Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

2 Avtalepartnerne i Buskerudbyen  Drammen kommune  Lier kommune  Kongsberg kommune  Nedre Eiker kommune  Øvre Eiker kommune  Buskerud fylkeskommune  Fylkesmannen i Buskerud  Statens vegvesen region sør  Jernbaneverket  Kystverket Sørøst Andre tilknyttede partnere er næringslivsorganisasjoner og Buskerud kollektivtrafikk.

3 Avtalegrunnlaget - fra 1.1.2010: 1. Samarbeidsavtalen 5årig samarbeidsavtale om Buskerudbyen Politisk vedtatt desember 2009 i alle fem kommunestyrer og i fylkestinget.

4 Hvorfor areal- og transportsamarbeid i Buskerudbyen? 1. Vekstutfordringer: Forventet befolkningsvekst 40000 nye innbyggere i bybåndet Lier – Kongsberg frem til 2030 Medfølgende trafikkvekst spiser opp effekten av tidligere infrastrukturinvesteringer (Veipakke Drammen m.m.) Økt transportkapasitet nødvendig, men hvordan?

5 Hvorfor areal- og transportsamarbeid i Buskerudbyen? 2. Miljø- og klimautfordringer Transport står for nesten 3/4 av de lokale klimagassutslippene Dagens transportsystem er basert på høyt forbruk av ikke- fornybare ressurser (olje) Lokalmiljø: Stor biltrafikk og mange parkeringsplasser forringer bymiljøet  Miljø- og klimautfordringene krever nye transportløsninger for fremtiden

6 Hvorfor areal- og transportsamarbeid i Buskerudbyen? 3. Næringslivets forventninger God fremkommelighet for gods God fremkommelighet for arbeidstakere; i jobb og til og fra jobb. Tilgang til arealer som tilfredsstiller næringslivets ulike behov, blant annet gode transportløsninger (rett virksomhet på rett sted)

7 4. Staten stiller krav: Forventer økt regionalt samarbeid i de større byområdene. Vil premiere de byområder som samarbeider – transport-/bypakker (jfr. NTP) og belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk Lokal/regional areal- og transportpolitikk må baseres på bærekraftige løsninger  Betyr fortetting i/omkring bysentra/tettsteder Hvorfor areal- og transportsamarbeid i Buskerudbyen?

8 Samarbeidets resultatmål Attraktiv by- og stedsutvikling og en arealutvikling med mindre behov for biltransport Effektive transportløsninger for næringslivet Kollektivtransporttilbud som kan konkurrere med bilen God tilrettelegging for sykkel som transportform Reduksjon av klimautslipp fra transport

9 9 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet Belønningsmidler for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk. Politisk behandlet i kommunene og fylkes-kommunen februar/mars /april 2010). Avtalegrunnlaget - fra 1.1.2010: 2. Belønningsordningen

10 Fire hovedoppgaver for å nå samarbeidets resultatmål: 1.Felles areal- og transportplan etter plan- og bygningsloven. 2.Buskerudbypakke 1 (Belønningsordningen), 280 mill. fra Samferdselsdepartementet (2010-13) 3.Buskerudpakke 2, samferdselspakke som en del av NTP 2014-23 4.Kommunikasjon og formidling – kunnskap om innhold og samarbeide, adferdsendringskampanjer.  Bypakke

11 ATM-råd Fem folkevalgte + ordfører 36 folkevalgte ATM-råd Fem folkevalgte + ordfører 36 folkevalgte Administrativ Styringsgruppe Rådmenn, ledere statsetater, NHO/LO Administrativ Styringsgruppe Rådmenn, ledere statsetater, NHO/LO ATM-utvalg Fylkesordfører og ordførerne ledere av statsetatene, Fylkesmannen ATM-utvalg Fylkesordfører og ordførerne ledere av statsetatene, Fylkesmannen Prosjektsjef m/sekretariat Prosjektsjef m/sekretariat Fagråd Faglige ledere fra alle partnere + Buskerud kollektivtrafikk Fagråd Faglige ledere fra alle partnere + Buskerud kollektivtrafikk Stab og avd. samordning internt Stab og avd. samordning internt Kommunestyre fylkesting, statsetater Kommunestyre fylkesting, statsetater Næringslivsgruppe NHO/LO/Handels- foreningene Arbeidsgrupper etter tema Politikk Administrasjon ProsjektorganisasjonLinjeorganisasjon Rådmenn, adm. ledere i statsetatene Rådmenn, adm. ledere i statsetatene Organisering av samarbeidet

