Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august 2012

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Program 08.30 - 09.10Informasjon om nasjonale prøver v/Yngvild Ziener Nilsen, Unni Mortensen, UDA retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver, regler for fritak, sjekkliste for fritak, oppfølging av resultater, 09.10 - 9.40Grunnleggende ferdigheter i å kunne regne i alle fag v/Tor Andersen, UDA 9.40 - 10.00Pause 10.00 - 10.30LUS og læreplanens kompetansemål for lesing v/Tonje Hellstrøm, UDA 10.30 - 11.10PAS i praksis, funksjoner og gjennomføring, Torill Wøhni, Making Waves 11.10 - 11.30Nasjonale prøver, endringer 2012, Per Kristian Larsen, Utdanningsdirektoratet

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Program 12.00 - 12.40Informasjon om nasjonale prøver v/Yngvild Ziener Nilsen, Unni Mortensen retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver, regler for fritak, sjekkliste for fritak, oppfølging av resultater, 12.40 - 13.10LUS og læreplanens kompetansemål for lesing v/Tonje Hellstrøm, UDA 13.10 - 13.30Pause 13.30 – 14.00Grunnleggende ferdigheter i å kunne regne i alle fag v/Tor Andersen, UDA 14.00 – 14.40PAS i praksis, funksjoner og gjennomføring, Torill Wøhni, Making Waves 14.40 – 15.00Nasjonale prøver, endringer 2012, Per Kristian Larsen, Utdanningsdirektoratet

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Datoer for gjennomføring av nasjonale prøver høsten 2012: Lesing 5. trinn (papirprøve) Onsdag 12. sept. Lesing 8. trinn (papirprøve) Onsdag 12. sept. Lesing 9. trinn (papirprøve) Onsdag 12. sept. samme prøve som på 8.trinn Engelsk 5. trinn (elektronisk prøve) uke 38 (17. - 21. sept.) –reserveuke uke 39 Engelsk 8. trinn (elektronisk prøve) uke 39 (24. - 28. sept.) – reserveuke uke 41 Regning 5. trinn (elektronisk prøve) uke 42 (15. - 19. okt.) –reserveuke uke 43 Regning 8. trinn (elektronisk prøve) uke 43 og 44 (22. okt. – 2. nov.) –reserveuke uke 45 Regning 9. trinn – (elektronisk prøve) uke 43 og 44 (22. okt. – 2. nov.) samme prøve som på 8. trinn –reserveuke uke 45 http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Innhold-NP/Datoer-for- nasjonale-prover-2012/

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Arbeidsfordeling Nasjonale prøver utarbeides og sendes ut fra Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet sender informasjon direkte til skolene – med kopi til skoleeier I tillegg: all informasjon kan og må hentes fra http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/ Sjekkliste for rektor http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Innhold- NP/Sjekkliste-for-rektor/ Egen veiledning for PAS ligger på Udirs hjemmeside http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Innhold- NP/PASPGS-Brukarrettleiing-for-nasjonale-prover/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Innhold- NP/PASPGS-Brukarrettleiing-for-nasjonale-prover/

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver - fordeling i Utdanningsadministrasjonen Spørsmål om PAS og rapportering, faglige spørsmål: Dok-team/PED: Unni Mortensen, Thomas Mortensen, Camilla Hellesvik, Robert Grønås Tekniske spørsmål: Hvis skolen har tekniske problemer skal de henvende seg til Logica, evt. til IKT-avdelingen (innsIKT) Spørsmål om SATS skole: sats.skole@ude.oslo.kommune.no

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjon og tjenestevei Skolene har selv ansvar for å følge med på Utdanningsdirektoratets hjemmeside – rektor har ansvaret for å finne oppdatert informasjon Alle lærere henvender seg til egen ledelse –Alle henvendelser fra skolene skjer skriftlig pr. e-post til Utdanningsadministrasjonen (som i tilfelle tar henvendelser videre)

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Veiledningsmateriell Retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver Veiledningsmateriell –Lesing: bare eksempeloppgaver http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Lesing/ –Regning og engelsk: både eksempeloppgaver og tidligere prøver http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale- prover/Engelsk/Engelsk/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale- prover/Engelsk/Engelsk/ http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Regning/

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Veiledninger og brosjyrer –http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Veiledninger- og-brosjyrer/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Veiledninger- og-brosjyrer/ Hva måler nasjonale prøver? Veileder for skoleledere og skoleeiere: nasjonale prøver – resultater og oppfølging –http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Rettleiing-og- retningslinjer-nasjonale-prover/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Rettleiing-og- retningslinjer-nasjonale-prover/

