Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken Joakim Lystad - Arbeids- og velferdsdirektør ASVL høstkonferanse 2011 Oslo 19. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken Joakim Lystad - Arbeids- og velferdsdirektør ASVL høstkonferanse 2011 Oslo 19. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken Joakim Lystad - Arbeids- og velferdsdirektør ASVL høstkonferanse 2011 Oslo 19. oktober 2011

2 NAV, 13.07.2014Side 2 Innhold  Hva er NAV?  Hva gjør NAV for å få flere i arbeid?  Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene  Jobbstrategien for personer med nedsatt arbeidsevne  Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken – forventninger og utfordringer  Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

3 NAV, 13.07.2014Side 3 Hva er NAV?  Etablert 1. juli 2006  Partnerskap i alle kommuner  457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler  Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter  2,8 millioner brukere på landsbasis  Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs 10.000 kroner i sekundet  Administrerer mer enn 50 ulike stønader  Ca 19 000 ansatte totalt – Ca 5 000 kommunalt ansatte – Ca 14 000 statlig ansatte

4 NAV, 13.07.2014Side 4 Hva er NAV?  Hjelpe brukerne til å bli i eller komme i arbeid – Det gir størst økonomisk og menneskelig velferd – Det er nasjonaløkonomisk helt vesentlig – Norge har ikke råd til 30+30+30 – Hvor strenge krav skal vi stille? (Alpinbakken) – Hvor gode er vi i dag?  Gi ytelser uten at noen skal stå med lua i hånda – Gerhardsen – Verdighet helt avgjørende  Det er mulig å ha to tanker i hodet på en gang

5 NAV, 13.07.2014Side 5 Innhold  Hva er NAV?  Hva gjør NAV for å få flere i arbeid?  Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene  Jobbstrategien for personer med nedsatt arbeidsevne  Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken – forventninger og utfordringer  Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

6 NAV, 13.07.2014Side 6 Videreutvikle og formidle vår kunnskap om tilstanden på arbeids- og velferdsområdet Bidra aktivt til politikkutvikling og forenkling av regelverk Øke kunnskap om hva som virker Legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukers eget ansvar Tilby flere tjenester via telefoni og nett Forsterke den systemrettede brukermedvirkningen Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med bruker Målrette kompetanse- utvikling Løse forvaltnings- oppgaver i robuste miljøer Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser Styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen Ha fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk Tydeliggjøre roller og styrke samarbeidet med arbeidslivet, legene og skoleverket Styrke arbeidsmarkeds- kompetanse Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring Sammen styrke NAV som lærende organisasjon Utvikle nye IKT- løsninger og sikre implementering Fortsette å øke effektivitet og utvikle evnen til endring Videreutvikle partnerskapet Kunnskapsrik samfunnsaktør Aktive brukere Pålitelig forvaltning Arbeid først Løsningsdyktig organisasjon Innsatsområder og hovedgrep De fire prioriterte for 2012

7 NAV, 13.07.2014Side 7 Hva gjør NAV for å få flere i arbeid?  Et transparent arbeidsmarked for de ordinære jobbsøkere – Stillingsbase – Jobbmesser i innland/utland gir møteplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere innenfor enkeltbransjer – Samarbeider med europeiske kolleger om å fremskaffe etterspurt arbeidskraft (EURES)  Bistå dem som trenger det – Arbeidsevnevurderinger – Legge plan ut i fra brukers evner og markedets behov – Oppfølging, oppfølging, oppfølging – 150 000 årlig på tiltak – 40 000 ut i arbeid etter helseytelser – Kvalifiseringsprogrammet ”Hvilken plan har du for livet ditt? Hva er du flink til?” Alt dette bidrar til at vi får langt færre på langtidsytelser eller uførepensjon enn vi ellers ville hatt.

8 NAV, 13.07.2014Side 8 Hva gjør NAV for å få flere i arbeid? (Viktige forbedringsområder)  Enda mer fokus på arbeid (og aktivitet) i brukermøtene  Likere forståelse og bruk av ”oppfølgingsmodellen” – en gjenkjennbar ”standard”. Tiltaksplan for å håndtere AAP mottakerne.  Bedre kvaliteten i behovs- og arbeidsevnevurderingene  Bruke arbeidsevnevurderingene som virkemiddel for arbeid, og ikke som vilkårsvurdering for ytelser  Styrke kunnskapen om, og kontakten med, næringslivet  Generelt høyere trykk på disse områdene – i alle ledd

9 NAV, 13.07.2014Side 9 Hva gjør NAV for å få flere i arbeid? (Viktige forbedringsområder)  Mer effektiv bruk av arbeidsmarkedstiltakene  Høyere kvalitet og bedre effektivitet i ytelsesforvaltningen. Fortsatt nedbygging av antall ubehandlede saker, økt etterlevelse av internkontrollen og innføring av elektronisk dokumenthåndtering  Utnytte mulighetene i partnerskapet med kommunene på en bedre måte  Samarbeide med dere!!

