Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidspsykolog Arne Svendsrud Bransjeforeningen Attføringsbedriftene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidspsykolog Arne Svendsrud Bransjeforeningen Attføringsbedriftene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidspsykolog Arne Svendsrud Bransjeforeningen Attføringsbedriftene
IPS Modellen Arbeidspsykolog Arne Svendsrud Bransjeforeningen Attføringsbedriftene

2 ”Its a question of dignity – to be able to pay your own bills – be like everybody else”

3 Problem Kostnadene knyttet til psykiske lidelser øker i hele den vestlige verden Uføretrygd Utenforskap Osv Det har vært mangelfull utvikling av metodikk for å løse dette problemet, mange av modellene har vært for sektoriellt avgrenset og/eller ikke hatt arbeid som mål eller ikke hatt spisset metodikk rettet mot fungering i arbeidslivet.

4 Lys i tunnellen 1 Mer optimisme i fht alvorlige psykiske lidelser og fungering enn tidligere Recovery forskning Mennesker med psykiske lidelser øsnker ordinær jobb Man blir friskere/fungerer bedre med sin psykiske lidelse når man er i jobb? – hittil har man tenkt at de skal være sammen med andre ”syke” i skjermede tilbud, for eksempel dagsentre etc.

5 IPS – et nytt paradigmeskifte
IPS kan være like viktig for fremtidens psykiatri/arbeid som kognitiv terapi viser seg å ha blitt på terapifeltet ????? Amerikanerne implementerer det Europeerne følger etter Enkelte forsøk i Norge, VVV, Sykehuset i Bodø Flere undergrunns IPS på vei.

6 Hvorfor så varm mottagelse?
Det er to problemer knyttet til metodikk for psykiske lidelser og fungering i arbeidslivet og IPS dekker de begge. Samhandlings/systemproblemet Metodikkproblemet

7 IPS gir Resultater IPS gir mye bedre resultater enn alternative tilnærminger IPS gir resultater på tvers av kulturer (nasjoner) IPS gir stor økonomiske besparelser for samfunnet ved å få til fungering i ordinær jobb.

8 Individual placement and support (IPS)
begynnelsen av 1990-tallet Alvorlige psykiske lidelser faget psykiatrisk rehabilitering :behandling ikke nok ,jobb sentralt IPS er en Spesialvariant av SE metodikk tilpasset målgruppen psykiske lidelser Publiseringer siden 1996 ,Aksjonsforskning ,Evidensbasert praksis Sentrale navn: Gary R. Bond, Indiana University, Deborah R. Becker & Robert E. Drake , Dartmouth Psychiatric research senter

9 Forskning: 14 randomiserte kontrollerte studier RCT - (såkalt gullstandard) - inkludert en europeisk sammenlignende studie med 7 europeiske land (The EQOLISE Trial). (Bond / Drake in publish) 2011 Resultat: 61% for IPS – 23% for kontrollgruppene (11 studier , 2008) Longitudinelle Studier: Becker 2007, Salyers 2004 , 74 personer, 59% fortsatt i ordinært arbeid etter 10 år.

10 Nå situasjon i USA Overveldende dokumentasjon på effektivitet i IPS
IPS har byttet navn til SE US department of Health and human services – Substance abuse an mental health service administration IPS ”rulles ut i USA , 13 stater, 127 ”leverandører” Dep har utabeidet profesjonellt omfattende materiale (SE KIT – evidence based practices kits - for oppbygging og drift av IPS tiltak slik at spredning skal skje raskt og med høy kvalitet IPS begynner å få stor spredning i en rekke andre land bla europeiske land

11 Prinsippene 1. Deltakelse i IPS er basert på eget valg.
2. IPS-tjenestene integreres med behandling innen psykisk helsevern. 3. Målet er en vanlig jobb. 4. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske stønader. 5. Jobbsøkingen begynner rett etter at deltakeren uttrykker interesse for å jobbe. 6. Kontinuerlig oppfølging over tid. 7. Deltakerens ønsker er viktige.

