Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programmering i Java versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programmering i Java versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programmering i Java http://www.tisip.no/boker/java/ versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11 Unntakshåndtering Unntak, generelt side 2-4 Unntaksobjekt side 5 Programflyt når unntaksobjekt blir laget side 6-7 Tre typer unntaksobjekt side 8 Unntakshåndtering for nybegynnere side 9 Unntakssituasjoner som ikke bør inntreffe Subklasser til RunTimeExceptionside 10 try-setningen side 11-15 Å lage egne unntaksobjekter side 16

2 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 2 Unntak Et unntak er en tilstand som kan opptre under kjøring, men som er avvik fra det mest normale. Eksempler: –divisjon med null, å finne kvadratrota eller logaritmen til et negativt tall, eller andre matematiske “umuligheter” –å hente ut et tegn på en ugyldig posisjon i en streng. Eksempel: I strengen “Eksempel” er 0, 1, 2, 3,..,7 gyldige posisjoner, men posisjon 8 ikke er gyldig. –brukeren skriver ”yes” som svar når programmet forventer ”ja” eller ”nei” Så langt det er mulig, må vi lage programmene slik at denne typen unntak håndteres. Vi må unngå at brukeren får en melding på skjermen, og programmet stopper, eller at programmet gjør andre feil. Eksempel på kontroll av inndata (fra kap. 6): String tekst = showInputDialog(ledetekst); while (tekst == null || tekst.trim().equals("")) { showMessageDialog(null, "Du må oppgi data."); tekst = showInputDialog(ledetekst); }

3 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 3 Hva hvis et tjenerobjekt ikke klarer å utføre oppgaven sin? En klient sender en melding til et tjenerobjekt. Dersom ting går galt, skal vanligvis ikke tjeneren selv skrive ut en feilmelding, men i stedet sende en melding tilbake til klienten, eksempelvis –returnere en tallverdi som ikke er blant de som returneres ved normale forhold –returnere false dersom data ellers ikke skal returneres fra metoden På denne måten bestemmer klienten hva som skal skje videre. Eksempel, klassen Eksamensresultat til høyre. Klient: class Eksamensresultat { private int poeng; public Eksamensresultat(int startPoeng) { poeng = startPoeng; } public char finnKarakter() { if (poeng > 100) return 'Y'; // for stor poengsum else if (poeng >= 96) return 'A'; else if (poeng >= 86) return 'B'; else if (poeng >= 71) return 'C'; else if (poeng >= 55) return 'D'; else if (poeng >= 35) return 'E'; else if (poeng >= 0) return 'F'; else return 'X'; // for liten poengsum } Eksamensresultat resultat = new Eksamensresultat(poeng); char karakter = resultat.finnKarakter(); if (karakter == 'X') showMessageDialog(null, "For liten poengsum."); else if (karakter == 'Y') showMessageDialog(null, "For stor poengsum."); else showMessageDialog(null, "Karakteren blir " + karakter);

4 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 4 Hvorfor er ikke metoden beskrevet foran god nok? Av og til kan ikke feilhåndteringsmetoden beskrevet foran brukes: –Hva hvis alle mulige tegn er gyldige returverdier fra metoden finnKarakter()? Andre ganger er det svært tungvindt å håndtere feil ved hjelp av returverdier. Eksempel: Et program som leser data fra en fil. Feil kan inntreffe hver gang programmet skal ha kontakt med filen: opprett kontakt med filen if dette gikk bra les litt data fra filen while dette gikk bra og mere data les data fra filen (sjekk om det gikk bra etter hver eneste lesing) bryt forbindelsen med filen

5 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 5 Unntaksobjekt Et unntaksobjekt er et objekt som inneholder informasjon om feilen. Dersom noe går galt inne i en metode, kastes et unntaksobjekt ut av metoden. Dette objektet kommer ikke via returverdien fra metoden. Klienten kan ta i mot dette objektet eller kaste det videre. Programskissen foran vil nå se slik ut: prøv opprett kontakt med filen (exception-objekt kan kastes) les litt data fra filen (exception-objekt kan kastes) while mere data les data fra filen (exception-objekt kan kastes) bryt forbindelsen med filen (exception-objekt kan kastes) fang eventuelle exception-objekt felles håndtering av feil prøv – kast – fang try – throw - catch

6 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 6 main() fanger et unntaksobjekt som er generert i hentData() public static void main() { try { …setninger… filobjekt.hentData(); …setninger... } catch (Exception e) {..gjør noe fornuftig, parameteren e er en referanse til unntaksobjektet… } } public …. hentData() throws Exception { …setninger... hvis feil oppstått throw new Exception …setninger... } nytt unntaksobjekt blir laget

7 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 7 metodeX() mottar et exception-objekt fra hentData(). metodeX() kaster dette videre til main(). public... metodeX() throws Exception { …setninger… filobjekt.hentData(); …setninger... } public …. hentData() throws Exception { …setninger... hvis feil oppstått throw new Exception …setninger... } nytt unntaksobjekt blir laget public static void main() { try { …setninger… etObjekt.metodeX(); …setninger... } catch (Exception e) {..gjør noe fornuftig, parameteren e er en referanse unntaksobjektet... } 1 2 3 4

8 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 8 Det finnes tre ulike typer unntaksobjekt ExceptionError RuntimeException 3. Disse unntakene må håndteres med try og catch, eller kastes ut av metoden 1. Bør skrive programmet slik at disse unngås 2. Interne feil, kan ikke gjøre noe med disse Object AritmeticExceptionNullPointerException... IOExceptionSQLException... VirtualMachineError... Throwable 1 & 2: usjekkede unntak 3: sjekkede unntak