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Materiell for lærerne Lærerveiledninger http://www.udir.no/Vurdering/Nasjon ale-prover/Innhold- NP/Retningslinjer/Larerveiledninger- til-nasjonale-prover-2012/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjon ale-prover/Innhold- NP/Retningslinjer/Larerveiledninger- til-nasjonale-prover-2012/ http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale- prover/Innhold-NP/Brosjyre-til-larere-om- nasjonale-prover/ Lærerbrosjyre

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Foreldrebrosjyre – kan lastes ned som pdf http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale- prover/Innhold-NP/Foreldrebrosjyre-nasjonale- prover-2012-bokmal-og-nynorsk/

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Nytt av året Måling av utvikling over tid –http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Rettleiing-og- retningslinjer-nasjonale-prover/1-Om-nasjonale-prover/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Rettleiing-og- retningslinjer-nasjonale-prover/1-Om-nasjonale-prover/ Gjennomgås av Utdanningsdirektoratet senere i samlingen Regneark for å følge opp resultatene

13 Oslo kommune Utdanningsetaten NASJONALE PRØVER - TILRETTELEGGING FOR OVERFØRING AV ELEVER FRA SATS TIL PAS, RAPPORTERING AV PRØVERESULTATER OG AVVIKLING AV ELEKTRONISKE PRØVER Brev om tilrettelegging for overføring av elever, datert 14.08.2012 Den enkelte skole er ansvarlig for: Tilrettelegging i SATS Skole og prøveadministrasjonssystemet PAS i forkant av prøvene Overføre elever fra SATS til PAS Legge til rett for og teste at skolen kan gjennomføre de elektroniske prøvene Rapportere prøveresultatene i lesing på norsk i PAS med frist: 30.september Registrere fritak/ikke deltatt i PAS for elever som ikke har gjennomført prøvene innen følgende frister: Engelsk 5. trinn: 28. september Lesing 5,. 8. og 9. trinn: 30. september Engelsk 8. trinn: 12. oktober Regning 5. trinn: 26. oktober Regning 8. og 9. trinn: 9. november

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Annen informasjon Prøvetiden: –Lesing og regning - tidsramme 90 minutter på begge trinn –Engelsk – tidsramme 60 minutter på begge trinn Prøvene i lesing er laget slik at det ikke er å forvente at alle elevene vil bli ferdig innenfor den avsatte tiden. Elevene må sitte tiden ut. De elektroniske prøvene: svarene kan leveres når elevene er ferdige, men de må sitte på plassen sin tiden ut. Om vurderingsveiledningene – se Udirs hjemmeside

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Deltakelse Prøvene er obligatoriske Elever som er syke på prøvedagen, eller annet fravær, kan gjennomføre helt fram til fristen for registrering av resultater. Elektroniske prøver må gjennomføres i løpet av tiden som er avsatt. Det er satt av reserveuker.

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Om elever som får opplæring på et midlertidig opplæringssted - korttidsplass Korttidsplass - Vi har korttidsplasser for 12-ukersopphold Elever som er på korttidsplass ved en institusjon/annen skole, avlegger prøvene på institusjonen Bostedsskolen er ansvarlig for at opplæringsskolen får tilgang til prøvene Institusjonen er ansvarlig for gjennomføringen og for at prøveresultatet returneres bostedsskolen for registrering i PAS (kun papirprøver) Bostedsskolen er ansvarlig for å ta ut resultatrapporter og sende disse tilbake til institusjonen

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialgrupper/spesialskoler Elevene har fått skolebytte til spesialgruppen/spesialskolen, og er registrert som sluttet ved nærskolen. Elevene skal kun stå som aktive elever ved spesialskolen/spesialgruppen, og det er denne skolen som har det formelle ansvaret for eleven. Elevene skal registreres i PAS ved denne skolen

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Mottak Elevene skal stå som aktive elever ved skolen som har mottaket, og som passive ved nærskolen. Mottaksskolen har det formelle ansvar for elevene. Elevene skal registreres i PAS ved den skolen som har mottaket.

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Deltakelse Alle elever skal registreres i PAS før gjennomføringen Resultatet skal registreres Status fritatt skal registreres Eventuelt Ikke deltatt Utdanningsdirektoratet vil sjekke tallene opp mot GSI

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Individuelt fritak Forskrift til opplæringslov § 2-4. Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført. For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld grunnskoleelevar som får særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og elevar som går i vidaregåande opplæring, og som følgjer individuell opplæringsplan i norsk. Eleven sjølv eller foreldra eller dei føresette kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene.

