Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Solveig I Taylor & Hege C Faber ER SØKING I GOOGLE NOK? PhD-KURS VED NTNU-BIBLIOTEKENE – EN UTVIKLINGSHISTORIE Solveig Isabel Taylor og Hege Charlotte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Solveig I Taylor & Hege C Faber ER SØKING I GOOGLE NOK? PhD-KURS VED NTNU-BIBLIOTEKENE – EN UTVIKLINGSHISTORIE Solveig Isabel Taylor og Hege Charlotte."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Solveig I Taylor & Hege C Faber ER SØKING I GOOGLE NOK? PhD-KURS VED NTNU-BIBLIOTEKENE – EN UTVIKLINGSHISTORIE Solveig Isabel Taylor og Hege Charlotte Faber

2 2 Solveig I Taylor & Hege C Faber Hvorfor dette foredraget? Vi trenger å utvikle stipendiatundervisningen… MEN: Trenger de undervisning fra biblioteket? Hva trenger de i så fall? Kan vi dra nytte av kompetanse fra forskjellige seksjoner? Bibliotek og NTNU Organisatoriske utfordringer

3 3 Solveig I Taylor & Hege C Faber NTNU- ulike retninger og ulike behov PhD-kurs for sivilingeniører og teknologer PhD-kurs for medisinmiljøet PhD-kurs for humanister og samfunnsvitere PhD-kurs for arkitekter … …men de er ikke obligatoriske eller poenggivende… selv om de er ønsket fra institusjonens side…

4 4 Solveig I Taylor & Hege C Faber Kursinfo for PhD ved NTNU Gløshaugen –Teknologi og naturvitenskapTeknologi og naturvitenskap –Arkitektur Medisin Dragvoll

5 5 Solveig I Taylor & Hege C Faber Phd humaniora og samfunnsfag Informasjonssøk (fagrelevante databaser, utgangspunkt i den enkeltes avhandlingsprosjekt) Kildekritikk Akademisk redelighet – samarbeid med Program for anvendt etikk Referansehåndtering (EndNote)

6 6 Solveig I Taylor & Hege C Faber Kurset på Dragvoll kom i stand i 2009 pga… –Det manglet slikt tilbud for humanister & samfunnsvitere –Kurset på Gløshaugen var spesielt beregnet på teknologi/ naturvitenskap –HF-administrasjonens ønske om å forebygge akademisk uredelighet, sitatslurv osv på phd-nivå - derfor viktigst for HF at EndNote og forskningsetikk inkluderes i et phd-kurs

7 7 Solveig I Taylor & Hege C Faber Forskningsfusk? En avhandling ble vurdert som noe i skjæringsfeltet mellom plagiat, dårlig håndverk og dårlig henvisningspraksis. Bedømmelseskomiteen reiste spørsmål om hva fakultetet ville gjøre. Komiteen ble henvist til retningslinjene og måtte avgi innstilling. Dersom det var dårlig håndverk kunne den underkjennes, men om den ble vurdert som plagiat ville den bli avvist som juks. Fakultetet reiste spørsmål ved veilederens rolle her. http://www.ntnu.no/etikkportalen/5-varsling-uredelighet-forskningsfusk#_3ros

8 8 Solveig I Taylor & Hege C Faber PhD teknologi og naturvitenskap Fagdatabaser Patenter,standarder og statistikk Fulltekstsøk (bøker, tidsskrifter) DIVA EndNote Kildekritikk Vitenskapelig publisering To dager, forelesninger og praktisk demoforelesning

9 9 Solveig I Taylor & Hege C Faber FAGETS FORMÅL: Fagets formål er å gi grunnleggende innføring i moderne informasjonssøking, og kunnskap om publisering av eget stoff. Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvinger, vil studentene få kjennskap til bruk av effektive søkeverktøy og hvordan en finner fram til interessant informasjon i dagens informasjonsflom. Dette vil være meget viktig kunnskap og komme til praktisk nytte i Ph.D studiet og siden i arbeid innen undervisning, forskning og næringsliv.

10 10 Solveig I Taylor & Hege C Faber PhD medisin Obligatorisk: 2 timer forelesning om informasjonssøking Egne PhD-kurs på biblioteket (4 timer) – fokus på kilder og søketeknikk i PubMed …. De kan melde seg på andre kurs vi har, spesielt EndNote populært, men også andre databaser.

11 11 Solveig I Taylor & Hege C Faber PhD medisin Innhold og formål: Biomedisinsk forskning er i stor vekst, og det publiseres et stadig økende antall artikler innenfor dette fagfeltet. Det kreves både kunnskap og ferdigheter for å finne frem i denne informasjonsjungelen. I tillegg stilles det nå større krav til at litteratursøkingen skal være dokumentert og etterprøvbar. Formålet med dette kurset er å gi en grunnleggende opplæring i biomedisinsk informasjonssøking. Kurset vil fokusere på bruken av fagdatabasen PubMed (Medline), men andre relevante baser vil også bli presentert.

