Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Figurer til Inflasjonsrapport 3/2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Figurer til Inflasjonsrapport 3/2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Figurer til Inflasjonsrapport 3/2003

2 Sammendrag

3 Figur 1 Anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet1). Prosent. KPI-JAE Produksjonsgap 1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig produksjon. Se utdyping i IR 1/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

4 Figur 2 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE. Tolvmånedersvekst. Prosent.
30% 50% 70% 90% Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i KPI-JAE Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

5 Kap 1

6 1.1 Den økonomiske situasjonen

7 Figur 1.1 Realrente etter skatt.1) 1. kv. 1985 – 3. kv. 2003.
3-månedersrente 5-årsrente 1) 3-måneders pengemarkedsrente deflatert med KPI uten energivarer fram til 1995, Norges Banks beregninger for KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer fra og med 1995 til og med juli 2000, deretter KPI-JAE. For 5 års statsobligasjonsrente brukes samme deflatering, men fra og med andre kvartal 2001 brukes inflasjonsmålet på 2,5 prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 Figur 1. 2 Produksjonsgap. Prosentvis avvik fra trend-BNP. Årstall
1) BNP-tall for 2003 er basert på anslag Kilde: Norges Bank

9 Figur 1.3 Relative lønnskostnader1) mellom Norge og handelspartnerne2). Avvik fra gjennomsnittet fra Prosent. Årstall ). Lokal valuta Felles valuta 1) Timelønnskostnader i industrien 2) Anslag for For relative lønnskostnader i felles valuta er 2003-anslaget basert på en videreføring av gjennomsnittlig valutakurs i oktober (pr. 23. oktober) ut året. 3) Lønnsveksten for 2003 er basert på anslag Kilde: TBU, Finansdepartementet og Norges Bank

10 Figur 1. 4 Sysselsatte personer ifølge AKU. Antall i millioner. Jan
Figur 1.4 Sysselsatte personer ifølge AKU. Antall i millioner. Jan jul. 03. Sesongjustert. Kilde: Statistisk sentralbyrå

11 1.2 Konsumprisveksten

12 Figur 1. 5 KPI-JAE. Totalt1) og fordelt etter leveringssektorer2)
Figur 1.5 KPI-JAE. Totalt1) og fordelt etter leveringssektorer2). Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan sep. 03. Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer 1) Norges Banks beregninger fram til og med juli 2000, deretter publiserte tall fra SSB 2) Norges Banks beregninger Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Figur 1.6 Priser på noen importerte konsumvarer justert for avgiftsendringer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan sep. 03. Biler (9) Audiovisuelt utstyr (3) Klær og skotøy (7) Prosentvis andel av KPI-JAE i parentes Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Figur 1.7 Priser på noen importerte konsumvarer justert for avgiftsendringer. Indeks. 1990=100. Årstall Sko Hvitevarer Klær Audiovisuelt utstyr Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Figur 1. 8 Norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE
Figur 1.8 Norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan sep. 03. Tjenester med lønn som dominerende faktor (7) Husleie (18) Andre tjenester (21) Norskproduserte konsumvarer utenom energiprodukter1) (18) 1) Unntatt jordbruks- og fiskevarer Prosentvis andel av KPI-JAE i parentes Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

16 Figur 1.9 Konsumprisene. Totalt og justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tolvmåneders-vekst. Prosent. Jan sep. 03. KPI-JA1) KPI KPI-JAE1) KPI-JA: KPI justert for avgiftsendringer KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 1) Norges Banks beregninger fram til og med juli 2000, deretter publiserte tall fra Statistisk sentralbyrå Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

17 Figur 1.10 Elektrisitetspriser. Indeks. 1. januar 1998=100.
Spotpris inkludert avgifter og nettleie Elektrisitet i KPI Kilde: Statistisk sentralbyrå, Nord Pool, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges Bank

18 1.3 Finansmarkedene

19 Figur 1.11 Utviklingen i Oslo Børs hovedindeks, 5 års statsobligasjonsrenter i Norge og i USA. Dagstall. 01.jun. 02 – 23.okt. 03. 5 års statsobl.renter Norge (høyre akse) 5 års statsobl.renter USA (høyre akse) Oslo Børs hovedindeks (venstre akse) Kilde: EcoWin og Norges Bank

