Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-gaiden Fra NTL NAV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-gaiden Fra NTL NAV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-gaiden Fra NTL NAV
Nr.13 Uke Informasjon fra sentralt MBA 8. september samt styremøte i NTL NAV september Saken vedrørende mulig overføring av Forvaltning arbeid til fylkeslinjen. Som et ledd i NTL NAV sine forberedelser til behandling av denne saken på MBA 8. september, oppfordret vi medlemmene til å komme med innspill og synspunkter på forslaget og de ulike alternativene. Vi fikk masse innspill som utvilsomt bidro til at vi for det første fikk en bedre forståelse for helheten i denne problematikken. Samtidig ble det tydelig at det er ulike syn blant våre medlemmer i denne saken Tendensen er at medlemmene i forvaltning arbeid fremfører gode og engasjerte argumenter imot en overføring, mens de som står utenfor denne delen av etaten gjennomgående har det motsatte syn. En splittet medlemsmasse er aldri noen ønskesituasjon for landsforeningen, og denne splittelsen har åpenbart gjort dette til en svært vanskelig sak for oss. Vi vil uansett benytte anledningen til å takke for alle innspill i sakens anledning. Det har vært virkelig hjelpsomt, og det kan nevnes at samtlige innspill fra medlemmene ble oversendt uredigert til styret i landsforeningen som grunnlag for behandlingen som skulle foregå der. MBA 8 sept – saken om overføring av forvaltning Ledelsen hadde lagt opp til at saken skulle forhandles på mandagens møte, men både NTL og de andre fagforeningene varslet umiddelbart at dette ikke kunne la seg gjøre da de hadde behov for en ytterligere organisasjonsmessig behandling i sine respektive styrer. Saken skal opp til endelig behandling på MBA-møte 22. september. Møtet dreide seg derfor hovedsakelig om å utveksle synspunkter og spørsmål. Arbeidsgiver gjentok sine hovedargumenter for hvorfor dette må gjøres, i hovedsak en gjenfortelling av hva som stod i beslutningsnotatet som vi sendte ut til medlemmene 2. september. Delegasjonen fra NTL NAV satte på sin side fokus på alt det som ikke er berørt i det samme notatet – hovedsaklig motargumenter og potensielle risiki ved det foreslåtte alternativet. Ansvarlig redaktør:Erling Mathisen Et produkt fra NTL NAV

2 Mini-gaiden side 2 NTL NAV
Nr. 13 Uke Punktvis utfordret vi Tor Saglie særlig på følgende: a) å sannsynliggjøre at det ville gi vesentlige gevinster for den totale restansesituasjonen å overføre forvaltning arbeid gitt at de er relativt få og gitt at de er bemannet i henhold til grensesnitt og vitterlig vil ha med seg en portefølje som også skal ivaretas b) å sannsynliggjøre at man ikke risikerer å miste alt det gode som er bygget opp i forvaltning arbeid, enten vi nå snakker om resultater, metodikk eller motivasjon c) hvordan man i en fylkesorganisering skal kunne ivareta enhetlig forvaltning av regelverket, og hvordan en ”samarbeidsaktør” som f.eks Klage og anke skal få ivaretatt sine behov opp mot 19 fylkessjefer. d) hvorfor tilsynelatende ikke en forsert og suksessiv overføring av forvaltning trygd til spesiallinjen har vært vurdert som et alternativ til å flytte motsatt vei. Da ville man jo kunnet fase forvaltning trygd inn i et fungerende apparat. Vi kan ikke her gjengi helheten i Saglie sine svar, men i forhold til vårt spørsmål (d) som mange har etterlyst et svar på, kan vi si at Saglie stilte seg avvisende til at ledelsen her hadde ”oversett” et alternativ til å løse problemene rundt restanser og produksjon, dvs å overføre motsatt vei enn foreslått. Han mente tvert om det er nettopp dette som har vært hovedvurderingen, men som er blitt forkastet, jfr beslutningsnotatet. Styrebehandling av saken om overføring av forvaltning, 10 september Saken ble innledet ved at leder redegjorde for bakgrunnen for forslaget samt hva som hadde skjedd i MBA to dager tidligere. I den påfølgende debatten fremkom det at styret var samstemte i at *den totale situasjonen på forvaltningsområdet krever at det blir tatt grep *at det er ønskelig at forvaltningsområdet samles tidligere enn opprinnelig planlagt – det var i utgangspunktet et feilgrep å sette det opp adskilt *prosessen opp mot en beslutning i denne saken ikke har vært bra nok med tanke på medbestemmelse, tempo og involvering Styret sprikte derimot i de sentrale vurderingene rundt hva som kunne oppnås av positive effekter på kort og lengre sikt ved overføring til fylket, og samtidig hvilken vekt som skulle legges på de potensielle risikomomentene.

