Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

mini gaiden Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "mini gaiden Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet 15.12.08
Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 21 uke Til alle NTL NAV medlemmer! 2008 har vore eit tøft og arbeidskrevjande år for mange av våre medlemmer. NAV reforma er midvegs og ”stampar i tung sjø”, ikkje minst gjeld dette for mange NAV kontor og forvaltningseiningar. Vi nærmar oss årsskiftet og kan snart skrive 2009! Nytt år betyr ofte håp og at nye sjansar blir delt ut for å rette på det som gjekk gale i året som gjekk. Vi får håpe at 2009 kan brukast til noko konstruktivt for NAV og at reforma kjem på rett spor. Likevel må vi vere realistiske å innsjå at 2009 vil by på mange utfordringar. Vi må framleis forvente kritisk søkjelys på NAV reforma frå brukarar, presse, politikarar og andre. NTL NAV vil takke alle medlemmene for innsatsen og samarbeidet i 2008 og ønskje alle medlemmer ei god og velfortent jul. Vi ser fram til eit aktivt og innsatsfullt år i 2009. Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet Ledelsen orienterer ”Kjempen” Saglie orienterte om at dataløsningen ”Kjempen” i pensjonsprogrammet er i produksjon og at alt har gått bra så langt. Saglie berømmet de tilsatte som har jobbet med ”Kjempen” for formidabel innsats. Dette fortjener medarbeiderne all ros for, sa Saglie. Lanseringen av ”Kjempen” er en suksesshistorie i NAV. Målbildet for hjelpemiddelformidlingen Det er ikke lenger et krav om at hjelpemiddelsentralene i de 19 fylkene skal ha et likeverdig tilbud. Dette åpner for spesialisering og nasjonalisering av visse oppgaver på hjelpemiddelområdet. Direktoratet ser for seg at noen spesialområder kan bli organisert nasjonalt, at noen områder blir organisert regionalt. Eksempel på dette kan være bilsenter, kundesenter, tekniske reparasjoner, gjenbruk, periodisk ettersyn, lager etc. Lokalt skal en ha ansvar for utprøving, formidling, teknisk rådgiving/service. Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV

2 mini gaiden side 2 Produksjonsavtaler og individuelle måltall
Nr. 21 uke Det er ikke tatt stilling til mer konkret organisering av hjelpemiddelområdet, men det er disse prinsippene arbeidsgiver vil følge for framtidig organisering. Utgangspunktet for organiseringa skal være brukermøtet, at brukerne skal oppleve at omorganiseringa fører til bedre tjenester. Slik hjelpemiddelsentralene i dag er organisert mener arbeidsgiver at etaten bruker altfor mye ressurser på forvaltning og for lite på tjenesteyting. Det er bestemt at hjelpemiddelsentralene i Oslo og Akershus skal slås sammen fra Dette for å oppnå økt brukertilfredshet og bedre kvalitet i hjelpemiddelformidlingen. Direktoratet har som mål å opprette felles lokasjon innen og dette forutsetter reorganisering og samordning av dagens to sentraler. I løpet av utgangen av 2009 vil det bli lagt fram en NOU om hjelpemiddelsentralene. Det er derfor viktig at NAV også legger planer for hjelpemiddelområdet parallelt med utarbeidinga av NOUèn. På den måten håper arbeidsgiver å få mer styring med utviklinga av hjelpemiddelområdet og å vise kompleksiteten på området. Budsjettnotat 2 og årsplan Det er positiv utvikling i forhold til etatsbudsjettet for I budsjettnotat 2 legger direktoratet fram et balansert budsjett. Arbeidsgiver håper å legge fram enda mer positive budsjettall i budsjettnotat 3 i februar. Fylkeslinja vil bli skjerma for eventuell budsjettkutt og en prøver å ta budsjettkutt i forhold til direktoratet og NDU. NAV har fått krav om økt innbetaling av pensjonskostnader til Statens pensjonskasse på 105 millioner. NAV er i dialog med departementet om å få ekstramidler til dette og har tro på at dette vil ordne seg. I forhold til årsplan 2009 har direktoratet fått innspill fra NTL NAV og andre organisasjoner og tatt hensyn til disse, bl.a. i forhold til kompetanse og samarbeid med brukerorganisasjonene. Direktoratet har også spisset hovedprioriteringen og redusert antall fra 11 til 5. Produksjonsavtaler og individuelle måltall Ledelsen, ved direktør Yngvar Åsholt la frem sitt syn på produksjonsstyring og individuelle avtaler. I utgangspunktet dreier produksjonsstyring seg om å ha kontroll over hva slags saker som kommer inn, hva som kommer inn når, og hva man får ut igjen. NAV har utfordringer med produksjonsstyring, noe som bla viser seg som restanser. På bakgrunn av dette er det viktig at det skjer en profesjonalisering av produksjonsstyringen. Individuelle produksjonsavtaler er et verktøy for å få til dette. Produksjonsavtaler slik arbeidsgiver ser det, er et verktøy der det er dialog mellom leder og medarbeider om hvor mye den enkelte klarer å produsere. Det tas utgangspunkt i den enkeltes situasjon. Her skal også for eksempel kompetansebehov kartlegges. Arbeidsgiver har fått tilbakemelding om at en del ansatte og ledere opplever dette som positivt, selv om det også har vært motstand. Forvaltningsenhetene i Sør-Trøndelag og Aust-Agder blir holdt frem som positive eksempler.

