Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdikjeden for bioavfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdikjeden for bioavfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra avfall til ressurs Verdikjede for håndtering av bioavfall i Vestfold Styret i 12 K 18. juni 2009

2 Verdikjeden for bioavfall

3 Økonomi Produksjonsanlegg ca. 350 mill. kr. -kapitalkostnader
Produksjonsanlegg – oppgradering og vedlikehold Kostnader til transport Kostnader til prosessenergi Lønnskostnader Distribusjonskostnader Andre innsatsfaktorer i produksjonen Salg av gassen Inntekt av slambehandling Inntekter fra renovasjonsgebyrene Inntekter fra behandling av annet avfall Årlig omsetning ca. 50 mill. kr. Anslag overskudd ca. 3 mill. kr

4 Konklusjoner Verdikjeden kan stykkes opp etableringen av verdikjeden i de enkelte ledd uten en samlet strategi utformet av en organisasjon. Det kan f.eks innebære at råstoffleverandørene utvikler sine løsninger, produksjonsanlegget bygges og drives av en kommune eller en privat bedrift, distribusjonen og omsetning blir overlatt til de etablerte markedsaktørene uten ytterligere samordning. Sluttbrukerne kan selvsagt ikke gå over til biogass før produsenter og distributører har gjort sin del av jobben. Hovedideen med verdikjeden er at Vestfoldsamfunnet skal etablere en helhetlig håndtering av det biologiske avfallet som husholdninger og næringsliv skaper, og sørge for at dette blir tatt hånd om lokalt på en klimamessig og økonomisk bærekraftig måte. Dette krever en helhetlig strategi der de ulike aktørene deltar. Prosjektgruppen vil sterkt anbefale at forprosjektet etableres som et helhetlig prosjekt, knyttet opp mot en offentlig, folkevalgt beslutningstaker. Begrunnelsen for dette er at teknologi og løsninger allerede er kjent og delvis etablert for nesten alle ledd i kjeden. Målet med prosjektet er derfor å sikre samtidighet i utviklingen av de enkelte ledd og at de løsninger som velges blir optimale i forhold til målsettingen. Det krever en aktør som samkjører utviklingsprosessen.

5 Forslag til videreføring i utredningen
Det bør gjennomføres et forprosjekt som skal legge til rette for en beslutning om å bygge og drive en helhetlig verdikjede for håndtering av biologisk avfall- og overskuddsmateriale i Vestfold. For å sikre at helhetsperspektivet blir ivaretatt, må kommunene og Vestfold fylkeskommune ta hovedansvaret for dette utviklingsprosjektet i et tett samarbeid med næringslivet, herunder landbruket. Sentralt i verdikjeden står et produksjonsanlegg som prosjektgruppen har anslått til å koste mill. kr. Dette bør ligge slik til i fylket at det reduserer transportbehovet mest mulig for de store mengdene avfall som skal behandles ved anlegget. Forprosjektet bør omfatte et delprosjekt for en systematisk overgang til bruk av gass som drivstoff for kjøretøyer som benyttes i Vestfold. Dette omfatter store deler av den offentlige bilparken og transportsektoren som er avhengig av offentlige konsesjoner og subsidier, der det bør inngås intensjonsavtaler om leveranser av biogass. Dette krever en effektivitet og pålitelighet i distribusjon og omsetningssystem. Dette må være på plass når det nye produksjonsanlegget kommer i drift. Forprosjektet bør konkretisere et opplegg for distribusjon og våtspredning av biorest samt tørrspredning av slamrest. Det bør inngås intensjonsavtaler med aktuelle brukere.

6 12 K styrets vedtak 23. april 1. 12k styret slutter seg til hovedtrekkene i rapporten ”Biogass i Vestfold”. 2. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til organisering og avklare grunnlaget for økonomi og ekstern finansiering av forprosjektet. Arbeidsgruppen får flg. medlemmer: Ordfører /styreleder 12k Thorvald Hillestad (leder), Re Ordfører Bente Kleppe Bjerke, Tjøme Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord Fung. ordfører Petter Berg, Tønsberg Rådmann Kurt Orre, Nøtterøy Daglig leder Olav Grande, VESAR Jon Østgård, Vestfold Energiforum, er sekretær for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal ha som målsetting å rapportere til 12k styret

