Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Figurer til Inflasjonsrapport 2/2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Figurer til Inflasjonsrapport 2/2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Figurer til Inflasjonsrapport 2/2003

2 Figur 1 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet1) med en foliorente på 4 prosent og importvektet kronekurs lik gjennomsnittet 3/6-19/6 (I-44=93,5). Prosent. KPI-JAE Produksjonsgap 1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig produksjon. Se utdyping i IR 1/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3 Figur 2 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet1) med terminrente og gradvis kurssvekkelse på 3 prosent. Prosent. KPI-JAE Produksjonsgap 1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig produksjon. Se utdyping i IR 1/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

4 Figur 3 Anslag på KPI-JAE med terminrente og gradvis kurssvekkelse på 3 prosent. Tolvmånedersvekst. Prosent. Terminrente og terminkurs KPI-JAE Terminrente og terminkurs uten respons på lønnsveksten Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

5 Figur 1. 1 BNP Fastlands-Norge. Milliarder 2000-kroner. Sesongjustert
Figur 1.1 BNP Fastlands-Norge. Milliarder 2000-kroner. Sesongjustert. 1.kvartal kvartal 2003. Kilde: Statistisk sentralbyrå

6 Figur 1. 2 Tremåneders pengemarkedsrenter i USA og Norge
Figur 1.2 Tremåneders pengemarkedsrenter i USA og Norge. Jan 1995-mai 2002. Norge USA Kilde: EcoWin og Norges Bank

7 Figur 1. 3 Sysselsatte personer ifølge AKU. Antall i millioner
Figur 1.3 Sysselsatte personer ifølge AKU. Antall i millioner. Sesongjustert. Jan. 98-mars 03. Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 Figur 1.4 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeids-ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert1). Jan. 95-mai 03. Registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige 1) AKU-ledigheten: 3 måneders glidende gjennomsnitt Kilde: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

9 Figur 1.5 Årslønnsvekst i Norge. Inkludert kostnader ved utvidet ferie. Prosent. 1996-2003.
Kilde: TBU og Norges Bank

10 Figur 1.6 Konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE). Totalt1) og fordelt etter leveringssektorer2). Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 99-mai 03. Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer 1) Norges Banks beregninger fram til og med juli 2000, deretter publiserte tall fra SSB 2) Norges Banks beregninger Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

11 Figur 1.7 Priser på noen importerte konsumvarer justert for avgiftsendringer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 99-mai 03. Biler Klær og skotøy Audiovisuelt utstyr Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

12 Figur 1.8 Priser på noen importerte konsumvarer justert for avgiftsendringer. Årstall. Indeks. 1990=100. Sko Hvitevarer Klær Audiovisuelt utstyr Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Figur 1. 9 KPI-JAE. Norskproduserte varer og tjenester
Figur 1.9 KPI-JAE. Norskproduserte varer og tjenester. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 99-mai 03. Tjenester med lønn som dominerende faktor Husleie Andre tjenester Norskproduserte konsumvarer utenom energiprodukter1) 1) Unntatt jordbruks- og fiskevarer Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Figur 1.10 Konsumprisene. Totalt og justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tolvmåneders-vekst. Prosent. Jan. 99-mai 03. KPI-JA1) KPI KPI-JAE1) KPI-JA: KPI justert for avgiftsendringer KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 1) Norges Banks beregninger fram til og med juli 2000, deretter publiserte tall fra Statistisk sentralbyrå Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Figur 1.11 Elektrisitetspriser. Indeks. 1. januar 1998= 100.
Spotpris inkludert avgifter og nettleie Elektrisitet i KPI Kilde: Statistisk sentralbyrå, Nord Pool, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges Bank

16 Figur 1.12 Importvektet valutakurs (I-44), konkurransekursindeksen1) og rentedifferanse mot utlandet. Jan. 95-mai 03. Rentediff. 3 mnd (venstre akse) I-44 (høyre akse) Konkurransekursindeksen (høyre akse) 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

17 Figur 1. 13 Kronekursen mot euro og amerikanske dollar1). Uketall. 12
Figur 1.13 Kronekursen mot euro og amerikanske dollar1). Uketall. 12. jan juni 03. Kroner mot euro Kroner mot dollar 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

