Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger

2 Risiko Styring av risiko Risikoreduksjon Verdensledende innen HMS

3 All aktivitet medfører risiko

4 Risikostyring Risiko Aktivitet/nytte Kostnader

5 Risikostyring Etablere minimumskrav –Regelverkskrav (brannvegger, …) –Risikoakseptkriterier Verdensledende? Nei!

6 ALARP Risikoen skal reduseres så langt praktisk mulig ”Omvendt bevisbyrde”, Kostnader/ulempe Nytte Verdensledende? Vel, …

7 Mindre vekt på minimumskrav Mer på ALARP +++ (kunnskap, samarbeid, ledelse, HMS-kultur, …) Norge verdensledende innen HMS?

8 Vent ikke at industrien skal være i førersetet Hvorfor skal de ønske å være verdensledende? Tenker ofte ”hva er godt nok” Myndighetene (Petroleumstilsynet) har nøkkelrollen – hva mener de med kravet om risikoreduksjon i regelverket/ALARP?

9 HMS-meldingen 7 (2001-2002) De økonomiske modeller og optimaliseringer tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til usikkerhet Hensynet til HMS blir ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt Kost-nytte-analyser

10 Enig! ALARP ikke implementert …. Kost-nytte-analysene ikke egnet Usikkerheten ikke avspeilet godt nok

11 Kost-nytte-analyser Risikojustert rente Systematisk risiko Usystematisk risiko

12 Beslutninger ved usikkerhet Kan ikke mekaniseres Balansere ulike hensyn Ulike perspektiver –Kost-nytte –Forsiktighetsprinsippet –Føre-var – …

13 Beslutninger under usikkerhet Aktivitet, utvikling Forsiktighets- prinsippet, ALARP Kost-nytte-analysen Ulykker, skader og tap

14 Forventet verdi E[C] Utfall C Avvik EC - C Usikkerheter

15 Ledelse, beslutningstaker Be om skikkelige Risikoanalyser! Prediksjoner Usikkerheter Følsomheter

16 Aven, T. (2006) Risikostyring, grunnleggende prinsipper og ideer. Universitetsforlaget Aven, T. and Vinnem, J.E. (2007) Risk Management, with Applications from the Offshore Oil and Gas Industry. Springer Verlag, forthcoming.

17 Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger

18 Magne Ognedal Offshore Drift og Vedlikehold, 2006 Industrien må i større grad definere hva som er til hinder for å redusere risikonivået Noe hindrer oss i å bli bedre. Hva er dette noe, og på hvilken måte står det i veien for at farlig virksomhet kan bli drevet på en sikker måte? Resultatene fra RNNS prosjektet viser ikke noen klar og kontinuerlig forbedring. Ambisjonen om at petroleumsvirksomheten på norsk sokkel skal være verdensledende innenfor HMS, er så langt ikke oppfylt. Kan risikoanalyser hjelpe oss her?

19 Formål med risikoanalyser? Alternative svar –Beregne risiko? –Risikovurdering ift risikoakseptkriterier? –”Bevise” at risiko er lav nok? Vårt svar: –Inngå i en aktiv prosess med søken etter gode løsninger Identifisere risikoreduserende tiltak Utrede effekt av tiltak Beslutte iverksettelse av tiltak –ALARP-lignende prosess i tråd med §9 i Ptils Rammeforskrift Må kunne gjøres i alle livssyklusfaser

20 Er risikoanalysene gode nok i dette perspektivet? Offshore risikoanalyser tradisjonelt sett –For stort fokus på tekniske feil –For stort fokus på beslutningsparametere som kun er aktuelle i utbyggingsfasen –Uklare metodiske –Meget svake på følsomhetsanalyser, vurdering av usikkerhet –Lite fokus på identifikasjon og vurdering av risikoreduserende tiltak Statoil var verdensledende i 1980, har vi beholdt denne plassen?

21 Noe er i ferd med å skje.. Initiativer tatt i Beslutningsstøtte-delen av HMS Petroleum, samt fra bl.a. Ptil, har medført –Større trykk på Rammeforskriftens §9 (risikoreduksjon) –Fokus på risikoreduksjonsprosesser –Selskapene (de beste) begynner å vektlegge dette mer BORA-prosjektet –Den største satsingen innenfor Beslutningsstøtte-delen –Fokus på feilhendelser som oppstår i forbindelse med operasjonell inngripen og manuelle operasjoner –Finansiert av NFR, Ptil, HSE, OLF, Statoil –Samarbeid mellom UiS, NTNU, Safetec, IFE

22 Barriere blokk diagram Målsetting –Teste ut "BBD"-metodikken (Barriere Blokk Diagram) for å bestemme forventet lekkasjefrekvens under gjennomføring av normale driftsaktiviteter i prosessanlegget Fokus på operasjonelle barrierer mot hydrokarbonlekkasje Identifisere og vurdere godhet av slike barrierer

23 Generell modell

24 BORA – Sluttprodukt Generalisert metodikk for analyse av lekkasjerisiko knyttet til prosessanlegg Vil endre fundamentalt måten som risikoanalyser av offshore anlegg gjennomføres på, særlig i driftsfasen Vil gi mulighet for å vurdere effekt av operasjonelle risikoreduserende tiltak

25 Hva skal oppnås? Hvordan vil storulykkesrisiko påvirkes, når –Gammelt utstyr skiftes ut med nytt? –Vedlikeholds-/inspeksjonsintervaller endres? –Eget personell med lang erfaring byttes ut med kontraktorpersonell med begrenset innretningsspesifikk erfaring? –Bemanningsnivået reduseres? –Dokumentasjon av endringer på innretningen er ikke helt oppdatert? Hvilke kompenserende tiltak er tilstrekkelige for å opprettholde et lavt risikonivå? Hvilke risikoreduserende tiltak kan implementeres for å redusere operasjonell risiko?

26 Magne Ognedals utfordring Kan risikoanalyser hjelpe oss? –Risikoanalyser må fokusere mer på betydningen av ikke-tekniske barriereelementer –Oppfølging i drift av tekniske barrierer har blitt betydelig forbedret –Oppfølging av M&O barrierer må bli tilsvarende bedre BORA og lignende prosjekter kan bidra til mer målrettede og nyttige risikoanalyser Statoil har startet utvikling av OTS, på basis av –TTS –BORA –Kunnskaper om M&O-forhold Skal petroleumsvirksomheten på norsk sokkel bli verdensledende innenfor HMS, må næringen legge mye større vekt på M&O barrierer! –Mer FoU knyttet til disse barrierene

27 Aven, T. (2006) Risikostyring, grunnleggende prinsipper og ideer. Universitetsforlaget Aven, T. and Vinnem, J.E. (2007) Risk Management, with Applications from the Offshore Oil and Gas Industry. Springer Verlag, forthcoming. Vinnem, J.E. (2007) Offshore Risk Assessment, 2 nd Edition. Springer Verlag, forthcoming.


Laste ned ppt "Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google