20 Figur 1. 12 Tremåneders pengemarkedsrenter og terminrenter. Månedstall
faktisk termin Norge Handelspartnerne Differanse Kilde: Norges Bank

21 Figur 1.13 Importvektet valutakurs (I-44), konkurransekursindeksen1) og rentedifferanse mot utlandet. Jan. 95 – 23. okt. 03. Rentediff. 3 mnd (venstre akse) I-44 (høyre akse) Konkurransekursindeksen (høyre akse) 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

22 Figur 1. 14 Kronekursen mot euro og amerikanske dollar1). Uketall. 12
Figur 1.14 Kronekursen mot euro og amerikanske dollar1). Uketall. 12. jan okt. 03. Kroner per dollar Kroner per euro 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

23 Figur 1. 15 Importvektet valutakurs (I-44)1) og foliorenten. Dagstall
Figur 1.15 Importvektet valutakurs (I-44)1) og foliorenten. Dagstall. 2. jan 01 – 23. okt. 03 Foliorenten (venstre akse) I-44 (høyre akse) 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

24 1.4 Pengepolitikken

25 Intervall i Strateginotat 2/03
Figur 1.16 Strategiintervall for foliorenten og faktisk utvikling. Nov okt. 03. Intervall i Strateginotat 3/02 Foliorente Intervall i Strateginotat 1/03 Intervall i Strateginotat 2/03 Kilde: Norges Bank

26 Figur 1. 17 Renteforventninger i euroområdet
Figur 1.17 Renteforventninger i euroområdet. Faktisk utvikling og forventet styringsrente1). Dagstall. Styringsrenten 1. juli 02 24. okt 02 12. sep 03 19. juni 03 1) Basert på euribor futures justert for anslått differanse mellom 3m Euribor og Refi renten Kilde: Norges Bank

27 Figur 1. 18 Renteforventninger i USA
Figur 1.18 Renteforventninger i USA. Faktisk utvikling og forventet styringsrente1). Dagstall. 1. juli 02 Styringsrenten 24. okt 02 12. sep 03 19. juni 03 1) Basert på Fed Funds futures og eurodollar futures justert for anslått differanse mellom 3m Libor og Fed Funds Kilde: Norges Bank

28 Figur 1.19 Anslag på KPI-JAE i IR 2/03 basert på ulike forutsetninger for rente og valutakurs. Tolvmånedersvekst. Prosent. Terminrente og terminkurs uten respons på lønnsveksten Terminrente og terminkurs KPI-JAE Rente på 4 prosent og kronekurs 3/6-19/6, I-44= 93,5 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

29 Kap 2

30 Figur 2.1 BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. Sesongjustert. Dokumentasjon: Tall for USA, Japan og euroområdet er hentet fra Auto1-arket. Tall for handelspartnere er fra Troll: K Kilde: EcoWin, US Department of Commerce, ESRI (JP), EUR-OP Eurostat og Norges Bank

31 Figur 2. 2 Historiske og forventede styringsrenter per 23
Figur 2.2 Historiske og forventede styringsrenter per 23. oktober 20031). Dagstall. Storbritannia Euroområdet USA Japan 1) Se mer detaljert om beregning av renteforventninger i fig og 1.18 Kilde: EcoWin, Bloomberg, Bank of England, Bank of Japan og Norges Bank

32 Figur 2.3 Rentedifferanse mellom obligasjoner fra foretak med lav kredittverdighet og statsobligasjoner i USA. Prosentpoeng. Dagstall. Kilde: Standard & Poor og EcoWin

33 Figur 2.4 Sysselsetting. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 97 - sep. 03. Sesongjustert.
USA Sverige Storbritannia Tyskland Kilde: EcoWin, Bureau of Labor Statistics (US), Federal Statistical Office (DE), ONS (UK) og SCB (S)

34 YEN/USD (venstre akse)
Figur 2.5 Valutakurs. Euro per dollar og yen per dollar. Dagstall. 1. jan okt EUR/USD (høyre akse) YEN/USD (venstre akse) Kilde: EcoWin