18 Figur 1. 14 Effektive valutakurser1). Indeks. Uke 1 2002=100. Uketall
Figur 1.14 Effektive valutakurser1). Indeks. Uke =100. Uketall. 4. jan juni 03. New Zealand Euroområdet Island Norge Canada Australia 1) Stigende kurve betyr styrking av kursen Kilde: EcoWin

19 Figur 1. 15 Tremåneders pengemarkedsrente og terminrenter, 1995-2013
Figur 1.15 Tremåneders pengemarkedsrente og terminrenter, Månedstall. faktisk termin Norge Handelspartnerne Differanse Kilde: Norges Bank

20 Figur 1.16 Utviklingen i Oslo Børs hovedindeks og 5 års statsobligasjonsrenter. Dagstall, – 5 års statsobligasjonsrenter (høyre akse) Oslo Børs hovedindeks (venstre akse). Kilde: EcoWin og Norges Bank

21 Figur 1.17 Strategiintervall for foliorenten og faktisk utvikling. Nov. 02-juni 03.
Intervall i Strateginotat 3/02 Foliorente Intervall i Strateginotat 1/03 nov. 02 jan. 03 mar. 03 mai. 03 Kilde: Norges Bank

22 Figur 1. 18 Renteforventninger i USA
Figur 1.18 Renteforventninger i USA. Faktisk utvikling og forventet styringsrente1). 1. juli 02 Styringsrenten 24. okt 02 7. apr 03 28. mai 03 19. juni 03 1) Basert på Fed Funds futures og eurodollar futures justert for anslått differanse mellom 3m Libor og Fed Funds Kilde: Norges Bank

23 Figur 1. 19 Renteforventninger i euroområdet
Figur 1.19 Renteforventninger i euroområdet. Faktisk utvikling og forventet styringsrente1). Styringsrenten 1. juli 02 24. okt 02 7. apr 03 28. mai 03 19. juni 03 1) Basert på euribor futures justert for anslått differanse mellom 3m Euribor og Refi renten Kilde: Norges Bank

24 Figur 1. 20 Renteforventninger i Norge
Figur 1.20 Renteforventninger i Norge. Faktisk utvikling og forventet styringsrente1). Styringsrenten 1. juli 02 25. okt 02 7. apr 03 26. mai 03 19. juni 03 1) Basert på FRA- og valutaswap-markedene, justert for anslått nivåforskjell og kredittrisiko i forhold til foliorenten Kilde: Norges Bank

25 Figur 2.1 BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. Dokumentasjon: Tall for USA, Japan og euroområdet er hentet fra Auto1-arket. Tall for handelspartnere er fra Troll: K Kilde: EcoWin, US Department of Commerce, ESRI (JP), EUR-OP Eurostat og Norges Bank

26 Figur 2. 2 Oljepris og enkelte finansmarkeds-indikatorer. Indeks
Figur 2.2 Oljepris og enkelte finansmarkeds-indikatorer. Indeks. Uke = 100. Renteforskjell spekulative foretaksobl./statsobl. i USA Oljepris (Brent Blend) Lange renter i USA (10 år stat) Aksjer USA (Wilshire 5000) Industrial Speculative Grade Credit Index Kilde: EcoWin, IPE, S&P Credit Indicies, Wilshire Associates og Norges Bank

27 Figur 2.3 Anslag for BNP-vekst hos handelspartnerne i 2003 gitt på ulike tidspunkt.
Consensus Forecasts Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts og Norges Bank

28 Figur 2. 4 Nettoformue/disponibel inntekt og sparerate i USA
Figur 2.4 Nettoformue/disponibel inntekt og sparerate i USA. Kvartalstall Stiplede linjer er gjennomsnitt for perioden. Nettoformue/disponibel inntekt (venstre akse) Sparerate (invertert, høyre akse) Kilde: EcoWin, US Department of Commerce, Federal Reserve Board og Norges Bank

29 Figur 2. 5 Valutakurs. Pris på euro i dollar. 1. jan 1999 - 19
Figur 2.5 Valutakurs. Pris på euro i dollar. 1. jan juni 2003. Kilde: EcoWin