10 NAV, 13.07.2014Side 10 Innhold  Hva er NAV?  Hva gjør NAV for å få flere i arbeid?  Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene  Jobbstrategien for personer med nedsatt arbeidsevne  Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken – forventninger og utfordringer  Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

11 NAV, 13.07.2014Side 11 Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene i 2012 (Kap. 634, post 76 Arbeidsmarkedstiltak)  Bevilgningen for 2012 skal gi rom for å gjennomføre et gjennomsnittlig nivå på om lag 71 200 tiltaksplasser – 17 000 tiltaksplasser plasser beregnet rettet inn mot personer med standard og ordinært bistandsbehov – 54 200 tiltaksplasser beregnet rettet inn mot personer med behov for tilpasset innsats (personer med nedsatt arbeidsevne)  Om lag samme totale tiltaksnivå som i 2011 – men innsatsen vris noe til fordel for personer med nedsatt arbeidsevne  Ungdom, innvandrere, langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne skal prioriteres ved inntak til arbeidsrettede tiltak

12 NAV, 13.07.2014Side 12 Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene i 2012  Satsinger som videreføres i 2012: – Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) – Nivået på tiltaksplasser til kvalifiseringsprogrammet og personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – Innsatsen under Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse – Tiltaksgarantiene for ungdom og langtidsledige  Vurdere forsøk hvor Arbeids- og velferdsetaten i større grad gjennomfører avklarings- og oppfølgingstjenester i egen regi - som alternativ til kjøp av slike tjenester i form av arbeidsrettede tiltak fra eksterne leverandører

13 NAV, 13.07.2014Side 13  Det normale er at rammestyrte virkemidler er et knapphetsgode – Tilsiktet og vurdert som ønskelig av våre oppdragsgivere – Rammebevilgning innebærer ikke bare krav om at rammen ikke skal overskrides, men også krav om at pengene skal brukes – Det er nettopp derfor virkemidlene er rammestyrte – En rammebetingelse som NAV og samarbeidspartnere må leve (godt) med – Krever prioriteringer og grundige behovsvurderinger  NAV fylke har ansvar for egen tiltakssammensetning  Fylkene planlegger og gjennomfører tiltaksaktiviteten innenfor rammen gitt i departementets tildelingsbrev til etaten og direktoratets mål- og disponeringsbrev til fylkene Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene i 2012

14 NAV, 13.07.2014Side 14 Prinsipper lagt til grunn ved fordeling av tiltaksplasser  Tiltak for helt ledige (standard og situasjonsbestemt innsatsbehov): – Plasser for personer med standard og situasjonsbestemt innsatsbehov er fordelt etter fylkenes gjennomsnittlige beholdning de siste 12 måneder, vektet som følger: – Helt ledige10% – Helt ledige over 20 år u/innv.bakgrunn45% – Helt ledige under 20 år7,5% – Helt ledige 20-24 år7,5% – Helt ledige innvandrere30%  Tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne (tilpasset innsatsbehov): – Tiltakene er fordelt etter fylkenes andel av gjennomsnittlige beholdning av personer med nedsatt arbeidsevne de siste 12 måneder – For å unngå for stort nedtrekk for enkeltfylker, er det lagt inn en skjermingsregel som tilsier at ingen fylker får større nedtrekk i antall plasser enn 3% fra 2011 til 2012

