Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyremøte 26. mai 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyremøte 26. mai 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyremøte 26. mai 2004

2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport 1/04. Prosent Kronekurs, I-44 (venstre akse) KPI-JAE Produksjonsgap Pengemarkedsrente (høyre akse) Kilde: Norges Bank Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3 Historiske og forventede styringsrenter per 24. mai og 20. april 2004
Historiske og forventede styringsrenter per 24. mai og 20. april Dagstall. Jan jun. 05 Euroområdet USA Per 24. mai Per 20. april Kilde: EcoWin, Bloomberg og Norges Bank

4 Historiske og forventede styringsrenter per 24. mai og 20. april 2004
Historiske og forventede styringsrenter per 24. mai og 20. april Dagstall. Jan jun. 05 Storbritannia Sverige Per 24. mai Per 20. april Kilde: EcoWin, Bloomberg, Bank of England og Norges Bank

5 Oljepris Brent Blend (Nordsjøolje) USD og EUR per fat. Dagstall
USD per fat Futurespriser i USD 24. mai 2004 Forutsetning IR 1/04 EUR per fat Kilde: Telerate, IPE og Norges Bank

6 Produsentpriser i USA, euroområdet og Japan Prosentvis endring fra samme måned året før. Jan. 98 – apr. 04 USA Euroområdet Japan Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

7 Priser på enkelte råvarer målt i USD Indeks. 02.01.01 = 100. Dagstall. 01.01.03 – 24.05.04
Kull Kobber Aluminium Economist råvareindeks Kilde: London Metal Exchange / IEA

8 Konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE). Jan apr Anslag feb des. 06 fra IR 1/04. Tolvmånedersvekst. Prosent Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

9 Forventet konsumprisvekst 2. kvartal 2002 – 2. kvartal 2004
Om 2 år Om 5 år Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidsgiverorganisasjoner Eksperter Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner Kilde: TNS Gallup

10 Importvektet valutakurs (I-44)1) Dagstall. 3. nov. 2003 – 24. mai 2004
IR 1/04 Rentemøte 21. april KPI 1) Fallende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

11 Terminrenter i Norge og hos handelspartnerne Mai 2004 – desember 2007
Terminrente Norge Terminrente handelspartnerne Per 24. mai Per 20. april Kilde: Norges Bank

12 Varekonsumindeksen 1995 = 100. Sesongjustert volum. Jan. 02 – mar.04
2004 2003 2002 Kilde: Statistisk sentralbyrå

13 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Jan. 95 – apr. 04 Registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige Kilde: Statistisk sentralbyrå, Aetat Arbeidsdirektoratet og Norges Bank

14 Sysselsatte personer og ukeverk Sesongjustert. Antall i millioner
Sysselsetting (venstre akse) Ukeverk1) (høyre akse) 1) Utførte ukeverk à 37,5 timer Kilde: Statistisk sentralbyrå

15 Revidert nasjonalbudsjett 2004
2003 2004 NB04 RNB04 Strukturelt overskudd, prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge -3,3 -3,9 -4,2 - endring fra året før (= budsjettindikator (pp)) -0,2 -0,9 -0,6 -0,4 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst: - verdi (prosent) 3,9 4,9 5,4 5,2 - reell (prosent) 0,1 1,1 2,1 2,3

16 Konsumpriser i USA, euroområdet, Storbritannia, Sverige og Kina
Konsumpriser i USA, euroområdet, Storbritannia, Sverige og Kina. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 00 – apr. 04. Sverige (UND1X) Euroområdet (HICP) USA (KPI uten mat og energi) Storbritannia (HICP) Kina Kilde: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, Office for National Statistics, SCB og Ecowin

17 KPI-JAE. Historisk utvikling (blå) og anslag fra IR 1/04 (rød)
KPI-JAE. Historisk utvikling (blå) og anslag fra IR 1/04 (rød). Sesongjustert tre-måneders glidende sentrert gjennomsnitt omregnet til årlig rate og tolvmånedersvekst1). Okt. 03 – nov. 04. Anslag 1) Søylene viser tre-måneders glidende gjennomsnitt. Kurvene viser tolvmånedersvekst. Stiplet søyle viser nytt anslag for april og mai som følge av ny historie Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Kronekurs1) og oljepris (USD/fat) 1. jan. 2003 – 24. mai 2004
Oljepris, venstre akse Kronekurs, høyre akse 1) I-44. Stigende kurve betyr styrking av kronekursen Kilde: Norges Bank

19 Regionalt nettverk Aktivitetsnivået øker i de fleste næringer
Utsiktene til vekst neste halvår vurderes som gode Moderat vekst i investeringsplanene til privat og offentlig sektor Sysselsettingen i næringslivet øker moderat med unntak av i industrien I offentlig sektor og industrien rapporteres sysselsettingen å være om lag uendret Årslønnsveksten for 2004 forventes å bli lavere enn i 2003 Lønnsomheten rapporteres å ha gått opp i næringslivet

20 Forventningsindikator for industrien. Sesongjustert diffusjonsindeks1)
Forventningsindikator for industrien. Sesongjustert diffusjonsindeks1). 1. kv. 97 – 1. kv. 04 1) Verdier under null innebærer at flertallet av industrilederne har svakere utsikter for neste kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Husholdningenes forventningsindikator. 1. kvartal 1999 – 2
Husholdningenes forventningsindikator. 1. kvartal 1999 – 2. kvartal Ujusterte tall. Totalt Egen økonomi Landets økonomi Kilde: TNS Gallup

22 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE. Inflasjonsrapport 1/04
Anslag og usikkerhet for KPI-JAE. Inflasjonsrapport 1/04. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 03 – des. 05. 30% 50% 70% 90% Faktisk utvikling Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i KPI-JAE. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Hovedstyremøte 26. mai 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google