30 Figur 2. 6 Arbeidsledighet. Ledighet som andel av arbeidsstyrken
Figur 2.6 Arbeidsledighet. Ledighet som andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Jan. 97-mai 03. Spania Italia Frankrike Tyskland Euro- området Kilde: EcoWin, EUR-OP EUROSTAT, Federal Labour Office (DE), National Employment Agency (FR), Istat (IT) og Norges Bank

31 Figur 2.7 Oljepris Brent Blend. USD per fat. Dagstall.
IR 2/03 Futurespriser 19. juni 2003 Kilde: Telerate, IPE og Norges Bank

32 Figur 2. 8 Historisk konsumprisvekst og anslag fra Norges Bank
Figur 2.8 Historisk konsumprisvekst og anslag fra Norges Bank. Årlig prosentvis vekst USA Euroområdet Handelspartnere Japan Kilde: EcoWin, Bureau of Labor Statistics (US), Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications (JP), EUR-OP Eurostat og Norges Bank

33 Figur 2. 9 Lønnsvekst og prisvekst på tjenester i KPI
Figur 2.9 Lønnsvekst og prisvekst på tjenester i KPI. Prosentvis endring fra samme kvartal året før. Euroområdet USA Tjenester i KPI Lønnsvekst Kilde: Datastream, EcoWin, EUR-OP Eurostat og Bureau of Labor Statistics (US)

34 Figur 2. 10 Prisvekst på varer i KPI
Figur 2.10 Prisvekst på varer i KPI. Prosentvis endring fra samme kvartal året før. USA, uten mat og energi Euroområdet, uten mat og energi Storbritannia Japan Kilde: Datastream

35 Figur 2.11 Historiske og forventede styringsrenter per 19. juni 20031).
Storbritannia Euroområdet USA Japan 1) Se mer detaljert om beregning av renteforventninger i fig og 1.19. Kilde: EcoWin, Bloomberg, Bank of England, Bank of Japan og Norges Bank

36 Figur 3. 1 Lønnsandeler. Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt
Industrien Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge Kilde: TBU og Statistisk sentralbyrå

37 Figur 3. 2 Relative lønnskostnader1) mellom Norge og handelspartnerne
Figur 3.2 Relative lønnskostnader1) mellom Norge og handelspartnerne. Avvik fra gjennomsnittet fra Prosent ). Lokal valuta Felles valuta 1) Timelønnskostnader i industrien 2) Anslag for anslaget for relative lønnskostnader i felles valuta er basert på valutakursen per 19. juni 2003 Kilde: TBU, Finansdepartementet og Norges Bank

38 Figur 3. 3 Forventningsindikator for industrien
Figur 3.3 Forventningsindikator for industrien. Sesongjustert diffusjonsindeks1). 1. kvartal kvartal 2003. 1) Verdier under null innebærer at flertallet av industrilederne venter svakere utsikter neste kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

39 Figur 3.4 Antall konkurser og prosentvis arealledighet i kontorleiemarkedet1). 1991-20032).
Gjennomsnittlig arealledighet i Oslo (venstre akse) Åpnede konkurser (høyre akse) 1) Arealledighet i kontorleiemarkedet kun i Oslo 2) Tallet for arealledighet i 2003 er per februar Kilde: Statistisk sentralbyrå og Eiendomsspar AS

40 Figur 3.5 Samlet innenlandsk kreditt (K2) og kreditt til ikke-finansielle foretak. Tolvmånedersvekst. Jan 98-april 03. Kreditt til ikke-finansielle foretak Samlet innenlandsk kreditt Kilde: Norges Bank

41 Figur 3. 6 Husholdningenes sparerate og vekst i disponibel realinntekt
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

42 Figur 3. 7 Husholdningenes forventningsindikator1). Ujusterte tall. 1
Figur 3.7 Husholdningenes forventningsindikator1). Ujusterte tall. 1. kvartal 1999 – 2. kvartal 2003. Egen økonomi Totalt Landets økonomi 1) Gir uttrykk for andelen som har en positiv vurdering av dagens situasjon og fremtidig utvikling fratrukket andelen som har en negativ vurdering Kilde: TNS Gallup

43 Figur 3. 8 Boligpriser og kreditt til husholdninger. Tolvmånedersvekst
Figur 3.8 Boligpriser og kreditt til husholdninger. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 98-april 03. Kreditt til husholdninger Boligpriser Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening, FINN.no, ECON og Norges Bank

