Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/ seniorrådgiver Elin Rønningen Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/ seniorrådgiver Elin Rønningen Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ seniorrådgiver Elin Rønningen Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

2 2 Lovens oppbygning Loven inneholder: Diskrimineringsdel; Tilgjengelighetsdel Aktivitets- og rapporteringsplikt

3 3 Diskrimineringsforbud Forbud mot diskriminering § 4 –Forbud mot direkte diskriminering –Forbud mot indirekte diskriminering Tilrettelegging - Plikt til universell utforming - Plikt til individuell tilrettelegging Aktivitets- og rapporteringsplikt - Offentlige virksomheter - Arbeidsgivere

4 4 Universell utforming § 9 Med universell utforming menes uforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

5 5 Plikt til tilrettelegging (universell utforming) § 9 –Gjelder private og offentlige virksomheter rettet mot allmennheten -En aktivitetsplikt for virksomhetene – -Arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten.

6 6 Uforholdsmessig byrde § 9 Dersom en universell løsning medfører til uforholdsmessig byrde for virksomheten, blir virksomheten fritatt for plikten til universell utforming. Ved vurderingen 1.tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, 2.hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

7 7 Brudd på plikten etter § 9 Brudd på plikten til å sikre universell utforming = DISKRIMINERING (med mindre plikten anses som uforholdsmessig!)

8 8 Tidsfrister for universell utforming Plikt til universell utforming av nye bygg, anlegg mv., (Syseutvalgets § 11) er inntas i ny plan- og bygningslov (pbl). Oppgradering av eksisterende bygninger. Forskriftshjemmel i pbl. Gradvis og prioritert tilnærming for ulike bygningskategorier. Tidsfrister for universell utforming av IKT inntas i dtl. Frister - 1. juli 2011 for ny IKT - 1. januar 2021 for eksisterende IKT Krav om universell utforming til nye transportmidler i regelverket for transport.

9 9 Hvorfor universell utforming er bra Demokratimålsetting – alle skal med Viser samfunnsansvar Øker ”kundegrunnlaget” Møter internasjonale forventninger Møter endringer i befolkningssammensetningen

10 10 Individuell tilrettelegging §12, enkelte områder Arbeidslivet Skole- og utdanning Barnehage Visse kommunale helse- og sosialtjenester Rimelig tilrettelegging Gjelder så langt det ikke medfører uforholdsmessig byrde Brudd på plikten er diskriminering

11 11 Aktivitets- og rapporteringsplikt Offentlige myndigheter, arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte samt arbeidslivets organisasjoner Arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål Rapporteringsplikt. Skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og som planlegges i årsberetning eller årsbudsjetter

12 12 Håndheving Loven håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda Pålegg Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan rette pålegg mot virksomheter. Tvangsmulkt. Begrensninger i forhold til foravltnignsmyndigheter

13 13 Betydning for fylkeskommunene og fylkesmennene Pliktsubjekter selv Plikt til ikke å diskriminere -Universell utforming av bygninger mv. Aktivitetsplikt (planlegge og iverksette) -Samferdsel (FK) -anskaffelser Aktivitets- og rapporteringsplikt - som arbeidsgiver og for fagområder. Bidra til ivaretakelse av universell utforming som sektormyndighet (pbl, samferdsel mv.) Veiledningsvirksomheten overfor kommunene

14 14 Veien videre BLD: Utredning om rettskrav på tilgang til varer og tjenester. Utredning KKD - krav til digitale medier på fjernsynsområdet om teksting og tegnspråktolking. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. KD: IKT i skole- og utdanningssektoren


Laste ned ppt "V/ seniorrådgiver Elin Rønningen Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google