Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 4 uke 8 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 4 uke 8 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 4 uke 8 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Møte mellom organisasjonene og NAV sentralt 12./13. februar GENERELT OM BUDSJETTSITUASJONEN OG SITUASJONEN I NAV Budsjettsituasjonen og tilstanden i NAV er alvorlig og ledelsen og de tillitsvalgte jobber med å forsøke å løse denne situasjonen best mulig og fortest mulig. Ledelsen i direktoratet og de sentrale organisasjonene var samlet i møte den 12. og 13. februar der man blant annet gikk gjennom situasjonen og diskuterte strategier og mulige tiltak for å møte de utfordringer etaten nå står overfor, ikke minst ressursmessig. NTL NAV fremmet i en forbindelse en rekke forslag som vil bli vurdert i tiden framover. Det arbeides nå intensivt med forberedelsene av et brev til departementet om situasjonen og etatens behov, der også de sentrale organisasjonene vil være delaktige og som partene i fellesskap kan stå bak. ETABLERING AV SENTRAL ENHET FOR MOTTAK OG SKANNING AV POST På møtet den 12. februar ble det undertegnet en protokoll der det går fram at partene i etaten er blitt enige om at etaten skal etablere en enhet for mottak og skanning av post. I første rekke fagpost. Det skal foretas anbudsinnhenting og forhandlinger med aktuelle tilbydere for kjøp av tjenester i denne sammenheng. Dette skal imidlertid bare skje i det omfang og med den varighet som er nødvendig. Anbudsdokumentet og gjennomføringsplanen behandles mellom de sentrale partene i etaten og det er satt en frist for dette arbeidet til 1. juli 2009. Med dette har NTL NAV fått gjennomslag for sitt krav om at postbehandling ikke skal tjenesteutsettes og at denne oppgaven skal ivaretas av etaten selv, av en egen intern enhet med etatens egne tilsatte. Etaten vil være avhengig av bistand og ressurser utenfra i en etablerings- og stabiliseringsfase. Dette vil bli satt ut på anbud. Men modellen og målet er nå klart og partene i fellesskap skal ha kontroll med den videre utviklingen av anbuds- og etableringsprosessen. NY LEDELSESSTRUKTUR FOR DIREKTORATET Det ble forhandlet fram ny ledelsesstruktur ved direktoratet. Dette innebærer at det blir opprettet en assisterende arbeids- og velferdsdirektør og at denne stillingen lyses ut eksternt. I tillegg blir det opprettet en stabsdirektør for stabene på områdene HR,