44 Figur 3.9 Husholdningenes rentebelastning¹) og gjeld i prosent av disponibel inntekt. 1980-2002.
(høyre akse) Gjeld (venstre akse) 1) Renteutgifter etter skatt i prosent av disponibel inntekt pluss renteutgifter Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

45 Figur 3. 10 Endring i strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse1)
1) Budsjettbalansen i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, endring fra foregående år Kilde: Revidert Nasjonalbudsjett 2003

46 Figur 3. 11 Strukturelt, oljekorrigert underskudd
Figur 3.11 Strukturelt, oljekorrigert underskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Nasjonalbudsjettet 2002 Revidert Nasjonalbudsjett 2003 Nasjonalbudsjettet 2003 Kilde: Finansdepartementet

47 Figur 3.12 Anslag på offentlig konsum 2003-2004 gitt på ulike tidspunkt. Årlig prosentvis vekst.
Kilde: Norges Bank

48 Figur 3. 13 Tilgang på stillinger utlyst i media, per virkedag
Figur 3.13 Tilgang på stillinger utlyst i media, per virkedag. Sesongjustert. Jan 00-mai 03. Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet

49 Figur 3. 14 Endring i sysselsetting fra året før i prosent
Figur 3.14 Endring i sysselsetting fra året før i prosent. Arbeidsledighet1) i prosent av arbeids-styrken AKU arbeidsledighetsraten (venstre akse) Sysselsatte (høyre akse) 1)AKU-ledighet Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

50 Figur 3. 15 Endring i arbeidsstyrken fra året før i prosent
Figur 3.15 Endring i arbeidsstyrken fra året før i prosent. Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i alderen år (yrkesfrekvensen) Endring i arbeidsstyrken (høyre akse) Yrkesfrekvens (venstre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

51 Figur 4. 1 Alternative forutsetninger for pengemarkedsrenten
Figur 4.1 Alternative forutsetninger for pengemarkedsrenten. Terminrenter1) og forutsetning om en foliorente på 4 prosent2). Tremåneders pengemarkedsrente Konstant rente2) Terminrenter 19. juni 1) Tremåneders pengemarkedsrente til og med mai Tremåneders terminrenter er beregnet ut fra fire penge-markedsrenter og fem statsobligasjonsrenter med ulik løpetid observert 19. juni 2) Pengemarkedsrenten ligger normalt om lag ¼ prosentpoeng over foliorenten Kilde: Norges Bank

52 Figur 4. 2 Alternative forutsetninger for kronekursen (I-44)
Figur 4.2 Alternative forutsetninger for kronekursen (I-44). Terminkurs og stabil kurs lik gjennomsnittet 3/6-19/6 (I-44= 93,5). Indeks. Importveid valutakurs, I-44 Terminkurs 19. juni Gj. snitt 3/6-19/6 Kilde: Norges Bank

53 Figur 4.3 Beregnede virkninger på prisveksten på importerte konsumvarer av historisk valutakursutvikling. Prosentpoeng bidrag til firekvartalersveksten. 1. kvartal kvartal 06. Kilde: Norges Bank

54 Figur 4. 4 Konsumpriser og produsentpriser hos handelspartnerne
Figur 4.4 Konsumpriser og produsentpriser hos handelspartnerne Årsvekst i prosent. Konsumpriser Produsentpriser Kilde: EcoWin og Norges Bank

55 Figur 4. 5 Årslønnsvekst1) og arbeidsledighetsrate2). 1993-2003
Figur 4.5 Årslønnsvekst1) og arbeidsledighetsrate2) Prosent. Årslønnsvekst Arbeidsledighetsrate 1) Gjennomsnitt alle grupper. Inkludert kostnader ved utvidet ferie 2) Registrerte ledige personer i prosent av arbeidsstyrken Kilde: TBU, Aetat Arbeidsdirektoratet og Norges Bank

56 Figur 4. 6 Priser på flyreiser. Avgiftskorrigert. Tolvmånedersvekst
Figur 4.6 Priser på flyreiser. Avgiftskorrigert. Tolvmånedersvekst. Jan 01-mai 03. Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