12 12 Solveig I Taylor & Hege C Faber Felles …og forskjellig ved NTNU FELLES FOR ALLE KURS: Informasjonssøk Søkestrategi Kildekritikk Referansehåndtering (EndNote) Overvåke kunnskapsutvikling (RSS m.m.) LOKALE ULIKHETER: Vitenskapelig publisering DIVA (NTNUs institusjonelle arkiv) E-læring for forskere Forskningsetikk, lover og retningslinjer Kursenes varighet Eksterne/ interne forelesere Modul eller ikke modul…

13 13 Solveig I Taylor & Hege C Faber Dialogbasert undervisning Små grupper, max 12 1:1 undervisning i infosøk (på Dragvoll) Forelesninger Workshop Etter nivå og behov

14 14 Solveig I Taylor & Hege C Faber Behov for undervisning? –Kontakt med fagmiljøene –Uttalte behov fra fakultet –Uttalte behov fra stipendiater –Sammenligne med opplegg på andre universiteter –Tverrfaglighet ved NTNU og ved universitetsbiblioteket –Hensyn til brukerne, forskningslitteraturen og våre erfaringer (evidensbasert, e-science)

15 15 Solveig I Taylor & Hege C Faber Utfordringer Fagmiljøkontakt Hvordan nå ut med ikke-obligatoriske kurs Hvordan bruke sosiale medier Bibliotekpersonalets kompetanse Pedagogikk vs. andragogikk… Vet vi noe om hva kursdeltagerne har lært…? Kvalifikasjonsrammeverket

16 16 Solveig I Taylor & Hege C Faber Kvalifikasjonsrammeverket PhD-kurs i lys av nye nasjonale krav til kunnskaper, ferdigheter og læringsutbytte –Informasjonskompetanse –Forskningsetikk og akademisk redelighet

17 17 Solveig I Taylor & Hege C Faber Brukerundersøkelser -- hva sier doktorgradskandidatene – Sentioundersøkelsen LibQualundersøkelsen -- og hva er våre erfaringer --

18 18 Solveig I Taylor & Hege C Faber Utvikling Vurdering av faglig innhold Undervisningmetoder Tilbakemeldinger og evalueringer Hva gjøres ved andre nordiske universiteter? –Se på Sverige! Linnéuniversitetet og Malmö högskola Organisasjonsutvikling

19 19 Solveig I Taylor & Hege C Faber --- erfaringer med kursene og hva gjør vi videre --- Sette av mer tid til forskningsetiske refleksjoner, bruke mer konkret materiale Ta med mer om Frida, Diva, Creative commons, Open access, publisering Enda mer skreddersydd mht søk ift avhandling/prosjekt? kanskje nødvendig med 1-1 samtale og ikke små grupper? Være tydeligere i utgangspunktet (ved annonsering av kurs) på å skille mellom erfarne og uerfarne søkere/ brukere av div ressurser, kartlegge behov Holde referansehåndteringskurs for phd på ulike nivå og for pc/ mac- brukere? Utveksle spesielle/ ulike erfaringer fra kurs for ulike grupper (hf/svt, medisin m.v.)? Sette av mer tid til øvinger?

20 20 Solveig I Taylor & Hege C Faber Svenske phd-kurs Omfattende Gir studiepoeng Er forankret i institusjonen

21 21 Solveig I Taylor & Hege C Faber Informationssökning & vetenskaplig kommunikation - doktorandkurs Vill du lära dig mer om hur du effektivt söker information till din forskning? I kursen ingår föreläsningar, övningar och handledning i att söka vetenskaplig information i olika källor. Dessutom ingår en heldagskurs med referenshanteringsprogrammet EndNote. Kortare kurser kan ges efter önskemål. Kursen är öppen för dig som är antagen till forskarutbildning vid Lnu. Den kan tillgodoräknas i forskarutbildnigen efter samråd med handledare. Doktoranden godkännes av sin handledare (eller motsvarande) via lärarna på kursen efter godkänd inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid samtliga schemalagda undervisningstillfällen. Det övergripande målet är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter att självständigt söka, värdera och hantera vetenskaplig information för sin forskning och i sitt framtida yrkesliv.

22 22 Solveig I Taylor & Hege C Faber..og dette er omfattende: EFTER AVSLUTAD KURS FÖRVÄNTAS DELTAGARNA KUNNA : identifiera relevanta informationsresurser för sin forskning behärska olika informationsresursers verktyg/redskap för effektiv informationssökning redogöra för sökstrategi och sökteknik samt kritiskt reflektera över resultatet av informationssökningen bevaka kunskapsutvecklingen inom det egna forskningsområdet känna till olika vetenskapliga publiceringssvägar samt utgångspunkter för vetenskaplig kommunikation grunderna i referenshanteringssystemet EndNote Kursen omfattar fem lektionstillfällen med föreläsningar och övningar under en tid av cirka fem veckor. Utöver detta tillkommer två träffar med individuell handledning av institutionens kontaktbibliotekarie. Examinationsuppgiften utgörs av en rapport över sökningar i olika informationskällor utifrån det egna avhandlingsområdet.

23 23 Solveig I Taylor & Hege C Faber

24 24 Solveig I Taylor & Hege C Faber

25 25 Solveig I Taylor & Hege C Faber

26 26 Solveig I Taylor & Hege C Faber

27 27 Solveig I Taylor & Hege C Faber The andragogic model asks that five issues be considered and addressed in formal learning: –Letting learners know why something is important to learn - The need to know. –Showing learners how to direct themselves through information - The need to be self directing. –Relating the topic to the learner's experiences - Greater volume and quality of experience. –People will not learn until ready and motivated to learn - Readiness to learn. –A need to have a life centered, task centered, or problem centered orientation - Often this requires helping them overcome inhibitions, behaviors, and beliefs about learning. http://dictionary.babylon.com/socialscience/


Laste ned ppt "1 Solveig I Taylor & Hege C Faber ER SØKING I GOOGLE NOK? PhD-KURS VED NTNU-BIBLIOTEKENE – EN UTVIKLINGSHISTORIE Solveig Isabel Taylor og Hege Charlotte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google