Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOG- Leverandørnett Olje og Gass - arbeider for dine muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOG- Leverandørnett Olje og Gass - arbeider for dine muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOG- Leverandørnett Olje og Gass - arbeider for dine muligheter

2 Et hav av muligheter Petroleumsvirksomheten er Norges største næring Stor betydning for den økonomiske veksten i landet Stor betydning for finansieringen av det norske velferdssamfunnet Gjennom 40 års virksomhet har næringen skapt verdier for mer enn 5000 milliarder kroner (i 2005 verdi) I 2005 stod petroleumssektoren for 25% av verdiskapningen i Norge –d–det dobbelte av verdiskapningen i landbasert industri –1–17 ganger mer enn verdiskapningen i primærnæringene Kilde: Fakta – Norsk Petroleumsvirksomhet 2006 Utgitt av Olje- og energidepartementet / Oljedirektoratet (mars 2006) Norges største næring

3 Et hav av muligheter Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Source: Statistics Norway, Ministry of Finance Norges største næring Sektorens andel av BNPSektorens andel av statens inntekter Sektorens andel av samlede investeringer Sektorens andel av samlet eksport

4 Et hav av muligheter 50 felt i produksjon på norsk sokkel I 2005 ble det fra disse feltene produsert: –3–3 millioner fat olje (inkl. NGL og kondensat) pr. dag –8–85 milliarder Sm 3 gass –t–til sammen en salgbar produksjon på 257 Sm 3 oljeekvivalenter (o.e.) Norge er rangert som –v–verdens tredje største oljeeksportør; tredje største gasseksportør –v–verdens åttende største oljeprodusent; syvende største gassprodusent Kun omlag 30% av de forventede samlede ressursene på norsk sokkel er produsert til nå Stort potensiale for fortsatt stor verdiskapning på norsk sokkel Produksjon og eksport Kilde: Fakta – Norsk Petroleumsvirksomhet 2006 Utgitt av Olje- og energidepartementet / Oljedirektoratet (mars 2006)

5 Source: NPD/MPE Et hav av muligheter Produksjonsprognose Uoppdagede ressurser Funn Ressurser fra tiltak for økt utvinning Felt

6 Et hav av muligheter I 2005 ble det investert 87 milliarder kroner i utbygging og drift på norsk sokkel –h–herav 7 milliarder i letevirksomhet I 2006 er det forventet et investeringsnivå på 95 milliarder kroner Ca. 20 letebrønner er planlagt boret (2006) Investeringer i tiltak for økt utvinning samt utbygging av nye felt Prognoser for 2006-2011: –å–årlig investeringsnivå på 50-80 milliarder kroner –d–drifts- og vedlikeholdsmarked på rundt 35 milliarder kroner Investeringer Kilde: Fakta – Norsk Petroleumsvirksomhet 2006 Utgitt av Olje- og energidepartementet / Oljedirektoratet (mars 2006)

7 Et hav av muligheter Source: Norwegian Petroleum Directorate Historiske investeringer og prognose for forventede investeringer Investeringer Ikke vedtatte prosjekt Godkjente og vedtatte investeringer i felt/funn og rør/landanlegg

8 Et hav av muligheter Source: Norwegian Petroleum Directorate Uoppdagede ressurser Uoppdagede ressurser i de områder som er åpnet for petroleumsaktivitet på norsk sokkel er estimert til totalt 3,4 milliarder Sm 3 utvinnbare o.e. Tilsvarer omtrent det volum som er produsert til nå på sokkelen. Uoppdagede ressurser fordeler seg slik: 35% i Nordsjøen 36% i Norskehavet 29% i Barentshavet Det økonomiske potensialet som kan realiseres mht til de uoppdagede ressurser, avhenger av feltenes modenhet

9 Et hav av muligheter Forventede investeringer i utbygging, drift og vedlikehold på norsk sokkel genererer betydelig etterspørsel etter produkter og tjenester fra leverandørindustrien Leverandørbedrifter i Norge driver virksomhet innenfor de fleste ledd i verdikjeden –f–fra letevirksomhet og utbygging til produksjon og drift På flere områder er norske leverandører blant de ledende i verden Leverandørindustrien Kilde: Fakta – Norsk Petroleumsvirksomhet 2006 Utgitt av Olje- og energidepartementet / Oljedirektoratet (mars 2006)

10 Et hav av muligheter Leverandørindustrien har et hav av muligheter også i årene fremover! Som medlem av LOG økes dine muligheter for oppdrag og leveranser! Grip sjansen

