Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 18 uke 24, 11.06.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 18 uke 24, 11.06.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 18 uke 24, 11.06.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Uttalelse fra styret i NTL NAV om midlertidige ansettelser Styret i NTL NAV, samlet på Sørmarka 8.-10. juni 2009 vedtok følgende uttalelse om midlertidig ansatte: Siden andre halvår 2008 har det vært en formidabel vekst i antallet midlertidige tilsatte. En god del av disse har tvilsomme eller direkte ulovlige arbeidskontrakter i henhold til tjenestemannsloven. Styret i NTL NAV tar sterk avstand fra denne utviklingen og vil sette kreftene inn på å sørge for at etatens tilsatte får verdige – og lovlige – tilsettingsforhold. Vi vil også arbeide aktivt for at nytilsatte i størst mulig grad får fast tilsetting. Dette betyr at NTL NAV sine tillitsvalgte, på alle nivåer, skal bistå våre medlemmer som er midlertidig tilsatte. Dette skal gjøres ved veiledning og rådgiving og i ytterste konsekvens vil vi bidra til at slike saker blir avgjort i rettsapparatet. Lurer du på om din midlertidige ansettelse er i henhold til tjenestemannsloven? I mini gaiden nr 14 2009 får du mer informasjon. Denne er tilgjengelig på www.ntl.no/nav under hurtiginfo.www.ntl.no/nav Møte i sentralt MBA, NAV Direktoratet, mandag 08.06.09 Ledelsen orienterer Tor Saglie er i dialog med departementet med tanke på neste års budsjett. Saglie og departementet jobber ut frå ulike alternativ som vil få ulike konsekvenser for NAV i 2010. Saglie arbeider for at NAV i størst mulig grad skal få videreført sine budsjettmidler for 2009 også i 2010. En reduksjon i budsjettet for 2010 kan få alvorlige konsekvenser for NAV, bl.a. med tanke på antall tilsatte og med tanke på restansesituasjonen. Likevel må man i flg. Saglie belage seg på ett stramt budsjett for 2010, bl.a. fordi IKT og husleiekostnadene øker betydelig. NTL NAV vil gjennom forbundet og sine politiske kanaler jobbe for et godt budsjett for NAV i 2010, dvs. at Nav beholder bemanningsnivået i 2009 også i 2010. Arbeidslivssentrene Organisasjonene hadde innhentet bemanningstall for arbeidslivssentrene. Disse tallene viste et variert bilde av arbeidslivssentrene. Noen arbeidslivssenter hadde en bemanning som de skulle ha, mens andre arbeidslivssenter hadde færre tilsatte enn bemannings-

2 Mini-Gaiden side 2 Nr. 18 uke 24, 11.06.09 normen tilsa. Likevel er det en del usikkerhet knyttet til tallmaterialet som organisasjonen kom med. Derfor ble det besluttet at arbeidsgiver skal innhente tall på hvordan bemanningen er på arbeidslivsentrene sammenlignet med hvordan det skulle ha vært (bemanningsnorm). Direktoratet, ved Erik Oftedal, understreket at det for de var viktig at arbeidslivssentrene var bemannet i samsvar med bemanningsnormen. Det ble også en del diskusjon rundt hvilken rolle arbeidslivssentrene skal ha i NAV. Det ble hevdet at ALS bruker for mye tid på individretta arbeid, for eksempel dialog 2-møter, og for lite tid på det systemretta arbeidet og oppfølging av IA-avtalen. Mange av tilbakemeldingene til NTL NAV støtter dette. Organisasjonene ba om å få en sammenstilling av hvilke styringssignaler som er gitt til arbeidslivssentrene. I forbindelse med inngåelsen av ny IA avtale vil partene sentralt i alle fall ha et møte for å få til en forventningsavklaring i forhold til hvilken rolle ALS skal ha i NAV og i forhold til IA-arbeidet. Fagpost Det nå innhentet tilbud fra eksterne leverandører i forhold til skanning av post. Det er 10 tilbydere som har meldt seg og det blir aktuelt å gå videre med 5 i nye anbudsrunder. Østfold er plukket ut som pilotfylke for skanning av post. NTL NAV ga sin tilslutning til den videre framdrift og prosess i saken. Administrative ordninger i Arbeids- og velferdsetaten NTL NAV fremmet, i brev av 12. februar d.å., krav om ulike administrative ordninger i NAV. Kravene gjelder: at alle administrative ordninger/retningslinjer som er personalrelaterte samles på ett sted under HR-sidene på Navet. I dag er det nesten umulig å finne disse dokumentene. at NAV viderefører ordningen fra Trygdeetaten med å definere 60 vekttall som høyere utdannelse, jfr. HTA § 5. Forslaget har betydning for hvilken tjenesteansiennitet en får satt når en begynner i etaten. at NAV legger til rette med gode permisjonsordninger, dekning av utgifter osv. i forbindelse med etatsrelevant videreutdanning. at NAV innfører en felles policy når det gjelder tilskudd til innfatninger for databriller, samt at denne settes til kr 2500,-. I dag er det en del forskjeller driftsenhetene mellom, når det gjelder hvor mye som blir dekket, men de fleste dekker ikke mer enn opp til 1500,- kr. at NAV i forbindelse med gaver ved merkedager endrer praksis slik at ulønnede permisjoner regnes med i etatsansienniteten. Slik det er nå vil for eksempel ulønnet omsorgspermisjon trekkes fra, når en skal komme fram til hvor lenge en har vært i etaten. Arbeidsgiver hadde gjort en foreløpig vurdering av innspillene fra oss og ga tilbakemelding i møtet. Arbeidsgiver avviste forslaget knyttet til å definere 60 vekttall som høyere utdannelse, da de prinsipielt mente at man bør følge Statens Personalhåndbok i dette spørsmålet.

