Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 11 Hovedstyremøte 15. oktober 2008. Norges Bank 2 Kilde: Bloomberg JPMorgan Chase Europeisk finans (iTraxx-indeks) Goldman Sachs Morgan Stanley.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 15. oktober 2008. Norges Bank 2 Kilde: Bloomberg JPMorgan Chase Europeisk finans (iTraxx-indeks) Goldman Sachs Morgan Stanley."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 11 Hovedstyremøte 15. oktober 2008

2 Norges Bank 2 Kilde: Bloomberg JPMorgan Chase Europeisk finans (iTraxx-indeks) Goldman Sachs Morgan Stanley Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. 5-årige CDS-priser. Basispunkter. 2. juli 2007 – 13. oktober 2008 Bank of America DnB NOR UBS

3 Norges Bank 3 Kilder: DnB NOR Markets, Bloomberg og Thomson Reuters Storbritannia Tyskland Effektive renter på obligasjoner med fortrinnsrett 5-7 års gjennomsnittlig løpetid. Prosentenheter 5. januar 2004 – 10. oktober 2008 Spania Danmark Irland Norge 1) 1) Regler for obligasjoner med fortrinnsrett trådte i kraft 01.06.2007

4 Norges Bank 4 Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente 1) Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt. 2. juli 2007 – 13. oktober 2008 Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank 1) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS) renter

5 Norges Bank 5 Internasjonale aksjekurser Totalavkastning. 1. juli 2007 = 100. 1. juli 2007 – 13. oktober 2008 Kilde: Thomson Reuters USA, S&P 500 Fremvoksende markeder, MSCI Norge, OSEBX Europa, Stoxx Japan, Topix

6 Norges Bank 6 Implisitt volatilitet fra aksjeopsjoner Prosent. 1. januar 2005 – 13. oktober 2008 Kilder: Thomson Reuters og Oslo Børs Europa Norge USA

7 Norges Bank 7 Global risikoindeks Forventet volatilitet mellom USD, EUR og JPY i prosent 1) 1. januar 2005 – 13. oktober 2008 Kilde: Bloomberg 1) GRI er basert på implisitt volatilitet utledet fra prisene på tremåneders valutaopsjoner mellom EUR, USD og JPY (likt vektet)

8 Norges Bank 8 Samlet risikoindeks 1) Daglige observasjoner. 1. januar 2000 - 13. oktober 2008 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank 1) Sammensatt indikator basert på aritmetisk gjennomsnitt av sju underkomponenter fra finansielle markeder

9 Norges Bank 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 25. juni 2008 13. oktober 2008 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2011 13. oktober 2008

10 Norges Bank 10 Implisitt volatilitet i det norske valutamarkedet Basert på prisene på en måneds valutaopsjoner. 1. januar 2005 – 13. oktober 2008 Kilde: Bloomberg

11 Norges Bank 11 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer) 1) I XDR Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank 20.06.08 (PPR 2/08) Internasjonale råvarepriser 1) Indeks, uke 1 2002 = 100 Uke 1 2002 – uke 40 2008 13.10.08

12 Norges Bank 12 Nettoeksport fra G7 til fremvoksende økonomier Bidrag til BNP-vekst i G7-landene. Prosentenheter. 1. kvartal 1992 - 2. kvartal 2008 Kilde: OECD

13 Norges Bank 13 Vekstanslag WEO 1) BNP. Prosentvis vekst fra året før 2008 2009 Kilder: IMF og Norges Bank 1) World Economic Outlook

14 Norges Bank 14 Vekstanslag WEO BNP. Prosentvis vekst fra samme kvartal året før 4. kvartal 2008 4. kvartal 2009 Kilde: IMF (1) IMF anslag fra juli og oktober

15 Norges Bank 15 Konsumprisvekst utland Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2008 UK Euroområdet USA Japan Sverige Kilde: Thomson Reuters Russland Brasil India 1) Kina 1) Engrospriser, alle varer