11 LOG- Leverandørnett Olje og Gass LOG- Leverandørnett Olje og Gass - arbeider for dine muligheter

12 Hva er LOG? Nasjonalt og bransjeovergripende leverandørnettverk –å–åpent for alle norske bedrifter Åpent for internasjonale bedrifter –n–når det tjener nettverkets interesser Arbeider prosjektorientert –b–basert på samarbeidsavtaler med operatørselskapene Ett nettverk som fokuserer på flere olje- og gassprosjekter Regional forankring i flere regioner (noder) Medlemsmassen bredt representert i alle styrende organer hva gjelder bransje, bedriftsstørrelse og geografi Ikke næringspolitisk aktør

13 Medlemmer i LOG Nærmere 500 medlemsbedrifter (nov. 2006) Varierende bedriftsstørrelse –s–store bedrifter; typiske hovedkontraktører –s–små og mellomstore bedrifter; typiske underleverandører Alle bransjer som har verdiskaping mot olje- og gassindustrien er representert God geografisk spredning - tunge regioner er: –M–Midt-Norge –Ø–Østlandet –R–Rogaland / Hordaland

14 LOG strategi Hovedmål Hovedmål Størst mulig andel av leveransene i de utvalgte prosjekter skal gå til LOGs medlemsbedrifter. Informasjonsformidling Koordinering allianser/samarbeid Medlemsdatabase Kompetansebygging Resultater Virkemidler: LOG er en effektiv organisasjon som i stor grad benytter ny og moderne teknologi i formidling av informasjon som er relevant for leverandørene.

15

16 Åpent område: Generell informasjon fra bransjen, om LOG, medlemskap, påmeldingsskjema, prosjekter/noder m.m.

17 Lukket område for medlemmer – passordbeskyttet: Komplett oversikt over alle medlemsbedrifter (kontaktinformasjon, produkt/tjenester m.m.) Vedlikehold av opplysninger registrert på egen b edrift Søke i medlemsdatabasen Lese nyhetssaker (hele saken) Spørsmål og svar Lage og få publisert saker/nyheter fra egen bedrift

18 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m. Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

19 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m. Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

20 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m. Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

21 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m. Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

22 Nodene har egne nettsider

23 Noder – regionalt samarbeid Regionale prosjektaktiviteter ivaretas av samarbeidende organisasjoner –b–basert på formell samarbeidsavtale De regionale prosjektorganisasjonene har status som noder i LOG –f–får tilgang til og benytter LOGs nettsted og arbeidsverktøy LOG assisterer de regionale nodene –k–kompetanse –p–produktutvikling –k–kursmateriell –w–webredigering –o–operatørkontakt –m–m.m.

24 Noder pr i dag LOG i Midt-Norge Farsundsbassenget i Agder –k–kompetanseutviking mot olje og gass –H–Hydros leteprospekt i Farsundsbassenget –E–ExxonMobils leteprospekt Kogge LOG Nord i Nord-Norge –k–kompetanseutvikling mot olje og gass –B–BPs Skarv-Idun prosjekt –+–+ + LOG Fjord i Sogn og Fjordane –S–Statoils prosjekt Gjøa LOG Øst (under etablering)

25 Prosjekter pr i dag Prosjekt under utbygging –O–Ormen Lange (Hydro / Shell) Prosjekter under oppstart –S–Skarv-Idun (BP) –G–Gjøa (Statoil) Prosjekter i tidligfase –F–Farsundsbassenget (Hydro) –K–Kogge (ExxonMobil) –S–Shtokman (Hydros leverandørutviklingsprosjekt) Flere kommer (under forhandling)

26 LOG samarbeider med flere operatører Hydro –O–Ormen Lange utbyggingsfase –S–Shtokman (tidligfase) –F–Farsundsbassenget (letefase) Shell –O–Ormen Lange driftsforberedende fase BP –S–Skarv-Idun Statoil –G–Gjøa Flere prosjekter (under forhandling)

27 Hva kan LOG tilby operatørene? Avlaste anskaffelsesfunksjonen Etablere og drifte prosjektnettsted for leverandører Forestå regional kompetansebygging for å møte kravspesifikasjonene i prosjektene Bidra til at flere leverandører er kvalifiserte –b–bedre/sunnere konkurranseklima Tilrettelegging av møteplasser og fagseminarer –r–regionalt og nasjonalt Bidra til å skape og oppfylle realistiske forventninger mht ringvirkninger som følge av prosjektene Bidra til god informasjonsspredning og dermed goodwill for prosjektene både nasjonalt og regionalt Tar ikke næringspolitisk rolle

