Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum Agenda 8.5.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH Nasjonal IKTs strategiplan og forholdet til standardiseringsarbeidet, Tore Totland,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum Agenda 8.5.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH Nasjonal IKTs strategiplan og forholdet til standardiseringsarbeidet, Tore Totland,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Brukerforum Agenda 8.5.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH Nasjonal IKTs strategiplan og forholdet til standardiseringsarbeidet, Tore Totland, Programkontoret for Nasjonal IKT Samhandlingsarkitektur, standardiseringsaktiviteter i en større sammenheng, Bjarte Aksnes, KITH samt brukerinnspill. Internasjonalt standardiseringsarbeid, Torbjørn Nystadnes, KITH I hvilke fora deltar Norge og hvilke fora bør prioriteres videre fremover? Hvilke sentrale dokumenter er under utarbeidelse? Høringsprosesser Orienteringssaker ved Annebeth Askevold, KITH Standardiseringsarbeidet på web, nytt grensesnitt, Annebeth Askevold Status for revisjon av metodikk for utvikling av nye standarder Eventuelt

3 SSP hvor er vi nå?

4 Hovedformålet med SSP Legge til rette for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren i stor skala Dette skal oppnås ved: Utvikle og vedlikeholde metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet. Utvikling og løpende vedlikehold av standarder, anbefalinger og spesifikasjoner på grunnlag av helse- og sosialsektorens behov. Være en aktiv pådriver for en samordnet innføring av standardene og utbredelse i stor skala.

5 Bagrunnen for prioring av satsingsområder i SSP Standardiseringsarbeidet er forankret i nasjonale planer Strategiplanen for SSP er basis for gjennomføringen av tiltakene i SSP SSP utararbeider årlige Tiltaksplaner Tiltaksplanen for 2006 og strategidokumentet er tilgjengelig på KITHs web Innspill fra Brukerforum er også førende for hvilke tiltak som prioriteres i Tiltaksplanen

6 Hovedsatsing for 2006 Samhandlingsarkitektur Økt satsing på utadrettet virksomhet Samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT Samarbeid med ELIN og ELIN-k Fortsatt fokus på kommunesektoren Fortsatt stort trykk på test- og godkjenningsordningen Revisjon av metodegrunnlaget Ferdigstille revisjon av journalstandarden Utvikle nye meldinger på grunnlag av behov i sektoren Vedlikeholde eksisterende standarder

7 Effekter av standardiseringsarbeidet Stor forståelse for nødvendigheten av å standardisere blant myndigheter, leverandører og brukere, men lite går av seg selv! Test og godkjenningsordningen er avgjørende for utbredelsen av standarder Målet er at man i løpet av de neste årene skal få hovedtyngden av informasjonsutveksling over på standardiserte løsninger Utbredelse av standardiserte løsninger for meldinger vil være en suksessfaktor for Norsk Helsenett Alt dette krever et fortsatt stort trykk på standardiseringsarbeidet, men med enda større fokus på utbredelse, informasjon og veiledning.

8 Delområder i SSP Basisaktiviteter Utvikling av nye standarder Utbredelse av eksisterende standarder Vedlikehold av standarder

9 Basis, Samhandlingsarkitektur Skal sikre koordinering av standardiserings- tilknyttede aktiviteter og gjenbruk av eksisterende resultater Utkast utarbeidet i samarbeid med sentrale aktører. Spres og diskuteres i mange fora

10 Basis, Metodikk Skal sikre at nye standarder utarbeides på grunnlag av felles metodikk Arbeidet med revisjon påbegynt Skal inkludere test- og godkjenning Informasjon spres løpende

11 Basis, Internasjonale aktiviteter Skal sikre koordinering med internasjonalt standardiseringsarbeid Utarbeider løpende høringssvar Deltar aktivt i forhold til CEN og ISO Er i ferd med å reetablere referansekomitéen

12 Basis, Bidrag til nasjonal koordinering Skal bidra til å sikre nasjonal tverrsektoriell koordinering Bidratt med høringinnspill og deltar i mange samarbeidsmøter og fora. Eks på samarbeidsaktører er FAD, KS, NAV, Riksrevisjonen, Brønnøysundregistrene.

13 Utvikling, Utarbeide standarder og veiledninger på grunnlag av krav fra brukermiljøene Skal dekke sektorens behov for nye standarder Nye standarder utarbeides primært i samarbeid med fyrtårnkommunene. Har startet arbeid med Fyrtårn Trondheim.

14 Utbredelse, Informasjonsarbeid og rådgivning Skal bidra til samordnet utbredelse av standarder i stor skala Kontinuerlig arbeid med å besvare henvendelser på telefon, e-post og Meldingshjelp Deltatt på seminarer og møter med innlegg Gjennomført møteserie hos RHFene i samarbeid med ELIN Gjennomfører roadshow hos kommunene i samarbeid med KS, Høyvis og NST Utarbeidet nyhetsbrev som er tilgjengelig på web og spres på møter og seminarer Oppdatert informasjonsbrsjyre om Standardiseirng og kommuner. Tilgjengelig ppå web og spres på møter og seminarer

15 Utbredelse, Bidra til økt bruk av epikrise og henvisning Gjennomført spørreundersøkelse hos RHFene for å få bedre oversikt over “hvor skoen trykker”. Resultatene presentert for samarbeidsrådet og brukes som innspill til ELIN-arbeidet med NIKTs tiltak 5.7. Blir fulgt opp med møter med RHFene. Samarbeider med NST, HEMIT, Shdir og HIT Nord-Norge om henvisningsseminar 15. mai.

16 Utbredelse, test- og godkjenningsordningen Skal sikre god og sikker overføring av helsefaglig informasjon Er i ferd med å tilpasse testserver til mottak av ebXML Gjennomfører løpende arbeidsmøter, utarbeidelse av akseptansetest og valideringsfiler Publiserer jevnlig oppdater informasjon på web

17 Utbredelse, Andre tiltak Tiltakene gjennomføres primært for å sikre økt bruk av standarder IHE Gjennomfører tiltak for koordinering med øvrig standardiseringarbeid og sekretariatbistand generalforsamling, arbeidsmøter.. Fyrtårnkommunene Deltar med innspill etter ønske fra kommunene, deltar på prosjektledersamlingene PKI Bistår i nasjonale aktiviteter i regi av SHdir og Brønnøysund emXML rammeverk rådgivningsarbeid, oppdatering av implementeringsdokumentasjon EPJ-standard Informasjonmøter med bla Helse Bergen og Tieto Enator gjennomført

18 Vedlikehold, revisjon av meldings- standarder Gjennomføres for å sikre at sektorens behov er dekket Har oppdatert dialogdelen av “Generell EPJ-melding”. Sendes for kommentar i uke 17

19 Vedlikehold, Revisjon av EPJ- standarden Høringsuttalelsene til del 2 (Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting) er i hovedsak innarbeidet Høringskommentarene til dek 6 (Fuksjonelle krav) er innarbeidet og standarden publisert

20 Vedlikehold, Kvalitetssikring av meldinger fra andre aktøter Gjøres for å sikre samordning med andre meldinger og gjenbruk av metodegrunnlag Kvalitessikring av bivirkningsmelding gjennomført Kvalitetssikring av notat fra Well vedr. meldinger med vedlegg gjennomført


Laste ned ppt "Brukerforum Agenda 8.5.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH Nasjonal IKTs strategiplan og forholdet til standardiseringsarbeidet, Tore Totland,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google