Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1/34 NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag 26. februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1/34 NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag 26. februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 1/34 NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag 26. februar 2002

2 2/34 Innhold Referanser Kvalitet, hva er det? Organisering av e-læring ved Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) –Si litt om hva som må kvalitetsikres Litt om kvalitetssikring av e-læring Norsk Fjernundervisning har laget rapport om kvalitet Evaluering Resultat av spørreundersøkelse (evaluering)

3 3/34 Referanser Egne erfaringer med fjernundervisning ved AITeL –Praktisk erfaringer Norsk forbund for fjernundervisning: –Kvalitetsnormer for fjernundervisning, revidert utgave våren 2001 Torstein Rekkedal –NFFs kvalitetsnormer med spesiell fokus på utviklingskompetanse og driftskompetanse –Foredrag på NFFs konferanse ”Arbeidsplassen som læringsmiljø 2000”, Bergen 5-6. juni 2000 Norsk Forbund for Fjernundervisning –http://www.nade-nff.no/

4 4/34 Kvalitet Kvalitetsvurdering –Kvalitetsvurdering er en term som anbefales brukt i utdanningssektoren (Van Vucht and Westerheijeden, se ref. i Rekkedals dokument) –Kvalitetsvurdering: ”en systematisk evaluering for å avgjøre i hvilken grad kvalitetsaktivitetene er i overensstemmelse med planlagte tiltak og om produktet (læremateriell, læringsaktiviteter) er effektivt gjennomført og hensiktsmessig med sikte på å oppnå målsetningene”. Markedets lov –La markedet reagere mot institusjoner og kurstilbud som ikke holder mål. –Kvalitet vil lønne seg i den lange løp, og mindreverdige tilbud vil forsvinne av seg selv. Bedre kvalitet når studenten sjøl gjør jobben? –dvs. bruk av web-baserte grensesnitt til studieadministrasjon

5 5/34 Kvalitet i fjernundervisningen Mange roller i tradisjonell fjernundervisning –Planleggere, utviklere av læremateriell, lærere, studieveiledere, studenter etc –Forskjellige personer, seriell utvikling, … –Derfor behov for å kvalitetssikre arbeidet Campus-institusjonene tilbyr fjernundervisning –Jobber på en annen måte –En person har alle roller: planlegge, utvikle, veilede, undervise –Ingen formelle rutiner for kvalitetssikring –”Faget blir til mens man underviser”

6 6/34 Mer om kvalitet Vet vi hva målet er? –Studenten skal bestå eksamen med en karakter vedkommende er fornøyd med? –Studenten er ut etter et vitnemål? –Studenten skal ha det trivelig og være fornøyd med de faglige utfordringene og læringsaktivitetene? –Målet er forskjellige avhengig av student, dennes bakgrunn etc, dvs differensierte opplegg? –Vil en bedrift som kjøper et fagopplegg har klarere oppfatninger av hva som er målsetningen? –Er fornøyde studenter aleine en god indikasjon på at læringsopplegget har god kvalitet?

7 7/34 Erfaringene fra AITeL NKI, NKS, o.l Produksjonslinjer for fag, formelle kvalitetsprosedyrer Campus- institusjoner Enkelt-personen ”gjør alt” AITeL Grad av formalisme AITeL ligger et sted mitt i mellom

8 8/34 Organisering av e-læring ved AITeL Gjennom hele 90-tallet har FU via Internett vært: –Enkelthendelser ved institusjonen –Avhengig av ildsjeler –Liten støtte fra ledelsen –Studentene har hatt vanskelig for å orientere seg, ofte følt seg som ”hår i suppa” E-læringsaktiviten må bli en del av institusjonens faste tilbud –Først da kan man snakke om å kvalitetssikre en aktivitet –Da har man erfaring og ressurser å sette inn AITeL’s erfaringer så langt når det gjelder –Læringsmiljøet –Studieadministrasjon …. kommer i de påfølgende lysarkene …….

9 9/34 Læringsmiljøet Struktur og standardisering –Semesterordning – fast startdato, og eksamen ved semesterslutt –Nytt lærestoff legges ut hver tirsdag –Innleveringer hver uke –Hver student har sin egen personlige veileder –Standard webside for hvert fag (stduentene kjenner seg igjen) –2 første leksjoner er åpne Fleksibilitet i tillegg –Fleksibel med innleveringer ved behov –Fag kan strekkes over flere semestre

10 10/34 Studieadministrasjon - 1 Faste rutiner hvert semester –Påmelding til kurs via Web –Utsendelse av faktura kursavgift og semesteravgift –Åpner tilgang til faget etter betalt kursavgift –Tilsette og fordele veileder (cirka 100 stk) –Organisere eksamenspåmeldinger –Motta innmeldinger av eksamensskoler (cirka 150 stk) –Kommunisere med eksamensskole (utsendelse av oppgaver, lister etc) –Mottak av eksamensoppgaver, fordeling av disse, sensur etc