35 Figur 2. 6 BNP-vekst i Kina, Sør-Korea, Hong Kong
Figur 2.6 BNP-vekst i Kina, Sør-Korea, Hong Kong. Vekst fra samme kvartal året før. Prosent. Dokumentasjon: Tall for USA, Japan og euroområdet er hentet fra Auto1-arket. Tall for handelspartnere er fra Troll: K Kilde: EcoWin, National Bureau of Statistics (Ch), Census and statistics department (HK), Central Bank of Korea og Consensus Economics

36 Figur 2.7 Oljepris Brent Blend. USD per fat. Dagstall. 1999 - 2006.
IR 3/03 Futurespriser 23. okt. 2003 Kilde: Telerate, International Petroleum Exchange og Norges Bank

37 Figur 2. 8 OPEC-101) produksjon og kvoter. Millioner fat per dag
Figur 2.8 OPEC-101) produksjon og kvoter. Millioner fat per dag. Månedstall. Jan des. 03 OPEC-10 produksjon OPEC-10 kvoter 1) OPEC unntatt Irak Kilde: International Energy Agency

38 Figur 2. 9 Historisk konsumprisvekst og anslag fra Norges Bank
Figur 2.9 Historisk konsumprisvekst og anslag fra Norges Bank. Årlig prosentvis vekst USA Euroområdet Handelspartnere Japan Kilde: EcoWin, Bureau of Labor Statistics (US), Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications (JP), EUR-OP Eurostat og Norges Bank

39 Kap 3

40 Figur 3. 1 Produksjonsgap i Norge og hos handelspartnerne. Årstall
Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

41 Figur 3. 2 Forutsetning for pengemarkedsrenten. Terminrente1) 2)
Figur 3.2 Forutsetning for pengemarkedsrenten. Terminrente1) 2). Prosent. Tremåneders pengemarkedsrente Terminrente 23. oktober 1) Tremåneders pengemarkedsrente til og med september Tremåneders terminrente er beregnet ut fra fire penge-markedsrenter og fem statsobligasjonsrenter med ulik løpetid observert 23. oktober 2) Pengemarkedsrenten ligger normalt om lag ¼ prosentpoeng over foliorenten Kilde: Norges Bank

42 Figur 3.3 Forutsetning for kronekursen (I-44). Terminkurs. Indeks1).
Importveid valutakurs, I-44 Terminkurs 23. oktober 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Kilde: Norges Bank

43 Figur 3. 4 Husholdningenes forventningsindikator1). Ujusterte tall. 1
Figur 3.4 Husholdningenes forventningsindikator1). Ujusterte tall. 1. kvartal 1999 – 3. kvartal 2003. Egen økonomi Totalt Landets økonomi 1) Gir uttrykk for andelen som har en positiv vurdering av dagens situasjon og fremtidig utvikling fratrukket andelen som har en negativ vurdering Kilde: TNS Gallup

44 Figur 3. 5 Innenlandsk kreditt (K2). Tolvmånedersvekst. Jan. 98 - aug
Kreditt til husholdninger Samlet innenlandsk kreditt Kreditt til ikke-finansielle foretak Kilde: Norges Bank

45 Figur 3. 6 Priser på aluminium og laks. Indeks. Uke 1 i 2000=100
Figur 3.6 Priser på aluminium og laks. Indeks. Uke 1 i 2000=100. Uketall. Jan okt.03. Aluminium Laks Kilde: Statistisk sentralbyrå, EcoWin og Norges Bank

46 Figur 3. 7 Investeringstellingen i august. Petroleumsvirksomheten
Figur 3.7 Investeringstellingen i august. Petroleumsvirksomheten. Antatte og utførte investeringer. Milliarder kroner Antatte og utførte investeringer Faktiske investeringer Kilde: Statistisk sentralbyrå

47 Figur 3. 8 Bruttoinvesteringer som andel av bruttoprodukt. Årstall
Tjenesteyting og varehandel Gjennomsnitt siste 10 år Industri, bygg og anlegg Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