12 1. Deltakelse i IPS er basert på eget valg
Hvis man vil jobbe kan man jobbe – begrep som ”work ready” er fjernet Utelukkes ikke pga: diagnose, symptomer, arbeidshistorie, stoffmisbruk, kognitiv svikt etc.... Forskning: Diagnose, symptomer, alder, kjønn, tidligere innleggelser, utdannelse eller stoffmisbruk predikerer ikke (dårligere) yrkesdeltakelse

13 2. IPS-tjenestene integreres med behandling innen psykisk helsevern
Nøye koordinering av SE tjenester med behandlings og rehabiliteringstjenester Behandlings og rehab tjenester rettes inn mot yrkesmessige mål SE veileder deltar regelmessig i teammøter i behandlingsapparatet og har tett kontakt på annen måte Teammøtene diskutere relevante behandlingsmål som: medikasjon, håndtering av symptomer, kognitive vansker, arbeid med sosiale ferdigheter eller selvfølelseproblematikk

14 3.Målet er en vanlig jobb Deltids eller fulltidsjobber som finnes på det åpne marked – ordinært lønnet Begrunnelser: Mennesker med psykiske plager vil ha ordinære jobber Jobb fremmer integrering og reduserer stigma Selvbilde og symptomer bedres

15 4. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske stønader.
Frykt for å miste trygdeytelser er en hovedgrunn til å ikke søke ordinær jobb. Presis og personalisert stønadsveiledning Ved oppstart og underveis

16 5. Jobbsøkingen begynner rett etter at deltakeren uttrykker interesse for å jobbe.
Innen 1 mnd. Opprettholder tempo og fremdrift i prosess og motivasjon hos deltaker Forskning: arbeidstrening minsker sjansen for yrkesdeltakelse (i fht IPS) Derfor ikke lov å rekvirere arbeidstrening, midlertidig arbeid, utprøving, skjermet arbeid – eller utredning/veiledning av lengre varighet

17 6.Kontinuerlig oppfølging over tid
Mange lidelser er kroniske eller endrer seg Avsluttes aldri – tidsubregrenset oppfølging Men omfang reduseres gradvis – målet for oppfølgingen er å oppnå uavhengighet av oppfølgingen

18 7.Deltakerens ønsker er viktige
Forskning: Jobb og avgjørelser som er i tråd med brukers preferanser ser ut til å føre til lengrevarige arbeidsforhold Brukers preferanser guider veiledning Veileder anerkjenner brukers preferanser – dette er kritisk for resultatoppnåelse

19 IPS - Kvalitetskala The Roadmap for styring og utvikling av ”high fidelity” IPS tjenester Prosessmål: Måler i hvilken grad SE leveres Hver 6 mnd, ”alle” intervjues Predikerer formidlingsresultater med 0.76 ”alle” intervjues Det sentrale måleinstrumentet for innholdstyring – 25 temaer innen Hovedområdene: Bemanning – 3 temaer Organisasjon – 8 temaer Tjenester – 14 temaer Lastes ned på:

20 IPS- Kvalitetskala II Bemanning 1.Deltakerportefølje
2.Rendyrking av IPS-tjenester: 3.IPS - Konsulent

21 IPS – Kvalitetskala III
Organisasjon 1. Integrering av rehabilitering med behandling av psykiske lidelser gjennom teamarbeid 2. Integrering av rehabilitering med behandling av psykiske lidelser gjennom hyppig kontakt med teammedlemmer 3. Samarbeid mellom IPS-konsulenter og NAV-veiledere 4. IPS-enhet 5. IPS enhetsleder/veileders rolle 6. Ingen eksklusjonskriterier 7. Organisasjonen har fokus på vanlige jobber 8. Støtte til IPS fra ledergruppen