57 Figur 4.7 Konsumpriser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Norge og Sverige. Ikke avgiftskorrigert. Indeks. Jan. 1990=100. Norge Sverige Kilde: Ecowin, Statistiska centralbyrån og Statistisk sentralbyrå

58 Figur 4.8 Forventet konsumprisvekst om 2 år.
Arbeidstaker-organisasjoner Arbeidsgiverorganisasjoner Eksperter Kilde: TNS Gallup

59 Figur 4.9 Forventet konsumprisvekst om 5 år.
Arbeidstaker-organisasjoner Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Kilde: TNS Gallup

60 Figur 4. 10 Vekst i konsumprisene
Figur 4.10 Vekst i konsumprisene. Historisk utvikling og markedsaktørenes anslag på fremtidig vekst ifølge undersøkelse fra Consensus Forecasts. Prosent. Anslag for inflasjonen gitt i april 2003 Kilde: Consensus Forecasts og Statistisk sentralbyrå

61 Figur 4. 11 Pengepolitiske forutsetninger
Figur Pengepolitiske forutsetninger. Foliorente på 4 prosent og importvektet kronekurs lik gjennomsnittet 3/6-19/61) (I-44=93,5). Pengemarkedsrente, høyre akse Kronekurs (I-44), venstre akse 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

62 Figur 4.12 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE med en foliorente på 4 prosent og importvektet kronekurs lik gjennomsnittet 3/6-19/6 (I-44=93,5). Tolvmånedersvekst. Prosent. 30% 50% 70% 90% 1) Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i konsumprisveksten Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

63 Figur Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet1) med en foliorente på 4 prosent og importvektet kronekurs lik gjennomsnittet 3/6-19/6 (I-44=93,5). Prosent. KPI-JAE Produksjonsgap 1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig produksjon. Se utdyping i IR 1/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

64 Figur 4.14 Rente i tråd med terminrenten og gradvis kurssvekkelse på 3 prosent1).
Pengemarkedsrente, høyre akse Kronekurs (1-44), venstre akse 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

65 Figur 4.15 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE med terminrente og gradvis kurssvekkelse på 3 prosent. Tolvmånedersvekst. Prosent. 30% 50% 70% 90% 1) Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i konsumprisveksten Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

66 Figur Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet1) med terminrente og gradvis kurssvekkelse på 3 prosent. Prosent. KPI-JAE Produksjonsgap 1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig produksjon. Se utdyping i IR 1/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

67 Figur 4.17 Anslag på KPI-JAE basert på ulike forutsetninger for rente og valutakurs. Tolvmånedersvekst. Prosent. Terminrente og terminkurs uten respons på lønnsveksten Terminrente og terminkurs KPI-JAE Rente på 4 prosent og kronekurs 3/6-19/6, I-44= 93,5 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

