Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlige helsetjenester – felles ansvar Samhandlingsreformens utfordringer. Retning og intensjoner Hva nå? Frosta 0306.2010. Kari Bratland Totsås Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlige helsetjenester – felles ansvar Samhandlingsreformens utfordringer. Retning og intensjoner Hva nå? Frosta 0306.2010. Kari Bratland Totsås Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlige helsetjenester – felles ansvar Samhandlingsreformens utfordringer. Retning og intensjoner Hva nå? Frosta 0306.2010. Kari Bratland Totsås Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse

2 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Definisjon og refleksjon om begrepet ”samhandling ” innenfor helsesektoren Samhandling er et uttrykk for helse- og omsorgtjenestens evne til oppgavedeling seg imellom - for å nå et felles omforent mål - samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Samhandling er krevende fordi: - ingen enkelt person eller institusjon har et totalansvar for prosessen - gjennomføring av aktiviteter må derfor finne sted gjennom dialog og ”forhandlinger” mellom aktørene.

3 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Hovedinntrykk etter behandling av St.meld. 47 Ikke bredt forlik men bred oppslutning om retning og mål Ikke enighet om tempo og virkemidler Fastlegeordningen videreutvikles under tydeligere ledelse Lokalmedisinske sentra over hele landet Mest vekst i kommunene Utvikling av sam-kommunemodell Nye lover som tydeliggjør ansvar Økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter fra 2012

4 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Andre styringssignaler….. Ambulante team styrkes Kommuner får del-ansvar for LMS Kommunale tjenester for rus og psykiatri styrkes Kommunene får nye oppgaver innen helseovervåkning og forebygging (frie inntekter styrkes) Styrkning av sykehjem

5 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Andre signaler.. Fram mot 2012 : Utprøvinger – pilotprosjekt og forsøksprosjekter Virkemidler i form av prosjektfinansiering med krav til ”egenandeler” fra medvirkende aktører Det arbeides med å få frem konkrete lovforslag i henhold til St.meld. 47. Flere av disse forutsettes å bli fremmet i stortinget i løpet av 2010

6 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Hva sier reformen om konsekvenser for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet? Habilitering-rehabilitering og samhandling – to sider av samme sak Samhandling er ideologien – hab/rehabilitering er den praktiske arbeidsformen Kommunene større ansvar for store pasientgrupper som i dag er i spesialisthelsetjenesten Økt behov for kompetanse!!! Kommunale døgnplasser – lokalmedisinske sentra

7 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Hva sier reformen om konsekvenser for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet ? Bedre koordineringsfunksjoner: De koordinerende enheter i kommuner/HF forutsettes å skal være et verktøy for god koordinering på systemnivå Skal gis en tydeligere rolle i organisasjonen

8 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Spesialisthelsetjenesten skal ha spesielt fokus på: Oversikt over behov Styrke re-/habiliteringsfeltet gjennom kvalitetsarbeid og organisatoriske grep - øke antall IP – sikre tidlig igangsetting - oppfølging av tiltak i handlingsplanene - gi råd og veiledning - inngå i fagnettverk

9 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse ”Samhandlingsstatus” i Nord-Trøndelag Hvordan forholder vi oss i NT til ”forandringsretningen” i norsk helsetjeneste - som så langt er gitt fra nasjonale helsemyndigheter ?

10 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Samarbeidsutvalgets mandat til arbeidsgruppen er forankret i følgende vedtak: Arbeidet med felles strategiplan for samhandling er forankret i strategi 2016 Helse Nord-Trøndelag: ” Ta initiativ i Samarbeidsutvalget for å lage en strategiprosess som munner ut i vedtak innen 1.juni 2010.” Videre: Samarbeidsutvalgets vedtak 01.03.2010: ”Innspill til modell for organisering for samhandling og videre arbeid med framtidige strategier.”

