Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KALENDERUTGAVE 2012/2013 SOLGLØTT ELVETUN BARNEHAGE Elvetun barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KALENDERUTGAVE 2012/2013 SOLGLØTT ELVETUN BARNEHAGE Elvetun barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 KALENDERUTGAVE 2012/2013 SOLGLØTT ELVETUN BARNEHAGE Elvetun barnehage
Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: Blåsten: Landvind: Sommerbris: Hildringen: Solgløtt: Sjøsprøyt:

2 Hvor finner jeg avdelingene?

3 August 2012 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Fokusområde : - Tilvenning. - Bli trygg i barnehagen MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 30. 31. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 20. Planleggingsdag 21. 22. 23. 24. 27. 28. 29. UKE 35 UKE UKE 33 UKE 32 UKE 31

4 Presentasjon av avdelingene: SOLGLØTT
Solgløtt er i år en 1 års avdeling med plass til 9 barn. Vi er nå 7 barn og det er 4 gutter og 2 jenter. Det er 4 voksne som jobber på Solgløtt. En pedagogisk leder og to assistenter. Pedagogisk leder er Siv Pedersen som jobber 70 % som pedagogisk leder. Siv holder på å utdanne seg, dette er siste året. Assistentene er Mona Johansen og Sarah Hattrem begge jobber også 100 %. Ladda jobber 50% som vikar og har base på Solgløtt. Mona Siv Sarah Ladda

5 September 2012 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Fokusområde : - Tilvenning - Bli trygg i barnehagen MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. Foreldremøte 18-20 19. 20. 21. 24. 25. 26. 27. 28. UKE 39 UKE 38 UKE 37 UKE 36

6 Dagsrytmen på Solgløtt:
Barnehagen åpner kl Solgløtt åpner kl Frokost blir servert kl Frokost ferdig ca. kl Lek. Bleieskift. Kort samling. leggetid for noen Utetid kl – Lunsj ca. kl Etter lunsj er det leggetid for de som skal sove. Ca. kl /14.30 spiser vi frukt/yoghurt Vi går ut igjen på ettermiddagen, kl /15.30 Barnehagen stenger kl Dette er sånn ca dagsrytmen ser ut i dag, men den vil bli forandret etter hvert som barna forandrer dagsrytme. Barn leker når de arbeider, de lærer når de leker og arbeider når de lærer. Gjennom å ha en bestemt dagsrytme skaper vi trygghet og rutiner hos barna. Under frokost og lunsj ønsker vi å skape gode mat- og bordvaner. Vi skaper en positiv sosial situasjon som gir rom for samtaler. Når vi har tilrettelagte aktiviteter som for eksempel å male lærer vi barna å bli kjent med ulike materialer og uttrykksformer. Barna lærer nye ferdigheter og tilegner seg nye kunnskaper, og det stimuleres til å utvikle kreativiteten. Før vi går ut rydder vi, barna lærer å utvikle ordenssans, samarbeidsevne og å ta vare på utstyr og leker. Samlingsstunden gir barna en felles, positiv opplevelse som styrker samhørigheten i barnegruppen. Barna utvikler språket, konsentrasjon og læreevne, utvikle sosial kompetanse,, og erfaringer

7 Oktober 2012 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Fokusområde : - Meg selv og familien min. Vi lager hus med bilder av barna og barnas familie. - Synge bevegelsesanger. - Se i pekebok kroppen min MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 1. Planleggingsdag 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 19. 22. 23. 24. FN-dag 25. 26. 29. 30. 31. UKE 44 UKE 43 UKE 42 UKE 41 UKE 40

8 Rammeplan for barnehagen – 7 fagområder
BARNEHAGENS INNHOLD: Alt arbeid i barnehagen tar utgangspunkt i lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Disse bygger begge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er det sentrale, i tillegg til sosial og språklig kompetanse. I rammeplanen omtales også syv fagområder som alle har hver sine mål for å fremme barns utvikling. Gjennom arbeidet med de syv fagområdene skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Samtidig skal barn få utfordringer ut fra egne interesser, alder og barnegruppens sammensetning. Det er formulert mål innenfor alle områdene. Dette betyr ikke at alle barn skal oppnå alle disse målene i løpet av ett år, men som en progresjon tilpasset barnas alder og utvikling. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Språkutvikling er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv, og er avgjørende for barnets videre utvikling – både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Barnehagen skal inkludere og stimulere til livslang læring. Barnehagen skal være med på å danne et godt grunnlag for senere læring. Lesing er grunnlag for all læring. Tidlig og god språkstimulering gjennom samtaler og muntlig/skriftlig fremføring av poesi, dikt, rim, regler og sanger skal bidra til at barna bl.a: kan lytte vil bruke språket til å uttrykke seg får erfaringer i å uttrykke seg kan lytte til lyder og rytme i språket får erfaringer med symboler, tallsiffer og bokstaver blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. ANTALL, ROM OG FORM Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal bidra til at barna : Begrep: stor –liten, over –under, opp -ned •Begynne å se likheter og ulikheter •Uforsking og undring •Begynne å lære tallremse KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av nærmiljø gir mange muligheter. Barnehagen skal bidra til at barna: får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring får gode opplevelser med friluftsliv og uteliv til ulike årstider utvikler forståelse og respekt for kroppen, og at alle er forskjellige får gode matvaner og sunt kosthold

