Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programmering i Java versjon 2001-05-16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programmering i Java versjon 2001-05-16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programmering i Java http://www.tisip.no/Javabok/ versjon 2001-05-16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9 Tabeller av primitive datatyper Datastrukturen tabellside 2-4 Å kopiere en tabellside 5-7 Klassen Manedside 8 Sorteringside 9-12 Tabell som argumentside 13 Søkingside 14-15 Klassen java.util.Arraysside 16 Todimensjonale tabellerside 17-18 Mer enn to dimensjonerside 19-21

2 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 2 Behov for datastrukturen tabell En datastruktur er en samling data lagret i primærminnet under ett navn. Et objekt er en datastruktur. En tabell er en datastruktur som kan brukes dersom alle dataene tilhører samme datatype. Eksempel: Nedbøren som faller hver dag i en måned. Hvordan deklarere objektvariablene? private String mndNavn; private int nedbør1; private int nedbør2; private int nedbør3; private int nedbør4;..... private int nedbør31; Maned mndNavn: String nedbør[28..31]: int finnMaksimum finnMinimum finnGjSnitt

3 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 3 Datastrukturen tabell Vi deklarerer en tabell: –int[] mars = new int[31]; int[ ] mars = new int[31]; 10 205 mars 0010 [0] [1] [2] [3]............. [27] [28] [29] [30] indeks lengde

4 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 4 Å bruke en tabell Vi kan få tak i hvert enkelt element ved indeksering: –mars[0] = 20; –mars[15] = 30; –int sum = mars[0] + mars[1] + mars[2]; Tabellens lengde er gitt av uttrykket mars.length. Første element har alltid indeks 0, siste element indeks (length-1). Bruk av ugyldig indeks kaster unntaket ArrayIndexOutOfBoundsException. Dersom vi er usikre, må vi bruke en if-setning der vi kontrollerer indeksen før vi bruker den: –if (indeks >= 0 && indeks < mars.length) tall = mars[indeks]; Summerer all nedbør i mars: int sumMars = 0; for (int i = 0; i < mars.length; i++) sumMars += mars[i]; Vi kan initiere en tabell samtidig med deklarasjonen: –int[] enUke = {4, 5, 6, 7, 1, 2, 3}; // lengden blir 7 Dersom en tabell ikke initieres på denne måten, får alle elementene verdien 0. Gjør alle oppgavene side 232

5 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 5 Å kopiere en tabell Hva med å bruke tilordningstegnet? Fungerer ikke…vi får to referanser til samme tabell. int[] tab1 = {1, 4, 6, -2}; int[] tab2 = {7, 14, -6, 0}; 146-2 714-60 tab1 tab2 Etter setningen: tab2 = tab1; 146-2 714-60 tab1 tab2

6 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 6 Må kopiere en tabell element for element Gjør oppgave 1 side 234. int[] tab1 = {1, 4, 6, -2}; int[] tab2 = {7, 14, -6, 0}; 146-2 714-60 tab1 tab2 714-60 714-60 tab1 tab2 Kopierer element for element: for (int i = 0; i < tab1.length; i++) { tab1[i] = tab2[i]; } Før kopiering: Etter kopiering :

7 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 7 Vi kan bruke System.arraycopy() til å kopiere tabeller int[] tab1 = {1, 4, 6, -2}; int[] tab2 = {7, 14, -6, 0}; 146-2 714-60 tab1 tab2 Etter setningen: System.arraycopy(tab1, 1, tab2, 2, 2); 146-2 71446 tab1 tab2 [0] [1] [2] [3]

8 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 8 Klassen Maned Vis programliste 9.1 side 236-238. Gjør oppgave 1 og 2 side 239. Maned mndNavn: String nedbør[28..31]: int finnMaksimum finnMinimum finnGjSnitt

9 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 9 Sortering Eksempler: –rangering av deltakerne i en konkurranse –sortering av navn til en telefonliste –ordning av kommuner etter prisen på kommunale tjenester Skiller mellom stigende sortering og synkende sortering. Forutsetninger: –plass til alle dataene som skal sorteres i primærminnet –dataene er tall eller tegn (’0’-’9’, ’a’-z’), dvs. de tilhører en primitiv datatype Kan foreløpig ikke sortere for eksempel strenger (kommer i kap. 10). Mange ulike sorteringsalgoritmer, vi skal se på ”sortering ved utvelgelse”.

