Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioenegiprogrammet Gårdsvarmeanlegg og biogass

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioenegiprogrammet Gårdsvarmeanlegg og biogass"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioenegiprogrammet Gårdsvarmeanlegg og biogass
Anders Eik Hauge / Kristin Sæverud Brekke

2 Bioenergiprogrammet Skal stimulere jord- og skogbruket til å produsere
levere BIOENERGI i form av brensel ferdig varme Formål: Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Det gis ikke tilskudd til pellets eller brikettanlegg (med mindre søker kan dokumentere at det er i noenlunde samme grad som ved flisproduksjon gir muligheter for lokal brenselproduksjon og verdiskapning med landbruksaktører som eiere. Der tilgangen til skogsbrensel er liten, kan det benyttes brensel fra sagbruk. Programmet skal kun støtte anlegg som skal brenne rent trevirke og halm. Støttemottakere som velger å bruke annet virke kan i ettertid bli avkrevd tilbakebetaling av støtten.

3 Flis: Bioenergibransjen
Bioenergiprogrammet Målgruppe Bønder og skogeiere Flis: Bioenergibransjen Målgruppe: Målgruppa for programmet er bønder og skogeiere. For enkelte deler av programmet kan andre aktører gis tilskudd dersom det fremmer programmets målsetting. Flisproduksjon: ordningen er åpen for alle typer søkere innen bransjen (for eksempel skogsentreprenører) Eiendom med jord- og skogareal til sammen større enn 100 daa. Se forøvrig konsesjonslovens § 4. 2. Eiendom som er mindre enn 100 daa, men som er i aktiv drift og jevnlig søker og mottar produksjonstilskudd. De eiendommer som ut fra konsesjonslovens arealgrenser ikke er konsesjonspliktig faller utenfor bioenergiprogrammet. Det er videre et vilkår at arealet i kommuneplanens arealdel er definert som LNF-areal og ikke er regulert til annet formål enn landbruk.

4 Forstudie og forprosjekt
Bioenergiprogrammet Varmeanlegg Gårdsvarmeanlegg Veksthus Biogass Flisproduksjon Forstudie og forprosjekt Anlegg for varmesalg Ordningen gjelder for varmeanlegg med planlagt effekt på biokjel fra 0 opptil 2 MW. Vilkår: Minst 50 % av eierandelen i varmeanlegget skal være hos eiere av landbrukseiendom. Søknad og tilskuddsats: Generelt gis inntil 35 % tilskudd. Øvre grense for støtte fra bioenergiprogrammet settes til kr. 5 000 000,- pr selskap. Gårdsvarmeanlegg Ordningen med tilskudd til gårdsvarmeanlegg skal bidra til at landbruket i større grad bruker bioenergi, Videre er det ønskelig at ordningen med tilskudd til varmeanlegg på landbrukseiendommer bidrar til å øke kompetansen både innen landbruket og innen utstyrsleverandører og VVS bransje. Veksthus. Det ytes inntil 35 % investeringsstøtte til anlegg med halm, flis eller ved som brensel. Øvre grense for effekt på biokjel er 1 MW. Biogassanlegg Det vil bli foretatt en felles vurdering av prosjekter og anlegg våren 2009 for valg av prosjekter. Det vil legges vekt på at ulik teknologi, ulike råstoff og ulike landsdeler blir representert ved tildeling Flisproduksjon Målgruppe: Ordningen er åpen for alle typer søkere innen bransjen. Støttesatser: Det gis inntil 50 % støtte til kompetanse og utviklingstiltak. Det gis inntil 25 % støtte i investeringssaker. Krav: Det må foreligge avtaler eller intensjonsavtaler for salg av brensel, eller avtaler for leiekjøring med det utstyr det skal investeres i. Det legges vekt på å etablere profesjonelle entreprenører innen flisproduksjon. Forstudie og forprosjekt Konsulenthjelp til forstudier. 50% støtte inntil kr Gis ikke til gårdsvarmeanlegg. Søker må ha skaffet seg et visst kompetansegrunnlag innen bioenergi (kurs, fagarrangement, studieturer etc før tilskudd til forstudie kan innvilges) Forprosjekter og utredninger. (etableringsfasen). 50% støtte inntil kr

5 Gårdsvarmeanlegg - investering
Gårdsvarmeanlegg til boligformål Forenklet søknad på eget skjema Total kostnad min Halm eller ved: tilskudd Treflis: tilskudd Gårdsvarmeanlegg til næringsformål Min kWh varmeforbruk 35% investeringsstøtte inntil kr Må ha tilfredsstillende lønnsomhet Kostnader til fyrhus, varmeanlegg og distribusjon til landbruk/næring kan godkjennes Gårdsvarmeanlegg: skjema finnes på våre nettsider

6 Biogass Klar forankring i landbruket Ønsker prosjekter fordelt på
Geografi Teknologi Råstoff Miljøeffekt av tiltaket viktig Forstudie → forprosjekt → investering Investering inntil 40% av godkjente kostnader Forstudie Utredningsfasen – avklare om det er gode muligheter for etablering av et fremtidig biogassanlegg i forbindelse med et aktuelt prosjekt. Bruk av ekstern konsulent til å utrede dette. Et forprosjekt skal gi svar på følgende: 1. Beskrivelse av type biomasse som tenkes brukt i biogassanlegget og behandlingen (eventuell hygienisering) av biomassen. 2. Vurdering av type biogassanlegg, teknologi/leverandør 3. En beregning av totalproduksjon av energien i anlegget og hvordan energien er tenkt brukt gjennom hele året. 4. En vurdering miljøgevinst / -effekt av tiltaket 5. Organisering av selskapet. Det er et krav at minst 50 % av eierandelen i biogassanlegget skal være hos eiere av landbrukseiendom 6. Kostnader ved et evnt. fremtidig investeringsprosjekt 7. Lønnsomhetsvurderinger for prosjektet 8. Er det søkt støtte hos andre finansieringsinstitusjoner (for eksempel SLF) 9. Avtaler med med råstoffleverandører og mottakere av el, varme, CO2, biorest 10. Pris på energi, også sett i forhold til konkurrerende kraft 11. Konklusjon for videre framdrift av prosjektet

7 Biogass - investering Reaktoranlegg For- og etterlager
Utstyr for produksjon av varme og elkraft

8 Aktuelle lenker Se også informasjon om SLF sitt program om klimatiltak i landbruket

9 ”Det som teller er å aldri slutte og stille spørsmålstegn”
Albert Einstein


Laste ned ppt "Bioenegiprogrammet Gårdsvarmeanlegg og biogass"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google