9 November 2012 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Fokusområde : - Meg selv og familien min. Vi lager hus med bilder av barna og barnas familie. - Synge bevegelsesanger. - Se i pekebok kroppen min MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 29. 30. 31. 1. Aya begynner hos oss. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. UKE 48 UKE 47 UKE 46 UKE 45 UKE 44

10 FAGOMRÅDENE – barnehagens innhold
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barna skal lære at naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetisk uttrykk. Barnehagen skal bidra til at barn : blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær får grunnleggende kunnskaper om miljøvern og matproduksjon får lære å se, undre seg, eksperimentere og systematisere få erfaringer med hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagen KUNST,KULTUR OG KREATIVITET Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom dette arbeidet vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering og skapende virksomhet, som igjen gjør at de tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barnehagen skal bidra til at barna: får kjennskap til ulik billedkunst og kunsthåndverk litteratur og film musikk, dans og drama arkitektur og design NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Det skal bidra til at barna: får tillit til egen deltagelse og påvirkning av fellesskapet erfarer at alle inngår i barnehagens fellesskap, uansett kjønn, alder eller forutsetninger blir godt kjent med, og gjør seg erfaringer og opplevelser i nærmiljøet opplever likestilling blir kjent med historiske endringer i lokalmiljøet utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett får innblikk i samenes kultur og tradisjon ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn: får anledning til å undre, tenke og samtale om grunnleggende spørsmål tilegner seg samfunnets normer og verdier utvikler toleranse og interesse for hverandres bakgrunn får innsikt i kristne grunnverdier, høytider og tradisjoner få kjennskap til tradisjoner og høytider som er knyttet til religioner og livssyn som er representert i barnehagen

11 Desember 2012 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fokusområde : 3. 4.
5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. Nissefest 19. 20. 21. 24. Julaften. Barnehagen stenger kl. 12. 25. 1. juledag 26. 2. juledag 27. 28. 31. Nyttårsaften. Barnehagen stenger kl 1. 1. nyttårsdag 2. Planleggingsdag. UKE 1 UKE 52 UKE 51 UKE 50 UKE 49

12 FORELDRE - de viktigste menneskene i et barns liv
HVA SIER BARNEHAGELOVEN? Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven § 1 Formål) Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. (Barnehageloven § 2 Innhold) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Med bakgrunn i sitatene fra barnehageloven vil vi kort nevne noen punkter når det gjelder foreldresamarbeid: vi har regelmessig kontakt preget av gjensidig åpenhet og tillit vi ser og respekterer hvert enkelt barn Barnehagen og hjemmet har gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet vi inviterer foreldre til medvirkning På denne måten kan vi samarbeide godt om omsorgs- og oppdrageroppgavene, slik loven sier at hjem og barnehage skal gjøre. Barnehagen har uformell kontakt med foreldre ved tilvenning, bringing og henting, foreldresamtaler, og foreldremøter. Barnehagen har formell kontakt ved foreldreråd og samarbeidsutvalg.

13 Januar 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fokusområde : 31. 1.
Nyttårsaften. Barnehagen stenger kl 1. 1. nyttårsdag. 2. Planleggingsdag 3. 4. 7 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 29. 30. UKE 5 UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1

14 Sosial kompetanse: Barnehagen ønsker å legge til rette for at det skal utvikles vennskap mellom barna i barnehagen. Alle barn skal ha mulighet til å oppleve seg selv som en positiv del av et sosialt fellesskap, og i tillegg ha følelse av og bli satt pris på og respektert. Det er fem områder som står sentralt i forbindelse med sosial kompetanse: selvhevdelse, empati, prososial atferd, selvkontroll og lek, glede og humor. Selvhevdelse, handler om evnen til å hevde seg selv i samspill med andre, på en måte som oppfattes positivt av andre. Empati, handler om evnen til innlevelse i andre menneskers følelser, evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Prososial atferd, handler om positive sosiale holdninger, samt evnen og viljen til og utfør disse handlingene, som å hjelpe, støtte, oppmuntre dele osv. Selvkontroll, handler om evnen til å holde litt av seg selv tilbake i samspill med andre, styring av aggresjon. Lek, glede og humor, handler om å ha evnen til å komme seg over småting i hverdagen, produsere humor og kunne innta en lekende og humoristisk holdning til andre barn og omgivelsene. ”Sosial kompetanse er grunnleggende for å kunne fungere godt i samfunnet, ha positive sosiale relasjoner til andre mennesker og evne til å følge regler og normer for akseptabel atferd.” (St.meld. nr. 41( ) Kvalitet i barnehagen)

