Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Oslo og Omegn Bilbransjeforening ønsker velkommen til medlemsmøte Thon Hotel Linne Tirsdag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Oslo og Omegn Bilbransjeforening ønsker velkommen til medlemsmøte Thon Hotel Linne Tirsdag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Oslo og Omegn Bilbransjeforening ønsker velkommen til medlemsmøte Thon Hotel Linne Tirsdag 20.Oktober 2009

2 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Medlemsmøte 20. oktober På agendaen står følgende saker: 1.Aktuelle saker og informasjon fra foreningen (inkl. Rekrutteringsprosjektet og aktuell info om Risløkka Kompetansesenter) Svart økonomi - vår verste "fiende" og konkurrent (om pågående og planlagte prosesser NBF / Skatt Øst) Økende krav til servicegrad og tilgjengelighet: Hva gjør du med det? 2.Åpen diskusjon om forholdet mellom merkeverksteder og frittstående verksteder; Kompetansekrav, rammevilkår, konkurransesituasjonen / konkurransevridning, pris vs. kvalitet, forskjeller og motsetninger. Innledning v/Torhild Barlaup (daglig leder Snap Drive) og Cathinka Skotvedt Sundling (daglig leder Skotvedt Asker & Bærum / nestleder i foreningen). 3.Miljøfyrtårn; utgår / flyttes til neste møte 4.Ny lakkveiledning og generell utnyttelse av DBS v/Tor-Sigurd Simonsen (NBF) 5.Nye verkstedforskrifter - hva betyr det i praksis? v/Arild Hansen (ABL) 6.Avslutning / oppsummering

3 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009

4

5 Hviteboken – med konklusjonene fra prosessen Rekrutteringsprosjektet

6 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Formålet Bilbransjen har et definert behov for å rekruttere flere og bedre kvalifiserte medarbeidere til sin bransje, samt å stoppe lekkasjen til andre bransjer. For å øke attraktiviteten i forhold til våre konkurrenter ble det igangsatt et Renommé- prosjekt (som et delprosjekt i Rekrutterings- prosjektet – som riktignok ikke er et prosjekt, men en evigvarende prosess)

7 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 1. ELEVEN 2. a Mor og far 2. b Karriereveilederen 3a. Samfunnet For å lykkes må vi kommunisere godt med de ulike målgrupper: 3b. Skolen

8 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Fremtidig posisjon vs. målgruppene (ønsket renommé); ”Ingen annen bransje kan by på samme kombinasjon av interesse og karrieremuligheter som bilbransjen”

9 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 …og Oslo-skolen har respondert:

10 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009

11

12

13 Bakgrunn Risløkka Kompetansesenter er Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig opplæring. Målsetningen med etableringen er å styrke og fornye yrkesfagopplæringen i Oslo. Kompetansesenteret skal etableres i tett samarbeid med næringslivet.

14 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Hovedmålsetninger Øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo Bidra til at flere elever foretar riktig karrierevalg, fullfører og består opplæringen Tilfredsstille næringslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse Helt i tråd med de grunnleggende målsetningene i Rekrutteringsprosjektet for Bilbransjen !

15 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Videregående skole Lærlinge senter Fagskole Kompetansesenteret skal bestå av

16 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Planlagt for ca 1350 elever/studenter Innenfor fagområdene BA (Bygg og anleggsteknikk) DH (Design og håndverk) EL (Elektro) HS (Helse og sosial) TIP (Teknikk og industriell produksjon)

17 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Status byggeprosjektet Husleieavtale med Undervisningsbygg signert Kontrakt inngått med totalentreprenør Rivestart høsten 2009 Byggestart første kvartal 2010 Ferdigstillelse skolestart 2013

18 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Hva skal prege det nye kompetansesenteret for yrkesfag i Oslo?

19 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Banebrytende Fyrtårn Gründertenkning Storsatsning Fremtidsrettet Utfordre det bestående Moderne Innovativ læring Tenke nytt Eksperimentering Utvikling Helt nytt produkt

20 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Grunnleggende idè For å fremstå som et oppdatert og fremtidsrettet lærested skal kompetansesenteret utvikle helt nye former for samarbeid mellom skole og næringsliv. Hvilket passer oss utmerket !