10 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 10 Sortering ved utvelgelse for (start = 0; start < tabell.length; start++) { finn indeksen til minste element i området mellom indeksene start og tabell.length - 1 bytt om minste element med elementet på plass start } 3 4 -5 13 10 0 8 -2 -5 4 3 13 10 0 8 -2 -5 -2 3 13 10 0 8 4 -5 -2 0 13 10 3 8 4 -5 -2 0 3 10 13 8 4 -5 -2 0 3 4 13 8 10 -5 -2 0 3 4 8 13 10 -5 -2 0 3 4 8 10 13 før start etter første runde ferdig

11 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 11 Metoden sorterHeltallstabell - en klassemetode /* * Sorter.java E.L. 1999-09-15 * */ package mittBibliotek; public class Sorter { public static void sorterHeltallstabell(int[] tabell) { for (int start = 0; start < tabell.length; start++) { int hittilMinst = start; for (int i = start + 1; i < tabell.length; i++) { if (tabell[i] < tabell[hittilMinst]) hittilMinst = i; } int hjelp = tabell[hittilMinst]; tabell[hittilMinst] = tabell[start]; tabell[start] = hjelp; } /* En annen sorteringsmetode ligger også i denne klassen. Se kapittel 10. */ }

12 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 12 Eksempel på bruk av metoden Sorter() import mittBibliotek.*; class TestSorter { public static void main(String[] args) { int[] test = {3, 4, -5, 13, 10, 0, 8, -2, 22, 15, 11, 9, 17}; Sorter.sorterHeltallstabell(test); // klassenavnet foran metode-navnet System.out.println("Sortert tabell: "); for (int i = 0; i < test.length; i++) System.out.print(test[i] + " "); System.out.println(); } Hvis vi ønsker å sortere desimaltall, må vi lage en egen metode for denne datatypen.

13 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 13 Tabell som argument Tabellnavnet er en referanse. En tabell som argument betyr at vi sender over en referanse til tabellen, og metoden jobber med de samme tabellelementene som klienten: Gjør oppgave 3 side 242. 34-513 test klient tabell sorterHeltallstabell Metodekall: Sorter.sorterHeltallstabell(test); Ved kallet skjer følgende bak kulissene: int[] tabell sorterHeltallstabell = test klient........

14 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 14 Søking Å søke i en tabell betyr å finne det eller de elementene som tilfredsstiller bestemte kriterier. Eksempel: Vi oppgir en verdi og finner indeksen til ett eller alle elementene som er lik denne verdien. Må ta hensyn til at det vi leter etter, kanskje ikke finnes i det hele tatt. Eksempler på søk i programliste 9.1: –finnAntTørreDager() –finnDgMaks()

15 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 15 Å programmere søk etter en bestemt verdi Finner indeksen til en dag med en bestemt nedbørmengde: public int finnDag(int verdi) { for (int i = 0; i < nedbør.length; i++) { if (nedbør[i] == verdi) return i; // verdi funnet } return -1; // verdi ikke funnet } Dersom vi ikke skal returnere verdien: int dagNr = 0; while (dagNr < nedbør.length && nedbør[dagNr] != verdi) dagNr++; if (dagNr < nedbør.length) {...gjør det som skal gjøres hvis verdien er funnet... } else {...gjør det som skal gjøres hvis verdien ikke er funnet... } Kontrollerer indeksen før den brukes! (utnytter at Java bruker teknikken ”forkortet beregning” ved utregning av logiske uttrykk) Gjør oppgave 1 side 244.

