Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt på kompetanse og rekruttering Ved prosjektleder Steinar Barstad

2 St.meld lagt fram i september og følges opp i statsbudsjettet.
St.meld er resultat av en bred prosess med mange innspill fra sektoren også får denne regjeringen kom til makten. Ønske om bred politisk oppslutning.

3 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling på
Hjemmetjenester og omsorgsboliger Sykehjem Nøkkeltall: hj.tj.mottakere sykehjemsbeboere ¾ over 67 år årsverk Nesten 40% uten fagutdanning Den kommunale helse- og sosialtjenesten – andel netto driftsutgifter Kilde: Statistisk Sentralbyrå

4 UTVIKLINGSTREKK Historiske trekk: Avinstitusjonalisering
Desentralisering Integrering Nye trekk: Internasjonalisering Privatisering

5 Utfordring 1: De nye brukerne
er blitt mange og har andre behov Utviklingshemming Psykiske og sosiale problemer Langvarig sykdom og funksjonshemming Krever andre boformer og andre faggrupper Tjenestemottakere under 67 år er fordoblet på 10 år

6 Utfordring 2: Aldring Eldre med omsorgsbehov øker kraftig om 15 år
Demensutfordringen et hovedtema Men de nye eldre møter alderdommen med andre ressurser: bedre økonomi, helse og utdanning

7 Utfordring 3: Tilgang på omsorgsytere
Familieomsorgen øker ikke – de offentlige omsorgstjenestene må ta hele veksten Figur1:Familieomsorgskoeffisienten (The Parent Support Ratio) Rekruttering av helse- og sosialpersonell Figur 2:Koeffisienten for aldersbæreevne (The Potential Support ratio)

8 UTFORDRING 4: Medisinsk oppfølging
For dårlig medisinsk og tverrfaglig oppfølging av omsorgstjenestens brukere i sykehjem og omsorgsboliger Geriatri, demens og sammensatte lidelser for lavt prioritert i sykehus og spesialisthelsetjeneste

9 Utfordring 5: Det vanlige livet
Omsorgstjenestens svake side: Ganske god på behandling og pleie – dårligere på dagligliv, mat, kultur, opplevelser og sosial aktivitet (Kilde: Helsetilsynets undersøkelse (2003/2005) og en rekke brukerundersøkelser)

10 PERSONELLBEHOV Årsverk 2005: 110.000 2030: 165.000 2050: 230.000
Forutsatt: Middelalternativ demografi Utsatt sykelighet Konstant familieomsorg

11 PERSONELLBEHOV – FORDELT PÅ PERSONELLGRUPPER
Forutsatt jevn og gradvis vekst i ansatte med fagutdanning: - Fordobling av helse- og sosialpersonell med høgskole- og universitet 2030 (blå) - Fordobling av helse- og sosialpersonell med videregående opplæring 2050 (rød) - Sterk vekst i andre faggrupper (grønn) - Redusert andel uten fagutdanning (gul)

12 Hovedstrategi for å møte framtidas omsorgsutfordringer
Utnytte den demografsk sett stabile perioden de nærmeste 15 år til: Forebyggende tiltak for å redusere behov Effektivisering av helse- og sosialtjenesten Gradvis utbygging av tjenestetilbudet De viktigste grep: Utdanningskapasitet, kompetanse og forskning Investeringer i teknologi og bygningsmasse

13 Fem strategier Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging
Kapasitetsvekst og kompetanseheving Bedre samhandling og medisinsk oppfølging Aktiv omsorg Partnerskap med familie og lokalsamfunn

14 Mestring, muligheter og mening
Utfordringer for framtidas omsorg Regjeringens hovedstrategi for å møte morgendagens omsorgsutfordringer er å utnytte den demografisk sett relativt stabile perioden vi har foran oss til en gradvis utbygging av tjenestetilbudet, og til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som forventes fra omkring 2020. Enkelte kommuner vil møte de demografiske utfordringer tidligere enn dette. Allerede nå er det behov for å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske hjelpemidler, boliger og anlegg. Det er svært viktig at vi ikke kommer på etterskudd men at vi er forberedt på den situasjon vi møter rundt 2020. Jeg vil nå gjennomgå 5 strategier for framtidens omsorgsutfordringer som både de nærmeste 10 årene og på lenger sikt vil være viktig. De konkrete handlingsplanene og tiltakene samles i Omsorgsplan 2015.

15 KOMPETANSELØFTET 2015 Ny kompetanse- og rekrutteringsplan Mål:
nye årsverk innen utgangen av 2009 Heve utdanningsnivået – redusere andel uten fagutdanning Økt andel med høgskole- og universitetsutdanning Sikre bruttotilgang på 4500 helsefagarbeidere pr år – Aksjon Helsefagarbeider Skape større faglig bredde med flere faggrupper og økt vekt på tverrfaglighet Styrke veiledning og videreutdanning

16 nye årsverk Til sykehjem og hjemmetjeneste, mer omsorg i omsorgsboliger, eldresentra, dagtilbud, demensomsorg, legedekning og nye faggrupper Fordelt på fagbakgrunn: 1/3 med helse- og sosialfag på videregående nivå (helsefagarbeidere, hjelpepleiere, aktivitører og omsorgsarbeidere mv) 1/3 sykepleiere 1/3 med annen høgskole og universitetsutdanning (vernepleiere, sosionomer, fysioterpauter, ergoterapeuter, psykologer, leger mv)

17 10.000 ÅRSVERK Foreløpig resultat 2005: 1900 årsverk
Sum : årsverk Oppgave : 4200 årsverk Kompetanse: Nesten hele veksten i ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning

18 AKTIV OMSORG Sosialtjenestelovens hovedformål:
”bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre” The missing link i omsorgskjeden: Dagaktivitetstilbud Måltidet er mer enn tilførsel av næringsinnhold og vitaminer - et høydepunkt i hverdagen Inn med kulturarbeidere, aktivitører, sosialarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pedagoger, logopeder…..og flinke folk fra hotell og restaurant

19 Omsorgstjenester og lokalsamfunn
Hvordan kan omsorgstjenestene utvikles og organiseres for å få et best mulig samspill med familieomsorg og lokalsamfunn? Lokal forankring og desentralisering Robust og kompetent hjemmetjeneste Kan også være et spørsmål om fagkompetanse: - Forebyggende arbeid - Nettverksarbeid og nettverksutvikling - Gruppearbeid

20 Den nordiske modellen Velferdsordninger + likestilling
= Høy yrkesaktivitet og fertilitet Omsorgstjenestene av betydning for framtidas økonomiske og demografiske bæreevne

21 Bonusspor: I så gode rom
er det ånd hellige vingeslag og duft av fiskesuppe og fersk loff er det hud nærhet og øyeblikk av lun humor fuktighetskrem og slitne kropper Bak slike vegger holdes angsten ut svarte kråker ormebol og digitale åtseldyr damper bort og suges ut i korridorene Under slike tak henger ikke gribbene klare til å utnytte min avmakt I så gode rom kan det vanskelig skje kan alt skje er det sang sakte vals med et gammelt piano testamentert av en salig lærerinne er det hengivelse er det vann Der skal vi bli vasket som nyfødte barn salvet og stelt til sist Steinar Barstad


Laste ned ppt "St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google