21 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Fokusområder for samarbeid med næringslivet Øke rekrutteringen av elever til bransjene Forbedring av innhold og kvalitet i utdanningen Oppdatering og etterutdanning av lærere

22 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Med inspirasjon fra Næringslivsringen (NTNU) Utarbeide et cluster innenfor hvert fagområde Forpliktende avtaler om samarbeid Generere behov og brukerinnsikt fra næringslivet som skal danne grunnlag for videre samarbeid for å bygge opp tilbud ved Risløkka Kompetansesenter Og dette skal vi primært utnytte for en samlet bilbransje i Oslo og Omegn – og på disse premisser deretter kunne invitere enkeltbedrifter !

23 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Det er søkt om midler fra Design Pilot 09 til Idéutvikling: skole-/næringslivssamarbeid i bilbransjen Problemstilling: ”Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse og som fremstår som attraktive for ungdom?”

24 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Design Pilot 09 Design Pilot 09 er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Designråd, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Det utdeles prosjektmidler til etablerte foretak som ønsker å investere i større brukerforståelse, kreativitet og systematikk i idéfasen i et innovasjonsprosjekt.Design Pilot 09

25 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Kontaktinfo Prosjektleder skoleutvikling Christine Wergeland Sørbye 958 33 707 (som kanskje vil si noen ord om forventningene til samarbeidet med bilbransjen?)

26 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Styremøte 17.juni 2009 Pågående arbeid/prosesser i Rekrutteringsprosjektet

27 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Rekrutteringsprosjektet – pågående prosesser Hjemmesiden bilfag.no: Arbeidet med fase 2 i videreutvikling av hjemmesiden www.bilfag.no pågår. I ressursgruppen er Tore Lillemork, Bård I. Ileby og Håvard A. Mathisen. Blant annet visualisering av utdanningskart, kart-og fylkesoversikter, bedre redigeringsmuligheter samt ekstranett for informasjonsutveksling mellom alt nøkkelpersonell. Worldskills i Calgary(Canada): Verdensmesterskapet i yrkesfag arrangert 2. – 7. September 2009. Bilfagene er representert i 3 fag; bilmekanikerfaget lette kjøretøy, billakkererfaget og bilskadefaget. Det ble oppnådd meget gode resultater – noe som vil benyttes i videre markedsføring av bilfagene. Yrkes NM 2010: Som en viktig del av rekrutteringsarbeidet til bilfagene er planleggingen av neste års yrkes – NM, som vil avholdes på Lillehammer - allerede startet denne høsten. Samarbeidspartnere er innkalt til et planleggings- og kartleggingsmøte medio oktober. Målsettingen er at alle fylker gjennomfører lokale/regionale konkurranser i 2010. Bilbransjens renommé: Et kontinuerlig arbeid med bilbransjens renommé er en av de viktigste forutsetningene for alt arbeidet vi gjør i det pågående rekrutteringsarbeidet. Den utarbeidete hviteboken er grunnleggende for alle ”veivalg” vi foretar i årene som kommer.

28 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Rekrutteringsprosjektet – pågående prosesser Skatt Øst: Samarbeidet med Skatt Øst står sentralt og er viktig for å etablere troverdighet for den seriøsitet bransjen skal representere. Etablering av Leveregler for bransjen utover de vedtatte etiske retningslinjene er en del av dette (Økt etterlevelse). Mer info senere. Yrkesmesser/skolebesøk: Bilbransjens synlighet og tilstedeværelse på alle arenaer hvor målgruppene i rekrutteringsarbeidet er samlet foregår fortrinnsvis i regi av opplæringskontorene- og ringene i bilfag. Det er svært viktig med fortsatt samarbeid mellom alle sentrale aktører i bransjen på disse arenaene. Økt fokus på nyttekjøretøy: Det er etablert en egen nyttekjøretøygruppe hvor en klar målsetting er økt fokus på nyttekjøretøysiden i bilbransjen. Dette er også et område som i økende grad må innlemmes i det pågående rekrutteringsarbeidet. Kartlegging av behovet for etterutdanning i form av fagskoletilbud er et viktig ledd i dette. Planlegging av rekrutteringsvideo for bilbransjen: Bilimportørene har foreløpig stilt rekrutteringsvideoer til fri benyttelse, samt publisering på web. Det er likevel ønske om å lage en rekrutteringsvideo som kan benyttes i alle rekrutteringssammenhenger. Dette blir et av de sentrale satsingsområdene og det vil utarbeides en egen prosjektskisse for gjennomføring.

