Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er"— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er
utbredelse av utviklingsarbeidet i og Samspill 2007 Lederforum 12 k

2 Nye utfordringer Helsetrappa etter samhandlingsreformen
Familie Naboer Venner Frivillige org. Hjemmetj. Sykehjem Legetjenesten Rus- psykiatri Sosiale tjenester Folkehelsearbeid Planer Avtaler med helseaktører Familie og lokalsamfunn Kommune Sykehus Lokalsykehus Regionalsykehus Landsfunksjoner Samhandlingsreformen Helsetrappa Ekspempler på oppgaver knyttet til administrasjons- og systemarbeid er: helseovervåking folkehelsearbeid, med vekt på samfunnsmedisinske oppgaver arbeid med kommunale planer arbeid med samarbeidsavtaler, jf. forslag om lovforankret avtaleopplegg mellom kommuner/samarbeidende kommuner og helseforetakene” Bjørn Larsen

3 Tjenesteorganiseringen er en kommunikasjonsmessig utfordring
SPESIALISERING AV TJENESTENE ØKER Kommunen Legene Sykehusene Kommunen Hjemmetjeneste Sykehjem Rehabilitering Fastlegen Spesialistlegen Spesialitet 1 Spesialitet 2 Spesielitet 3 Spesialitet 4 Hjemmetjeneste Sykehjem Rehabilitering Pasienten Bjørn Larsen

4 Pressemelding om statsbudsjettet
”God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er ein føresetnad for gode helsetenester i framtida. Regjeringa foreslår å auke løyvinga til e-helse med 50 millionar kroner på neste års budsjett. Totalt 151 millionar kroner er sett av til dette formålet i 2011.” Bjørn Larsen

5 Nasjonalt meldingsløft - programorganisering
Bjørn Larsen

6 Meldingsløftet i kommunene - programorganisering
Bjørn Larsen

7 2 faser i nasjonalt meldingsløft
I fase 1 av meldingsløftet har samhandlingskjeden og elektroniske meldinger mellom helseforetak og legekontor vært prioritert. I fase 2 av meldingsløftet er vedtatt å være meldingsutveksling mellom - kommunale helsetjenester og legekontor (PLO-meldinger) kommunale helsetjenester og sykehus (basismeldinger) helsestasjon og helseforetak (basismeldinger) Bjørn Larsen

8 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene
Arendal Bergen Sandefjord Stavanger Tromsø Trondheim 14 legekontor ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege Samspillkommuner Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009 Stavanger - SUS Tromsø UNN Trondheim – St.Olavs hospiital Skedsmo - Ahus ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus Mange kommuner har nå ventet i godt over ett år (de første samspillkommuenne) Årsak til forsinkelsene er mange. Hovedmomentet er at kompleksiteten i prosjektet er stor Mange leverandører skal utvikle løsningene Løsningene må leveres i hht felles fremdriftsplan. Dvs Løsningene må være tilgjengelig både på pleie- og omsorgssiden og hos fastlegene samtidig. Dette har vært en stor utfordring å få samkjørt. Når løsningene foreligger må systemene oppgraderes i hhv kommune, legekontor og sykehus. Videre er ULIK oppgraderingstakt hos pilotene er en stor utfordring og skaper også forsinkelser pilotene må ha tid og anledning til å teste løsningene samtidig– Både på kommunesiden og legesiden Men nå er vi HER – i sluttfasen av pilotering for løsningene som skal benyttes mellom kommune og fastlege. Fase 2: kommunehelsetejensten/Sykehus: Testing foregår nå i høst. Pilotering kommer i gang sent høst/på nyåret. 2008 2009 2010 Samspillkommuner Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009 2010: Forutsatt at fremdriftsplan følges av alle parter skal meldingene være klar til forsiktig bredding på nyåret. Meldingene i ELIN-k fase 1 vil inngå i Meldingsløftet og i første omgang vil de kunne tas i bruk av samspillkommunene Bjørn Larsen 8

9 Meldingstyper, kommune-fastlege
Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Forespørsel om hvilke tjenester pasienten mottar Helseopplysninger til lege Forespørsel, vurdering eller orientering fra PLO til lege Medisinske opplysninger Forespørsel om utlevering av medisinske opplysninger fra saksbehandler Diagnoser relevant for IPLOS-rapportering Forespørsel om utlevering av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering Overføring av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering Bjørn Larsen

10 Meldingstyper fortsetter….
Overføring av legemiddelopplysninger Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger Legemiddelopplysninger Fornying av resept Forespørsel om fornying av resept Svar på forespørsel om fornying av resept Forespørsel om time og svar på time Forespørsel om time Svar på forespørsel om time Forespørsel, svar på forespørsel og avvik Bjørn Larsen

