Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotsamling Ullensaker kommune – Universell Utforming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotsamling Ullensaker kommune – Universell Utforming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotsamling Ullensaker kommune – Universell Utforming
v/Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Thon Hotel Gardermoen,

2 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag 85 ansatte Omsetning i 2006 – NOK 1,4 milliarder Del av Skanska Boligutvikling Norden (Norge, Finland, Sverige og Danmark – ca 400 ansatte En del av Skanska – verdens ledende entreprenør med ca ansatte

3

4 Bakgrunn Tomt var på plass før vi gikk for prosjektet
Regulerings-bestemmelser eksisterte før vi bestemte at dette skulle bli et UU-prosjekt

5 Finstad – Ski vest

6 ”- Universell utforming – nødvendig for noen; nyttig for alle.”

7 Prosjektet Finstad Hageby
Ca 400 boliger Småhus – målgruppe barnefamilier Lavblokker – målgruppe 55+ Byggeperiode på flere år Legger til grunn universell utforming

8 Illustrasjon - Finstad Hageby

9 Bakgrunn Finstad Hageby arena for spennende pilotprosjekt
Husbanken, Ski kommune,Informasjonsprogrammet, Byggekostnadsprogrammet Nordisk ministerråd delfinansierer prosjektet ”stadsplanering for alle” - der fokus er universell utforming. Byggekostnadsprogrammet delfinansierer prosjektet ”organisatorisk læring” - der universell utforming er tema

10

11 Veien mot universell utforming
Motivasjon og status Skape holdninger hos Skanskas internt, hos våre arkitekter, konsulenter og entreprenører underveis, med mål om at det skal gi status å ha interesse og kunnskap om UU. Erfaringsgrunnlag Innhente og kunnskap og erfaringer fra bransjen i fbm arbeid med UU. Befaringer Kompetanseheving

12 Hvorfor Universell Utforming?
Skanska ønsker å være i forkant innenfor et tema som er kommet for å bli Tilegner oss kunnskap Være med på å skape gode boliger og gode levevilkår

13 Hva har vi gjort hittil Kick off på prosjektet november 2006
Vært gjennom første fase – skisseprosjektet UU et premiss helt fra starten Valg av arkitekter Landskapsarkitekt inn helt fra starten Intervjurunde Kriterier – kompetanse spesielt for prosjektet Egen UU-koordinator i prosjektorganisasjonen

14 UU koordinator Tilegne kunnskap om UU
Følge opp prosjektet i forhold til UU Følge opp entreprenører og leverandører Prosjekteringsmøter Spre kunnskap Deltar i relevante fora Hente erfaringer fra andre Være med på å konkretisere – for eksempel vha. verktøy og funksjonsbeskrivelser Kartlegge faser – når er det kritiske faser mht UU og for hvem

15 Hva har vi gjort hittil Synliggjøring av UU i bestillinger
UU tema på prosjekteringsmøter Fokus på godt lesbare bebyggelsesplaner Fokus på høyder og stigninger på interne veier – har vært en utfordring

16 Hva har vi gjort hittil Kartlegging av kompetanse og erfaring med tema UU Kompetanseheving i prosjektgruppen – kompetansedager UU koordinator - deltakelse i relevante fora Innhenting av erfaringer fra andre Samarbeid med kommunen og Husbanken - samordningsgruppen

17 Hva har vi gjort hittil Hustyper
Felt B3 – småhusfelt med rekkehus og BoKlok Felt C1 - Lavblokker Involvert vår ProduktDesign-avdeling/intern arkitekt Levert bebyggelsesplan mai 2007 Godkjent februar 2008 Endrede reguleringsbestemmelser Valgt entreprenører Utarbeidet prospekt

18 Prosjekteringsfase Fortsette fokus på UU
UU koordinator deltar på prosjekteringsmøter Egne statusmøter med Prosjektsjef, UU koordinator og PD/intern arkitekt Utomhus og innomhus – ser på UU detaljer

19 Prosjektering Verktøyet/kontrollplan implementeres i detaljprosjekteringen (UU koordinator og intern arkitekt) En del av verktøyet/kontrollplanen – avviksnotat Utgangspunkt for verktøyet – ny standard Erfaringsutveksling fortsetter - internt og eksternt

20 Prosjektering Bestillinger/beskrivelser til entreprenører og leverandører – UU skal tydeliggjøres Teknisk funksjonsbeskrivelse og UU Følges opp av UU koordinator Kritiske faktorer kartlegges For hvem er det viktig og når

21 Mål Vi skal gjøre det enkelt å leve
Å sørge for generell god boligkvalitet. Gode boligområder som varer Samle erfaring, samt øke kompetansen på temaet universell utforming. Jobbe mot varig endring av atferd gjennom organisatorisk læring i organisasjonen.