29 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Rekrutteringsprosjektet – pågående prosesser Rammebetingelser for inntak av lærlinger i bedriftene: Også bilbransjen er inne i en svært krevende tid, og arbeidet opp mot myndighetene knyttet til både de økonomiske rammebetingelsene, men også for gjennomføring av en læretid som gir fagarbeidere som bransjen kan gjøre seg nytte av, står høyt på agendaen. Dette arbeidet følges opp fortløpende i alle sammenhenger, spesielt mot det faglige rådet TIP (Teknikk og Industriell Produksjon), SRY (Samarbeidsrådet for yrkesutdanning), UDIR (Utdanningsdirektoratet) og KD (Kunnskapsdepartementet) Artikler i hver utgave av Bilbransjen: Medlemsbladet Bilbransjen skal i hver utgave ha relevante og informative artikler knyttet til rekruttering i bilbransjen. Rekrutteringsprosjektet bør også søke andre medier for publisering av artikler som omhandler viktige sider av rekrutteringsarbeidet. Arbeid i lokalforeningene: Det er avgjørende at vår forening (og øvrige) aktivt tar del i alt arbeid av betydning for rekrutteringsarbeidet – i tillegg til at vi må påse at Opplæringskontoret er ”på ballen” i alle sammenhenger. Vi har vært – og skal også i fortsettelsen være – en aktiv pådriver i prosjektet og for alt arbeid NBF og Opplæringskontorene gjør i denne forbindelse. Samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo vs. Risløkka Kompetansesenter vil være særdeles viktig i så henseende. I tillegg er det viktig at vi får etablert et tidsriktig fagskoletilbud for bilbransjen i Oslo og Omegn – PÅ BRANSJENS EGNE PREMISSER !

30 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Svart arbeid er vår fremste konkurrent – og ”fiende” På denne bakgrunn har vi engasjert oss sterkt i arbeidet for ”Økt etterlevelse” i samarbeid med Skatt øst

31 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009

32 INTERNEKJØREREGLERINTERNEKJØREREGLER

33 Samarbeid NBF / Skatt Øst Vi er svært lite fornøyd med at bilbransjen blir ”syndebukken” i media hver gang Skatt Øst foretar kontrollaksjoner hos aktører innen bilpleie, vask og andre aktører i ”randsonen” til våre medlemmers virksomheter Ved senere kontrollaksjoner må vi sørge for at partenes medierådgivere i større grad klarer å skille ”klinten” fra ”hveten”, slik at markedet forstår hvem som er hvem… (de som ble tatt for uregelmessigheter ved siste kontrollaksjon var hovedsakelig enkeltpersonsforetak – hovedsakelig innen vask og bilpleie – og kun 2-to av bedriftene som ble kontrollert var NBF-medlemmer) På denne bakgrunn har vi også bedt om at bransjekodene omdefineres. Bransjekode 45.200 – som i dag omfatter alt fra bilverksteder til bilpleie må omlegges – slik at vi får mer ensartede og atskilte grupper Neste kontrollaksjon vil åpenbart i større grad rette seg direkte mot NBF- medlemmer – så vær på vakt ! (den neste ”kunden” kan være fra Skatt Øst) Når det gjelder PKK så har vi foreslått at man ved etterkontroll (etter reparasjon) må informere om hvem som har gjennomført reparasjonsarbeidet Fremtidige kontrollaksjoner vil også (igjen) rette seg mot bruktbilomsetning og mot leverandører (manglende sporbarhet – deler som benyttes til svart arbeid registreres i meget begrenset omfang på kunden…)

34 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Bilbransjen står foran store utfordringer i tiden som kommer På den ene siden teknisk / tekologisk – hvor vi gjør stadige kvantesprang på mange områder – og hvor ny teknologi fortløpende tas i bruk (både for aktiv og passiv sikkerhet, energieffektivisering, miljø/klima osv.). På den annen side gjennom kraftig økte forventninger hos våre kunder – selvfølgelig til kvalitet, men kanskje i enda større grad både til servicegrad og ikke minst tilgjengelighet Og til glede for de som ønsker å skaffe seg konkurransefortrinn i markedet (gjennom bl.a. servicegrad og tilgjengelighet) – er det mange aktører som gjør altfor lite på dette området, som dreier seg om å bygge sin egen merkevare - sitt eget renommé! Økende krav til servicegrad og tilgjengelighet Hva gjør du med det ?