68 Figur 4.18 Phillipskurve. 2 års gjennomsnitt.
98-99 02-03 00-01 04-051) 96-97 Årslønnsvekst inkl kostnader ved utvidet ferie 94-95 Sannsynlighetsfordelinger for valutakursen Pengepolitisk avdeling beregner markedsaktørenes sannsynlighetsfordeling for valutakursen en måned fram i tid. Fordelingen sier noe om hva markedsaktørene tror valutakursen vil være om en måned. For å estimere fordelingen bruker vi data for de fire første såkalte momentene[1]. Førsteordensmomentet er forventet valutakurs om en måned. Dette bestemmer klokkens beliggenhet langs den vannrette aksen. Her bruker vi data for terminkursen, det vil si faktisk valutakurs i dag justert for rentedifferansen mot den aktuelle valutaen. Annenordensmomentet er standardavviket (variansen) i fordelingen. Den sier noe om hvor usikker aktørene oppfatter valutakursen om en måned. Vi bruker her såkalt implisitt volatilitet fra opsjonspriser. Jo større implisitt volatilitet er, desto mer usikker oppfatter aktørene valutakursen om en måned[2]. Tredjeordensmomentet sier noe om hvor skjev fordelingen er. Dette måles ved en såkalt ”risk-revearsal” som er en kombinasjon av to opsjoner: kjøp av en kjøpsopsjon og salg av en salgsopsjon. Dersom aktørene tror at det er større sannsynlighet for at kronen depresierer mye enn at den appresierer mye, er fordelingen skjev mot høyre. Dersom aktørene tror at det er større sannsynlighet for at kronen appresierer mye enn at den depresierer mye, er fordelingen skjev mot venstre. Fjerdeordensmomentet sier noe om lengden på halene. Dette måles ved en såkalt ”strangle” som er en kombinasjon av to opsjoner: kjøp av en salgsopsjon og kjøp av en kjøpsopsjon. En høy pris betyr at aktørene tror kronen enten vil depresiere mye eller appresiere mye. Ved en depresiering av kronen utøves kjøpsopsjonen og ved en appresiering av kronen utøves salgsopsjonen. Vanligvis beregner vi klokker for kronekursen mot euro og dollar. Dessuten beregner vi klokker for en indeks bestående av kronekursen mot euro, dollar, britiske pund og svenske kroner. I dagligtalen omtaler vi dette som klokken for konkurransekursindeksen. Grunnen til at vi ikke har flere bilaterale kurser med i indeksen er mangel på opsjonsdata[3]. [1] Dette er forklart i større detalj i Eitrheim, Frøyland og Røisland: ”Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen?”, PEK 2/1999. [2] Intuisjonen bak dette er som følger: En enmåneds euro/nok ”at-the-money” kjøpsopsjon utstedt i dag, gir kjøperen av opsjonen en rett til å kjøpe en euro om en måned til dagens terminkurs, for eksempel 8.20 nok/euro. Dersom faktisk kurs om en måned er mer depresiert enn dagens terminkurs, for eksempel 8.50, utøves opsjonen. Investoren kjøper da en euro av opsjonsutstederen for 8.20, selger euroen umiddelbart på valutamarkedet for 8.50 og får en gevinst på 30 øre. Jo mer volatil investoren oppfatter valutakursen, desto større mener han sannsynligheten er for at kursen depresierer mye i forhold til dagens terminkurs, og desto større er sannsynligheten for at han vil oppnå en gevinst. Investoren er dermed villig til å betale mer for opsjonen jo mer volatil han tror valutakursen er. En høy opsjonspris indikerer derfor at investorene tror valutakursen i framtiden er usikker. Implisitt volatilitet, det vil si standardavviket i investorenes subjektive sannsynlighetsforedling for valutakursen, følger direkte fra opsjonsprisen (og vice versa) via en ”valutavariant” av Black/Scholz-formelen for opsjonspriser. Det er en èn-til-èn sammenheng mellom implisitt volatilitet og opsjonsprisen. Det er vanlig at opsjoner prises direkte i implisitt volatilitet. [3] Se: Bernhardsen: Usikkerhet i den effektive kronekursen, Analysenotat ØKA, 16/2001. Registrert ledige og personer på tiltak, prosent av arbeidsstyrken 1) Anslag basert på en foliorente på 4 prosent og konstant kronekurs Kilde: Norges Bank

69 Figurer til utdypinger og vedlegg

70 Lav vekst i konsumprisene

71 Figur 1 KPI-JAE, anslag og usikkerhet i IR 2/02. Tolvmånedersvekst
Figur 1 KPI-JAE, anslag og usikkerhet i IR 2/02. Tolvmånedersvekst. Prosent. 30% 50% 70% 90% Gjennomsnittsverdi april og mai 03: 1,4 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

72 Figur 2 KPI-JAE. Totalt1) og fordelt etter leveringssektorer2)
Figur 2 KPI-JAE. Totalt1) og fordelt etter leveringssektorer2). Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 99-mai 03. Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer 1) Norges Banks beregninger fram til og med juli 2000, deretter publiserte tall fra SSB 2) Norges Banks beregninger Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

73 Figur 3 Importvektet valutakurs (I-44)1) og rentedifferanse mot handelspartnerne. Dagstall.
Rentediff. 3 mnd (venstre akse) I-44 (høyre akse) 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

74 Figur 4 Isolert virkning på prisveksten på importerte konsumvarer av historisk valutakursutvikling (blå linje) og prisvekst på importerte konsumvarer, historisk (rød) og anslag (grønn). Avgiftskorrigert. Prosentpoeng. Kilde: Norges Bank