3 Mini-Gaiden side 3 Nr. 18 uke 24, 11.06.09 Arbeidsgiver signaliserte derimot en i utgangspunktet positiv holdning til de andre forslagene, og vil etter nærmere undersøkelser komme tilbake med konkrete forslag hva gjelder Navet, databriller og etatsansiennitet innen september 09. Forslaget om tilrettelegging ved utdanningspermisjoner mente arbeidsgiver derimot at måtte ses i sammenheng med bredere behandling rundt mål og aktuelle virkemidler i etatens kompetansestrategier. Dermed vil vi ta denne saken opp igjen til høsten. Overføring av ressurser til HELFO/Helsedirektoratet Yngvar Åsholt la frem saken om overføring av ressurser til HELFO/Helsedirektoratet i forbindelse med innføring av automatisk frikortløsning. Departementet har besluttet at det skal overføres 70 årsverk, hovedsaklig fra fylkene i denne forbindelse. Av hensyn til økonomi og for å få effekt av frikortløsningen tidligst mulig, er det et ønske om i størst mulig grad å overføre personer i denne forbindelse. Nasjonal løsning for frikort søkes implementert så raskt som mulig i 2010, men det må tas nødvendige forbehold om oppstartsdato knyttet til behov for lovmessige avklaringer. Løsningen prøves ut i Tromsø fra 1 januar 2010, og det tas sikte på nasjonal innføring fra 1. juni 2010. NTL NAV benyttet anledningen til å be direktoratet formidle vår kritikk og skuffelse over at departementsnivået ikke hadde klart å få på plass de nødvendige lovmessige endringer tidligere. Dette har ført til ytterligere utsettelse av frikortløsningen, noe som har konsekvenser blant annet for ressurssituasjonen og oppgaveløsningen i NAV-kontorene. De øvrige organisasjonene sluttet seg til denne kritikken. Personelløpet i forbindelse med denne overføringen vil følgelig skje på grunnlag av tidligere inngåtte protokoller om innplassering, og overføringen vil skje i følgende etapper: 1 oktober 2009 – 19 årsverk 1 Januar 2010 – 10 årsverk 1 mai 2010 – 29 årsverk Vi påpekte at det er en utfordring at deler av personelloverføringen må foretas før reformen gir merkbar gevinst i NAV. Vi oppfattet at dette var en felles erkjennelse, men direktoratet er sikker på at dette vil gi store innsparingar totalt sett. NAV får beholde den resursgevinsten som vil oppstå når frikortløsningen kommer i drift. Organisasjonene sluttet seg til det fremlagte opplegget rundt ressursoverføring. IKT strategi for NAV 2009 - 2014 Nina Aulie orienterte. Reformarbeidet har frem til nå vært prioritert og det har i liten grad vært mulig å prioritere andre oppgaver knyttet til utvikling og modernisering av etaten. IKT- porteføljen preges av sprikende teknologi og komplekse avhengigheter. Dette gir økende kostnader, redusert fleksibilitet og kan medføre ustabilitet i drift og produksjon.

4 Mini-Gaiden side 4 Nr. 18 uke 24, 11.06.09 Hovedsatsningsområder i fremtidig strategi ligger i å ferdigstille IKT løsninger knyttet til gjennomføring av pensjons- og NAV reformen utvikle elektroniske tjenester for eksterne brukere utvikle elektronisk samhandling med samarbeidspartnere innføre IKT som understøtter organisasjonens endrings- og effektiviseringsbehov Aulie vil i oktober 2009 komme tilbake til MBA med et fremlegg av utkast til portefølje for 2010. Organisering av NAV kontor Erik Oftedal håndterte saken for arbeidsgiversiden. Behandlingen av saken var en oppfølging fra et tidligere møte, og hovedhensikten var å motta innspill og kommentarer fra organisasjonene på dokumentet ”Organisering og utvikling av NAV-kontor”. Organisasjonene kom med muntlige kommentarer som vil bli supplert med skriftlige innspill, der fristen for innsending av slike ble satt til utgangen av mandag 15. juni. Vi presiserte blant annet at det bør komme tydeligere fram hva som er dokumentets status og funksjon i relasjon til andre styrings- og støttedokumenter rundt NAV-etableringen, at tillitsvalgte må defineres inn som en målgruppe, samt at det bør gå fram at det skal være NAV-kontorleder i alle NAV-kontor. Det er positivt at man vektlegger teamorganisering som organisasjonsform i NAV-kontorene. For NTL NAV møtte Jarle Berge, Trygve Baltzersen og Jostein Hegli Arbeidstilsynets rapport Sentralt MBA og AMU har, i et eget møte, fått en kort presentasjon av Arbeidstilsynet sin rapport 10. juni. Rapporten blir offentlig 15. juni og de sentrale partene har blitt enige om at den ikke skal kommenteres før den er offentlig. Vi anbefaler at våre tillitsvalgte finner rapporten på Arbeidstilsynets nettsider på mandag, www.arbeidstilsynet.no. Følg også med på informasjon på Navet, mandag morgen. www.arbeidstilsynet.no Jarle Berge og Stein Bjarne Larsen


Laste ned ppt "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 18 uke 24, 11.06.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google