35 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Styremøte 17.juni 2009 Kunsten å markedsføre er kunsten å bygge en merkevare. Er du ikke en merkevare, så er du en hyllevare. Er du en hyllevare er prisen altoverskyggende og lavkost- produsenten den eneste vinneren… Philip Kotler

36 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 …verden er i endring… …og vi med den !

37 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009...internett er faktisk kommet for å bli... …og kommersielt dreier det seg om å koble kjøper og selger på den mest effektive måten

38 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 ”Full” transparens (tidligere kalt internett) ; gir raskt økende kunnskapsnivå hos forbruker Tid 1960 Informasjonsnivå Lavt Høyt 2008 Forbruker Bilforhandler/verksted Gammel modell = assymmetri m.h.t. informasjon Ny modell = Transparent informasjon Kilde: CIRP, Capgemini Krever nytenking i forholdet mellom kunde og forhandler/verksted

39 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Forbrukere bygger opp stadig bedre kunnskap Internett påvirker sterkt forbrukeres innstilling Forbrukere fremstår mer smidige og strategiske Internett reduserer forhandlers/verkstedets innflytelse “Man kan skaffe seg tilgang til utrolig spesifikk informasjon via internett/webfora. Man kan eksempelvis finne ut svakheter ved bilmodeller / elektroniske systemer osv.” “Internett har gjort forbrukeren vesentlig mer oppmerksom på hvordan de forskjellige bransjer fungerer, og salgs- tricks og bortforklaringer som benyttes” “Man har reell frihet til å gjøre en fullstendig uavhengig beslutning uten å måtte forholde seg til bilbransjens produktorienterte policy og foreldede syn på kundeprosesser” Omtrent 90% av alle forhandlerbesøk gjennomføres ikke før aller siste uke før kjøpet endelig gjennomføres Jo mer kunnskapsrike forbrukere – jo mer av makten forflyttes i deres favør Kilde: CNW Marketing Research, Inc. en utfordring for en produktorientert bransje… Majoriteten av forbrukere vil i økende grad vil søke mest mulig ”objektiv” informasjon før handel = en utfordring for en produktorientert bransje…

40 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Kilde: Cars Online 08/09 Utnyttelse av internett ~ 90 % av forbrukerne sier de benytter internett som søkeverktøy for kjøp av bil Tilsvarende trend er i rask utvikling også i alle andre deler av bilbransjens verdikjede – ikke minst ettermarkedet

41 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 …det har endret seg også mellom ørene på kundene våre … ! …vi har ikke bare internett og finanskrisen å forholde oss til – og det er ikke bare våre medarbeidere som har endret innstilling, krav og forventninger

42 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Tid og tilgjengelighet Kvalitet Pris Med endrede krav, forventninger og forutsetninger blir det avgjørende å balansere kvalitet, tid og pris ! Det er viktig å innse at høyeste kvalitet til laveste pris når det passer kunden, er både teknisk og økonomisk umulig !

43 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Styremøte 17.juni 2009 Jobbtype / kompetansekrav Tid / tilgjengelighet Avtale / når det passer oss Dagsavtale / ”vanlig” bestilling Timeavtale (som tannlegen) 140012501100900 12501100950800 1100950800650 950800650500 Akutt / uten forhåndsavtale High tech Høy fagkompetanse Lav fagkompetanse Ingen fagkompetanse Differensiert pris/service skaper lojale kunder …for å behandle alle kunder likt – må de behandles ulikt (differensiert) !

44 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Styremøte 17.juni 2009 Og en tredje dimensjon i matrisen kan være: Bilens alder Bilens kilometerstand Kundens lojalitet over tid Deltagelse i lojalitetsprogrammer Kundens bilportefølje osv.osv. Differensiert pris/service skaper lojale kunder

45 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 …og tiden er inne for å etablere høyere krav, målsettinger og standarder både for driftsprosesser og for kundeprosesser…!

