Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering – behov for og tanker om samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering – behov for og tanker om samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering – behov for og tanker om samarbeid
Liss Eberg HR-sjef

2 Samhandlingsreformen gir kompetanseutfordringer
Begge parter forplikter seg til å kartlegge behov og iverksette tiltak som gjøres kjent for hverandre (tjenesteavtale 6) Løft i lag Utfordringer: nok helsepersonell riktig type helsepersonell og innhold i utdanninger som svarer til samfunnets behov Rekruttere og beholde personell Liss Eberg

3 Utfordringer Kompetansemangel Flere og eldre mennesker
Komplekst sykdomsbilde – behov for 44 % av arbeidsstokken i helse i 2025 Ungdom velger ikke helsefaglige utdanninger Store deler av ungdomskullene forlater Nord- Norge for å ta utdanning og kommer i liten grad tilbake Mange ungdommer velger film, dans og drama – og negleakademiet Liss Eberg

4 Alderssammensetning av befolkningen i 1960, 2002 og 2030 (Kilde: SSB)
Utviklinga : flere eldre som trenger tjenester og færre unge til å utøve tjenestene Liss Eberg

5 Aldersfordeling på ansatte i Helse Nord 2001 og 2010
Ansatte i Helse Nord blir eldre - vi kan forvente stor senioravgang innenfor mange yrkesgrupper Liss Eberg

6 Liss Eberg

7 Behov for ny kompetanse
I tillegg behov for kompetanse innen folkehelsearbeid/forebygging, habilitering/rehabilitering, smittevern, akuttmedisin og beredskap Liss Eberg

8 Sykepleiere /spesial sykepleiere
Prognoser - arbeidsmarkedet mot 2035 ? (Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen - Rapport Helse Nord RHF og KS Nord-Norge) Helsefagarbeidere stor underdekning (57000) Sykepleiere /spesial sykepleiere underdekning i perioden, til tross for økt studiekapasitet Leger tilnærmet balanse mot 2035 men store forskjeller mht etterspørsel etter leger med ulik spesialisering Stor uro for rekruttering blant allmennlegene

9 Forventet balanse i arbeidsmarkedet mot 2035 ?
Fysioterapeuter – underdekning, økt behov for forebygging, rehabilitering/habilitering Ergoterapeuter – vil kunne redusere underdekning av sykepleiere Vernepleiere – overskudd, vil kunne redusere underdekning av helsefagarbeidere og sykepleiere Psykologer – overskudd mot 2035 ?, men økt etterspørsel fordi psykiske lidelser/rus øker + utbygging av DPS Radiografter+Bioingeniører – underdekning

10 Strategier Tilstrekkelig utdanning i Nord
Utd.inst må utdanne så mange man skal ift aktivitetskravene Aktivitetskravene for utdanningsinstitusjoner er ikke store nok Innhold i utdanningene – behov for nye studier og kompetanse (Tiltaksplan 2014 – 2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen. Helse Nord og KS Nord-Norge)

11 Hva kan vi oppnå med samarbeid om rekruttering og stabilisering av personell?
Vi konkurrerer i utg.p om samme arbeidskraft Rekruttere kompetanse til hele helsetjenesten i Nord – et felles ansvar – da tenker vi hele pasientforløpet Se utdanningsbehovene i sammenheng Bedre tjenester & best mulig sammenhengende tjenester Redusere risiko for uønskede hendelser/kvalitet Mer fornøyde pasienter og pårørende

12 Hva kan vi oppnå med samarbeid om rekruttering og stabilisering?
Enda mer kompetente ansatte - kvalitet Mindre turnover Økt tilflytting – familier og par Samarbeide om jobb til begge, bolig, barnehageplass Bedre totalpakke !

13 Felles rekruttering av turnusleger
Ny ordning Legger til rette for rekruttering i NLSH og kommuner Felles utlysning - koblet NLSH (12 mnd) og kommune (6mnd) Felles innstillingsutvalg Oppstart 1.mars og 1.sept Mange søkere i LO, VE og Bodø

14 Proaktiv og oppsøkende rekruttering sammen
Markedsføre helsefag – flere unge må velge helsefag! Spesielt lokal ungdom Felles helsefagpatrulje som besøker ungdomsskoler og videregående skoler Felles besøk på Universiteter og høgskoler - karrieredager Felles deltagelse på utdanningsmesser Utdanne helsefagarbeidere; lærlinger

15 Helsefagpatruljen i forbindelse med prosjektet Velg yrkesfag
Bestående av unge helsefagarbeidere fra Nordlandssykehuset og Bodø kommune. Veldig bra tiltak – nådde de unge og blei hørt !!!!

16 Internasjonalt rekrutteringsarbeid
NAV EURES felles deltakelse på rekrutteringsmesser Prosjekt for rekruttering fra Spania – oktober – sykepleiere Spania har størst ledighet blant helsearbeidere i Europa Nordland fylkeskommune Tilflyttingsprosjektet 2013 – 2018 ; tilflytting og rekruttering fra utlandet 6 pilarer: Norskopplæring, utdanning og kvalifisering, systematisk rekruttering, boliger, fritid, informasjon Prosjektleder Kirsten Hasvoll Kommunene bes ta kontakt – se hjemmeside helsearbeidere i Norge – 9000 sykepleiere, nesten 5000 leger . 24 % svensker Godkjenninger , språk og kommunikasjon er utfordringene . Spania – mest ledige helsearbeidere i Europa

17 Samarbeid med NAV EURES
Har god erfaring med samarbeid med NAV EURES – de kan tilby mye hjelp og støtte i forhold til utenlandsrekruttering De kan også arrangere rekrutteringsmesser for oss.

18 Bodø kommune på rekrutteringsmesse i Reykjavik – Island – 2011 med NAV EURES
På jakt etter ingeniører, arkitekter og rørleggere innom messa ila helga – mange helsearbeidere.

19 Samarbeide – dele og utvikle kunnskap
Bygge videre på etablerte samhandlingsstrukturer og møteplasser Gjensidig kunnskapsoverføring Faglige nettverk innen sentrale kompetansefelt Gjensidige hospiteringsordninger Ambulerende team Praksiskonsulentordning Gjøre relevante læringstilbud &behandlingsprosedyrer tilgjengelig

20 Ny HR-avdeling Felles rekrutteringstiltak & tiltak for å beholde kompetanse Felles fagutvikling Kompetanseoverføring Tilrettelegge for hospiteringer Kurs og utdanningsprogrammer E-læring som samsvarer med kompetansefelt i Samhandlingsreformen Vi tar imot innspill ……

21 Ny HR-avdeling Pasient- og pårørendekompetanse LMS
Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene Vi tar imot innspill…..og ønsker


Laste ned ppt "Rekruttering – behov for og tanker om samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google