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Individuelt fritak Det kan gis fritak for Elever med rett til spesialundervisning (enkeltvedtak) eller opplæring etter §2-8 og det er klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen Begge vilkårene må oppfylles for at skolen kan fatte vedtak om fritak. Melding om fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og må gjøres skriftlig. For elever som er på institusjon, er det opplæringsskolen (institusjonsskolen/mottak) som har ansvar for å fatte /skrive enkeltvedtak (gjerne i samarbeid med bostedsskolen der det er korttidsopphold). Skoleeier skal sikre lik praktisering av bestemmelsene om fritak i forskrift til opplæringsloven § 2 – 4.

22 Oslo kommune Utdanningsetaten SJEKKLISTE I FORBINDELSE MED FRITAK NASJONALE PRØVER Sendt skolene i brev datert 29.06.2010, ligger på Utdanningsetatens inter- og Intranett Skolene må foreta en gjennomgang av alle elever mht gjennomføring av nasjonale prøver. Elevene som skal vurderes for fritak, må identifiseres. Skolen må gjennomgå begrunnelsen for fritak. Alle foresatte må informeres i forkant av enkeltvedtaket. Informasjonen bør gis skriftlig. Hvis informasjonen gis muntlig, må skolen kunne dokumentere at informasjon er gitt. Foresatte må gis mulighet til å uttale seg i saken. Skolen fatter et enkeltvedtak. Mal utarbeidet av UDA skal benyttes (ligger i Sats skole). Foresatte skal informeres om at enkeltvedtaket kan påklages. Enkeltvedtaket skal oppbevares i elevmappen. –http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID =59034http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID =59034

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Om fritak - eksempler Skolen fatter vedtak om fritak. Foreldrene ønsker at prøven skal gjennomføres. Da skal prøven gjennomføres. Skolen kan ikke overprøve vedtaket. Foresatte ønsker fritak. Skolen fatter enkeltvedtak om gjennomføring. Foreldrene kan påklage til skolen som sender saken til Fylkesmannen.

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Krav til enkeltvedtak (Udir) Avgjerda om fritak frå nasjonale prøver er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova. Dette inneber mellom anna at vedtaket skal komme i god tid før prøva vere skriftleg og grunngitt gi informasjon om høve til å klage seie kva for prøve det er gitt fritak frå vise til heimelen i lovverket

25 Oslo kommune Utdanningsetaten Tilrettelegging Forskrift til opplæringslov § 3-32. Særskild tilrettelegging ved eksamen http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-009.html

26 Oslo kommune Utdanningsetaten Mer om tilrettelegging Utdanningsdirektoratet: I utgangspunktet er det ikke anledning til å utvide gjennomføringstiden, men i særskilte tilfeller kan gjennomføringstiden utvides med inntil en halv time. Spørsmål om tilrettelegging rettes til skoleeier. Eksempel på spørsmål: Hvor stort avvik på tid? Inntil en halv time. Hvis lesing er den grunnleggende ferdigheten som prøves, kan ikke elevene få hjelp til lesing, jamfør § 3-32.

27 Oslo kommune Utdanningsetaten Oppfølging av resultater Utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter er et ansvar for lærere i alle fag. Det er derfor viktig at alle lærere involveres i resultatene og oppfølging av dem. På denne måten kan nasjonale prøver fungere som et utgangspunkt for arbeidet med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av faggrenser. Siden prøvene skal følges opp, skal skolene arkivere resultatene. Elevresultatene i PAS lagres maksimum et år.

28 Oslo kommune Utdanningsetaten Oppfølging av resultater Del 5 av veiledningsmateriellet gir tips til hvordan følge opp elever på forskjellige mestringsnivåer. Aktuelle spørsmål som kan diskuteres i lærerkollegiet kan være: –Ser vi noen mønstre/tendenser i resultatene for vår skole? –Har vi annen type informasjon som bekrefter eller avkrefter resultatene fra nasjonale prøver? –Indikerer resultatene fra nasjonale prøver at det er behov for ytterligere kartlegging? –Hvilke konsekvenser får resultatene for skolens videre praksis, og hva kan vi gjøre for å forbedre de resultatene vi ikke er fornøyd med? http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Rettleiing-og- retningslinjer-nasjonale-prover/5-Oppfolging-av-resultata/

29 Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i nasjonale prøver – resultater og oppfølging Gjennomføres i løpet av januar – februar 2013 Egen innkalling sendes ut senere

30 Oslo kommune Utdanningsetaten Mer informasjon Prøveplanen Oslo –http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php ?categoryID=10335http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php ?categoryID=10335 –Utdanningsdirektoratet –http:www.udir.nohttp:www.udir.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google