Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid Geir Riise generalsekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid Geir Riise generalsekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid Geir Riise generalsekretær

2 13.07.2014Geir RiiseSide 2 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær Den nordiske tre- 3 parts modellen; fremmer arbeidsmotivasjon og effektivitet (ref. professor Einar Thorsrud) Virksomheter med de beste økonomiske resultatene har over tid det beste HMS- arbeidet God ledelse er å forstå sammenhengen mellom arbeidsglede og motivasjon

3 13.07.2014Geir RiiseSide 3 - Et viktig skritt videre for samhandlingsreformen (SMK) Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Ny lov om folkehelse Grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan

4 13.07.2014Geir RiiseSide 412. oktober 2010Gisle Roksund

5 13.07.2014Geir RiiseSide 5 De store helseutfordringene Inaktivitet, fedme, rus og tobakk, psykiske lidelser, kronisk sykdom, demografi Økende sosial ulikhet i helse (inntekt, utdanningsnivå, familierelasjoner og oppvekstvilkår)

6 13.07.2014Geir RiiseSide 6 Er utfordringen det varierende sykefraværet eller veksten i antall uførepensjonister ? Som i våre naboland står 20 % av befolkningen i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Vi har den laveste arbeidsløsheten – men flest uføre.

7 13.07.2014Geir RiiseSide 7 Behov for rehabilitering Flere lever lengre Flere overlever alvorlige sykdommer og skader med funksjonssvikt Sykehus: Ca. 20 000 døgnopphold Rehabiliteringsinstitusjoner: 33 8000 opphold For eksempel: rammes 15000 personer/år av hjerneslag. Forekomsten vil øke med 50% de neste 20 årene For eksempel: 6000 på LAR Kommunene vil få et større ansvar for koordinering, kartlegge helseutfordringer, folkehelsearbeidet

8 13.07.2014Geir RiiseSide 8 De fleste pasienter har plager som kan ha sammenheng med helserelatert atferd

9 13.07.2014Geir RiiseSide 9 | 9 Dødelighet etter utdanning. Menn, 45-64 år. Aldersjustert, døde pr. 100.000 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt Sosial ulikhet i helse

10 13.07.2014Geir RiiseSide 10 Det finnes ingen data som viser at sykemeldte med lettere belastningslidelser og psykiske plager blir friskere av å miste kontakten med arbeidslivet eller at helsevesenet har mye å tilby dem.

11 13.07.2014Geir RiiseSide 11 Diagnosen sier lite Mer vekt på det friske og mestring

12 13.07.2014Geir RiiseSide 12 ”Høyreleder Erna Solberg ønsker økt satsing på oppfølging i skolen, styrket opplæringstilbud for voksne som står utenfor arbeidslivet i forhold til lese- og skrivevansker. I et oppslag i Dagbladet forteller hun om sine egne erfaringer som dyslektiker.

13 13.07.2014Geir RiiseSide 13

14 13.07.2014Geir RiiseSide 14 Er legen nøkkelen til lavere sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv?

15 13.07.2014Geir RiiseSide 15 ”Av følgende hva vil være viktigst for å få ned sykefraværet i Norge?” God legehjelp4 % God tilrettelegging på arbeidsplassen22 % Godt miljø på arbeidsplassen37 % Holdningsendring blant ansatte17 % Ikke sikker9 % Antall spurte1001

16 13.07.2014Geir RiiseSide 16 Lære av gode arbeidsgivere Fokuserer på nærværsfaktorer Ansatte blir hørt, sett og medvirker Stolt over tilhørighet Tydelig og inkluderende ledelse Riktig bruk av kompetanse, innflytelse over egen arbeidshverdag Målrettet forebygging, ansvarliggjør og tilrettelegger HMS-arbeid, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste Gode rutiner for oppfølging av sykmeldte

17 13.07.2014Geir RiiseSide 17 Stoppe veksten i uføreytelser til de yngste Rask tilgang på utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandlingsplan Bedre samspill arbeidsliv og skole Styrke lærlingeordningen Entrepenørskap i skolen

18 13.07.2014Geir RiiseSide 18 Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes Bestemors lov:

19 13.07.2014Geir RiiseSide 19 Arbeid og helse i Samhandlingsreformen Klarere pasientrolle Økt vekt på egenmestring Mer helhetlige pasientforløp Ny framtidig kommunerolle Styrke forebyggende arbeid og tidlig intervensjon Styrke tverrsektorielt arbeid Styrke tilknytningen til arbeid

20 13.07.2014Geir RiiseSide 20 Bedre samhandling er en forutsetning Mellom spesialisthelsetjenesten, fastlege og øvrig kommunal helsetjeneste Mellom spesialisthelsetjenesten, NAV, arbeidslivet og rehabilitering Rehabilitering- eller habiliteringstiltak skal være en integrert del av pasientforløpet Sterkere brukermedvirkning, klagerettigheter og individuell plan Etablere kvalitetsmål

21 13.07.2014Geir RiiseSide 21 Andel personer som har brukt 13 uker av sykepengeperioden og som er tilbake i arbeid tre uker etter dette (delmål 2 i IA-avtalen) Evalueringen av IA-avtalen

22 13.07.2014Geir RiiseSide 22 Andel avsluttede sykepengetilfeller som har påbegynt attføring i sykepengeperioden (delmål 2 i IA-avtalen) Evalueringen av IA-avtalen

23 13.07.2014Geir RiiseSide 23 Viktige refleksjoner - avslutningsvis Tydelig prioritering av det viktigste – stoppe veksten i uføreytelser til de yngste.. Ungdom må sikres reell tilgang til utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandlingsplan så raskt som mulig. Ofte avgjørende for kvalifisering til arbeid Ny lov om helse- og omsorgstjenester må prioritere effektive behandlingskjeder mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege og kommunal helsetjeneste. Vil kunne bidra til raskere medisinsk avklaring Helsevesenet ”fanger opp” mange av problemer tidlig. Viktig med styrket skolehelsetjeneste med godt samarbeid mot fastleger og annet helse- og sosialfaglig personell på tvers. Flere på kvalifiserende tiltak i sykepengeåret Mer samarbeid og prosjekter mellom spesialisthelsetjenesten, NAV, arbeidslivet og Vekstbedriftene. Tidlig intervensjon er målet Holde alltid døra åpen mot arbeidsplass, mer bruk av entrepenørskap i skolen, styrke lærlingeordningen,og bedre samspill arbeidsliv og skole.

24 13.07.2014Geir RiiseSide 24


Laste ned ppt "Sykefravær/nærvær Samhandlingsreformen - Det er mye helse i arbeid Geir Riise generalsekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google