11 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Strategigruppen Kommunalsjef Tone Haugan, Verdal kommune Pleie- og omsorgsleder Håkon Kolstrøm, Grong kommune Helsefaglig rådgiver Dagfinn Thorsvik, HNT HF Avdelingsleder Bernt Harald Opdal, HNT HF Helsefaglig rådgiver Øivind Stenvik - sekretær Kari Bratland Totsås –leder

12 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Utfordringer i arbeidet Korte tidsrammer Vidt mandat Forventningsavklaring: Samhandlingsreform St.meld. 47 - behandlet i stortinget 27.april

13 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse ”Helhetlige helsetjenester - felles ansvar” Felles strategi for samhandling Strategiplanen behandles i SU 10 juni. Planen omhandler følgende hovedområder : 1. Behov for bedre samhandling - bakgrunn, forankring, definisjoner 2. Helhetlig planlegging – etablere en gjennomgående struktur på systemnivå med tids- og ansvarsavklaringer

14 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse ”Helhetlige helsetjenester - felles ansvar” Felles strategi for samhandling 3. Overordnet målsetting for samhandlingen 4. Strategier og målområder: Arkitektur for samhandling - avtale for samhandling - samarbeidsutvalgets rolle - ”kommuneregioner” - samarbeidsfora mellom kommuner og HF - brukermedvirkning

15 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Felles strategi for samhandling fortsatt….. Andre områder for felles strategier : - kommunikasjon - helsefremmende/ forebyggende/ LMS - forsknings- og fagutviklingsstrategier - standardisering av pasientforløp - oppgavedeling - dokumentasjon og felles styringsindikatorer - rekrutterings- og kompetansefremmende strategier

16 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Felles strategi for samhandling fortsatt….. Andre områder for felles strategier: - elektroniske samhandlingsstrategier - økonomiske stimuleringsordninger 5. Handlingsplan 2010 2011 2012

17 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Hvordan lykkes med reformen? Fire viktige forutsetninger: etablere god samhandlingskultur og tillit -reformen følges opp med nødvendige ressurser -Kommunene må utvikle nødvendige kompetanse -lovarbeid som balanserer ansvar med myndighet og sikrer langsiktige løsninger

18 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Et blikk på ”kommuneregioner” ”Kommuneregion” Værnes: - mange større samhandlingsprosjekter - betydelig aktivitet både mellom kommuner - og betydelig medvirkning av HF på aktuelle prosjekter. Prosjektleder på heltid. ”Samkommune” Levanger/ Verdal - flere interne samhandlingsprosjekter - undervisningssykehjemmets prosjekter

19 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Et blikk på ”kommuneregioner” Kommuneregion ”Invest” – DMS Inntrøndelag (Steinkjer, Snåsa, Verran, Inderøy og Mosvik) Plan å starte opp intermediæravdeling, dialyse og poliklinikker fra 01.01.2011. Vertskommunemodell. Skal inngås avtale med mellom DMS v/ Steinkjer kommune – HNT og HMN.

20 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Et blikk på ”kommuneregioner” ”Kommuneregion” Ytre Namdal m/Bindal Eget samhandlingsprosjekt (styringsgruppe med definerte målsettinger) Ansatt leder på heltid. Midtre Namdal Samkommune. Etablerer styringsgruppe for pilotprosjekt. Har ansatt leder på fulltid. ”Kommuneregion” Indre Namdal. Avleverer i disse dager prosjektrapport til regionrådet. Avventer vedtak før videre framdriftsplan

21 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Et blikk på helseforetaket i dag……. Etablert samhandlingsenhet Samhandlingsutfordringer konkurrerer med strukturdebatter som igjen har konsekvenser for samhandling Etablerer arena for samhandling med fastleger Kartlegging: - kompetanse - arenabehov - pågående prosjekter Involvering i ”regionkommune - prosjekter” Mange og spennende utfordringer………

22 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Hva skal til for å lykkes med intensjonene? Vi trenger modige politikere, ledere og helsearbeidere som - tør å ta de nødvendige grepene - som ser helheten - som lar kjepphestene hvile - som skaper trygghet hos brukere/ befolkningen

23 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Takk for oppmerksomheten og lykke til med fortsatt god samhandling!!!


Laste ned ppt "Helhetlige helsetjenester – felles ansvar Samhandlingsreformens utfordringer. Retning og intensjoner Hva nå? Frosta 0306.2010. Kari Bratland Totsås Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google