48 Figur 3. 9 Arbeidsledighet1) og leiepris næringseiendom2). Årstall
Leiepris, høyre akse Arbeidsledighet, venstre akse 1) Registrert ledighet i Oslo i prosent av arbeidsstyrken 2) Leiepris kontorlokaler i Oslo, høy standard sentralt, kroner per kvadratmeter per år 3) For 2003 gjennomsnittlig arbeidsledighet i 1. halvår. Leiepriser på næringseiendom i følge årlig undersøkelse i juni. Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet, Dagens Næringsliv og OPAK

49 Figur 3. 10 Priser på næringseiendom og boliger. 1) Indeks. 1995=100
Figur Priser på næringseiendom og boliger.1) Indeks. 1995=100. Årstall – 20032). Boliger Næringseiendom 1) Leiepris på næringseiendom i Oslo, boliger hele landet 2) For 2003: Boligpriser i 1. halvår. Leiepriser på næringseiendom i følge årlig undersøkelse i juni. Kilde: Statistisk sentralbyrå og OPAC

50 Figur 3.11 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst og verdivekst i BNP for Fastlands-Norge. Vekst fra året før. Prosent Underliggende utgiftsvekst Verdivekst i BNP for Fastlands-Norge Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå

51 Figur 3. 12 Endring i strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse1)
1) Budsjettbalansen i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, endring fra foregående år Kilde: Finansdepartementet

52 Figur 3. 13 Statsbudsjettets reelle underliggende utgiftsvekst
Figur 3.13 Statsbudsjettets reelle underliggende utgiftsvekst. Vekst fra året før Deflatert med prisveksten for statsbudsjettets utgifter Deflatert med prisveksten for BNP Fastlands-Norge Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå

53 Figur 3. 14 Tilgang på stillinger utlyst i media, per virkedag. Jan
Figur Tilgang på stillinger utlyst i media, per virkedag. Jan sep. 03. Sesongjustert. Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet

54 Figur 3. 15 Endring i sysselsetting fra året før i prosent
Figur Endring i sysselsetting fra året før i prosent. Arbeidsledighet1) i prosent av arbeids-styrken AKU arbeidsledighetsraten (venstre akse) Sysselsatte (høyre akse) 1)AKU-ledighet Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

55 Kap 4

56 Figur 4. 1 Forutsetning for pengemarkedsrenten. Terminrente1) 2)
Figur 4.1 Forutsetning for pengemarkedsrenten. Terminrente1) 2). Prosent. Tremåneders pengemarkedsrente Terminrente 23. oktober 1) Tremåneders pengemarkedsrente til og med september Tremåneders terminrente er beregnet ut fra fire penge-markedsrenter og fem statsobligasjonsrenter med ulik løpetid observert 23. oktober 2) Pengemarkedsrenten ligger normalt om lag ¼ prosentpoeng over foliorenten Kilde: Norges Bank

57 Figur 4.2 Forutsetning for kronekursen (I-44). Terminkurs. Indeks.1)
Importveid valutakurs, I-44 Terminkurs 23. oktober 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Kilde: Norges Bank

58 Figur 4.3 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet1). Prosent.
1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig produksjon. Se utdyping i IR 1/03 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

59 Figur 4.4 Beregnede virkninger på prisveksten på importerte konsumvarer av historisk valutakursutvikling, prosentpoeng bidrag til firekvartalersveksten (blå linje). Historisk prisvekst på importerte konsumvarer (rød kolonne). Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

