Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skipper på egen Skute mannskap på andres

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skipper på egen Skute mannskap på andres"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skipper på egen Skute mannskap på andres
og mannskap på andres

2 BEGREPSAVKLARING Rusmiddelmisbruk Rusmiddelskadde ICD-10:
F10-F19: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer F1x.0-9 (f.eks: F10.1 alkohol-skadelig bruk, F.10.2 alkohol-avhengighetssyndrom) Rusmiddelbruk Rusmiddelavhengige

3 sammenliknet med hva som er akseptabelt i den referansegruppen
RUSMIDDELPROBLEMER ”Å innta rusmidler på feil tid, feil sted, gale mengder og av gale grunner sammenliknet med hva som er akseptabelt i den referansegruppen man forholder seg til” Fanny Duchert

4 Rusmiddelbruk: Toppen av isberget Angst Depresjon Personlighetsforstyrrelse PTSD Ubehandlet og/eller funksjonsnedsettende AD/HD Medfødte sårbarheter

5 Eksekutive funksjoner
Betegnelse på overordnete kognitive prosesser som styrer, koordinerer og regulerer aktivitet Er ikke noe enhetlig, men består av mange ulike komponenter og er avhengig av andre grunnleggende funksjoner som språk, hukommelse og oppmerksomhet Hjernens tavle, der man ”skriver ned” det som er viktig å huske på kort sikt

6 Et eventyr… Therese Dahl
Det var en gang en mann som het Robin. Han var veldig ustrukturert og gikk ved navnet ustrukturerte Robin. Hans ustrukturerte væremåte skapte store problemer for ham i hverdagen. Han glemte hvor han hadde lagt ting, det var rotete rundt ham og han glemte stadig avtaler. ”Robin er ikke til å stole på”, var omkvedet blant familie og venner. ”Jeg må gjøre noe med problemene mine”, tenkte Robin. ”Jeg vil jo så gjerne være strukturert” sa han til seg selv. Hvordan skal jeg bli mer strukturert? Hvem kan gjøre meg strukturert, tenkte Robin. Robin som også var kreativ og smart fant selv løsningen. Han leste på nettet om det strukturerte systemet. Det må være tingen for meg, tenkte Robin og fant adressen til det strukturerte systemet. For å få kontakt måtte man bestille time, og det gjorde Robin. Og mot alle odds klarte han å møte som avtalt. Hva er problemet? spurte det strukturerte systemet. Jo, du skjønner jeg er så fryktelig ustrukturert, sa Robin. Kan dere gjøre meg strukturert? Det er klart sa det strukturerte systemet. Du må bare ordne, altså strukturere, om på hvordan du tenker, føler og handler. Da blir alt bra og du blir strukturert. Hvordan gjør jeg det da? spurte Robin. Jo det skal jeg si deg, sa det strukturerte systemet. Du bare gjør som oss, snakker som oss, tenker som oss og slutter å føle så mye. Hvis du gjør alt dette, så blir du strukturert. Du må slutte å være impulsiv, forholde deg til avtaler, alltid møte presis og være helt tydelig når du forteller hva som er problemet og hva du vil ha hjelp til. Og når jeg sier hva du skal gjøre så gjør du det. Robin takket så mye for rådene og fulgte siden opp alle avtaler. Han ble strukturerte Robin, fikk seg jobb og er nå direktør i det strukturerte systemet. The END Alle eventyr har en lykkelig slutt selv om det kan være vanskeligheter, grøss og gru underveis. Happy endings og karakterer som lærer noe underveis er det som karakteriserer eventyr. Eventyr er eventyr, så nå over til real life.

7 God helse Realistiske endringsmål og forventninger utformes
God helse i tett samarbeid med personen selv og ut fra dennes forutsetninger

8 REHABILITERING En sangfugl i en snare gikk, men bøndene på Capri`ø
har sansen for musikk. Tar fuglen inn fra sol og sjø. Så gløder de en strikkepinn og brenner fuglen blind. I bondens bur blir fuglen satt, der vil den synge dag og natt; fordi den slapp å dø Jens Bjørnebo

9 Min erfaring i møte med mennesker som har en livssituasjon uten hensiktsmessig rehabilitering og attføring Dyp og inderlig fortvilelse Mangelfull god skole og arbeidserfaring Mange attføringsforsøk Har blitt dårligere Redd for invadering Følelsen av å bli ydmyket og ikke akseptert som den en er Mistillit til behandlings- og oppfølgingstjenester I stor grad et fragmentert system Krevende og ”fengslende” rammer ”riset bak speilet” Mulighet for ønsket attføring gir Nytt håp!