22 IPS – Kvalitetskala IV Tjenester
1. Bistand eller hjelp til å planlegge arbeidsstøttende stønadsbruk 2. Åpenhet om egne vansker 3. Fortløpende karriereveiledning 4. Rask oppstart av jobbsøk 5. Individuelt tilpasset jobbsøking 6. Jobbutvikling – hyppig arbeidsgiverkontakt 7. Jobbutvikling – kvalitet i kontakt med arbeidsgivere 8. Stor bredde i type jobber 9. Stor bredde i typer arbeidsgivere 10. Vanlige jobber 11. Individuelt tilpasset oppfølging 12. Tidsubegrenset oppfølging 13. Tjenester som er basert i lokalsamfunnet 14. Aktivt engasjement og oppsøkende arbeid fra integrert behandlingsteam

23 IPS - Kit Detaljert ”verktøykasse” for oppbygging og styring av IPS tiltak. IPS – Hvordan bruke modulene IPS – Komme i gang IPS – Hvordan bygge et tilbud IPS – Opplæring av IPS-konsulenter IPS – Hvordan sikre kvalitet IPS – Evidens IPS – Kvalitetskala IPS Fidelity Manual Lates ned på:

24 IPS- Hvordan bruke modulene
Kort oversikt over Innhold og historien bak Kitene

25 IPS- Komme i gang For ansvarlige i organisasjoner, programansvarlige og helsemyndigheter  Komme i gang med IPS-programmer inneholder grunnleggende og generell informasjon om implementering av IPS-programmer og om utvikling av kulturelt kompetente tjenester. Modulen dekker innledende oppgaver og aktiviteter i forbindelse med implementering av IPS-programmer: skape konsensus integrere IPS-prinsipper i organisasjonens retningslinjer og prosedyrer utvikle en IPS-opplæring og en evalueringsstruktur

26 IPS - Hvordan bygge et tilbud
implementeringstips for ansvarlige i organisasjoner og programansvarlige, offentlige helsemyndigheter, personer som bygger opp IPS : ansettelser utforming av retningslinjer og prosedyrer finansieringskilder og budsjetter i forbindelse med IPS utvikling av en opplæringsstruktur

27 IPS- Opplæring av IPS konsulenter
Oversikt over IPS-praksis , kunnskap og kompetanse. Arbeidshefte for opplæring av IPS konsulenter Dette materiellet forutsetter at personalet har relevant utdannelse og praktisk erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlig psykisk lidelse.

28 IPS- Hvordan sikre kvalitet
For resultatansvarlige. Inneholder informasjon om utvikling av et kvalitetssikringssystem og om integrasjon av IPS-spesifikke prosess- og resultatmål i et kvalitetssikringssystem. Modulen beskriver også hvordan du evaluerer prosessene og overvåker resultatene. Den inneholder også tips om hvordan prosess- og resultatdata kan brukes for å forbedre IPS-programmet. NB: Husk å bruke nyeste versjon av IPS kvalitetskala.

29 IPS- Evidens Denne modulen gir alle interessenter en innføring i forskningsresultatene på IPS referanseliste

30 Får vi til IPS i Norge? En god start for å bygge opp IPS tiltak av god kvalitet i Norge ville være å oversette amerikanernes SE Evidence based practice KIT. Bransjeforeningen attføringsbedriftene har med støtte fra NAV gjort det. Tanken er at dette materialet kan være et godt utgangspunkt for å raskest mulig bygge opp godt fungerende IPS tiltak i Norge. Her vil det være en rekke kompliserte temaer som må håndteres . samhandling på tvers av direktorater og etater, finansiering, lovverk, elektroniske kommunikasjonssystemer, En forutsetning for å lykkes med å bygge opp IPS er sterkt forankring oppover og en vilje til å lede etatene slik Norge har et godt fungerende helsevesen, et stort og velutbygd AB -Apparat … og penger nok!..... Alle forutsetninger tilstede!!! Kan vi få det til?


Laste ned ppt "Arbeidspsykolog Arne Svendsrud Bransjeforeningen Attføringsbedriftene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google