60 Figur 4.5 Årslønnsvekst og arbeidsledighet. 2 års gjennomsnitt.
98-99 02-03 00-01 04-05 96-97 Årslønnsvekst inkl. kostnader ved utvidet ferie 94-95 Sannsynlighetsfordelinger for valutakursen Pengepolitisk avdeling beregner markedsaktørenes sannsynlighetsfordeling for valutakursen en måned fram i tid. Fordelingen sier noe om hva markedsaktørene tror valutakursen vil være om en måned. For å estimere fordelingen bruker vi data for de fire første såkalte momentene[1]. Førsteordensmomentet er forventet valutakurs om en måned. Dette bestemmer klokkens beliggenhet langs den vannrette aksen. Her bruker vi data for terminkursen, det vil si faktisk valutakurs i dag justert for rentedifferansen mot den aktuelle valutaen. Annenordensmomentet er standardavviket (variansen) i fordelingen. Den sier noe om hvor usikker aktørene oppfatter valutakursen om en måned. Vi bruker her såkalt implisitt volatilitet fra opsjonspriser. Jo større implisitt volatilitet er, desto mer usikker oppfatter aktørene valutakursen om en måned[2]. Tredjeordensmomentet sier noe om hvor skjev fordelingen er. Dette måles ved en såkalt ”risk-revearsal” som er en kombinasjon av to opsjoner: kjøp av en kjøpsopsjon og salg av en salgsopsjon. Dersom aktørene tror at det er større sannsynlighet for at kronen depresierer mye enn at den appresierer mye, er fordelingen skjev mot høyre. Dersom aktørene tror at det er større sannsynlighet for at kronen appresierer mye enn at den depresierer mye, er fordelingen skjev mot venstre. Fjerdeordensmomentet sier noe om lengden på halene. Dette måles ved en såkalt ”strangle” som er en kombinasjon av to opsjoner: kjøp av en salgsopsjon og kjøp av en kjøpsopsjon. En høy pris betyr at aktørene tror kronen enten vil depresiere mye eller appresiere mye. Ved en depresiering av kronen utøves kjøpsopsjonen og ved en appresiering av kronen utøves salgsopsjonen. Vanligvis beregner vi klokker for kronekursen mot euro og dollar. Dessuten beregner vi klokker for en indeks bestående av kronekursen mot euro, dollar, britiske pund og svenske kroner. I dagligtalen omtaler vi dette som klokken for konkurransekursindeksen. Grunnen til at vi ikke har flere bilaterale kurser med i indeksen er mangel på opsjonsdata[3]. [1] Dette er forklart i større detalj i Eitrheim, Frøyland og Røisland: ”Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen?”, PEK 2/1999. [2] Intuisjonen bak dette er som følger: En enmåneds euro/nok ”at-the-money” kjøpsopsjon utstedt i dag, gir kjøperen av opsjonen en rett til å kjøpe en euro om en måned til dagens terminkurs, for eksempel 8.20 nok/euro. Dersom faktisk kurs om en måned er mer depresiert enn dagens terminkurs, for eksempel 8.50, utøves opsjonen. Investoren kjøper da en euro av opsjonsutstederen for 8.20, selger euroen umiddelbart på valutamarkedet for 8.50 og får en gevinst på 30 øre. Jo mer volatil investoren oppfatter valutakursen, desto større mener han sannsynligheten er for at kursen depresierer mye i forhold til dagens terminkurs, og desto større er sannsynligheten for at han vil oppnå en gevinst. Investoren er dermed villig til å betale mer for opsjonen jo mer volatil han tror valutakursen er. En høy opsjonspris indikerer derfor at investorene tror valutakursen i framtiden er usikker. Implisitt volatilitet, det vil si standardavviket i investorenes subjektive sannsynlighetsforedling for valutakursen, følger direkte fra opsjonsprisen (og vice versa) via en ”valutavariant” av Black/Scholz-formelen for opsjonspriser. Det er en èn-til-èn sammenheng mellom implisitt volatilitet og opsjonsprisen. Det er vanlig at opsjoner prises direkte i implisitt volatilitet. [3] Se: Bernhardsen: Usikkerhet i den effektive kronekursen, Analysenotat ØKA, 16/2001. Registrert ledige og personer på tiltak, prosent av arbeidsstyrken Kilde: TBU og Norges Bank

61 Figur 4. 6 Årslønnsvekst1) og arbeidsledighetsrate2). Prosent. Årstall
1) Gjennomsnitt alle grupper. Inkludert kostnader knyttet til økt ferie 2) AKU Kilde: TBU, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank

62 Figur 4. 7 Forventet konsumprisvekst om 5 år. Prosent. Kvartalstall. 2
Figur 4.7 Forventet konsumprisvekst om 5 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kv kv. 03. Arbeidstaker-organisasjoner Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Kilde: TNS Gallup

63 Figur 4. 8 Forventet konsumprisvekst om 2 år. Prosent. Kvartalstall. 2
Figur 4.8 Forventet konsumprisvekst om 2 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kv kv. 03. Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstaker-organisasjoner Eksperter Kilde: TNS Gallup

