økt fokus på samfunns- sikkerhet –Kommuneplanens arealdel – planbestemmelser - forebyggende –Samordnet plan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen

18 Klimatilpasninger - samarbeidspartnere Regionalt ROS-seminar 2009 Norges vassdrags og energiverk Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Buskerud Nedre Eiker kommune Lier kommune Kommuneplanen – rullering Norges vassdrags og energiverk Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Buskerud Buskerud fylkeskommune Nabokommuner Samordnet plan for vannforsyning og avløp Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Svelvik Sande Glitrevannverket

19 Feie for egen dør - intensjonsavtalen Styrke bruken av virkemidler som begrenser bilbruken Redusere energibruken i eksisterende og ny bebyggelse Utvikle og ta i bruk lavutslipp/nullutslipp for nye bygg Styrke bruken av fornybare energikilder, m.m., fase ut fossilt brensel Kjøpe varer og tjenester som gir lave klimagassutslipp Redusere avfallsmengdene gjennom endret forbruk, ombruk, kildesortering, resirkulering og økt material- og energigjenvinning (forbruk og avfall)

20 Feie for egen dør – tilnærming 2009 Tilrettelegge for 100% miljøsertifisering av kommunale virksomheter og KF i løpet av 2010. Stimuleringstiltak for redusert bruk av egen bil til/fra jobb, samt tjenestereiser Innarbeide klima/bærekraftperspektivet i rammeavtaler og unike innkjøpsavtaler – bystyresak innkjøpsstrategi Kartlegge bruk og behov for engangsartikler Kartlegge dagens kildesortering, samt behov for tilrettelegging

21 Klima- og bærekraft - oppsummering Bystyrekomiteen Handlingsprogram – Framtidens Byer Boligsoneparkering (parkeringsavgifter) Søknad videreutvikling av kollektivtilbudet – belønningsordningen Buskerudbyen --- Innkjøpsstrategi Bystyremelding 2009 – helhetlig tilnærming stasjonær energi Rullering risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) – samfunnssikkerhet 2009 Finansiering Framtidens byer Skjønnsmidler Regionale utviklingsmidler Innenfor ordinære budsjettrammer


Laste ned ppt "Framtidens by - fundament Det gode liv i byen skal ivaretas Velferd og trygghet skal sikres Utvikling og vekst skal fortsette Smartere og mer effektive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google