2 mini gaiden side 2 Nr. 4 uke 8 - 2009 Kommunikasjon, IKT og økonomi. Stabsdirektørstillingen lyses ut eksternt. Disse endringene kom i stand fordi Tor Saglie ville redusere på direktører som rapporterer til han og fordi han ønsker en avlastning gjennom en assisterende direktør. Saglie opplever ledelsesstrukturen i dag som sårbar og at han ikke strekker til i forhold til alle krav og forventninger som blir stilt til han som arbeids- og velferdsdirektør. Med disse endringene får han mer avlastning og at han totalt mener han vil gjøre en bedre jobb. NTL NAV har mottatt bekymringer fra medlemmer i direktoratet om den nye ledelsesstrukturen, spesielt i forhold til stabene. På denne bakgrunnen vil vi følge den nye ledelsesstrukturen nøye slik at den fungerer etter hensikten. Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet, mandag 16.02.09 BUDSJETTNOTAT NR. 3 Budsjettet for 2009 er svært stramt. Noen fylker og NDU har underskudd fra i fjor. Disse pengene må tjenes inn igjen, altså er det i en del fylker mindre å rutte med i år enn i fjor. Selv uten underskudd vil noen fylker oppleve at de reelt sett må nedbemanne noe. Alt dette til tross for at NAV har fått ekstrabevilgninger. På grunn av underskuddet er flere prosjekter utsatt med ett år. Vi stilte spørsmål til Tone Mørk, direktør for spesialenheter, om forsering av utvikling av IKT-system for medlemskapsregistrering på NAV Utland. NTL NAV mener at det er viktig at NAV Utland får et godt og tjenelig medlemskapsregister, da dette kan effektivisere saksbehandlingen vesentlig. Tone Mørk mente at dette var et godt innspill og skulle ta dette med seg videre i forhold til innspill til Revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram i mai.. Tiltaket er imidlertid spilt inn til neste års budsjett og man regner med at dette i alle fall vil gjennomføres da. Hovedårsakene til utfordringene med budsjettet er økte husleiekostnader, bruk av eksterne konsulenter, og at det koster mye mer å drifte IKT-systemene enn tidligere. En av årsakene til dette er at også de kommunalt ansatte skal ha tilgang til systemene og trenger lisenser. FAFO har på oppdrag fra NTL forbundet sett på kostnader ved konsulentbruk i NAV, Skatteetaten og Fornyingsdepartementet. Denne undersøkinga viser at NAV har et skyhøgt forbruk av eksterne konsulenter og at det har eksplodert etter etableringa av NAV. Det er spesielt i forhold til direktoratet og NDU. NTL NAV er sterkt kritiske til konsulentbruken og mener at er dårlig bruk av penger i en tid med trange budsjetter. NTL NAV er derfor glade for at arbeidsgiver varsler en kritisk gjennomgang av konsulentbruken. Det er et mål at man gjennom det arbeidet som nå gjøres for å skaffe mer ressurser til etaten (se innledningsvis) blant annet skal klare å unngå at midlertidig tilsatte må sies opp. For detaljer, se vedlagte budsjettnotat nr. 3.

3 mini gaiden side 3 Nr. 4 uke 8 - 2009 MÅL OG DISPONERINGSBREV (Dokumentene der det står hvilke mål som skal prioriteres i år for de ulike nivåer og enheter i etaten) 1. Spesialenhetslinjen Ingen store endringer fra i fjor og ingen dramatikk. Målet i år er å fortsette konsolideringsfasen og samtidig gjennomføre nødvendige endringer. Det er en positiv vilje til å dele på tvers av resultatområder. Bekymringen gjelder i hovedsak pensjonsområdet som vil koste mer enn forutsatt. 2. Fylkeslinjen Overordnet fylkesledd har laget et enkelt (foreløpig) mål og disponeringsbrev. Budsjettet er et komplisert regnestykke som blant annet er påvirket av oppgaver som er flyttet inn og ut av fylkeslinjen, øremerkede midler, og IA. På grunn av økte utgifter til husleier er det generelt mindre penger til lønn og dermed ansatte. Noen fylker har fått inntil 5 – 6 % prosent vekst, mens andre har fått en 0 % vekst. Ingen fylker har fått kutt i sine budsjetter, selv om en 0 % vekst kan oppleves som kutt pga. kostnadsøkninger. PRODUKSJONSSTYRING OG BRUK AV INDIVIDUELLE AVTALER I FORVALTNINGSENHETENE Leder for forvaltning i Trondheim og Orkdal, og en av de tillitsvalgte fortalte om måten forvaltningen der jobber på. I Sør-Trøndelag har man svært gode resultater, der produksjonsstyring er en del av årsaken til dette, men lederen fortalte at det har vært krevende å komme dit man er i dag. De er veldig tydelig på at involvering og eierskap i ansattegrupper er helt nødvendig for å få dette til. Ansatte og ledelsen har sammen vurdert hva som skulle gjøres, og et av tiltakene de kom frem til er mål på produksjonen. Noen valgte så å få produksjonsmål for sin egen produksjon, mens andre valgte å bli målt pr gruppe. Måltallene blir satt ut fra den enkelte ansattes situasjon og om man for eksempel har andre oppgaver ved siden av saksbehandling. Lederen forklarte at en slik måte å jobbe på krever svært tett oppfølging av de ansatte. Dette krever mye av lederen. Sør-Trøndelag også tatt organisatoriske grep. Sakene fordeles på en ny måte, man har jobbet mye med struktur på arbeidsdagen. De har gått gjennom arbeidsprosesser og vurdert om prosesser kunne forenkles eller om de kunne løses på nye måter, samtidig som kvalitet har stått i fokus. Ledelsen inviterte til et videre samarbeid mellom partene i denne saken, der partene også danner en gruppe som skal besøke forvaltningsenheten(e) i Sør-Trøndelag. MBA har enda ikke konkludert i saken.