64 Figur 4. 9 Forventet konsumprisvekst om 1 år. Prosent. Kvartalstall. 2
Figur 4.9 Forventet konsumprisvekst om 1 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kv kv. 03. Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstaker-organisasjoner Eksperter Kilde: TNS Gallup

65 Figur 4. 10 KPI-JAE. Historisk utvikling og anslag. Tolvmånedersvekst
Figur 4.10 KPI-JAE. Historisk utvikling og anslag. Tolvmånedersvekst. Prosent. KPI-JAE Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

66 Figur 4. 11 KPI-JAE. Totalt og fordelt etter leveringssektorer
Figur 4.11 KPI-JAE. Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Historisk utvikling og anslag. Tolvmånedersvekst. Prosent. Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

67 Figur 4. 12 KPI og KPI-JAE. Historisk utvikling og anslag
Figur 4.12 KPI og KPI-JAE. Historisk utvikling og anslag. Tolvmånedersvekst. Prosent. KPI KPI-JAE Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

68 Figur 4.13 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent.
30% 50% 70% 90% Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i KPI-JAE Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

69 Figur 4.14 Industriens effektive kronekurs (KKI)1) og tremåneders pengemarkedsrente . Månedstall. Jan sep. 03. Tremånedersrente (venstre akse) KKI (høyre akse) 1) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

70 Figur 4. 15 Importveid kronekursindeks (I-44)
Figur 4.15 Importveid kronekursindeks (I-44). Faktisk utvikling, terminkurs1) og usikkerhet priset inn i opsjonsmarkedet. Månedstall 30% 50% 70% 90% 1) Basert på terminrentedifferansen mot handelspartnerne 23. oktober 2003 Kilde: Norges Bank

71 Figurer til rammer og vedlegg

72 Fleksibel inflasjonsstyring og indikatorer for press i realøkonomien

73 Figur 1 Produksjonsgap. Prosentvis avvik fra trend-BNP. Årstall
1) BNP-tall for 2003 er basert på anslag Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

74 Figur 2 Produksjons- og lønnsgap1).
Produksjonsgap 1) Differansen mellom vekst i timelønnskostnader i industrien i Norge og blant handelspartnerne fram til Deretter lønnsvekst i industrien over 4,5 prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå, TBU, IMF og Norges Bank

75 Ubalanser i USA

76 Figur 1 BNP i USA, Japan og euroområdet. Sesongjusterte kvartalstall
Figur 1 BNP i USA, Japan og euroområdet. Sesongjusterte kvartalstall Indeks 1. kvartal 1992 = 100. Euroområdet USA Japan Kilde: EcoWin, EUR-OP/Eurostat, US Department of Commerce, ESRI

77 Afrika og Asia utenom Japan
Figur 2 USAs driftsbalanse overfor utlandet mot Vest-Europa, Japan, Kina1, Afrika og Asia utenom Japan. Milliarder dollar. Sum over siste fire kvartaler Vest-Europa Japan Kina Afrika og Asia utenom Japan Total 1) Serien for Kina omfatter kun handel med varer. Kilde: EcoWin, US Department of Commerce

78 Figur 3 Nettofinansinvesteringer. Prosent av nominelt BNP
Figur 3 Nettofinansinvesteringer. Prosent av nominelt BNP. Sesongjusterte kvartalstall Privat sektor Totalt Offentlig sektor Kilde: EcoWin, US Department of Commerce, Norges Bank

79 Figur 4 Utlendingers nettokjøp av amerikanske aktiva
Figur 4 Utlendingers nettokjøp av amerikanske aktiva. Glidende gjennomsnitt over 4 kvartaler Milliarder dollar. Offentlige obligasjoner og sertifikater Foretaksobligasjoner Direkteinvesteringer Kilde: EcoWin, US Department of Commerce, Treasury

80 Vedlegg 3: Strateginotat

81 Figur 1a Realrente før skatt. Årstall. 1966-20031).
Gjennomsnitt 1) Beregnet med 3-måneders pengemarkedsrente deflatert med KPI/KPI-JAE til Deflatert med 2,5 prosent f.o.m Anslaget for 2003 er basert på snittet over renten hittil i år og siste observasjon ut året Kilde: Norges Bank