15 NAV, 13.07.2014Side 15 Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene i 2012 (Forslag om endring av betalingspraksis) For arbeidspraksis, avklaring og varig tilrettelagt arbeid:  NAV betaler i dag tiltaksarrangørene for de konkrete bestilte plassene – uavhengig av om plassene benyttes fullt ut  Forslaget innebærer at NAV kun betaler for de tiltaksplassene som faktisk er benyttet med virkning fra 1. juli 2012  NAV planlegger og gjennomfører tiltakene ut fra brukerbehov og tildelt økonomisk ramme – Hva er behovet ? – Brukerbehov framfor tiltaksarrangørenes egeninteresse – Hvilke tiltaksvarianter har vi behov for? – Skjermet sektor contra integrerende tiltak og anbudsmarkedet ? – Hvilke leverandører gir best kvalitet ? – Vanskelig å planlegge 6 mnd fremover i tid  En god dialog mellom NAV og tiltaksarrangørene gjør det mulig å være godt forberedt i forhold til hvor mange tiltaksplasser som vil bli benyttet - Et smidig og godt samarbeid for at nye deltakere kommer inn i tiltaksplasser når disse blir ledige - og legger til rette for en best mulig utnyttelse av tiltaksplassene - Dette må vi samarbeide om slik at dere får mest mulig forutsigbare rammer!!! - NAV ønsker å legge seg i selen for å få til det

16 NAV, 13.07.2014Side 16 Til landets ordførere. Regjeringens budsjettforslag for 2012 innebærer dramatiske endringer i betalingsordningen for landets vekst- og attføringsbedrifter. Med forslaget vil bedriftenes økonomiske forutsigbarhet raseres og tilbudet til personer med nedsatt arbeidsevne svekkes, med påfølgende økte utgifter til kommunene. Se vedlagt brev fra ASVL og Attføringsbedriftene i NHO, datert 7. Oktober, med utfyllende fremstilling av saken.Vi frykter forslaget vil medføre: · En nedbygging av skjermet sektor som på sikt flytter utgifter til kommunen · Et dårligere faglig tilbud til personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet · Nedbygging og forvitring av attføringsfaglig kompetanse · Oppsigelser av ansatte · Mer bruk av midlertidige ansatte · Konkursras av attføring- og vekstbedrifter på sikt Vi kan heller ikke se at forslaget har noen innsparingseffekt. ASVL mener at statsråd Bjurstrøm må gripe inn overfor Nav, som er etaten som faktisk skal fylle plassene. Vi mener i tillegg at det er uholdbart å vente til 1. juli 2012 med å fylle plassene når flere tusen står i kø. Med hjelp av landets ordførere forventer vi at forslaget blir skrinlagt. Vennlig hilsen ASVL Dag Sandvik Tlf:+47 22 03 30 50 Faks:+47 22 03 30 51 www.asvl.no www.vekstbedriftene.no www.asvl.nohttp://www.asvl.no www.vekstbedriftene.nohttp://www.vekst.biz Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene i 2012 (Forslag om endring av betalingspraksis)

17 NAV, 13.07.2014Side 17 Innhold  Hva er NAV?  Hva gjør NAV for å få flere i arbeid?  Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene  Jobbstrategien for personer med nedsatt arbeidsevne  Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken – forventninger og utfordringer  Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

18 NAV, 13.07.2014Side 18 Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne  Retten til arbeid er grunnleggende for å delta i samfunnet - Regjeringens mål er å skape et mer inkluderende arbeidsliv  Visjon om et arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide - hensikten med jobbstrategien er å bidra til å gjøre visjonen til en realitet  Innsatsen i strategien rettes mot personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i jobb – Målgruppen består både av unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne som har gjennomført utdanning og er disponible for arbeidsmarkedet, og personer med nedsatt arbeidsevne som er langtidsmottakere av arbeidsavklaringspenger

19 NAV, 13.07.2014Side 19 Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne  For å lykkes med å åpne dørene til arbeidslivet kreves en stor felles innsats - arbeidsgiversiden spiller en sentral rolle  Strategien legger vekt på at den ordinære og generelle innsatsen på ulike politikkområder må styrkes og suppleres med mer målrettede virkemidler som kan kompensere for ulike former for funksjonsnedsettelser  Det blir pekt på fire barrierer som kan hindre at personer med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid: – En diskrimineringsbarriere, en kostnadsbarriere, en produktivitetsbarriere og en informasjons- og holdningsbarriere  Virkemidlene i strategien er innrettet mot å gjøre disse barrierene mindre

