Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid
Geir Riise generalsekretær Disposisjon: Hovedtrekk i Samhandlingsreformen Om sammenhengen mellom helse og arbeid Attføringsbedriftenes muligheter etter Samhandlingsreformen

2 Ta noen grunnleggende ting først på alvor
Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær Den nordiske tre- 3 parts modellen; fremmer arbeidsmotivasjon og effektivitet (ref. professor Einar Thorsrud) Virksomheter med de beste økonomiske resultatene har over tid det beste HMS-arbeidet God ledelse er å forstå sammenhengen mellom arbeidsglede og motivasjon Geir Riise

3 - Et viktig skritt videre for samhandlingsreformen (SMK)
Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Ny lov om folkehelse Grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan Geir Riise

4 Gisle Roksund Geir Riise 12. oktober 2010

5 De store helseutfordringene
Inaktivitet, fedme, rus og tobakk, psykiske lidelser, kronisk sykdom, demografi Økende sosial ulikhet i helse (inntekt, utdanningsnivå, familierelasjoner og oppvekstvilkår) Geir Riise

6 Er utfordringen det varierende sykefraværet eller veksten i antall uførepensjonister ?
Som i våre naboland står 20 % av befolkningen i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Vi har den laveste arbeidsløsheten – men flest uføre. Geir Riise

7 Behov for rehabilitering
Flere lever lengre Flere overlever alvorlige sykdommer og skader med funksjonssvikt Sykehus: Ca døgnopphold Rehabiliteringsinstitusjoner: opphold For eksempel: rammes personer/år av hjerneslag. Forekomsten vil øke med 50% de neste 20 årene For eksempel: 6000 på LAR Kommunene vil få et større ansvar for koordinering , kartlegge helseutfordringer, folkehelsearbeidet Geir Riise

8 De fleste pasienter har plager som kan ha sammenheng med helserelatert atferd
Muskel- og skjelettsystemet: Økt fysisk aktivitet er god behandling for mange muskel-skjelett sykdommer. Se Aktivitetshåndboka Hjerte-karsystemet: Røyking, fysisk inaktivitet og usunt kosthold er modifiserbare risikofaktorer Psykisk: Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon og være god behandling for psykiske lidelser Luftveier: Røyking Geir Riise

9 Sosial ulikhet i helse Dødelighet etter utdanning. Menn, år. Aldersjustert, døde pr Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt Geir Riise | 9 9

10 Det finnes ingen data som viser at sykemeldte med lettere belastningslidelser og psykiske plager blir friskere av å miste kontakten med arbeidslivet eller at helsevesenet har mye å tilby dem. I Aftenposten 11. januar – har vedlagt artikkelen til deg. Geir Riise

11 Diagnosen sier lite Mer vekt på det friske og mestring Geir Riise

12 ”Høyreleder Erna Solberg ønsker økt satsing på oppfølging i skolen, styrket opplæringstilbud for voksne som står utenfor arbeidslivet i forhold til lese- og skrivevansker. I et oppslag i Dagbladet forteller hun om sine egne erfaringer som dyslektiker. Geir Riise

13 Geir Riise

14 Er legen nøkkelen til lavere sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv?
Geir Riise

15 ”Av følgende hva vil være viktigst for å få ned sykefraværet i Norge?”
God legehjelp 4 % God tilrettelegging på arbeidsplassen 22 % Godt miljø på arbeidsplassen 37 % Holdningsendring blant ansatte 17 % Ikke sikker 9 % Antall spurte 1001 Vår undersøkelse bekrefter dette. Det er verdt å merke seg at svært få – 4 % - tror at god legehjelp har noe å si for å få ned sykefraværet. De fleste (37 %) er mener derimot at godt miljø på arbeidsplassen er viktigst. Dernest har de spurte tro på god tilrettelegging på arbeidsplassen (22 %), og holdningsendring blant ansatte (17 %). Geir Riise

16 Lære av gode arbeidsgivere
Fokuserer på nærværsfaktorer Ansatte blir hørt, sett og medvirker Stolt over tilhørighet Tydelig og inkluderende ledelse Riktig bruk av kompetanse, innflytelse over egen arbeidshverdag Målrettet forebygging, ansvarliggjør og tilrettelegger HMS-arbeid, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste Gode rutiner for oppfølging av sykmeldte Geir Riise

17 Stoppe veksten i uføreytelser til de yngste
Rask tilgang på utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandlingsplan Bedre samspill arbeidsliv og skole Styrke lærlingeordningen Entrepenørskap i skolen Geir Riise

18 Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes
Bestemors lov: Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes Geir Riise

19 Arbeid og helse i Samhandlingsreformen
Klarere pasientrolle Økt vekt på egenmestring Mer helhetlige pasientforløp Ny framtidig kommunerolle Styrke forebyggende arbeid og tidlig intervensjon Styrke tverrsektorielt arbeid Styrke tilknytningen til arbeid Sitat fra samhandlingsmeldingen om sammenhengen mellom arbeid og helse: ”Dimensjonen helse – arbeid er […] svært viktig både for å forebygge og motvirke strømmen inn i helsesystemet og i neste omgang komme raskere ut og tilbake i arbeid”. ”Det er derfor svært viktig å sikre god samhandling mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgstjenestene på rehabiliteringsområdet”. Geir Riise

20 Bedre samhandling er en forutsetning
Mellom spesialisthelsetjenesten, fastlege og øvrig kommunal helsetjeneste Mellom spesialisthelsetjenesten, NAV, arbeidslivet og rehabilitering Rehabilitering- eller habiliteringstiltak skal være en integrert del av pasientforløpet Sterkere brukermedvirkning, klagerettigheter og individuell plan Etablere kvalitetsmål Geir Riise

21 Andel personer som har brukt 13 uker av sykepengeperioden og som er tilbake i arbeid tre uker etter dette (delmål 2 i IA-avtalen) Disse antar jeg du er kjent med – fra evalueringen av IA-avtalen. Grafen viser at andelen som kommer tilbake til arbeid etter 13 uker er stabil. Evalueringen av IA-avtalen Geir Riise

22 Andel avsluttede sykepengetilfeller som har påbegynt attføring i sykepengeperioden (delmål 2 i IA-avtalen) Mens denne grafen viser at de som har avsluttet sykepengeperioden ikke i samme grad har påbegynt yrkesrettet attføring. Evalueringen av IA-avtalen Geir Riise

23 Viktige refleksjoner - avslutningsvis
Tydelig prioritering av det viktigste – stoppe veksten i uføreytelser til de yngste.. Ungdom må sikres reell tilgang til utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandlingsplan så raskt som mulig. Ofte avgjørende for kvalifisering til arbeid Ny lov om helse- og omsorgstjenester må prioritere effektive behandlingskjeder mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege og kommunal helsetjeneste. Vil kunne bidra til raskere medisinsk avklaring Helsevesenet ”fanger opp” mange av problemer tidlig. Viktig med styrket skolehelsetjeneste med godt samarbeid mot fastleger og annet helse- og sosialfaglig personell på tvers. Flere på kvalifiserende tiltak i sykepengeåret Mer samarbeid og prosjekter mellom spesialisthelsetjenesten, NAV, arbeidslivet og Vekstbedriftene. Tidlig intervensjon er målet Holde alltid døra åpen mot arbeidsplass, mer bruk av entrepenørskap i skolen, styrke lærlingeordningen,og bedre samspill arbeidsliv og skole. Geir Riise

24 Geir Riise


Laste ned ppt "Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google