Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet

2 Nome kommune Areal: 434 km2 Befolkning:6 530 (2010) Sauherad kommune Areal: 316 km2 Befolkning:4 290 (2010) Bø kommune Areal: 266 km2 Befolkning:5 599 (2010) Konsesjonsområdet Areal: 1 016 km2 Befolkning:16 419 (2010) Område har et utpreget kontinentalt (innlands-) klima, med varm sommer og kald vinter. Konsesjonsområde Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet

3  Etablert: 18.11.2003 Bø, Sauherad (BSE) og Nome (BSE tidligere Bø og Sauherad 27.12.1991)  Eierstruktur: 40 % Nome kommune 36 % Bø kommune 24 % Sauherad kommune  Antall ansatte: 34 (31,2 årsverk)  Selskapets omsetning var i 2009 på NOK 136 mill, og årsresultatet ble NOK 9,8 mill  Avkastningen på nettkapitalen var i 2009 på 7,44 % (driftsresultat/NVE-kapital). Til sammenligning opererer NVE med en normalavkastning på ca 7,5 %  Ved inngangen til 2009 hadde selskapet en bokført egenkapital på NOK 191 mill. Bokført totalkapital var på samme tidspunkt NOK 260 mill. (Egenkapitalandel 73 %) FAKTA Victoria på vei ned Telemarkskanalen Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet

4

5  13. mai 2009 skjedde det som er alle bedriftslederes store skrekk; en medarbeider omkommer i en arbeidsulykke.  Under demontering av linjestrekk, knakk stolpen mens den forulykkede stod i toppen av stolpen. Stolpen knakk 10 cm under bakkenivå som følge av de påkjenninger som stolpen ble utsatt for da ett av tre linjegrener i stolpen ble kuttet. I bruddflaten var stolpen angrepet av råte. I tillegg har en bardun ikke kunnet motstå aktuelle krefter da en av tre linjer inn til stolpen ble klippet av den forulykkede.

6  Varsling av pårørende  Varsling av de ansatte - ble håndtert av 2 arbeidskolleger av forulykkede i DL sitt fravær  Samme dag ble kriseteamet i Nome innkalt og deltok i en felles orientering for de ansatte  Påfølgende dag oppsøker DL de pårørende  Samtlige ansatte deltar ved den avdøde sin begravelse

7  Representanter fra selskapet oppsøker de pårørende og orienterer om forsikring og pensjonsordninger.  Det kommer innspill til selskapet om at MTE bør tilby familien å dekke kostnader i forbindelse med begravelse  De ansatte blir oppfordret til å ta kontakt med bedriftshelsetjeneste og kriseteam ved behov

8  I kontakt med media, både VG og fylkesavisene for Telemark, Varden og TA, er daglig leder veldig tydelig på at ulykken ikke skyldes uansvarlighet, verken av selskapet eller montørene og således ikke kan klandres for det som skjedde.  Fører til sterk kritikk i media idet daglig leders utsagn ble oppfattet som et grovt forsøk på ansvarsfraskrivelse fra selskapets side

9  På dette tidspunkt er det mange som uttaler seg til media og uttrykker seg i til dels sterke ordelag om:  -selskapets manglende evne til å påta seg ansvar,  -selskapets manglende evne til empati  -selskapets manglende hensyntagen til sikkerhet

10  Selskapet blir fremstilt i et svært dårlig lys og selskapets omdømme er i fare, men  - det skulle bli verre

11  9. juni, knekker en ny stolpe, denne gangen er det en telemontør (lærling) som faller, uten å komme til skade. Stolpen var MTE sin eiendom.  DL uttaler til pressen :”Heldigvis var det ikke en av våre”  Styret overtar ansvaret for videre håndtering av ulykken og alle beslutninger i selskapet knyttet til denne

12  Innførte øyeblikkelig klatreforbud  Igangsetting av tilstandskontroll av alle stolper  Engasjerte ekstern hjelp for å utforme informasjonsstrategi  Engasjerte juridisk ekspertise  Etablerte et eksternt granskningsutvalg, hvor mandatet var som følger:

13  ”Det nedsettes et eksternt sammensatt utvalg på 3- 4 personer som skal gjennomgå alle forhold knyttet til dødsulykken og selskapets arbeids- og sikkerhetsrutiner”.  I tillegg til arbeids- og sikkerhetsrutiner omfattet arbeidet også  -Hendelsesforløp  -Selskapets håndtering av pårørende, øvrige ansatte og media  -Ansvarsforhold, ledelsens og styrets rolle  -Kulturelle forhold og holdninger i bedriften

14  For Midt-Telemark Energi fikk ulykken relativt store konsekvenser:  Mistet en kjær medarbeider  Stor belastning på ledelse, medarbeidere og styre  Kritikk i media  Pårørendes sorgreaksjoner  Arbeidskollega som var øyevitne til ulykke fikk store problemer  Splittelse blant de ansatte  Adm.direktør gikk over i ny stilling i bedriften  Bedriftens omdømme stod i fare så lenge medietrykket sto på  Tok svært lang tid før avklaring om strafferettslig ansvar forelå

15  Alle virksomheter har ulike helse-, miljø- og sikkerhetshensyn som må ivaretas, og er pålagt å følge Arbeidsmiljølovens internkontrollforskrift for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø  HMS-arbeidet skal forebygge uønskede hendelser som kan føre til skader og tap av menneskeliv, miljø og verdier

16  Arbeidstilsynet var på ulykkesstedet ulykkesdagen sammen med politiet. Dagen deretter var de på oppfølgingstilsyn sammen med virksomheten på åstedet og fortsatte tilsynet med et møte i MTE sine lokaler.  Rapport fra Arbeidstilsynet datert 9. juni, varsler pålegg overfor MTE. Begrunnelse for pålegg er som følger:  ”Etter §5 annet ledd pkt. 6 i ”Internkontrollforskriften” skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal være dokumentert skriftlig.  Etter Arbeidsmiljølovens § 3-2 pkt 3 skal virksomheten dersom det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse, utarbeide en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes”.

17  MTE fikk således følgende pålegg:  1.Virksomheten skal med bakgrunn i ulykken utarbeide en egen instruks for vurdering/sjekk av stolpekvalitet (herunder råte) dersom det vurderes å klatre opp i stolpen, samt utarbeide en egen instruks for å sikre arbeidstaker når klipping av ledninger utføres oppe i stolpen. Jfr. Arbeidsmiljøloven § 3-2 pkt 3.

18 Helse, miljø og sikkerhetsarbeide er en prioritert og integrert del av våre daglige rutiner og gjøremål. Vårt fokus på dette området har medført at bedriften idag har et lavt sykefravær, noe som gjenspeiler trivsel, produktivitet og kvalitet i vårt daglige arbeide. Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet

19 Hvordan organisere og gjennomføre arbeidet med et velfungerende system for Beredskap, HMS, Kvalitet, Avvikshåndtering og Miljø i bedriften? Hvordan sikre at systemet (IK) møter myndighetenes krav på alle områder og samtidig motiverer og trygger medarbeiderne ? 13.07.201419

20 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Total kvalitetsledelse TQM HMS Kvalitet, avviks- og tilstandssystem Risiko- og sårbarhetsanalyser Beredskapsplanlegging - Beredskapsplan - Rasjoneringsplan Internkontroll 13.07.201420

21 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 13.07.201421

22  IK og HMS system som implementerer kravene i energiloven (beredskapsforskriften) og vassdragsloven Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 13.07.201422

23 TILSTANDSRAPPORTERING  Registrerte tilstander hittil i år107  Utbedret innen fastsatte frister 63  Tilstander under utbedring 44 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 13.07.201423

24  ROS- IK forskriften, FES, FSE  Herunder revisjon av system for gjennomføring av SJA  ROS- Beredskapsforskriften  Overordnet ROS  ROS og kartlegging/dokumentasjon av sikringstiltak for klassifisert anlegg (driftssentral)  ROS- Vassdragsloven  ROS og kartlegging/dokumentasjon av sikringstiltak (bla 3. persons sikkerhet, miljø, landskap og kulturminne) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 13.07.201424

25  Sammenstilling av energi og vassdrag  Gjennomført ”table-top” øvelse  Innsatsplan rasjonering skal fremlegges kommunene for uttalelse i forhold til våre forslag til prioriteringer Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 13.07.201425

26  Internkontroll for områdene  HMS  Energiloven (beredskapsforskriften)  Vassdragsloven  Administrative rutiner osv. Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 13.07.201426


Laste ned ppt "Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google