Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevsamtalen Praktisk tverrfaglig eksamen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevsamtalen Praktisk tverrfaglig eksamen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevsamtalen Praktisk tverrfaglig eksamen
Beate Aske Løtveit Utdanningsetaten/Norconsult

2 Målet for elevsamtalen under praktisk eksamen
<Header> Målet for elevsamtalen under praktisk eksamen Erik Werendskiold: ”Dagfinn skal ikke delta i tegneundervisningen, da han skal bli kunstner” <Filename> Utskrift

3 Hvordan skaffe et godt grunnlag for vurdering?
<Header> Hvordan skaffe et godt grunnlag for vurdering? Legge til rette for at eleven får vist sin kompetanse <Filename> Utskrift

4 Hvordan? ”Produksjon gjennom kommunikasjon”
Fra forhør til dialog Fra reproduksjon til refleksjon Kjennskap til elevens/lærlingens kommunikative preferanser Bevissthet omkring egen rolle som faglærer/sensor Kommunikasjon Subjektivitet - objektivitet Skape trygge og positive rammer Utviklingsorientert vurdering

5 Teoretisk grunnlag Elevsamtale: Thomas Gordon
LØFT: Miller Ericson, Berg, Gro Johnsrud Langslet, De Sazher, Dialektikken; Hegel, Habermas Kommunikasjon: Argyris og Schön Mikrorådgivning: Kagan MBTI: Carl Gustav Jung, Myer-Briggs Sosialkonstruktivisme: Vygotsky

6 Slutningsstigen (Argyris og Schön)
<Header> Slutningsstigen (Argyris og Schön) ABSTRAKSJON Teorier vi bruker for å skape mening på nivå 3 3. Mening tillagt av oss 2. Kulturelt forstått mening Relativt direkte observerbare data (Hva som faktisk ble sagt eller gjort) KONKRETISERING <Filename> Utskrift

7 1. ”produksjon gjennom kommunikasjon”
Noen barrierer mot effektiv kommunikasjon Individuelle kommunikasjonsferdigheter Holdninger Selektiv persepsjon Klima Tillit og troverdighet Persontyper – likhet/ulikhet Tidspress Strukturelle og teknologiske forhold

8 SPØRRETEKNIKK… Ett spørsmål om gangen Åpne spørsmål (spørreord…) Begrens antall ja/nei spørsmål Still oppfølgingsspørsmål (dybde, bredde, avklaringer) Vær konkret og direkte Lytt og vis interesse for det eleven sier Gi eleven tid til å svare, ikke avbryt Undersøk om du har forstått – repeter

9 På jakt etter elevens faglig kompetanse - med garn eller harpun?
Åpne spørsmål - Garnspørsmål: Når du forberedte deg til denne praktiske eksamen, hva var det du leste eller fant ut som du opplevde som nyttig? Hva vil du vurdere som nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre en slik oppgave på en god måte? Hva har vært spesielt viktig for deg å vise at du kan gjennom det du har gjort?

10 Oppfølgingsspørsmål ”Du sier at… Fortell mer om… På hvilken måte…
Kan du beskrive… Hvilke andre fremgangsmåter, prosedyrer, teorier, personer, tema, manualer… Det finnes andre… kan du si noe om det?

11 Spørsmål - utdype (dybde, bredde, avklaringer)
<Header> Spørsmål - utdype (dybde, bredde, avklaringer) Hva fører deg til å mene dette? Hva kan være et eksempel på det du sier / anbefaler? Hva tror du vil skje dersom vi gjør …? Hva hindrer deg i å gjøre … eller fra å se det fra dette ståstedet? <Filename> Utskrift

12 Spørsmål - utdype (dybde, bredde, avklaringer)
<Header> Spørsmål - utdype (dybde, bredde, avklaringer) Hvorfor har du valgt å løse oppgaven slik du har gjort? Hvilke andre fremgangsmåter (alternativer) kunne du valgt? Hvilke konsekvenser kunne det fått dersom du…? Kan du tenke deg noen som ville vært uenig med deg i det? Hva tenker du at de ville begrunnet/argumentert med? <Filename> Utskrift

13 Elevens kommunikative preferanse Ekstrovert E I Introvert
<Header> Elevens kommunikative preferanse Ekstrovert E I Introvert Mot den ytre verden Hiver seg utpå Handlende Bredde Sosial Mange Involvering Uttrykksfull Lærer ved prøving og feiling Mot den indre verden Holder seg tilbake Reflekterende Dybde Reservert Konsentrasjon Stille Vil forstå før man prøver ut <Filename> Utskrift

14 A Du skal fortelle om noe hyggelig eller morsomt du gjorde sist uke eller helg til B

15 B Du skal nonverbalt (gjennom kroppsspråk og mimikk) vise at du overhode ikke er interessert i det A snakker om, men du må ikke overdrive…

16 Konstruktiv hjelp Passiv lytting (taushet) Virksomme småord
<Header> Konstruktiv hjelp Passiv lytting (taushet) Virksomme småord ”Døråpnere” Aktiv lytting <Filename> Utskrift

17 Kagan: Mikrorådgivning
<Header> Kagan: Mikrorådgivning Aktiv lyttende: gjenta, vise at du har forstått, hørt hva eleven sa. Eksplorerende: utfordre eleven til å utbrodere, beskrive osv. Kompetanseorientert: nøkkelord/faglige ord i utsagnene. Konfronterende: når du vil formidle at her er det usammenheng, paradokser mellom ting som er blitt sagt nå og tidligere. <Filename> Utskrift

18 Konfronterende Jeg opplever at du kan mye om/har god kompetanse på…for å gi en riktig vurdering må jeg vite om du også kan gjøre si noe om/fortelle om…

19 Konstatering og konfrontasjon
<Header> Konstatering og konfrontasjon Du sier at du har valgt å gjøre slik og slik. Og vurderer det slik og slik. Har jeg forstått deg rett da? Jeg forstår at dette har du kompetanse på/er faglig forankret. Det er bra. Jeg kunne tenke meg/ønsker å høre om det kunne vært andre måter å gjøre dette på. Hvilke alternativ ser du? Er det andre? Hvis du hadde et annet utgangspunkt? Dersom dette var/oppgaven lød…? <Filename> Utskrift

20 2. Hvordan skape trygge og positive rammer
<Header> 2. Hvordan skape trygge og positive rammer Utviklingsorientert vurdering Grunnleggende antakelser: Språket har stor innvirkning på våre opplevelser. Alle sosiale fenomener består av både – og. Eleven er kompetent Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om. <Filename> Utskrift

21 3. Bevissthet omkring egen rolle som faglærer eller sensor
Kommunikasjon Subjektivitet - objektivitet Kompetanse Erfaring Preferanser Holdninger Verdier Forventninger

22 OPPMERKSOMHET Sansing S N iNtuisjon
Det som er Detaljer og realiteter Fakta Her og nå Praktisk Sekvenser Repetisjon, beholde Glede Det som kunne være Helhet og muligheter Sammenheng Fremtid Teoretisk Tilfeldig Variasjon, forandre Forventing


Laste ned ppt "Elevsamtalen Praktisk tverrfaglig eksamen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google