4 mini gaiden side 4 Nr. 4 uke 8 - 2009 IA-HANDLINGSPLAN Forslag til IA-handlingsplan var utarbeidet i AMU, og partene i MBA gav sin tilslutning til forslaget. KORT ORIENTERING OM ORGANISERING AV BILSAKER Vi fikk en kort orientering av Erik Oftedal, saken skal forhandles 16. mars. Organisasjonene får bakgrunnsdokumentene neste uke. For NTL NAV møtte Jarle Berge, Jostein Hegli og Esther Van Veen NAV og MEDIA I det siste har det vært en voldsom mediapågang rundt NAV. Dette ble i utgangspunktet utløst fordi noen fylker har problemer med å behandle dagpengesøknader innen fristen, men også fordi omstillingen tar mer tid og ressurser enn det som ble forutsatt da NAV reformen ble vedtatt. Påtrykket fra media oppleves forskjellig rundt omkring i landet. Noen ansatte opplever at den er sterkt urettferdig, og at historiene som kommer frem må avkreftes. Andre medlemmer igjen opplever at media endelig beskriver NAV-virkeligheten slik den er. Det er i hovedsak NAV kontorene og forvaltningsenheter som opplever de største problemene, men også andre deler av NAV, som for eksempel NAV Utland og pensjonsenhetene, opplever store utfordringer. NTL NAV svarer på henvendelser fra media daglig. Vi forsøker å bidra til at faktiske forhold blir beskrevet samtidig som vi understreker alvoret i situasjonen. Mye av mediehenvendelsen skjer imidlertid lokalt. Det er også der kunnskapen om de lokale forhold i hvert fylke og hver enhet ligger. NTL NAV mener at krisa etaten opplever dels skyldes mangel på ressurser og dels at omorganiseringa i NAV har vært mer kompleks og omfattende enn det man først trodde. Vi vet at alle våre medlemmer jobber hardt og at man mange steder har kommet langt i å nå målene med NAV-reformen. Andre plasser sliter man tungt i forhold til dette. Samtidig vet vi at dette koster, bl.a. i forhold til overtid. Mange bruker daglig svært mye energi på jobb fordi de må gjøre nye oppgaver, eller lære å jobbe på nye måter. NTL NAV jobber tett med NTL forbundet i denne saken. Leder Turid Lilleheie har engasjert seg sterkt for medlemmene. Hun har hatt flere møter med statsråden og har tatt med seg våre innspill. I tillegg jobber NTL NAV med innspill til tiltak opp mot ledelsen i NAV. NTL NAV venter spent på Stortingsproposisjon som vil bli lagt fram i løpet av mars. Vi forventer at Regjeringen i den foreslår tiltak som fører NAV ut av krisa.

5 mini gaiden side 5 Nr. 4 uke 8 - 2009 HJELP – JOURNALISTEN RINGER: Spør hva saken gjelder og hva slags vinkling journalisten tenker seg Vær høflig og hyggelig Be om tid – men ring tilbake som avtalt Samle fakta Lag et budskap: hva vil vi ha frem, hva vil vi oppnå? Hvem er det som snakker (f. eks NTL NAV, ikke arbeidsgiver). Når du snakker med journalisten: Gjenta hovedbudskapet. Alt du sier kan bli brukt, tenk derfor gjennom hva du sier og hvordan du sier det.


Laste ned ppt "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 4 uke 8 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google