Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak for utsatt ungdom i Stjørdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak for utsatt ungdom i Stjørdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak for utsatt ungdom i Stjørdal
ved Karl Johan Johansen

2 Bakgrunn Stjørdal er en kommune i stor vekst og utvikling.
Store utfordringer på mange områder - også tjenester og tiltak i ulike befolkningsgrupper. Sterkt behov for utvikling av et mer systematisk tiltaksapparat for utsatt ungdom.

3 Deltakere En rekke instanser har vært involvert rundt prosjektet i Stjørdal, på ulike tidspunkter i prosessen Oppfølgingstjenesten NAV Ungdomskontakten Politiet KAT/FIDES (kommunal arbeidstrening bedrift) De videregående skolene

4 Mål for prosjektet Hensikten for Stjørdal kommune med å engasjere seg i dette prosjektet var å delta i et evaluerings- og utviklingsprosjekt spesielt retta mot ungdom med psykososiale vansker/problemer Målet har vært å skaffe seg en bedre oversikt over situasjonen og å få til en bedre samordning og kompetanseutvikling i forhold til tiltakene som finnes i Stjørdal overfor utsatt ungdom

5 Teoretiske perspektiver
Så vidt vi har kunnet avdekke har det ikke pågått en aktiv faglig debatt. Det er likevel ikke riktig å hevde faglig tenkning og refleksjoner rund ulike tilnærminger har vært fraværende. Aktuelle vinklinger er: Recovery Marginalisering vs. Sosial integrering Case Management Resilence Salutugunese Positiv psykologi Tiltaksarbeid

6 Arbeidsform-metode Det ble foretatt kvalitative intervjuer av ungdommer med ca. 20 ungdommer. Ungdommene var på litt ulik alder fra 16/17 og opptil 24/25 år. Det ble gjennomført intervjuer med sosialarbeidere, helsearbeidere, politi og saksbehandlere i NAV for å kartlegge situasjonen mht. sosiale og psykiske problemer i Stjørdal, med spesielt vekt på ungdom og rus. Det ble gjennomført en rekke fokusgruppemøter blant personale og blant ungdommer.

7 Arbeidsform…. Det viste seg at fokusgrupper har vært lite egnet for å avdekke problemer knyttet til rus og kriminalitet, mens individuelle og ”anonyme” intervjuer fungerte langt bedre.

8 Sentrale problemstillinger
Hva er den reelle situasjonen for marginalisert unge mht. rus, psykiske problemer, arbeid, skole? Hvordan fungerer tiltakene overfor brukerne? Hvordan fungerer samordningen mellom ulike instanser? Hva bør man gjøre for å videreutvikle tiltakene?

9 Resultater Det er avdekket et stort behov for tiltak for marginalisert ungdom i Stjørdal. Steroid bruk Hjemmebrent Ulike narkotiske rusmidler Ungdomsmiljøet er fragmentert i ulike miljøer som ofte ikke har så god kjennskap til hverandre Det er avdekket behov for mer samordning overfor ungdom som har vært til behandling for rus, psykiske problemer og vært innsatt for lovbrudd.

10 Erfaringer med hjelpeapparatet
Flere av de vi intervjuet hadde erfaringer med hjelpe apparatet, men oppga at de hadde problemer med å samhandle med dem som skulle hjelpe dem, nå fram med sine behov. ”Har prøvd så mangt. For min fungerte det ikke rett og slett”. ”For min del i hvert fall så et det vanskelig å slå igjennom. Etter at de slo i lag.. sosial..trygdekontoret og arbeidskontoret, er det endå vanskeligere” ”Æ har våre i fengsel. Æ fikk god hjelp når æ var i fengsel, men fikk mindre hjelp når æ kom ut. Æ fikk ikke noen spesiell oppfølging”

11 Resultater…… Situasjonen er avdekket som langt mer alvorlig enn man trodde for kort tid tilbake. Våre kvalitative funn underbygges av andre undersøkelser. Det foreligger resultater fra flere undersøkelser av ulike instanser som fra: Norstat (August 2010) Nord-Trøndelagsforskning (Nossum2010)

12 Sitater fra intervjuer med ungdom
”Det er ikke så skjult som før- nå kan folk sitte - etter det æ har hørt - åpenlyst på fester å røyke hasj for eksempel” ”Før var det en spesiell gjeng som brukte det, men nå vet du ikke, det kan være hvem som helst. Det har sklidd ut.” ”De jeg kjenner til som bruker stoff er fra Det er all slags folk. Visse er utstøtte fra systemet, men noen går på skole og arbeid”

13 Situasjonen er ikke entydig
Det som har kommet fra har medført politisk fokus og påvirket prioriteringer. Man er i gang med utvikling av tiltak på en rekke områder og det er også positive erfaringer å bygge på. Det kom også uttalelser som: ”Det var han …. ved oppfølgingstjenesten og NAV som fikk meg inn. Nå har jeg arbeidet i 7 måneder” ”Æ fikk sjans på sjans. De ga meg aldri opp. Etter hvert kom æ videre”

14 Noen øvrige sitater ”det at æ fikk kom til Aglo var det som berga mæ. Her ble æ møtt med forståelse og fikk god kontakt og oppfølging av lærerne…” ” jeg gikk på Aglo jeg..jeg har gått på skolen der i 4 år, dem tok godt vare på meg--Jeg kjente alle oppå der..”

15 Avslutning Stjørdal kommune tatt initiativ til iverksetting av et ”styrkprosjekt”. Målet er å utvikle metoder for å jobbe oppsøkende mot ungdom og gjennomføre tidlig intervensjon. Videre er det et mål å heve kompetansen hos tjenesteutøverne i Stjørdal. Det er behov for en videre kartlegging og oppfølging av situasjonen Det behov for en dialog om videre kartlegging av samarbeidsstrukturene og utvikling av disse

16 Avslutning forts. Situasjonen handler ikke bare om problemer blant ungdommer, men også om voksnes/foreldres holdninger og atferd. Det har kommet fram at enkelte ungdommer får hjemmebrent fra foreldre….. Samtidig er det et stort engasjement blant mange foreldre for å motvirke den negative utviklingen. Jfr. folkemøtet om rus blant ungdom på Rica i juni Dette viser at det er et stort potensial for samarbeid.


Laste ned ppt "Tiltak for utsatt ungdom i Stjørdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google