3 mini gaiden side 3 Orientering om mål og disponeringsbrev
Nr. 21 uke NTL NAV forstår behovet for å ha bedre kontroll over produksjonen men innvendte at det å lage avtaler med enkeltansatte raskt går ut over teamfølelsen og ”vi-følelsen”. NTL mener at det er mye mer relevant å spille på teamene/avdelingene, og at man må bruke de ansattes kreativitet innenfor teamet/avdelingen for å få frem gode løsninger til mer effektivt arbeid. Vi har dessuten fått meldinger fra mange enheter der de ansatte uten dialog har fått tildelt måltall, uten at disse har vært tilpasset den enkeltes situasjon, og dette oppfattes svært stressende. Dette går ut over arbeidsmiljøet i enhetene. Vi understreket at dette ikke er noe vi ønsker i etaten. Arbeidsgiver var helt enig i at det siste ikke var ønskelig, måltall skal fastsettes gjennom dialog. Det ble ikke konkludert i saken i denne omgang. Arbeidsgiver ønsker å invitere leder for forvaltning i Sør-Trøndelag for å fortelle om sine erfaringer. Orientering om mål og disponeringsbrev Spesialenheter Etaten har ennå ikke mottatt mål og disponeringsbrev fra departementet og dermed kan ikke etaten gå videre med mål og disponeringsbrevet. Det vil ikke bli store endringer i forhold til En utfordring er at pensjon har kommet inn, dette vil medføre en del ekstrakostnader i form av husleie. NAV utland fikk i år midler til 20 midlertidige stillinger, ut fra signalene i budsjettet vil disse sannsynligvis videreføres. Arbeidsgiver kunne imidlertid ikke love faste ansettelser. Linjen holder tilbake 5 promille av budsjettet til bruk for kompetansetiltak og prosjekter. I tillegg diskuteres det om mindreforbruk på de enkelte resultatenhetene kan brukes til prosjekter. Fylkeslinjen Heller ikke her blir det store endringer i forhold til fjoråret. Ekstramidlene som vi får til restansenedbygging vil bli fordelt mer jevnt, selv om man vil ta litt hensyn til fylkene med høyeste restanser. Etaten har ikke mottatt midler i forhold til forventet økt ledighet foreløpig, dette får vi sannsynligvis etter jul. Elektronisk fagpost Denne saken har vært opp i MBA to ganger tidligere og dreier seg i korthet om at etaten planlegger å sentralisere alt postmottak og skanning av post til et sentralt sted og tjenesteutsette (outsource) oppgaven. NTL er fullstendig enig i at vi må gjøre noe med posthåndteringen, fordi denne har utviklet seg til å bli et problem for etaten. Skanning av post, slik at den kan gjøres tilgjengelig i våre fagsystemer, virker også fornuftig. Vi er også enige i at det bør vurderes sentralisering av