15 Februar 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fokusområde : 28.
29. 30. 31. 1. Feire Pål Henrik som blir 2 år på søndag 4. 5. 6. Samefolkets dag 7. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 26. 27. UKE 9 UKE 8 UKE 7 UKE 6 UKE 5

16 Kulturelt mangfold Hvordan bygger vi bro mellom barnets to verdener?
”Det norske samfunnet er mer sammensatt og komplekst enn tidligere. Ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk preger på ulikt vis samfunnet vårt. Det at befolkningen i Norge preges av mangfold får også konsekvenser for barnehagene. Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og ønsker.” (Temahefte om språklig og kulturelt mangfold s. 5” ”Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter” (Kunnskapsdepartementet 2006a:18) I Elvetun barnehage har vi mange barn med ulik kulturell bakgrunn. I møte med flerspråklige barn og deres familier må vi jobbe med å skape bro mellom barnets to verdener. Vi tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, og kulturelle bakgrunn. Det handler om evnen til å respekterer hverandre, se det positive i hverandres kulturer. Hvordan bygger vi bro mellom barnets to verdener? Tolketjenesten, foreldresamtaler Bilder for å beskrive dagsrytmen på avdelingen Samarbeide med innvandrertjenesten, språkopplærings elever Fokusbarnehage i samarbeid med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring )

17 Mars 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fokusområde : 27. 28.
1. 2. 3. 4. Vinteraktiviteter 5. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 26. Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag 29. Langfredag UKE 13 UKE 12 UKE 11 UKE 10 UKE 9

18 Bra mat i barnehagen: Ved at barnehagen legger til rette for sunne måltider og variert fysisk aktivitet, vil barnehagen være med på å forebygge overvekt. Ulik mat gir ulike næringsstoffer. Hvis barn får variert mat, kan vi være tryggere på at de får i seg nok av alle næringsstoffene de trenger. For at måltidet skal være ernæringsmessig fullverdige, bør måltidene inneholde mat fra følgende tre grupper: 1. Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta og lignende. 2. Grønnsaker og frukt eller bær 3. Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser og lignende. Drikke bør være melk og vann. I Elvetun barnehage serverer vi frukt, grønnsaker eller bær til alle måltider. Vi varierer med ulike typer frukt/bær og grønnsaker barna får i løpet av en dag i barnehagen. Barnehagen legger til rette for å ha varm lunsj en gang i uken. Varm lunsj består i hovedsak av mat fra alle tre gruppene. I Elvetun Barnehage ønsker vi å følge ti gode mat- og drikkeråd som helsedirektoratet anbefaler, disse rådene er: 1. Varier mattilbudet. Da lærer barna å like 2. Bruk grønnsaker og frukt til hvert måltid. mange smaker. Skjær opp i biter, da spiser barna mer. 3. Bruk grovt brød. Det har mer vitaminer, mineraler og kostfiber enn fint brød. 4. Bruk fisk eller sjømat som pålegg og i varme retter. Fisk inneholder mange viktige 5. Drikk til måltidene bør være lettmelk eller næringsstoffer. skummet melk. Vann bør også være 6. Sett av god tid til hvert måltid. Minimum 30 tilgjengelig. 7. Det bør gå maksimalt tre timer mellom hvert minutter. måltid. Voksne og barn bør spise sammen. 8. Vann er den beste tørstedrikken mellom 9. Bursdagfeiringer kan gjennomføres uten søt måltidene. og fet mat eller søt drikke. 10. Gode vaner læres tidlig. Barnehagen er en god læringsarena.

19 April 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fokusområde : 1. 2. 3.
2. påskedag 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 19. 22. 23. 24. 25. 26. Trym 2 år 29. 30. UKE 18 UKE 17 UKE 16 UKE 15 UKE 14

20 Mai 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fokusområde : 29. 1.
30. 1. Off. høytidsdag 2. 3. 6. 7. 8. 9. Kristi himmelfartsdag 10. 13. 14. 15. 16. 17. Norges nasjonaldag 20. 2. Pinsedag 21. 22. 23. 24. 27. 28. 31. UKE 22 UKE 21 UKE 20 UKE 19 UKE 18

21 Juni 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Fokusområde : MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. Sommerfest 21. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 2. UKE 27 UKE 26 UKE 25 UKE 24 UKE 23


Laste ned ppt "KALENDERUTGAVE 2012/2013 SOLGLØTT ELVETUN BARNEHAGE Elvetun barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google