Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basiskompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basiskompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Basiskompetanse

2 Helhetlig pasientforløp i eget hjem:
Systematikk samhandling mellom kommune, sykehus og fastleger planlagt, systematisk oppfølging i hjemmetjenesten sjekklister Kompetanseutvikling og ledelse tydelige roller og ansvarsforståelse fagkompetanse vs. basiskompetanse

3 Basiskompetanse i hjemmetjenesten
Primærkontakt/soneleder -rollebeskrivelse observere vurdere agere dokumentere Fokus fokus på å se helhet rundt bruker forståelse av rollebeskrivelse forståelse av ansvaret Hvordan styrke rolleforståelsen? Ansatte med i prosessen: utarbeide mål utarbeide rutiner systematisk oppfølging

4 Basis-kompetanse? ansvarsforståelse observasjonsevne
kommunikasjonsevne vurderingsevne evne til å iverksette tiltak samhandlingskompetanse dokumentasjonsevne erfaringskompetanse og evne til erfaringsoverføring å systematisk ivareta kontinuitet rundt bruker følger opp denne Lage et system for hvordan vi følger opp denne

5 Basiskompetanse vs. fagkompetanse
-demens -ernæring -hygiene fallforebygging kreftsykepleie psykiatri Lage et system for oppfølging Basiskompetanse? Helsepersonelloven Forsvarlighet Samtykkekompetanse Taushetsplikt Nødvendig helsehjelp vs. makt/tvang Etikk

6 Soneleder/primærkontakt
Basiskompetanse Fagkompetanse Helhetsforståelse Individ Omgivelser

7 Ledelse, rolleforståelse og kompetanseutvikling
Primærkontakt Basiskompetanse –god praksis Enhetsleder Basiskompetanse – ledelse prioritert målstyring evaluering Oversykepleier Basiskompetanse daglig ledelse koordinering veiledning Soneleder faglig ansvar god praksis HPH –handler om ledelse der en utformer handlingsplaner for fagutvikling, og strategi for gjennomføring i hverdagen. Viktig å forankre i alle ledd. Fokuset ikke mer ressurser, men bedre systematisering av hverdagen. Se ting i sammenheng!

8 Oppfølgingsplan for pasienten
Tre-dagers besøket 4-ukers besøk Styrke egenmestring Basiskompetanse Forebyggende tiltak Observasjon Vurdering Evaluering Tiltak Kompenserende tiltak (praktisk bistand) Rehabilitering/trening Klare selv! Forebygge selv! Helsetiltak inkl.beredskapsplan ved forverring Øke ansattes bevissthet og fagkompetanse i forhold til brukernes muligheter og evne til mestring og mening i hverdagen. Brukerne i Hjemmetjenesten skal få bo hjemme så lenge de ønsker det og det er faglig forsvarlig. Redusere antall reinnleggelser i sykehus.

9 Hva kjennetegner den gamle pasienten ? (>75 år)
Multisyk Multimedisinert Banal sykdom utvikler seg raskt til alvorlig funksjonssvikt behov for rask diagnose og oppstart behandling skrøpelig nettverk behov for omfattende og sammensatte tiltak fra 1. og 2.linjetjenesten

10 Konkrete tilbud (SiO) Hastetilbud i kommunen (sykehjem/hjemmetjeneste)
Pasienter med funksjonssvikt og avklart diagnose Observasjonssenger - Legevakt/Felles akuttmottak (FAM) Pasienter med smerter i brystet Pasienter med magesmerter Akutt poliklinikk Interimplasser/forsterket systematisk oppfølging etter utskriving (rehabilitering) Redusere reinnleggelser og behov for kommunale tjenester Forebygging/rehabilitering Årlig besøk til alle over 75 år - rehabilitering Forebygge innleggelser

11 Takk for meg!


Laste ned ppt "Basiskompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google