4 mini gaiden side 4 Nytt Personalreglement Eventuelt
Nr. 21 uke oppgaven, men vi er skeptiske til at vi skal bygge opp kun ett mottak av post. Postmengdene vil bli gigantiske og svikt i driften vil lamme hele etaten. På møtet ga vi beskjed om at vi vurderte ledelsens utredninger, når det gjelder dette spørsmålet, som ensidige. Det er lagt for liten vekt på farene ved tjenesteutsetting, for eksempel ved at vi bygger opp en leverandør som i realiteten får monopol på oppgaven og dermed får muligheten til å presse prisene oppover. Vi ba vi om at det ble vurdert samarbeid med andre statsetater som har bygd opp slike post/skanningsenheter internt. Videre ønsket vi en grundigere vurdering av fylkesvise enheter og åpning for forsøksprosjekter i driftsenheter som ønsker det. Arbeidsgiver skal vurdere innspillene fra fagforeningene i denne saken og kommer tilbake igjen til MBA på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver har i en tidligere utredning slått fast at dette kun er en drøftingssak. Dette vil vi selvsagt ikke akseptere. Vi kommer heller ikke til å akseptere at denne oppgaven blir tjenesteutsatt (outsourcet). NTL (forbundet) er orientert om saken og vi får full støtte derfra. Nytt Personalreglement Denne saken har vært til forhandling i to tidligere møter. På dette møtet ga vi et skriftlig innspill til arbeidsgiver om en innstramming i muligheten til å tilsette administrativt. Bakgrunnen for dette er erfaringene med nåværende Personalreglement. Vi har rett og slett fått alt for mange administrative tilsettinger og de har for lang varighet. Dette er en viktig sak for oss og det går antageligvis mot en tvist hvis arbeidsgiver ikke går med på en innstramming på dette punktet. Eventuelt Vi mottar signaler om at det skjer en opphoping av fleksitid ute i etaten. Vi tok dette opp med arbeidsgiver og ba om en oversikt over omfanget. Arbeidsgiver ga positiv tilbakemelding på vår forespørsel. Vi har bedt om dette før og den siste oversikten vi fikk tidlig i høst var ikke alarmerende. Hvis det viser seg nå at dette ”har tatt av” vil vi jobbe for målrettede tiltak for å få bukt med problemet. I de overordnede lønnspolitiske føringene for etaten står det at kodebruken i etaten skal overvåkes og det er også målsetting om at alle saksbehandlere skal over i minimum kode Vi ba om statistikk for å kunne se hvordan utviklingen hadde vært etter de lokale forhandlingene i høst. Arbeidsgiver var positiv til dette også og vi vil få statistikken over jul. For NTL NAV møtte Jarle Berge, Esther van Veen og Trygve Baltzersen

5 mini gaiden side 5 Møte med statsråd Dag Terje Andersen
Nr. 21 uke Møte med statsråd Dag Terje Andersen På ekstraordinært MBA 08. desember møtte statsråden, sammen med statssekretær Laila Gustavsen og ekspedisjonsråd Ulf Pedersen. Ressurser og ledighet Første sak NTL tok opp var flere ressurser i form av ansatte umiddelbart i forbindelse med økende ledighet. Statsrådens svar var at hans viktigste tiltak så langt er å unngå at folk havner i våre køer, gjennom f. eks økt offentlig utbygging. Regjeringen planlegger i forhold til tre scenarier.. Tiltaksnivået er allerede svært høyt og det blir åpnet for at en større andel tiltaksplasser kan brukes i første halvår Videre sa han at han trenger hjelp fra NAV for å best kunne fordele ressurser riktig, skal man tenke bransje eller geografi. Han viste til at det ikke er i alle deler av arbeidsmarkedet det er press enda. Mediaoppslag Avisoppslagene de siste ukene, med særlig fokus på oppslaget i Aftenposten 27. november, ble diskutert. Statsråden sa at han forsto at situasjonen ikke var lik i alle deler av etaten men at dette opplaget inneholdt noe riktig. Han viste til at det er mye vanskeligere å få frem positive oppslag i avisen. Anbefalingen hans er å gå utenom hovedstadsavisene og bruke regionale medier. Han viste til at aviser som Dagbladet og Aftenposten fokuserer mest på Oslo, og at det derfor er viktig at Oslo fungerer. Han understreket derfor at Oslo må få bistand, men fremhevet samtidig at Oslo og Rogaland var de to fylkene der restansene er mest redusert. NTL understreket at selv om det er riktig at det ikke er like tøft overalt så er det svært viktig at de ansatte som opplever slike situasjoner blir i varetatt. Vi formidlet at ansatte jobber svært hardt for brukernes skyld. Omstilling og kostnader Videre sa vi at omstilling koster og at vi ser en sammenheng mellom restanser og dårlig håndtering av telefoni og post. Siden de to foregående etatene stort sett taklet disse tingene tyder dette på at dette er en omstillingskostnad som vi bør få ressurser til. I forbindelse med dette tok både NTL og hovedverneombudet opp tjenesteutsetting, med tanke på fagpost. Statsråden svarte her at han ikke har en formynderrolle og at det er medbestemmelsesapparatet som bør brukes i en slik sak. Oppfølgingsoppgaver tilbake til NAV NTL NAV sa at vi ønsker oppfølgingsoppgavene tilbake i større grad, alt for mye er satt ut til eksterne leverandører, og noe av det attføringsbedriftene gjør burde vi ha gjort selv. Et eksempel her er kvalifiseringsprogrammet: betyr det at vi får flere i dette tiltaket også at programmene er bra?

