Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling for et friskere Norge St. Olav 20. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling for et friskere Norge St. Olav 20. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling for et friskere Norge St. Olav 20. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm

2 Helse- og omsorgsdepartementet Sikre kvalitet og bærekraft 13. juli 20142 Utfordrings- bildet; Vi må gjøre endringer!

3 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens mål og strategier Møte pasienter/ brukere på en bedre måte Rett behandling på rett sted til rett tid Helhetlige og koordinerte tjenester Sikre bærekraft gjennom redusert behov for helsetjenester 13.07.20143 Helsefremmende og forebyggende arbeid Habilitering og rehabilitering Brukerinnflytelse Avtalte behandlingsforløp Forpliktende samarbeidsavtaler Dempet vekst i bruk av sykehus En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten Målene Strategiene

4 Helse- og omsorgsdepartementet Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske 413. juli 2014

5 Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseloven Krav til oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer Krav til politisk forankring av mål og strategier Krav til involvering av alle kommunale sektorer Tiltaksplikt; ”…skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer” ”Helse i alt vi gjør” lovfestes for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter Statlige helsemyndigheter legger til rette for nøkkeldata/styringsdata for kommunesektoren 13. juli 20145

6 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenesteloven En overordnet sørge for-lov Profesjonsnøytralitet Legger bedre til rette for samhandling Større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale hensyn og behov Nye og tydeliggjorte krav/ oppgaver: Krav til kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet Krav om pasient/ bruker-innflytelse Krav til koordinator for pasienter/ brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester Plikt til å medvirke til forskning Krav til lokale samarbeidsavtaler Plikt til døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp 613. juli 2014

7 Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i lov om spesialisthelsetjenester Bidra til å fremme folkehelsen og forebygge sykdom og skade Krav til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Forsvarlighetsbestemmelsen er presisert Meldeplikten etter §3-3 overføres til Kunnskapssenteret Utrykningsenhet i Helsetilsynet lovfestes Koordinator erstatter pasientansvarlig lege Varslingsplikt til kommunen ved behov for individuell plan Krav til samarbeidsavtaler 13. juli 20147

8 Helse- og omsorgsdepartementet Økt kommunalt ansvar; Potensialet for ny arbeidsdeling Overta 10% av dagens døgn- og poliklinikktilbud på sykehus? Døgntilbud; Kommunenes mulighetsrom størst innenfor ikke planlagte innleggelser (ø.hjelp) Kommunale korttidsplasser Ambulante tilbud Poli klinikk; Flere kontroller/ tettere oppfølging fra fastlegene Tverrfaglige team med oppfølging av kronikergrupper 13.07.20148 Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

9 Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for konkurransedyktige alternativ til innleggelse i sykehus; 1.Ny kommunal åpningstid; Om kommunale tilbud skal være reelle alternativ til ikke- planlagte sykehusinnleggelser må disse kommunale tilbudene også være tilgjengelige utenom ordinær «åpningstid» Lovforslag; «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter/ brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.» 2.Nye inntaksprosedyrer; Forslag om å lovfeste unntak fra reglene om enkeltvedtak i Forvaltningsloven ved tildeling av tjenester som skal dekke akutte eller kortvarige behov – inntil 14 dager 3.Tilgjengelig kompetanse; Nødvendig kompetanse tilgjengelig 24/7 Forslag om å ta inn en hjemmel for å kunne forskriftsfeste krav til kompetanse i ulike tjenestetilbud i kommunen 13. juli 20149

10 Helse- og omsorgsdepartementet Målgrupper Plikten til å tilby døgnopphold for ø. hjelp skal kun gjelde for de pasientgruppene hvor kommunen kan gi et like godt eller bedre tilbud! I første omgang vil dette gjelde pasienter med kjente somatiske sykdommer som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling og hvor allmenntilstanden ikke tilsier at det er behov for sykehusinnleggelse Brått funksjonstap eller uavklarte tilstander skal innlegges sykehus! Regjeringen vil vurdere om rusbehandling og psykisk helse skal omfattes av plikten etter hvert Nærmere avklaring av plikten/ hvilke pasientgrupper dette gjelder vil komme i forskrift og/ eller i nasjonale faglige retningslinjer + i lokale avtaler Det er fortsatt fastlege eller legevaktslege som sammen med pasienten avgjør hvor pasienten skal få sitt tilbud! 13. juli 201410