10 Hvordan møter hjelpeapparatet
den enkeltes særegenhet og individuelle behov?

11 For at dere skal få lik og rettferdig behandling må dere alle følge samme behandlingsprogram og metoder. Deres egen motivasjon er avgjørende for behandlingsresultat Eks MB Ofte føler jeg at andre ser meg annerledes enn det jeg føler meg. Et par pasienter som aresterert – erfaringer med andre gjelder nødvendigvis ikke meg Klarer vi å huske at hver og en er unik, samtisig som vi kan dyktiggjøre oss på ulie metoder – kanskje nettopp det er metoden? Ytre betingelser, krav og forventninger må endres i tråd med den enkeltes forutsetninger

12 Diagnoser ”verdige” et tilrettelagt tilbud
De fleste diagnostiske tilstander medfører funksjonsnedsatthet Funksjonsnedsatthet fører gjerne til ulike rettigheter, behandling og andre tiltak Har vi noen diagnostiske tilstander vi putter i en felles sekk for dårlig/uønsket oppførsel? Tiltak: ”Ta deg sammen, oppfør deg og følg de regler og retningslinjer som du har fått presentert”

13 Etiske dilemmaer Har vi medmennesker blant oss som ikke kan ”attføres”? Hva med dem som ”kvalifiserer” seg ut? Av hvilke grunner? HP Hvem har mulighet til å ta ansvar? Hva kan predikeres i forkant? Hva kan tolereres?

14 Følelsen av å bli sett, forstått og tatt på alvor
Hva virker? Mye – og mye ikke! Noe for en – og noe annet for en annen Noen ganger veldig tilfeldig Respekt Følelsen av å bli sett, forstått og tatt på alvor Hva virker mellom bruker og de ulike hjelpeaktørene – de ulike systemene mellom de ulike aktørene og systemene Respekt: Ikke helbredende, men til god hjelp til utøvelse av en fagmetodikk Eks. skifte fra Subutex – Subuxone – enkelte reagerer - ryktene går dem imellom, derfor beskrivelse av bivirkningene Har alle urent mel i posen som taler vedtatte sannheter imot? Tillit er en gave du skal gi, ikke noe andre skal gjøre seg fortjent til

15 Dette virker ikke!

16 Suksessfaktoren Brukeren i sentrum
Konferansens intensjoner Mye er bra, men ikke alltid – god ting å snakke om det så vi ikke blir så sint at det låser seg Vil ikke ta motet fra, men har blitt litt sint med årenes løp. Jeg blir sint når jeg f.eks får høre av en bruker som har søkt tidsbegrenset uføretrygd at han er blitt bedt om å innhente oppdaterte opplysninger da saksbehandlingstiden har tatt så lang tid. Eller når en må fortsette hos samme psykolog fordi manglende match kalles terapeutisk motstand og forsvar, viktig å holde på etablert relasjon Helt til det er psykologen som ikke kan – da kan du likegodt få ny. Jente 25 behandlere  Blir sint når jeg hører historie lege sentralstimulerende – fungerer – historien forhindrer at det som fungerer kan fortsette – prisen for ærlighet – straffen for uærlighet Pasient: Hvorfor hospiterer dere ikke mer hos hverandre Et kritisk blikk på systemet: Kun fra brukernes side? Økt empati….. Du må selv kjenne etter hvem du evt. skal få økt empati, forståelse og respekt for Dette kan fremstå antipedagogisk – vanskelig å øke annet enn forsvar når vi ble møtt med kritikk Vi må lene oss tilbake – tenke og analysere – mer enn å reagere og handle Foreleserne er bedt om å provosere Suksessfaktoren Brukeren i sentrum Brukermedvirkning Et kritisk blikk på oss selv Når og hvorfor fungerer det vi gjør dårlig Et åpent og nysgjerrig blikk på hverandre Manglende kjennskap? Manglende forståelse? Et kritisk blikk på systemet Økt empati, forståelse og respekt

17 Eksempel på suksessfullt samarbeid på system og individ plan
Prosjekt K

18 Prosjekt K – Målgruppe Omfattende og problematisk rusmiddelbruksprofil, med hovedvekt på langvarig cannabis og amfetaminbruk. Personer som er tydelig funksjonsnedsatt uavhengig av rusmiddelbruken Komorbide tilstander AD/HD, atferdsforstyrrelser, og personlighetsforstyrrelser. Angst og depresjon kamuflert gjennom en tilsynelatende tøff fasade Aggresjon og ulike former for vold som mestringsstrategi Svært selvstyrt væremåte – reaksjoner mot autoriteter og opplevelsen av å bli bestemt over. Motstand mot å innordne seg systemer og retningslinjer Mistillit til sine omgivelser Stor grad av stolthet og erfaringer med å bli krenket

19 Prosjekt K –Inntakskriterier
Mange års konfliktfylt forhold mellom klient og tilhørende sosialkontor Mye har vært prøvd: Konfliktløsningsstrategier Skifte av sosialkurator, evt. overføring til annet kontor Karantene osv. Kjent fra flere deler av hjelpeapparatet. Lang historie med avbrudd i tiltak og ulike former for diskvalifisering fra tilbud. Behov for ekstraordinære tiltak fra spesialisthelsetjenesten

20 Prosjekt K - Målsetting
Bedre livssituasjonen og levekårene til aktuelle klienter gjennom å skape stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet i oppfølgingsrelasjonen mellom klient og sosialtjenesten. Utvikle egnet metode for å fremme konstruktiv samhandling med målgruppen og få frem ressursene.

