Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av rapporten Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem skrevet av Torstein Bye, Mette Bjørndal, Gerhard Doorman, Gerd Kjølle,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av rapporten Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem skrevet av Torstein Bye, Mette Bjørndal, Gerhard Doorman, Gerd Kjølle,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av rapporten Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem skrevet av Torstein Bye, Mette Bjørndal, Gerhard Doorman, Gerd Kjølle, Christian Riis Kristin H. Lind, www.ks-bedrift.no www.ks-bedrift.no 1Sept. 2010

2 Rosinen i pølsen – Tiltakene som foreslås 1.Fleksibel bruk av N-1 kriteriet er ønskelig 2.Flaskehalshåndtering som hensyntar lokalisering av produksjon og forbruk i en detaljert nettmodell. Finnes ulike varianter av nodeprising. 3.Mer fleksibel bruk av reservekraft – spesielt bør reserver i form av forbruk som kan kobles ut være tilgjengelig i Elspot 4.Tiltak for å økt utnyttelse av forbrukerfleksibilitet i spotmarkedet 5.Informasjonsbehov ved mer detaljert områdeinndeling 1.Produksjon: Mindre skjevdeling mhp info om magasinbeholdninger, info om dagens kapasitetsgrenser fjernes for aktørene 2.Forbruk: Mer info om spesielt høye priser, SMS, display, TV, PC, apps 6.Aktørene bør ha mer fokus på budgivning i Elspot 7.Ingen problemer med risiko, likvidet eller markedsmakt med nodeprising Sept. 20102

3 Bakgrunn – fra mandatet Redegjøre kortsiktig drift av kraftsystemet og komme med forslag til forbedringer. Skal se på driftskoordineringen, for eksempel mer effektiv bruk av overføringskapasiteten og vurdere krav til sikkerhetsmarginer i driften. Se på budgivning på kraftbørsen og i regulerkraftmarkedet, mulighet for bedre markedsinformasjon Identifisere tiltak for økt forbrukerfleksibilitet i døgnmarkedet for kraft Handlingsrommet for endringer skal sees i lys av blant annet internasjonale forpliktelser og prosesser Sept. 20103

4 Driftsoptimalisering av kraftsystemet 1.Fokus på kortsiktige driften, men over tid gir høye priser signaler om behov for investeringer i ny produksjonskapasitet 2.Kostnadene for produksjon og reguleringsevne varierer sterkt geografisk 3.Kapasitetsbegrensingene er variable over tid og N-1 er et absolutt krav og ikke økonomisk optimalisering, praktiserer N-½ 4.Peker på avveining, i presset situasjon, mellom å beholde reservekraft (roterende reserve) eller benytte noe og øke forventet avbruddskostnad 5.Optimal økonomisk lastflyt gir ulike priser i alle noder i nettverksmodell 1.Soner i stedet for noder gir ikke optimal utnyttelse av nettet – effektivitetstap 2.Imperfekte prissignaler til kraftverk i en streng 6.Ved prisfastsettelsen vet verken Nord Pool eller Statnett hvor i anmeldingsområdet produksjon/forbruk vil skje – kommer først på kvelden Sept. 20104

5 Flaskehalser og drøfting 1.Flaskehalskostnader som reguleres ut ved motkjøp deles på alle aktører 2.Jevnlige prisvariasjoner stimulerer til forbrukerfleksibilitet 3.Det arbeides internasjonalt med å etablere en ny metode for flaskehalshåndtering ”Flow-Based method” (FB) – bruker nettmodel 4.Et effektivt og samfunnsøkonomisk optimalt tilpasset marked skal prisene gjenspeile marginalkostnadene til enhver tid 5.Gjennomsnittsprisene vil være lavere i et optimalt system da kostnadene vil være lavere – får flere, jevnere og flatere priser 6.Områdemodellen tar ikke hensyn til nettets fysikk og topologi 7.Nodepriser kan jevnes ut for prisuelastiske aktører (små forbrukere, leverandører) (USA) 8.Noder lettere å forholde seg til enn plutselige områdeinndelinger 1.Unike marginaltapsprosenter per node i dag Sept. 20105


Laste ned ppt "Gjennomgang av rapporten Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem skrevet av Torstein Bye, Mette Bjørndal, Gerhard Doorman, Gerd Kjølle,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google