28 Prosjekt Ormen Lange Leverandørnett Ormen Lange ble etablert i 2003 –å–åpent for alle norske bedrifter Samarbeidsavtale med Hydro (utbyggingsoperatør) ble inngått Prosjektnettsted for leverandører www.ormen-lange.no Kompetansehevende tiltak igangsatt for å kvalifisere flere som leverandører i henhold til krav i prosjektet Informasjonsmøter/møteplasser – arena for samarbeid og allianser Kontraktsseminarer Informasjonsformidling via nettstedet –l–løpende nyhetssaker –k–kontinuerlig oppdatert kontraktsstruktur m.m. Dialog med tilbydere og senere hovedkontraktører –f–finne underleverandører blant nettverkets medlemmer Verdiskapningsundersøkelse (verifisere grad av måloppnåelse) Avtale med driftsoperatør (Shell) for dritfsforberedende fase

29 Resultater Største norske leveranseandel i Norges største utbyggingsprosjekt –7–78% på landanlegget –6–65% for hele anlegget (prosessanlegg/offshore/Langeled) Leverandørnettets eksistens har bidratt til dette (ref. Hydro) Økt regional verdiskaping gjennom kompetansebygging og strukturert informasjonstilgang Fokus og oppmerksomhet – godt konkurranseklima! Godt tilrettelagt for samarbeid og allianser

30 Prosjekt Skarv-Idun Samarbeidsavtale med operatør inngått Samarbeidsavtale med LOG Nord (regionalt nettverk / node) inngått Prosjektnettsted for leverandører www.skarv-idun.net Leverandørseminar flere steder i landet Kontraktstruktur med leverandørrelevant informasjon Regionalt kompetansearbeid i Nordland Kontraktseminar for de viktigste hovedkontraktene Løpende prosjektinformasjon

31 Prosjekt Gjøa Samarbeidsavtale med utbyggingsoperatør Statoil inngått –i–informasjonsformidling til det norske leverandørmarkedet Samarbeidsavtale med LOG Fjord inngått (Sogn og Fjordane) Drifte prosjektnettsted for leverandører www.log-gjoa.net Leverandørseminarer Arena for samarbeid og allianser Regionalt kompetansehevende arbeid i Sogn og Fjordane Kontraktsseminarer for de viktigste hovedkontraktene Løpende prosjektinformasjon

32 Prosjekt Shtokman Avtale med Hydro for initiell fase –i–informasjonsformidling til det norske leverandørmarkedet Etablere og drifte prosjektnettsted for leverandører www.shtokman.net Bidra til et ”koblingspunkt” for samarbeid og allianser mellom norske og russiske leverandørbedrifter LOG vil være koordinert med Hydro og Statoils initiativ i NVR LOG vil på norsk side samarbeide med andre norske organisasjoner –e–er i dialog med Intsok, Norsk Industri, Innovasjon Norge, SIVA, Achilles, Petro Arctic, Olje- og Energidepartementet m.fl. Hjelp til å finne riktig partner på russisk side

33 Suksesskriterier for LOG Nettverk åpent for alle –u–uten geografiske begrensninger –b–bransjeovergripende Samarbeidsavtaler med operatørselskapene Ikke næringspolitisk virksomhet Effektiv, kvalitativt god og etterspurt tjeneste til både operatør og leverandører Kostnadseffektiv organisasjon/administrasjon Forankring og identitet i de regioner hvor man har aktivitet God integrering av medlemsbedriftene –b–bred representasjon i de styrende organer

34 Portal og nettsteder er viktige Samlende portal oil-and-gas.net Nodenettsteder p.t. –l–log-nord.net –f–farsundsbassenget.no –l–log-fjord.net –f–flere kommer Prosjektnettsteder for leverandører p.t. –o–ormen-lange.no –s–skarv-idun.net –s–shtokman.net –l–log-gjoa.net –f–flere kommer

35 Meld deg inn i LOG! LOG bygger det videre arbeid på de gode resultatene som er oppnådd i Ormen Lange LOG har et utprøvd konsept og erfaring gjennom Ormen Lange LOG arbeider aktivt for at norsk leverandørindustri også i nye prosjekter skal få størst mulig andel av leveransene Som medlem i LOG styrkes dine muligheter Bli medlem i LOG!

36 Den nyttige LOG portalen www.oil-and-gas.net


Laste ned ppt "LOG- Leverandørnett Olje og Gass - arbeider for dine muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google