12 Planprogram i alle kommuner høst 2011. Videre fremdrift: –Planforslag ferdig mars/april 2012. –Høringsbehandling i kommunestyrene og fylkesting juni 2012. –Endelig planforslag skal behandles i alle kommunestyrene og fylkestinget i november/desember 2012. Felles areal- og transportplan.

13 Mål: –Urban utvikling i bysentra og knutepunkt –Jernbanen Lier – Kongsberg som ”grunnstamme” i kollektivtrafikken, og med knutepunktene som basis for arealutvikling og byvekst. –Busstrafikk som supplementær kollektivtrafikk –Spare overordnet grøntstruktur og jordbruksområder for utbygging 3 alternativ med ulike grad av konsentrasjon av utbygging. Felles areal- og transportplan.

14 Buskerudbypakke 2: Statens konseptvalgutredning er forsinket Buskerudbyen starter arbeid med konkretisering av Buskerudbypakke 2 i høst. –Koordineres med konseptvalgutredningen og Jernbaneverkets strekningsvise utviklingsplan Tett samordning med areal- og transportplanen –(Buskerudbypakke 2 = ”transporthandlingsplan” til AT- planen) Mål å komme i ”posisjon” for NTP 2014-23

15 Buskerudbypakke 2 Mål om at pakken skal gjelde fra 2014. Men statlige prosesser er forsinket. Styrket transportkapasitet gjennom å satse på bærekraftige transportformer (kollektiv, sykkel, gange) Finansielt spleiselag; stat, fylkeskommune, kommuner, trafikanter (,utbyggere?) Biltrafikkreduserende tiltak Bygge opp om sentrum-/knutepunktbasert arealutvikling (jernbanen er viktig) Ikke ny veikapasitet i første omgang

16 Utredning om trafikantbetaling Samarbeidsavtalen, om samarbeidets oppgaver: ”ATM prosjektet skal bidra til og selv utvikle felles kunnskaps- og fagliggrunnlag for de problemstillinger som omfattes av samarbeidsprosjektet. Detteinnebærer bla. å: –utrede ulike former for trafikkantbetaling som virkemiddel for bla. mer effektiv næringstransport, mindre klimautslipp, mindre bilbruk og som delfinansiering av økt tilbud for kollektivtrafikk.” Avtalen med SD om belønningsordningen: Utredning av restriktive økonomiske virkemidler i form av trafikantbetaling eller andre virkemidler med tilsvarende effekt. Utredningen skal forligge innen våren 2012. Prinsippvedtak om innføring i løpet av 2012.

17 Utredning om trafikantbetaling Statens vegvesen har varslet at de ikke har kapasitet til å starte utredning av trafikantbetaling før juli 2012. Adm. styringsgruppe ba i møte 7.10.11 om at det forberedes igangsetting av utredning om trafikantbetaling i regi av Buskerudbysamarbeidet. Utredning i 3 deler/faser: –Del 1: Kunnskapsgrunnlag, hvilke erfaringer/utredninger er gjort, hvilke alternativer finnes? Hvilke elementer er aktuelle for et konkret trafikantbetalingssystem for Buskerudbyen? Koordineringsbehov med bompenger for RV23 og E134.? –Del 2: Aktuelle alternativer for trafikantbetalingssystem i Buskerudbyen,med markedsanalyse –Del 3: Brukerundersøkelse Buskerudbyen starter nå fase 1 i utredningen


Laste ned ppt "Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google