46 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Mål, normer og standarder i ettermarkedet Kort ventetid på telefon - Ingen må legge på Høy andel av kunder som sjekker ledig verkstedtid og priser bestiller service Reklame og kampanjer rettet mot den enkelte kunde Høyere markedsandel på Service, reparasjoner og PKK God utnyttelse av verkstedkapasiteten på samtlige verksted. Mindre variasjon i ventetid. Strukturerte intervjuer ved bestilling som sikrer god kvalitet på service Høy tilgjengelighet også utenom normal arbeidstid Kunden får eksakt pris på arbeid og deler raskt Hurtig å finne riktige deler og legge disse inn på verkstedordren God tilgang på informasjon og konsistent oppfølging av hver enkelt kunde Selvbetjening på Internett: Sjekke priser Bestille service Bestille deler Få feil- bestillinger av deler Detaljert estimat av hver enkelt jobb gjennom gode intervjuer og bruk av pakkepris Fleksibel fakturering, god og forklarende gjennomgang av faktura med kunde Enkelt å runde av til en fastpris Kunden tilbys pakkepris for serviceoppdrag Høy prioritering av kunder som har møtt opp på det enkelte verksted. Alle henvendelser må håndteres raskt og i tråd med kundens forventninger Lav andel ”Ikke møtt”. Større forpliktelse fra kundens side. Høy kontroll på hvor mange jobber som kan utføres hver enkelt dag Større spredning av levering og avhenting. Mer tid til hver enkelt kunde. En høyere andel av jobbene kan utføres komplett uten å måtte avtale nytt verkstedbesøk Høyere effektiv mekanikertid Ensartet måte å drive et verksted på. Kjedestandard. God utnyttelse av mulighetene i IT-systemene Høy datakvalitet på kunde og bil data Mindre rabatter gis fordi man tidligere har gitt uriktig pris til kunden Reservasjon av tid er faktabaserte Nye IT systemer gir lavere brukerterskel og mer intuitiv systembruk Bedre systemstruktur som gjør det enklere å videreutvikle systemene i fremtiden Bestilling av verkstedtjenester Markedsføreverkstedtjenester Forberedeverkstedbesøk Gjennomføreservice/reparasjon/ PKK osv. Utlevering av bil Rapportering/oppfølging Bestilling av verkstedtjenester Markedsføreverkstedtjenester Forberedeverkstedbesøk Gjennomføreservice/reparasjon/ PKK osv. Utlevering av bil Rapportering/oppfølging

47 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Merkeverkstedene mister kunder – raskt, og duker bordet for frittstående verksteder... Reservedeler og Service/reparasjoner (Europasnitt) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1234567891011 Bilens alder NOK benyttet pr.år til service / rep. 0 20 40 60 80 100 120 OES andel NOK. pr år OES Andel Bileiere kan nå ta service og reparasjoner på frittstående verksteder også under nybilgarantien (”Right to repair”) - uten at garantien opphører..., men bileiere har fortsatt liten kunnskap om denne muligheten – et stort vekstpotensial for frittstående – men foreløpig til glede for merkeforhandlere... Til tross for dette er min påstand at frittstående verksteder aldri har ”stjålet” en eneste kunde fra et merkeverksted; det er merkeverkstedene som ”taper” kundene (av flere årsaker) – behendig i armene på nærmeste frittstående verksted ! Kilde: Meca

48 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009

49 …og hva passer da bedre enn å gå videre til dagens ”højdare”: Forholdet mellom frittstående verksteder og merkeverksteder !

50 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Åpen diskusjon om forholdet mellom merkeverksteder og frittstående verksteder; Kompetansekrav, rammevilkår, konkurransesituasjonen / konkurransevridning, pris vs. kvalitet, forskjeller og motsetninger. Innledning v/Torhild Barlaup (daglig leder Snap Drive) og Cathinka Skotvedt Sundling (daglig leder Skotvedt Asker & Bærum / nestleder i foreningen). Deretter paneldebatt m/innlederne + Terje Berntsen (Bilia) og Frank Martinsen (Sørum Bilservice) fra foreningens styre og Arild Hansen fra ABL – og ikke minst møtedeltagerne...


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 20.oktober 2009 Oslo og Omegn Bilbransjeforening ønsker velkommen til medlemsmøte Thon Hotel Linne Tirsdag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google