16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 16 Klassen java.util.Arrays Tilbyr klassemetoder for å håndtere tabeller Kaster unntak, se online API-dokumentasjonen I metodehodene nedenfor er datatype en primitiv datatype Sortering –static void sort(datatype[] tab) –static void sort(datatype[] tab, int fraIndeks, int tilIndeks) Søking, forutsetter at tabellen er sortert på forhånd –static int binarySearch(datatype[] tab, datatype søkeverdi) Fyller hele eller deler av en tabell med en bestemt verdi –static void fill(datatype[] tab, datatype verdi) –static void fill(datatype[] tab, int fraIndeks, int tilIndeks, datatype verdi) Sammenligne tabeller (returnerer true hvis lik lengde og likt innhold) –static boolean equals(datatype[] tab1, datatype[] tab2) Gjør oppgave 2 side 246.

17 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 17 Behov for en todimensjonal tabell Salgsdata for hver dag i et år (52 uker, 5 dager pr uke) kan framstilles på følgende måte: dag 0dag 1dag 2dag 3dag 4 uke 0100200150210300 uke 1230200160300450 uke 2120210180400 uke 3 uke 4 uke 5...... uke 51 Oppgave: Hvilke tjenester bør et objekt som inneholder denne informasjonen, tilby sine klienter?

18 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 18 En todimensjonal tabell En todimensjonal tabell har linjer og kolonner. Hver linje er å betrakte som en endimensjonal tabell med følgende navn: salg[0], salg[1], salg[2], salg[3]. Eksempler: –salg[1][3] = 400; –int salget = salg[0][4]; –int sum = salg[3][0] + salg[3][1]; Vis programliste 9.3 side 248-250. 100200150210 230200160300 120210180400 300 450 120 300310250240200 salg[0] salg[1] salg[2] salg[3] 0 1 2 3 4 salg[1][3] salg[3][4] int[ ][ ] salg = new int[4][5]; // 4 uker, 5 dager pr. uke Gjør oppgave 1 og 2 side 252.

19 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 19 Mer enn to dimensjoner Skal registrere salgsdata pr selger: 200 450200 180200160300 210 180400 600 450 120 310 250240200 0 1 2 3 0 1 2 3 4 320450240220 140200160300 150210180400 760 450 120 110310250240200 100200150210 230200160300 120210180400 300 450 120 300310250240200 dag nr uke nr selger nr 0 selger nr 1 selger nr 2 int[][][] salg = new int[3][4][5] antSelgere antUker antDager salg[2][2][4] salg[0][0][0]

20 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 20 Behandling av den tre-dimensjonale tabellen salg Hvor mye har selgeren med indeks selgernr solgt for i uken med indeks ukenr? int sum = 0; for (int i = 0; i < salg[selgernr][ukenr].length; i++) { sum += salg[selgernr][ukenr][i]; } Hvor mye har selgeren med indeks selgernr solgt for totalt? int sum = 0; for (int ukenr = 0; ukenr < salg[selgernr].length; ukenr++) { for (int dagnr = 0; dagnr < salg[selgernr][ukenr].length; dagnr++) { sum += salg[selgernr][ukenr][dagnr]; } Hva er totalsalget? int sum = 0; for (int selgernr = 0; selgernr < salg.length; selgernr++) { for (int ukenr = 0; ukenr < salg[selgernr].length; ukenr++) { for (int dagnr = 0; dagnr < salg[selgernr][ukenr].length; dagnr++) { sum += salg[selgernr][ukenr][dagnr]; }

21 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2000. ISBN 82-417-1132-8. Kapittel 9, side 21 Flerdimensjonale tabeller er lite brukt i objektorientert programmering Vi trenger å bruke flerdimensjonale tabeller dersom vi skal behandle dataene i flere dimensjoner. Ellers lager vi heller tabeller av objekter, der hvert objekt inneholder en tabell med tilleggsinformasjon knyttet direkte til tabellen. januar februar mars desember 1995 januar februar mars desember 1996 januar februar mars desember 1997 statistikk


Laste ned ppt "Programmering i Java versjon 2001-05-16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google