11 Sandefjords erfarte fordeler
Raskt i bruk Gjøre det når man vil/har tid Mer presis pasientinformasjon Alle henvendelser mellom helseaktørene blir journalført/dokumentert Raskere tilgang på pasientinformasjon Billig (unngår porto, papir, konvolutter, tellerskritt) Færre telefonhenvendelser Bjørn Larsen

12 Meldingstyper, kommune-sykehus
Elin-k fase 2 meldinger (piloteres nå og ferdigstilles ila 1. kvartal 2011): Melding om innlagt pasient Innleggelsesrapport Helseopplysning ved søknad Forespørsel Svar på forespørsel Avviksmelding Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding utskrivningsklar pasient Melding om utskrevet pasient Utskrivningsrapport Bjørn Larsen

13 Basismeldinger Henvisning
Rekvisisjoner (labsvar: IMM, KKL, MBIO, PAT, RAD) Epikrise Svarrapporter (labsvar: IMM, KKL, MBIO, PAT, RAD) Applikasjonskvittering Bjørn Larsen

14 Helsestasjonsmeldinger
Meldingstyper Visma HSpro (motta) Epikrise Svarrapport medisinsk biokjemi (KKL) Svarrapport mikrobiologi Svarrapport patologi Svarrapport radiologi Applikasjonskvittering (sende og motta) I 1.kvartal 2011 kommer i tillegg: Henvisning (ut fra helsestasjon) Oppgjørsmelding til Helfo Sysvak Elin-h meldinger (under utvikling nå): Fødselsepikrise mor Fødselsepikrise barn Bjørn Larsen

15 Hovedsamarbeidskommunens funksjon og oppgaver
Sandefjord er 1 av 11 hovedsamarbeidskommuner (Sandefjord, Oslo, Arendal og Gjøvik i vårt RHF) Når bredding er gjennomført i hovedsamarbeidskommunene etableres nye prosjekt med utspring fra hovedsamarbeidskommunen (Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand) Bjørn Larsen

16 Hva gjør samarbeidskommunene nå?
Organiser prosjekt i egen kommune Ta i bruk nødvendige deler av fagsystemene i hele organisasjonen. Sørg for opplæring, nok utstyr, nettverk osv. Få på plass meldingsmodulen Dere må ha en krypteringsløsning/EDI-løsning Tilknytning til Norsk Helsenett, adressering Bjørn Larsen

17 Hva gjør vi nå, forts…. Bestille sikkerhetssertifikat (PKI)
Få på plass leger som vil samhandle i startfasen Rutiner for avvikshåndtering og meldingsovervåking Bjørn Larsen

18 Den videre prosessen Hvordan få med alle Vestfoldkommunene, i første omgang kommune-fastlege? Elektronisk samhandling mellom kommunene og sykehuset Hva med kostnadene? Bredding utover Vestfold Forvaltning (Hdir og NHN) Bjørn Larsen

19 Hva tilbys samarbeidskommunene?
Veiledning fra hovedsamarbeidskommunen Være tidlig ute med meldingsutveksling (alle må dit) En effektiv og kvalitetssikker måte å kommunisere på Økonomisk stimulering fra helsedirektoratet Bjørn Larsen

20 Hva kreves av samarbeidskommunen?
Prosjektleder i kommunen skal utarbeide prosjekt- og tiltaksplaner som bl.a. beskriver følgende forhold: Kartlegging av status hos de kommunale pleie- og omsorgstjenestene, helsestasjoner og legekontor. Spesifisere krav til løsninger, oppsett, oppgraderingsbehov etc. Konsekvensvurdering/risikovurdering Utarbeide budsjett og finansieringsplan Planlegge gjennomføring Bjørn Larsen

21 Innleggelser med døgnopphold til sykehus
4 % av alle innleggelser skjer fra sykehjem (68% hjemmefra) 70-80 % av innleggelsene skjer fra legevakta 16 % av innleggelsene er personer over 80 år 12 % reinnleggelser Bjørn Larsen

22 Egnede pasienter for kommunen
Kroniske syke og eldre med uplanlagte behov for økte helsetjenester som skyldes forverring som beror på interkurrent sykdom (forbigående mildere sykdom som urinveisinfeksjon, influensa etc i tillegg til hoveddiagnosen) eller tilbakefall av kronisk sykdom. Kronisk syke og eldre som kan ha nytte av systematisk oppfølging og rehabilitering, dvs. forebygge behov for innleggelser sykehus og behov for økt kommunalt tilbud Pasienter med alvorlig sykdom som skal ha palliativ behandling Bjørn Larsen

23 Prosjektorganisering Sandefjord hovedsamarbeidskommune
Bjørn Larsen


Laste ned ppt "Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google