75 Figur 5 Anslag for KPI-JAE i IR 2/02 og IR 2/03
Figur 5 Anslag for KPI-JAE i IR 2/02 og IR 2/03. Isolert effekt av endret valutakurs. Prisbidrag fra valutakurs IR 2/02 IR 2/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

76 Figur 6 Anslag for KPI-JAE i IR 2/02 og IR 2/03
Figur 6 Anslag for KPI-JAE i IR 2/02 og IR 2/03. Isolert effekt av lavere lønnsanslag. Prisbidrag fra lavere lønnsanslag IR 2/02 IR 2/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

77 Figur 7 Anslag for KPI-JAE i IR 2/02 og IR 2/03
Figur 7 Anslag for KPI-JAE i IR 2/02 og IR 2/03. Samlet effekt av faktisk valutakurs og lavere lønnsanslag (sum av figur 5 og 6). IR 2/02 Skift: ny kurs og lavere lønn*) IR 2/03 *) Den grønne linjen viser hvordan anslaget fra IR 2/02 ville blitt endret ved å legge inn valutakursbane og lønnsutvikling slik det ligger inne i dag Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

78 Vurdering av inflasjonsrapporter i land med inflasjonsmål

79 Figur 1 Totalvurdering (1 = dårlig, 10 = bra).
Kilde: ”How Do Central Banks Write?”

80 Hvorfor holder gjeldsveksten til husholdningene seg oppe?

81 Figur 1 Faktisk og anslått bruttogjeld i husholdningene
Figur 1 Faktisk og anslått bruttogjeld i husholdningene. Prosentvis endring over fire kvartaler. Anslått gjeldsvekst Faktisk gjeldsvekst Kilde: Norges Bank

82 Figur 2 Fremskrivning av husholdningenes bruttogjeld
Figur 2 Fremskrivning av husholdningenes bruttogjeld. Prosentvis vekst fra året før. Kilde: Norges Bank

83 Fortsatt overskudd av realkapital i bedriftene?

84 Investeringer utenom bolig
Figur 1 BNP og investeringer i USA. Vekst fra samme kvartal året før. To år før og to år etter bunnen i konjunktursykelen. Investeringer utenom bolig BNP Tidligere nedganger1) Tidligere nedganger1) Nåværende nedgang Nåværende nedgang -2 år år Bunnen år år Men alternativt kunne man valgt å legge seg på noe jeg her har valgt å kalle lavvekstscenario. Figuren viser konsum- og BNP-veksten i USA 8 kvartaler før og etter bunnen i konjunktursyklen. Den siste nedgangsperioden er sammenliknet med et gjennomsnitt av de siste 8 nedgagnsperiodene siden 1970-tallet. Som vi ser av figuren til venstre, var det ikke denne gangen et fall i konsumet som førte til nedgangsperioden. Fordi konsumet har holdt seg relativt godt oppe har husholdningenes gjeld økt. Resultatet kan bli en mindre kraftig oppgang i konsumet i perioden etter bunnen i konjunktursyklen. Denne gangen var det isteden investeringene som falt, som følge av overinvestering i perioden før, altså en klassisk konjunktursykel. Selv om investeringene har falt, kan det likevel være, gitt det store kapitaloverhenget ved inngangen til resesjonen, at investeringene ikke vil vokse så sterkt som etter tidligere nedgangskonjunkturer. I tilfellet vil investeringene kun ta seg gradvis opp mot trendvekst. Sammen med enda svakere konsum som følge av mindre økning i sysselsettingen vil vi kunne se for oss at veksten vil kunne bli lav i en lengre periode fremover. Figuren til høyre kan indikere en slik utvikling for USA -2 år år Bunnen år år 1) Ikke vektet gjennomsnitt over de siste 5 konjunkturnedgangene Kilde: EcoWin, NBER og Norges Bank.