7 Tema: organisering av forprosjekt
Drøftet alle løsninger vurdert i utredningen Arbeidsgruppa holder fast ved at dette skal fortsatt være et 12 K prosjekt Forprosjektet ledes av en styringsgruppe som foreslås å bestå av arbeidsgruppen (seg selv) forsterket med en representant oppnevnt av Norges Bondelag Styringsgruppen gis i oppdrag å gjennomføre forprosjektet. Styringsgruppen skal holde 12 Ks styre orientert underveis og avlegge sluttrapport til 12 K styret Styringsgruppen organiserer hele prosjektet for øvrig slik den mener det er nødvendig, herunder opprette referansegrupper, prosjektgrupper, inngå avtaler om prosjektledelse med mer Re kommune som juridisk tredjepart vil måtte inngå avtaler på vegne av de kommuner som tiltrer prosjektet, som for andre 12 K prosjekter. Vestfold Bondelag er part for de avtaler som inngås innenfor landbruksområdet

8 Antatte kostnader

9 Finansiering

10 Forstudie Forprosjekt Gjennomføring Drift
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Høst 2009 Vår /høst 2010 Vår 2011 Vår 2013 Våren 2009 2013 Forstudie Forprosjekt Gjennomføring Drift Mulighets- studie Viderefør- ing? Organi- sering av forprosjekt? Finansi- ering Kostnader og finansiering Organisering av ulike ledd i verdikjeden Markedsutvikling Plan for gjennomføring Detaljprosjektering Bygging Oppbygging av Organisasjon Anbudsinnhenting og konkurranser

11 Forslag til vedtak Utnyttelse av bioavfall og slam til biogassproduksjon er en framtidsrettet strukturell endring av avfallstrømmene i Vestfold. Dette vil være med på å konkretisere viktige klimapolitiske målsettinger i Vestfold-kommunene. 1. Styret i 12k ønsker å sette i gang forprosjektet ”Biogass i Vestfold”. Forprosjektet skal: Foreta en grundig kostnadsanalyse av alle ledd i verdikjeden og vurdere finansieringsløsninger, herunder behov for offentlige tilskudd Vurdere og inngå avtaler om lokalisering av større anlegg og infrastruktur Utrede og gjøre nødvendige vedtak / inngå avtaler om utvikling av markeder for råstofftilgang, produkter og bruksområder slik at verdikjeden kan iverksettes omtrent samtidig. I dette ligger det også en plan for en systematisk overgang til bruk av gass som drivstoff for kjøretøyer i offentlig sektor i Vestfold Konkretisere et opplegg for distribusjon og spredning av biorest og slamrest Vurdere og inngå avtaler om organisering av leddene i verdikjeden, herunder vurdere det offentliges rolle i neste fase. I denne sammenheng bør en vurdere om OPS kan være en hensiktsmessig organisering av hele eller deler av verdikjeden

12 2. Styret beslutter at dette skal være et 12k-prosjekt
2. Styret beslutter at dette skal være et 12k-prosjekt. Styret slutter seg til at det er et ressursbehov på 5,7 millioner kroner for å gjennomføre forprosjektet, og at dette søkes finansiert fra offentlige og private kilder. 3. Det oppnevnes en styringsgruppe for forprosjektet ”Biogass i Vestfold” med mandat som gitt i punkt 1 og med følgende sammensetning: Thorvald Hillestad, Re Bente K. Bjerke, Tjøme Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord Petter Berg, Tønsberg Kurt Orre, Nøtterøy Olav R. Grande, Vesar Jon Østgård, Vestfold Energiforum 1 representant for Vestfold Bondelag Som leder av styringsgruppen oppnevnes …………. 4. Styringsgruppen får ansvaret for finansiering og gjennomføring av forprosjektet, samt å engasjere prosjektleder. Styringsgruppen skal holde styret i 12k orientert om gjennomføringen av prosjektet. Sluttrapporten behandles av styret i 12k før oversending for godkjenning i kommunene ved årsskiftet 2010 / 2011.

13 5. Styret i 12k ønsker at udisponerte statlige skjønnsmidler for 2009 stilles til rådighet for forprosjektet Biogass i Vestfold. Hvis disse allerede er disponert, gjelder søknaden for 2010. 6 Styret i 12k ber kommunene akseptere at forprosjektet delfinansieres gjennom VESAR. 7. Vestfold fylkeskommune skal holdes orientert gjennom hele forprosjektet. 8. Styret i 12k anmoder kommunene om å fatte følgende vedtak: ……. kommune slutter seg til 12k-styrets vedtak om forprosjektet ”Biogass i Vestfold”.


Laste ned ppt "Verdikjeden for bioavfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google