Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt på kompetanse og rekruttering Ved prosjektleder Steinar Barstad

2 2

3 3 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling på Hjemmetjenester og omsorgsboliger Sykehjem Nøkkeltall: 160.000 hj.tj.mottakere 40.000 sykehjemsbeboere ¾ over 67 år 110.000 årsverk Nesten 40% uten fagutdanning Den kommunale helse- og sosialtjenesten – andel netto driftsutgifter 2004. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

4 4 UTVIKLINGSTREKK Historiske trekk: Avinstitusjonalisering Desentralisering Integrering Nye trekk: Internasjonalisering Privatisering

5 5 Utfordring 1: De nye brukerne -er blitt mange og har andre behov Utviklingshemming Psykiske og sosiale problemer Langvarig sykdom og funksjonshemming Krever andre boformer og andre faggrupper Tjenestemottakere under 67 år er fordoblet på 10 år

6 6 Utfordring 2: Aldring Eldre med omsorgsbehov øker kraftig om 15 år Demensutfordringen et hovedtema Men de nye eldre møter alderdommen med andre ressurser: bedre økonomi, helse og utdanning

7 7 Utfordring 3: Tilgang på omsorgsytere Familieomsorgen øker ikke – de offentlige omsorgstjenestene må ta hele veksten Figur1:Familieomsorgskoeffisienten (The Parent Support Ratio) 2000-2050 Rekruttering av helse- og sosialpersonell Figur 2:Koeffisienten for aldersbæreevne (The Potential Support ratio) 2000-2050

8 8 UTFORDRING 4: Medisinsk oppfølging For dårlig medisinsk og tverrfaglig oppfølging av omsorgstjenestens brukere i sykehjem og omsorgsboliger Geriatri, demens og sammensatte lidelser for lavt prioritert i sykehus og spesialisthelsetjeneste

9 9 Utfordring 5: Det vanlige livet Omsorgstjenestens svake side: Ganske god på behandling og pleie – dårligere på dagligliv, mat, kultur, opplevelser og sosial aktivitet (Kilde: Helsetilsynets undersøkelse (2003/2005) og en rekke brukerundersøkelser)

10 10 PERSONELLBEHOV Årsverk 2005: 110.000 2030: 165.000 2050: 230.000 Forutsatt: Middelalternativ demografi Utsatt sykelighet Konstant familieomsorg

11 11 PERSONELLBEHOV – FORDELT PÅ PERSONELLGRUPPER Forutsatt jevn og gradvis vekst i ansatte med fagutdanning: - Fordobling av helse- og sosialpersonell med høgskole- og universitet 2030 (blå) - Fordobling av helse- og sosialpersonell med videregående opplæring 2050 (rød) - Sterk vekst i andre faggrupper (grønn) - Redusert andel uten fagutdanning (gul)

12 12 Hovedstrategi for å møte framtidas omsorgsutfordringer Utnytte den demografsk sett stabile perioden de nærmeste 15 år til: Forebyggende tiltak for å redusere behov Effektivisering av helse- og sosialtjenesten Gradvis utbygging av tjenestetilbudet De viktigste grep: Utdanningskapasitet, kompetanse og forskning Investeringer i teknologi og bygningsmasse

13 13 Fem strategier 1.Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2.Kapasitetsvekst og kompetanseheving 3.Bedre samhandling og medisinsk oppfølging 4.Aktiv omsorg 5.Partnerskap med familie og lokalsamfunn

14 Mestring, muligheter og mening Utfordringer for framtidas omsorg

15 15 KOMPETANSELØFTET 2015 Ny kompetanse- og rekrutteringsplan Mål: 10.000 nye årsverk innen utgangen av 2009 Heve utdanningsnivået – redusere andel uten fagutdanning Økt andel med høgskole- og universitetsutdanning Sikre bruttotilgang på 4500 helsefagarbeidere pr år – Aksjon Helsefagarbeider Skape større faglig bredde med flere faggrupper og økt vekt på tverrfaglighet Styrke veiledning og videreutdanning

16 16 10.000 nye årsverk Til sykehjem og hjemmetjeneste, mer omsorg i omsorgsboliger, eldresentra, dagtilbud, demensomsorg, legedekning og nye faggrupper Fordelt på fagbakgrunn: 1/3 med helse- og sosialfag på videregående nivå (helsefagarbeidere, hjelpepleiere, aktivitører og omsorgsarbeidere mv) 1/3 sykepleiere 1/3 med annen høgskole og universitetsutdanning (vernepleiere, sosionomer, fysioterpauter, ergoterapeuter, psykologer, leger mv)

17 17 10.000 ÅRSVERK Foreløpig resultat 2005: 1900 årsverk 2006: 3900 årsverk Sum : 5800 årsverk Oppgave 2007-09: 4200 årsverk Kompetanse: Nesten hele veksten 2005-2006 i ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning

18 18 AKTIV OMSORG Sosialtjenestelovens hovedformål: ”bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre” The missing link i omsorgskjeden: Dagaktivitetstilbud Måltidet er mer enn tilførsel av næringsinnhold og vitaminer - et høydepunkt i hverdagen Inn med kulturarbeidere, aktivitører, sosialarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pedagoger, logopeder…..og flinke folk fra hotell og restaurant

19 19 Omsorgstjenester og lokalsamfunn Hvordan kan omsorgstjenestene utvikles og organiseres for å få et best mulig samspill med familieomsorg og lokalsamfunn? Lokal forankring og desentralisering Robust og kompetent hjemmetjeneste Kan også være et spørsmål om fagkompetanse: - Forebyggende arbeid - Nettverksarbeid og nettverksutvikling - Gruppearbeid

20 20 Den nordiske modellen Velferdsordninger + likestilling = Høy yrkesaktivitet og fertilitet Omsorgstjenestene av betydning for framtidas økonomiske og demografiske bæreevne

21 21 Bonusspor: I så gode rom I så gode rom er det ånd hellige vingeslag og duft av fiskesuppe og fersk loff I så gode rom er det hud nærhet og øyeblikk av lun humor fuktighetskrem og slitne kropper Bak slike vegger holdes angsten ut svarte kråker ormebol og digitale åtseldyr damper bort og suges ut i korridorene Under slike tak henger ikke gribbene klare til å utnytte min avmakt I så gode rom kan det vanskelig skje I så gode rom kan alt skje I så gode rom er det sang sakte vals med et gammelt piano testamentert av en salig lærerinne I så gode rom er det hengivelse I så gode rom er det vann Der skal vi bli vasket som nyfødte barn salvet og stelt til sist I så gode rom Steinar Barstad


Laste ned ppt "St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer - Ikke som før… Framtidas omsorgsutfordringer med spesiell vekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google