9 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 9 Unntakshåndtering for nybegynnere Dersom kompilatoren sier at unntaket må fanges eller kastes videre, er det enklest å kaste det videre. Skriv throws Exception i metodehodet. Dersom unntaket viser seg ved at programmet stopper under kjøring, bør du prøve å endre programmet slik at det ikke inntreffer. Eksempel: public ArrayList hentData() throws Exception { ArrayList alle = new ArrayList ();.. les data fra fil... return alle; }

10 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 10 Unntakssituasjoner som ikke bør inntreffe i et program (subklasser til RuntimeException, gruppe 1 foran) Vi må skrive programmene våre slik at unntak av denne typen ikke inntreffer. Kjente eksempler: ArithmeticException kastes dersom vi forsøker å dividere et heltall med null. –Test at nevneren ikke er null før divisjonen utføres. (if (nevner != 0)…) NullPointerException kastes dersom en referanse brukes før den er satt til å peke til et konkret objekt. –Pass på at alle referanser peker til objekt før de brukes. StringIndexOutOfBoundsException kastes av charAt() i klassen String dersom argumentet er ugyldig. –Test at argumentet har gyldig verdi før du sender meldingen charAt() til en streng. (if (pos >= 0 && pos < tekst.length())….

11 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 11 try-setningen try { setninger } catch (parameter) { setninger } catch (parameter) { setninger } finally { setninger } // utføres alltid Ingen unntak kastes utfør finally-blokken utfør setningene etter try-setningen Unntak kastes Hvis catch-blokk passer, utfør den, utfør finally-blokk utfør setningene etter try-setningen ellers utfør finally-blokk hopp ut av metoden med unntaksobjektet

12 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 12 try-setningen, forts try-setningen brukes dersom vi skal behandle unntaket som inntreffer Eksempel: class HandterNavneregister { public static void main(String[] args) { try { … filhåndtering … } catch (Exception e) { System.out.println("Programutførelsen er avbrutt: " + e); // toString() underforstått } Hvis f.eks. filen ikke finnes, kommer følgende melding: Programutførelsen er avbrutt: java.io.FileNotFoundException: navnefil.txt (Systemet finner ikke angitt fil) Unntaksobjektet er kastet gjennom flere metoder, detaljer kan du få slik: } catch (Exception e) { System.out.println("Programutførelsen er avbrutt: "); e.printStackTrace();// stakk-utskrift, se ø. side 416 }

13 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 13 Mer enn én catch-blokk Parameteren i blokkene må være av typen Throwable eller en subklasse til denne. Parametrene må være forskjellige. Blokker med mer spesifikk parameter plasseres foran de med mer generell parameter. public static void main(String[] args) { String filnavn = "tallfil.txt"; try {... opprett forbindelse til datafil, FileNotFoundException m.fl. kan bli kastet... double sum = 0; try {... les tall fra filen, IOException kastes dersom leseproblemer...... InputMismatchException hvis problemer med å tolke teksten som tall... } catch (InputMismatchException e) { System.out.println("Feil ved omforming til tall."); }... lukking av fil, IOException kan kastes... } catch (FileNotFoundException e) { System.out.println("Fil ikke funnet: " + filnavn); } catch (IOException e) { System.out.println("IO-Feil ved åpning/lukking av fil: " + filnavn); }

14 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 14 finally Innholdet i en finally-blokk utføres uansett utgang fra en metode public boolean endreNavn(Person personen) {.. diverse intieringer... Statement setning = null; try { setning = forbindelse.createStatement(); if (setning.executeUpdate(sqlsetning) == 0) return false; else return true; } catch (SQLException e) { skrivMelding(e, "endreNavn()"); } finally { lukkSetning(setning); // utføres selv om det er return-setninger rett over } return false; }

15 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 15 finally, forts. Et eksempel til: public boolean endreNavn(Person personen) throws SQLException {.. diverse intieringer... Statement setning = null; try { setning = forbindelse.createStatement(); if (setning.executeUpdate(sqlsetning) == 0) return false; else return true; } finally { lukkSetning(setning); // utføres selv om det er return-setninger rett over } Gjør oppgave 1 side 418.

16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 11, side 16 Å lage egne unntaksobjekter - Vis programliste 11.1 side 420-421. Kan også lage egen unntaksklasse class UgyldigAnsattdataException extends Exception { public UgyldigAnsattdataException() { super("Ugyldige ansattdata"); // kaller konstruktøren i superklassen } public UgyldigAnsattdataException(String melding) { super(melding); // kaller konstruktøren i superklassen } Endrer i konstruktøren public Ansatt(int startNr, String startNavn, double startLønn) throws UgyldigAnsattdataException { if (startLønn < minLønn) { throw new UgyldigAnsattdataException("Lønn: " + startLønn + "\nLønnen skal være minst " + pengeformat.format(minLønn)); } else if (startNr øvreGrenseNr) { throw new UgyldigAnsattdataException("Nummer: " + startNr + "\nAnsatt-nummeret må ligge i intervallet [" + nedreGrenseNr + ", " + øvreGrenseNr + "]."); } else …. Og i klientprogrammet try {... } catch (UgyldigAnsattdataException e) {...


Laste ned ppt "Programmering i Java versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google