20 NAV, 13.07.2014Side 20 Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne  Arbeidsgiveres risiko og kostnader ved tilrettelegging og oppfølging av unge med funksjonsnedsettelser skal reduseres: – Økning av tilretteleggingstilskudd til arbeidsgivere som ansetter arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne eller tilbyr en tiltaksplass (tidligere forbeholdt ansatte i IA- bedrifter) – Ny mentorordning som kan frikjøpe tid fra arbeidskolleger som kan støtte og bistå i oppstart av et arbeidsforhold eller gjennomføring av tiltak på arbeidsplassen – Forsøket med funksjonsassistanse styrkes - flere kan få jobb fordi en lønnet assistent hjelper til med praktiske ting – Økt fokus på bruk av tilretteleggingsgaranti – skriftlig garanti og oversikt over hva Arbeids- og velferdsetaten skal bidra med  Styrking av ressurser i NAV til oppfølging av strategien – Ca 40 nye stillinger over hele landet (arbeidslivscoacher og koordinering) – Midler til informasjons- og fag- og kompetanseutviklingsprogram

21 NAV, 13.07.2014Side 21 Innhold  Hva er NAV?  Hva gjør NAV for å få flere i arbeid?  Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene  Jobbstrategien for personer med nedsatt arbeidsevne  Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken – forventninger og utfordringer  Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

22 NAV, 13.07.2014Side 22 Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken (NAVs forventinger til tiltaksbedriftene)  Dere har god kontakt med næringslivet og fokus på formidling  Dere forstår NAVs bestilling  Dere viser gode resultater i forhold til bestillingen  Dere har gode rutiner i forhold til NAV  Dere har ryddige forhold rundt; – Økonomi – Faglig innhold – Bedriftsinterne forhold (HMS) – Kvalitet – Inntak/gjennomføring – Oppfølging – Avslutning- og overgang mellom tiltak – Rapporter – Dialog og kommunikasjon – Etterrettelighet – Respekt og individfokus

23 NAV, 13.07.2014Side 23 Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken (Hvordan møte NAVs forventninger?)  Ha fokus på brukernes individuelle behov  Tilby individuelt tilpasset avklaring og arbeidstrening  Ha produksjonsarenaer som er i tråd med brukernes behov for arbeidstrening og kvalifisering  Forstå viktige utviklingstrekk i dagens og fremtidens arbeidsmarked og innrett tilbudet deretter  Forstå rolledelingen mellom NAV og tiltaksarrangørene  Fortsett å utvikle og levere god kvalitet  Ha god kontakt med næringslivet og fokus på formidling

24 NAV, 13.07.2014Side 24  Etabler og vedlikehold god dialog med NAV fylke og NAV-kontor  Sørg alltid for god dokumentasjon  Svar på bestillinger som leveres fra veileder i NAV i forhold til den enkelte søker  Få avtalefestet en kontaktperson hos NAV og sørg for god kommunikasjon på lokalplanet  Hold NAV oppdatert gjennom møter, kontaktperson, felles kompetansetiltak mv. Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken (Hvordan møte NAVs forventninger?)

25 NAV, 13.07.2014Side 25 Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken (Utfordringer for NAV )  Bli bedre på avklaring /oppfølging av brukere – Se brukers muligheter – arbeidslivets begrensninger – Definere bistandsbehov som er nødvendig – Bli bedre bestillere  Måle effekt – Unngå ”innelåsingsmekanismer” – Mer effektive rapporteringsrutiner – Systematisk oppfølging av tiltak i skjermet sektor  Bedre kompetanse om arbeidsmarkedets behov

26 NAV, 13.07.2014Side 26 Innhold  Hva er NAV?  Hva gjør NAV for å få flere i arbeid?  Rammebetingelser for arbeidsmarkedstiltakene  Jobbstrategien for personer med nedsatt arbeidsevne  Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken – forventninger og utfordringer  Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

27 NAV, 13.07.2014Side 27 Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?  Regjeringen nedsatt Utvalg for arbeidsrettede tiltak - NOU  Utdrag fra utvalgets mandat: Utvalgets mandat skal være å gjennomgå og vurdere hvilken plass skjermede virksomheter skal ha innenfor den samlede virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Utvalget skal foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere hvor målet er overgang til det ordinære arbeidslivet… Utvalget skal videre foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass.  Arbeidet skal være sluttført ved utgangen av 2011

28 NAV, 13.07.2014Side 28 Arbeids- og velferdsdirektoratet imøteser resultatene av utvalgets arbeid og vil ta stilling til forslagene i påfølgende høringsrunde Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

29 NAV, 13.07.2014Side 29 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Vekstbedriftene som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken Joakim Lystad - Arbeids- og velferdsdirektør ASVL høstkonferanse 2011 Oslo 19. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google