22 Organisatorisk læring
Et delprosjekt i prosjektet Byggekostnadsprogrammet støtter prosjektet organisatorisk læring med universell utforming som tema. Mål: skape prinsipper for at organisasjoner raskere kan endre seg og ta i bruk ny kunnskap Blant annet – UU koordinator har gitt organisasjonen økt fokus på temaet Levert underveisrapport no 1, basert på bl.a. intervjuer av involverte i prosjektet Skal levere underveisrapport no 2

23 Organisatorisk læring
Vi ser at det har skjedd en læring og bevisstgjøring rundt UU på individnivå i prosjektorganisasjonen Kunnskap, læring og spørsmål har blitt diskutert og løst i møter med prosjektdeltakerne

24 Organisatorisk læring
Spørreundersøkelse internt hos alle Skanskas prosjektdeltakere – hva oppleves som de største hindringene for læring og erfaringsoverføring

25 Organisatorisk læring
Finne måter Skanska Bolig lærer av UU-erfaringene fra boligprosjektet Nordre Finstad i Ski kommune til framtidige boligprosjekter Grunnlaget for systematisk erfaringsdeling er på plass Finne måter for erfaringsoverføring mellom prosjekter og få opp møteplasser på tvers av prosjektene. Drive frem arbeidet og nedfelle dette i PD avdelingen/fagavdeling

26

27 Utsagn fra noen av aktørene i prosjektet:
”-Prosjektet på Finstad har gjort at vi er blitt mer bevisste på universell utforming.” ”-Vi tenker universell utforming også i andre prosjekter.” ”- Universell utforming blir for oss et konkurransefortrinn.” ”- Begrepet er noe uklart enda; men veien blir til mens vi går.”

28

29 Reguleringsbestemmelsene - etter endring
C. Universell utforming. Planen skal utarbeides etter prinsippene om universell utforming. Utformingen skal ivareta forhold til bevegelseshemning, orienteringshemning og miljø­hemning slik at de bygde omgivelsene kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig, både ute og inne, uten behov for spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Minst 70 % av boligene skal være utformet etter prinsippene om universell utforming. Dette gjelder i forhold til uteområder, parkering og atkomst samt bygningers planløsning, jfr teknisk forskrift, kap.X. Det skal i byggesaken redegjøres for hvordan universell utforming skal løses.

30 Norsk Standard Reguleringsbestemmelsene – skal jobbe etter prinsippene for universell utforming Legger til grunn ny norsk standard som er på vei Selvpålagt krav – ihht høringsutkast for eksempel 10% av første 100 P-plasser er HC plasser, og 5% av de neste Snusirkel 1,5 m Trappefri adkomst Terskelfrie boliger Uteområder Bygg for alle m.m.

31 Utfordringer Nytt tema – ikke mange å hente erfaringer fra
Hvordan oppfatter folk universell utforming Markedsføring Ny Norsk Standard Kompetanse hos de involverte Finne gode UU-produkter Motstrid – for eksempel økonomi eller mangel på gode UU-produkter

32 Utfordringer – erfart hittil i prosjekteringen
Terreng Store konsekvenser for masseforflytning Fokus på høyder og stigningsforhold på interne veier Reguleringsbestemmelser – ex utnyttelsesgrad Krav til detaljeringsgrad bebyggelsesplan

33 Hva innebærer Universell Utforming for boligbygging?
Planlegging med involvering av flere tidlig i fasen – UU et premiss ved prosjekteringsstart Tverrfaglig samarbeid – gir gode resultater Landskapsanalyse – viktig grunnlag for bebyggelsesplanen

34 Landskapsanalyse: HØYDELAG
C B 34

35 Bevegelseshemming: TERRENG
35

36 Bevegelseshemming: STIGNING
1:20 1:20 1:20 / 1:12 36

37 Orienterbarhet: TUN/GRUPPER

38 Orienterbarhet: GRØNNSTRUKTUR
38

39 Miljøhemming: POLLEN 39

40 Miljøhemming: POLLENALLERGI
40

41 Hva skjer nå - status Detaljprosjektering – april 08
Salgsstart første byggetrinn – 27. april 08 Produksjon – høst 08

42

43

44 Konsekvenser for byggeprosjekter
Må regne med prøving og feiling Masseforflytning Motstrid

45 Våre viktigste erfaringer oppsummert
Landskapsarkitekt inn fra starten Tverrfaglig – alle aktuelle aktører helt fra starten - arkitekter, landskapsarkitekter, produktutviklere Fokus på UU fra starten Klar visjon ved oppstart av prosjektet Gjennom god planlegging og tett samarbeid tidlig i prosessen Gode verktøy - konkretiserer

46

47 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Pilotsamling Ullensaker kommune – Universell Utforming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google