82 Figur 1b Realkurs. 1970-20031). Kilde: Norges Bank Timeslønn
Gjennomsnitt KPI 1) Tall for 2003 basert på KKI i mai og anslag på KPI og lønn Kilde: Norges Bank

83 Figur 2a Alternativ 1: Foliorente på 5 prosent og importveid kronekurs (I-44) lik 90,81).
Pengemarkeds- rente (høyre akse) Kronekurs (I-44) (venstre akse) 1) Tilsvarer om lag gjennomsnittet i mai Kilde: Norges Bank

84 Figur 2b Alternativ 1: Foliorente på 5 prosent og importveid kronekurs (I-44) lik 90,81).
KPI-JAE Produksjonsgap (årstall) 1) Tilsvarer om lag gjennomsnittet i mai Kilde: Norges Bank

85 Figur 3a Alternativ 2: Terminrente ved utgangen av mai og gradvis kurssvekkelse (I-44) på om lag 5 prosent. Pengemarkeds- rente (høyre akse) Kronekurs (I-44) (venstre akse) Kilde: Norges Bank

86 Figur 3b Alternativ 2: Terminrente ved utgangen av mai og gradvis kurssvekkelse (I-44) på om lag 5 prosent KPI-JAE Produksjonsgap (årstall) Kilde: Norges Bank

87 Figur 4 KPI-JAE med 2 prosent lavere rente og 5 prosent rask depresiering.
Full effekt på økonomien Isolert effekt av kurssvekkelse KPI-JAE Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

88 Figur 5a Alternativ 4: Foliorente på 4 prosent og importveid kronekurs (I-44) lik 93,51).
Pengemarkeds- rente (høyre akse) Kronekurs (I-44) (venstre akse) 1) Lik gjennomsnittet 3/6-19/6 Kilde: Norges Bank

89 Figur 5b Alternativ 4: Foliorente på 4 prosent og importveid kronekurs (I-44) lik 93,51).
KPI-JAE Produksjonsgap (årstall) 1) Lik gjennomsnittet 3/6-19/6 Kilde: Norges Bank

90 Figur 6a Alternativ 5: Terminrente medio juni og gradvis kurssvekkelse (I-44) på om lag 3 prosent.
Pengemarkeds- rente (høyre akse) Kronekurs (I-44) (venstre akse) Kilde: Norges Bank

91 Figur 6b Alternativ 5: Terminrente medio juni og gradvis kurssvekkelse (I-44) på om lag 3 prosent.
KPI-JAE Produksjonsgap (årstall) Kilde: Norges Bank

92 Vedlegg 4 og 5

93 3-måneders pengemarkedsrente og foliorenten. Månedstall. Jan
3-måneders pengemarkedsrente og foliorenten. Månedstall. Jan – sep 3-måneders pengemarkedsrente Foliorente Kilde: Norges Bank

94 3-måneders renter i USA, euroområdet og Japan. Prosent. Månedstall. Jan. 1995 – sep. 2003.
1) Teoretisk ECU-rente t.o.m. des.98 Kilde: Norges Bank

95 Konkurransekursindeksen og importvektet valutakurs I-44. Månedstall
Konkurransekursindeksen og importvektet valutakurs I-44. Månedstall. Jan – sep Konkurransekursindeksen, KKI (1990=100) Importvektet valutakurs, I-44 (1995=100) Kilde: Norges Bank

96 Kredittindikatoren (K2), kreditt til husholdninger og samlet kreditt til publikum, Fastlands-Norge (K3). Tolvmånedersvekst. Prosent. Månedstall. Jan – aug Kreditt til husholdninger K2 K3 Fastlands-Norge Kilde: Norges Bank

97 Forutsetninger for pengemarkedsrenten. Terminrente. Prosent.
Tremåneders pengemarkedsrente Terminrente 23. oktober Kilde: Norges Bank

98 Forutsetning for kronekursen (I-44). Terminkurs. Indeks.
Importveid valutakurs, I-44 Terminkurs 23. oktober Kilde: Norges Bank


Laste ned ppt "Figurer til Inflasjonsrapport 3/2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google