85 Historisk gjennomsnitt 1982-2002
Figur 2 Private investeringer utenom boliger i USA. Prosent av BNP. Volum. Historisk gjennomsnitt Kilde: EcoWin, NBER og Norges Bank

86 Strateginotat 1/03

87 Figur 1 Realrente. 1966-2002. Kilde: Norges Bank Gjennomsnitt
Nominell rente er her målt ved tre måneders pengemarkedsrente. Inflasjonen er målt ved faktisk inflasjon, KPIJAE tilbake til 1990 (?) Realrenten målt på denne måten er 4,5 for både 2001 og 2002. Gjennomsnitt 3,71. Fratrukket en kvarting gir det 3,5 i anslag for nøytral realrente (på foliorenten) 03-observasjonen: foliorente=6+0,25 i margin fratrukket inflasjonsmålet 2,5: 6,25-2,5 = 3,75 Formel: (1+rr)= (1+nr) / (1+inflasjon) Kilde: Norges Bank

88 Figur 2 Realvalutakurs. 1970-2002.
Gjennomsnitt Kilde: Norges Bank

89 Figur 3a Alternativ 1: Kronekursen holder seg sterk.
Pengemarkedsrente, høyre akse Kronekurs (1-44), venstre akse Nominell rente er her målt ved tre måneders pengemarkedsrente. Inflasjonen er målt ved faktisk inflasjon, KPIJAE tilbake til 1990 (?) Realrenten målt på denne måten er 4,5 for både 2001 og 2002. Gjennomsnitt 3,71. Fratrukket en kvarting gir det 3,5 i anslag for nøytral realrente (på foliorenten) 03-observasjonen: foliorente=6+0,25 i margin fratrukket inflasjonsmålet 2,5: 6,25-2,5 = 3,75 Formel: (1+rr)= (1+nr) / (1+inflasjon) Kilde: Norges Bank

90 Figur 3b Alternativ 1: Kronekursen holder seg sterk.
KPI-JAE Produksjonsgap Kilde: Norges Bank

91 Figur 4a Alternativ 2: Kronekursen svekkes. Terminrente og terminkurs.
Pengemarkedsrente, høyre akse Kronekurs (1-44), venstre akse Kilde: Norges Bank

92 Figur 4b Alternativ 2: Kronekursen svekkes. Terminrente og terminkurs.
KPI-JAE Produksjonsgap Kilde: Norges Bank

93 Vedlegg 3 og 4

94 3-måneders pengemarkedsrente og foliorenten. Månedstall. Jan
3-måneders pengemarkedsrente og foliorenten. Månedstall. Jan – mai 2003. 3-måneders pengemarkedsrente Foliorente Kilde: Norges Bank

95 3-måneders renter i USA, euroområdet og Japan. Prosent. Månedstall. Jan. 1995 – mai 2003.
1) Teoretisk ECU-rente t.o.m. des.98 Kilde: Norges Bank

96 Konkurransekursindeksen og importvektet valutakurs I-44. Månedstall
Konkurransekursindeksen og importvektet valutakurs I-44. Månedstall. Jan – mai 2003. Konkurransekursindeksen, KKI (1990=100) Importvektet valutakurs, I-44 (1995=100) Kilde: Norges Bank

97 Kredittindikatoren (K2), kreditt til husholdninger og samlet kreditt til publikum, Fastlands-Norge (K3). Tolvmånedersvekst. Prosent. Månedstall. Jan – apr Kreditt til husholdninger K2 K3 Fastlands-Norge Kilde: Norges Bank

98 Alternative forutsetninger for kronekursen (I-44)
Alternative forutsetninger for kronekursen (I-44). Terminkurs og stabil kurs lik gjennomsnittet 3/6-19/6 (I-44= 93,5). Indeks. Importveid valutakurs, I-44 Terminkurs 19. juni Gj. snitt 3/6-19/6 Kilde: Norges Bank

99 Alternative forutsetninger for pengemarkedsrenten
Alternative forutsetninger for pengemarkedsrenten. Terminrenter1) og forutsetning om en foliorente på 4 prosent2). Tremåneders pengemarkedsrente Konstant rente2) Terminrenter 19. juni 1) Tremåneders pengemarkedsrente til og med mai Tremåneders terminrenter er beregnet ut fra fire penge-markedsrenter og fem statsobligasjonsrenter med ulik løpetid observert 19. juni 2) Pengemarkedsrenten ligger normalt ¼ prosentpoeng over foliorenten Kilde: Norges Bank


Laste ned ppt "Figurer til Inflasjonsrapport 2/2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google