11 11/34 Studieadministrasjon Løpende oppgaver –Studieveiledning, oppsett av personlige studieplaner –Søknader om fritak for fag –Søknader om realkompetanse –Svare på 100-vis av e-brev pr uke om alle mulige ting som har med fjernundervisningen å gjøre

12 12/34 Kvalitetssikring ved AITeL Studieadministrasjon –Her er det mer snakk om service-erklæring i stedet for kvalitetssikring –Gode rutiner –Identifisere problemområder –Bygge på erfaring –Lage rutiner som har innebygd kvalitetssikring –Stole på medarbeidere –God støtte i web-baserte systemer Læremateriell og læringsmiljø –Her snakker vi om kvalitetsikring i mer tradisjonell forstand

13 13/34 Informasjon og rådgiving - 1 Påmelding til kurs –hvilket produkt og hvilke tjenester som han/hun har krav på, og hvilke økonomiske forpliktelser dette innebærer, kompetansekrav, hva det betyr å ta fag uten å ha formell kompetanse –Fagpåmelding må kunne annuleres innen en frist Informasjon via kurssekretariatet –Svarfrister –Frister ved videresending av forespørsel til faglærer Søknader –Fritak fag –Kompetansevurderinger –Frister

14 14/34 Informasjon og rådgiving - 2 Studenten må ikke bindes til mer enn ett semester om gangen Studentens rettigheter må være lett tilgjengelig –Eksamensreglement, trekkfrister, sensur, klagebehandling etc Kontrakt mellom institusjon og student –Etter modell fra nettbanker, lages automatisk når student melder seg opp til fag eller eksamen Dokumentasjon –Gjennomførte kurs/fag –Eksamen –Tilgang til fagbeskrivelser (også historikk)

15 15/34 Kvalitetssikre læremateriell Nye fag –Behov for faget –Inngår faget i et studieprogram Kursbeskrivelser –Bruk av standarder –Mål, innhold i faget, læringsaktiviteter etc. –Del av kontrakten mellom institusjon og student Kvalitetssikre innhold –Tid- og ressurskrevende –Mange fag betraktes som ferskvare Annet –Språkvask –Layout, tilpassing til Web, mm

16 16/34 Kvalitetssikre læringsaktivitetene - 1 System for kontinuerlig oppfølging av læringsaktivitetene –Faglærers aktivitet –Veileders aktivitet Studentene skal ha tilbakemelding innen gitte tidsfrister Faglærer må ha innsyn i veileders arbeid, f.eks rettinger, diskusjonsgrupper etc. –Sender kopi av rettinger til faglærer Hensiktsmessig vurdering og tilbakemelding til studentene underveis og ved kursets slutt

17 17/34 Kvalitetssikre læringsaktivitetene - 2 Planmessig gjennomføring og god kommunikasjon øker kvaliteten –Nytt lærestoff hver uke –De to første leksjonene er åpne (dvs uten passord) –Ukentlige innsendinger – besvarelser på øvingsoppgaver, delrapporter prosjekt, statusrapporter, møtereferater –Personlig veileder –Kommunikasjon på e-post og diskusjonsgrupper Sjekkpunkter underveis –Jevnlige tilbakemeldinger/møter med veileder om status rettingsarbeid, responstid, spesielle problemer etc. –Faglærer overvåker diskusjonen i diskusjonsgruppa, bl.a antall innlegg etc –Gi studentene mulighet for kontinuerlig tilbakemedling på alle faser og områder av aktiviteten. Lærerne betales for å gjøre jobben!?!

18 18/34 Spørreundersøkelse FU-studenter November 2001 Gjelder studenter som tar fag hos AITeL Spørreskjema: –Alle studentene fikk e-brev med anmodning om å svare –Spørsmål via Web-skjema –Resultatene lagret i database Antall svar: –Antall: 453 –I prosent: 45% –Antall kvinner: 151 –Antall menn: 303 I tillegg: 30 sider med kommentarer

19 19/34 Kjønn Kvinner:151 Menn:303 SUM454

20 20/34 Alder

21 21/34 Utdanning fra før

22 22/34 Hvorfor fag via Internett nå?

23 23/34 Studiesituasjon

24 24/34 Hvem betaler?

25 25/34 Hva synes du om denne måten å studere på?

26 26/34 Ønsket læringsmiljø

27 27/34 Læringsaktivitet og viktighet

28 28/34 Vurdering av læringseffekt

29 29/34 Kvalitet fagene

30 30/34 Vurdering av lærestoffet

31 31/34 Veileders arbeid

32 32/34 Helhetsvurdering

33 33/34 Studert via Internett før?

34 34/34 Betaler mer dersom tilbudet om læringsaktiviteter utvides


Laste ned ppt "1/34 NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag 26. februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google