21 Brukernes opplevelser når det ikke fungerer
”Jeg må passe inn i deres system for å få hjelp, og det gjør jeg ikke” ”Jeg er ikke en gang mannskap på egen skute, men kun en passasjer” ”Jeg føler jeg er under lupen under systemets mikroskop” ”De hører ikke etter hva jeg sier. Prakket også på meg en støttekontakt jeg ikke ville ha” ”Kurator vil hjelpe meg. Men hun blir avvist i eget system”

22 Brukernes forventninger
Å få den hjelp de selv definerer de har behov for Å bli tilbudt hjelp en ikke visste om fra kompetente personer bli lyttet til – få være agendasetter Å bli respektert - få fullt ut formidlet hva de tenker, føler, trenger og ønsker Å bli vist tillitt Å være ” skipper på egen skute” - sjef i eget liv – få hjelp til å styre skuten i vanskelig farvann av kompetente ”matroser” Å få nok informasjon til å ta valg. Å få informasjon uten å ha bedt om det Å ikke bli tatt makt over og ikke bli ”utsatt” for tiltak de ikke har bedt om

23 Hva kan ulike aktører bidra med?
På brukerens premisser tilrettelegge for et - indre og ytre - system i hverdagen som fungerer og som de mestrer å opprettholde. Se og lytte til hva brukerne formidler: Jeg er først om fremst et menneske Vil bli møtt med hjerte…… Din løsning er ikke nødvendigvis min løsning. La meg få være agendasetter, det er ikke sikkert at jeg er opptatt av det du er opptatt av. Tenke og handle ut fra at de faktisk er ekspert på seg selv, ekspert i eget liv.

24 Felles tilnærmingsmåter i møte med bruker
Eklektisk – psykodynamisk forståelsesmodell, kognitive innfallsvinkler preget av MI/EFR ”Lede gjennom å følge” og ”Symptomet som ressurs” Fremme eierforhold hos bruker–”What`s in it for me” Pasienten som spesialist på seg selv og ”veileder” for de som skal tilrettelegge for endring Dess mer avmakt, dess mer makt må gis Høy bevissthet tilknyttet maktforskjeller Forhindre avmakt Fremme autonomi og positiv makt over eget liv

25 DEN GODE SAMTALE MI - Motivational interwieving:
Samarbeidende: Etablere en arbeidsalianse og konsultere med personen; forhandle Tankevekkende: Lytte mer enn fortelle; utløse heller enn plassere Respektfull: Støtte oppunder og bekrefte personens autonomi

26 Underliggende budskap
Du er viktig Jeg respekterer deg Jeg ønsker å forstå Du er en sunn person som kan finne løsninger på dine problemer Ønske om og ansvar for opprettholdelse av samtalen

27 Fire ledetråder i MI Still ÅPNE spørsmål – ikke korte som inviterer til ja/nei svar, eller ledende spørsmål Hvem, hva, hvor, hvordan…             BEKREFT – kommenter positivt på sterke sider, innsats og positive intensjoner             REFLEKTER den andres uttalelser - “aktiv lytting”             OPPSUMMER – dra sammen den andres egne perspektiver tilknyttet endring  

28 Individuell plan Et brukereid verktøy for samarbeid
Brukere som er i behov av langtidsoppfølging og koordinerte tjenester har rett på individuell plan Planen skal ha et helhetsfokus og en klar ansvars og rolle fordeling

29 Når flere går over elven sammen, blir ingen tatt av krokodillene
Samarbeid Når flere går over elven sammen, blir ingen tatt av krokodillene

30 Den som har levd med ADHD og rusavhengighet over tid, trenger tett oppfølging av tjenesteytere som forstår hva rusavhengighet handler om både for den avhengige , såvel som for de pårørende. Det er også nødvendig med mennesker som våger å tenke utenfor boksen, ser den enkelte, ikke blir paragrafryttere eller tror på ideen om at "one size fits all". Her trengs de som har "stayer evne", hjertet på rette plassen og et hode som forstår at NEI, det er ikke sikkert at endringsfokusert veiledning er magi og at når en person stritter imot, er det gjerne ikke det mennesket det er noe galt med, men snarere metoden.... Mennesker som gjennom et langt liv har lært seg å gjennomskue og "lese" menneskene de møter, vil kjapt avsløre en terapeuts innlærte metode og forstå at det medmenneskelige og intuitive, skapende og impulsive i dialogen ikke er tilstede. I stedet er det konstruert og planlagt.... Sånt går gjerne ikke gjennom filteret til dem som for lengst har mistet sin tilitt til menneskene.     

31 Ingredienser i god tilnærming
anerkjennelse speiling tilhørighet tilknytning øke affektbevissthet øke mentalisering Å se seg selv utenifra og andre innenifra Å holde hode kaldt og hjerte varmt

32 for å kunne endre seg.. Tid - mye lengre enn vi tror
Kontinuitet - mye viktigere enn vi tror Tverrfaglighet - mye vanskeligere enn vi tror Flere forsøk - mye bedre resultater enn det vi tror

33 TTT

34

35 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Skipper på egen Skute mannskap på andres"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google