16 Norges Bank 16 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 13. oktober 2008 Markedet etter PPR 2/08 (25. juni) Sverige Storbritannia Styringsrenter og terminrenter Prosent. 1. juni 2007 – 13. oktober 2008

17 Norges Bank 17 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2008 KPIXE 1) 1) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser

18 Norges Bank 18 Nasjonalbudsjettet 2009 Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 92 mrd kroner i 2009, lik den forventede realavkastningen. Statens Pensjonsfond - Utland anslått til 2300 mrd kroner ved inngangen til 2009 Underskuddet øker med 14 mrd 2009-kroner fra 2008 til 2009, eller 0,7 prosentenheter av trend-BNP Nominell underliggende utgiftsvekst i statsbudsjettet på 7,8 prosent i 2009. Nominell BNP-vekst i Fastlands-Norge anslått til 5,7 prosent

19 Norges Bank 19 Kilde: Thomson Reuters Produksjonsindeks for industrien Sesongjustert volumindeks. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Januar 2002 – august 2008 Investeringsvarer Innsatsvarer Konsumvarer Trend 3 mnd glidende gjennomsnitt

20 Norges Bank 20 Faktisk og forventet produksjon Industri, bygg og anlegg Hjemmemarkedsindustri Markedsutsikter Eksportindustri Oljeleverandørnæringen Bygg og anlegg Stigende Kilder: Norges Bank og Regionalt nettverk

21 Norges Bank 21 Ekstra ringerunde Norges Banks regionale nettverk Privat konsum –Nedgang innen reiseliv og restaurant de siste ukene Investeringer –Kraftig fall i igangsetting av boliger 2. halvår 2008 –Kraftig avdemping innen næringsbygg de siste månedene –Svakere investeringsutsikter innen varehandel og tjenesteyting Sysselsetting –Fall i sysselsettingen innen bygg og anlegg de siste månedene og utsikter til ytterligere reduksjon –Fall i sysselsettingen i enkelte tjenesteytende næringer rettet mot husholdningssektoren –Bedre tilgang på arbeidskraft

22 Norges Bank 22 Varekonsumindeksen Volum. Sesongjustert indeks. Januar 2005 – april 2009 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Husholdningenes nettofinansinvesteringer Sum siste fire kvartaler. Milliarder kroner. 1. kvartal 2003 – 2. kvartal 2008 Nasjonalregnskap Finansielt sektorregnskap (FINSE) Nasjonalregnskap, ekskl. aksjeutbytte Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

24 Norges Bank 24 Arbeidsledighet AKU-ledighet, registrerte ledige og registrert ledige pluss personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Prosent. Sesongjustert. Januar 1998 – september 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og NAV AKU-ledighet Registrerte ledige pluss tiltak

25 Norges Bank 25 Sysselsetting (AKU) Antall 1000 personer. Sesongjustert. Juni 2006 – juli 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

26 Norges Bank 26 Boligpriser og kreditt Vekst fra samme måned/halvår året før. Prosent. Jan. 2002 – sep. 08 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kreditt til husholdninger (K2) Boligpriser Kreditt til foretak 1) (K3) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge

27 Norges Bank 27 Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån 2) Prosent. 1. juli 2007 – 14. oktober 2008 Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Boliglånsrente Pengemarkedsrente Styringsrenten

28 Norges Bank 28 Styringsrente i referansebanen og beregnede terminrenter Prosent. 4. kv. 2008 – 4. kv. 2010 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Markedet 13. oktober 2008 Markedet etter PPR 2/08 (25. juni) Referansebane PPR 2/08

29 Norges Bank 29 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 2/08 1/08 2/08


Laste ned ppt "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 15. oktober 2008. Norges Bank 2 Kilde: Bloomberg JPMorgan Chase Europeisk finans (iTraxx-indeks) Goldman Sachs Morgan Stanley."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google