6 mini gaiden side 6 Info fra Sentralt AMU 02.12.08
Nr. 21 uke Statsråden svarte til det siste at han er fornøyd med det økte antallet og at uten dette vil man heller ikke få erfaring. Det er mulig at de første programmene ikke var så bra, men kvaliteten vil øke gjennom at man faktisk bruker det. Kompetanseving Både Tor Saglie og statsråden fremhevet at kompetanseheving og opplæring er viktig og at det jobbes intenst med tilrettelegging for dette i NAV. Statsråden påpekte dessuten at vi fortsatt er i en omstillingsperiode og at de fortsatt er 2 mill. innbyggere som ikke har et NAV-kontor. Imidlertid er det NAVs jobb å ha oversikt over strukturen, ikke brukernes. Kommune og stat På bakgrunn av lederen i Aftenposten lørdag 6. desember spurte vi Dag Terje Andersen om han hadde tenkt på muligheten for å flytte kommunalt ansatte over i staten. Han svarte at det er uaktuelt så lenge vi holder på med reformen og at sosialstønaden skal være kommunal, dette er det bred enighet om i stortinget. Statsråden understreket at han vil fortsette å forsvare de ansatte i NAV så lenge vi tar vare på brukerne. I den korte tiden han har vært arbeidsminister har han vært i stortinget fire ganger for å belyse NAV. Alle partier er for å gjennomføre NAV-reformen og den skal ikke snus. Esther van Veen, Hanne Nordhaug og Ann Margreth Adler-Nilsen Info fra Sentralt AMU Arbeidstilsynet deltok de to første timene på AMU, som en introduksjon til tilsynet de skal gjennomføre. De møtte med representanter fra flere regioner. De understreket at det er arbeidstilsynet som skal avgjøre hvor tilsynet skal skje, men tar gjerne i mot forslag. Hovedverneombudet ba om at Oslo ville bli inkludert. Arbeidstilsynet forklarte også at de kan oppdage feil og mangler men at det vil bli NAV som etat som må gjøre noe med disse. Tilsynet skal inn på forskjellige steder, og på forskjellige nivåer i etaten. De kommer til å lage en felles rapport med eventuelle pålegg til juni, men vil også følge opp NAV etter dette. I tillegg kommer arbeidstilsynet til å være observatør i AMU møter. I møtet med det sentrale AMU hadde arbeidstilsynet spørsmål om AMU fungerte på alle nivå. Direktøren ble spurt om departementet er interessert i og har bestillinger i forhold til arbeidsmiljøet i etaten. Han svarte at departementet er mest interessert i fremdrift og budsjetter, men at det er forståelse for belastningen på de ansatte. Alle parter er enige om at tilsynet med NAV er positivt.

7 mini gaiden side 7 Nr. 21 uke Etaten har mottatt et brev fra arbeidstilsynet om tilsynet, som skal distribueres til alle ansatte. Dette brevet ligger på NAVET men vi legger det også ved denne minigaiden. På siste side står det en e-postadresse som alle ansatte kan bruke og alle ansatte kan ta kontakt vedrørende tilsynet og situasjonen i NAV. Skriv NAV i emnefeltet ved kontakt. Hovedverneombudet fortalte om vernestrukturen i NAV og noen av utfordringene tilknyttet kommune/stat, ulike styringslinjer og tjenesteområder. Hun forteller også om en arbeidsmiljøsituasjon i etaten som er veldig forskjellig fra sted til sted. Hun ønsker for øvrig at saker etter arbeidsmiljølovens § 7.2 blir tilbakeført AMU. Sykefravær og avgang ble behandlet: I gjennomsnitt ligger sykefraværet høyere enn ønskelig, men noe av de høye tallene skyldes at etaten både inkluderer egenmeldt og legemeldt sykefravær. I gjennomsnitt i oktober lå sykefraværet på 6,8, men i flere fylker ligger dette atskillig høyere. Avgang fra etaten ligger i noen måneder svært høyt, men i følge ledelsen skyldes dette at midlertidige stillinger forlenges for sent, slik at personer som egentlig fortsetter i etaten registreres med avgang. IA-handlingsplan ble lagt frem. NTL har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet denne Viktige innspill fra NTL har vært konkret ansvarsfesting til konkrete nivå og at planen skal følges opp. Planen skal endelig vedtas i sentralt MBA. NTL hadde meldt opp en sak om individuell produksjonsmåling og arbeidsmiljø. Denne ble ikke behandlet fordi saken om produksjonsstyring ikke er behandlet i MBA enda. Imidlertid fikk NTL skutt inn at vi er bekymret for det psykososiale miljøet en del steder der dette er innført. Esther van Veen


Laste ned ppt "mini gaiden Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google