11 Helse- og omsorgsdepartementet Økonomiske virkemidler Skal understøtte målene om; Bedre arbeidsfordeling Gode pasientforløp Kostnadseffektive løsninger 1) Insentiv til samarbeid; Kommunal medfinansiering Spleiselag 2) Finansiering; Utskrivingsklare Ø.hjelp døgn Årlige bevilgninger i budsjett 1113. juli 2014

12 Helse- og omsorgsdepartementet Budsjettkorrigering 2012; Fra foretak til kommuner - Innenfor rammen 13. juli 201412 Utskrivingsklare; 0,56 mrd kr Ø.hjelp døgn; 0,26 mrd kr Uttrekk for 2012;0,82 mrd kr I tillegg; Medfinansiering;4,2 mrd kr Om lag 95 mrd kr

13 Helse- og omsorgsdepartementet Faglige virkemidler 13. juli 201413 Økt vekt på nasjonale veiledere/ retningslinjer og beskrivelse av gode pasientforløp Kvalitetssikre utarbeidelsen av disse Måle kvalitet - læring både av feil og suksess Felles elektronisk kunnskapsgrunnlag (Helsebiblioteket) og tilgang til dette Økt satsing på helsetjenesteforskning Utdanning og rekruttering; Helsepersonell Ledere Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

14 Helse- og omsorgsdepartementet Organisatoriske virkemidler Arenaer for dialog forankres i forpliktende samarbeidsavtaler Lytteposter; dialog med bruker/ interesse- organisasjonene og ansattes organisasjoner Rasjonell oppgavefordeling lokalt og nasjonalt Lokalmedisinske sentra som arena for tverrfaglighet og helhetlige tilbud Felles tilgang til IKT-verktøy; Standardisering Helseportal E-resept Kjernejournal Egen stortingsmelding om IKT i helsevesenet Samlet gjennomførings- og milepælsplan 1413. juli 2014

15 Helse- og omsorgsdepartementet Fremtidens spesialisthelsetjeneste 13. juli 201415 Sentralisere det vi må; Sentralisering av spissfunksjoner/ sjeldent forekommende tilstander for å sikre kvalitet Desentralisere det vi kan; Desentralisere tilbud til de store pasientgruppene for å sikre nærhet og koordinering Sikre breddekompetanse tilpasset lokalsykehusenes behov og samhandling med kommunehelsetjenesten Samlokalisering med kommunale tjenester i lokalmedisinske sentra Fokus på pasientenes behov for koordinerte tjenester Planlagte forløp/ behandlingskjeder for kronikergruppene i dialog med 1. linje og brukerne Understøtte kommunens oppgraderte rolle Helsefremmende og forebyggende tiltak Veiledning/ opplæring Tilgjengelighet Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov

16 Helse- og omsorgsdepartementet Mulighetsrommet; Reduserte henvisnings- og innleggelsesrater Kommunale alternativ til innleggelse og mulighet for raskere utskriving/ bedre etterbehandling; Ambulante tilbud Kommunale døgntilbud Klare kriterier for hvem som skal innlegges og hvem som kan få alternative tilbud Krav til sykehusene mht; Veiledning/ opplæring Tilgjengelighet Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov 13. juli 201416 Ulykkesforebyggende arbeid Redusere feilmedisinering Bedre tilgang til egen lege Kvalitetskrav til oppfølging fra fastlegene Bedre IKT-støtte og kommunikasjon Økt kompetanse i helse- og omsorgstjenesten Krav til kompetanse hos legevaktslegen Fokus på årsaker til reinnleggelser Løpende oversikt over henvisnings- og innleggelsesrater


Laste ned ppt "Samhandling for et friskere Norge St. Olav 20. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google