3 Mini-gaiden side 3 NTL NAV
Nr. 13 Uke Mindretallet argumenterte blant annet for at *grep burde tas, men da i retning av at man heller overførte suksessivt over til spesiallinjen, evt opprettet felles ledelse i alle fylker uten å justere linjeplassering av enhetene. *disse alternativene ville innebære mindre risiki enn overføring til fylkene, samtidig som man ville oppnå like mye i forhold til gevinster på produksjonssiden. * det er tvilsomt at fylkesdirektørene har kapasitet til å håndtere og faktisk prioritere forvaltningsområdet på toppen av alle sine andre ansvarsområder. Flertallet argumenterte blant annet for at *den eneste realistiske løsningen for å løse de samlede utfordringene på forvaltningsområdet ligger i å samle ressursene nettopp inn under fylkesledelsen. *dette fordi kun på en slik måte vi kan oppnå å få en ansvarlig for å få den kritiske samhandlingen mellom de nært forbundne og gjensidig avhengige NAV-kontorene og forvaltningsenhetene på plass. *det er avgjørende å kunne utnytte ressursene for hele forvaltningsområdet samlet *de potensielle risikomomentene oppveies av fordelene ved ovenstående *det er fordeler også for de ansatte ved å samle forvaltning og NAV-kontor i samme styringslinje. Saken måtte til slutt opp til votering og det endte med at 9 stemte for ledelsens forslag om overføring til fylkeslinjen, 7 stemte imot. Mindretallet ønsket en todelt prosess med umiddelbar oppretting av felles ledelse i fylkene, og deretter forsert overføring til spesiallinjen. En votering nr 2 gikk på om forvaltningsenhetene automatisk skal tilbakeføres til spesiallinjen i 2012 dersom den overføres, eller om NTL NAV skal kreve en evaluering av ordningen og dermed en mulig videreføring av denne dersom dette viser seg hensiktsmessig. Voteringen viste 10 for evaluering, 6 for automatisk tilbakeføring. Styrevedtaket legges til grunn i den videre prosessen med de øvrige partene på sentralt nivå. Saken forventes konkludert i MBA-møtet 22.september.

4 Mini-gaiden side 4 NTL NAV
Nr Uke Styresak – justering av tidspunkt for lederskifte i NTL NAV til 1. nov 2008 Som kjent vedtok det konstituerende representantskapsmøtet for NTL NAV i juni 2007 at vi skulle ha en delt lederperiode frem til Dette betød i praksis at Erling Mathisen skulle være leder og Jarle Berge nestleder frem til 31/12-08, hvorpå rollene skulle byttes om i den resterende perioden frem til 2010. Fungerende leder Erling informerte på styremøtet at han etter endt lederperiode ved nyttår ikke ønsket å gå på som nestleder ut perioden, men ønsket å gi noen andre muligheten. Begrunnelsen for dette lå for det første i en prinsipiell forståelse av at det er til det beste for landsforeningen og den nye ledelsen at den tidligere lederen ikke er med videre som en ”syvende far i huset.” For det andre at han så avgangen som leder som et naturlig veiskille og en mulighet for å søke nye utfordringer. Styret uttrykte forståelse for dette. Som en konsekvens av beslutningen om å fratre ved nyttår foreslo Erling videre at lederskiftet burde fremskyndes noe. Dette for å unngå mulige reaksjoner i forhold til redusert dedikasjon og pågangsmot i vervet frem mot avgang. Resonnementet er at stilt overfor slike mulige scenarioer er det best for alle parter å slippe til en ”sulten” ny leder som bare venter på å komme i gang. Styret sluttet seg til Erling sitt forslag om å fremskynde lederskiftet til 1. november 2008. En valgkomité er nedsatt for å foreslå kandidater til henholdsvis nestleder og nytt AU-medlem. Valgkomiteen vil selv ta en vurdering på behovet for en ”utlysning” i den anledning, og vil i så fall eventuelt komme tilbake til dette vis a vis avdelingene. På MBA-møtet 8 september møtte følgende for NTL NAV Erling Mathisen, Jostein Hegli, Trygve Baltzersen På styremøtet 9. – 11. september i Bodø deltok: Erling Mathisen, Jarle Berge, Birte Sletten, Mette Bjørge, Hanne Nordhaug, Ann-Margreth Adler-Nilsen, Jostein Hegli, Terje Evensen, Knut Johansson, Kristin Djuplasti, Lars Eide, Anne Birgit Nilsen, Khursid Ahmad, Hennie Isaksen, Merethe Engstrøm, Anne Tømmervåg Røe Observatører; Stein Bjarne Larsen, Esther Van Veen, Solfrid Olsen


Laste ned ppt "Mini-gaiden Fra NTL NAV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google