Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Vestfold Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Vestfold Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Vestfold Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter

2 Forslag om endringer i organisering og ansvarsfordeling
Arbeids- og velferdsdirektoratet har foreslått endringer i organiseringen av Arbeids- og velferdsetaten NAV-kontorene skal fortsatt være arbeids- og velferdsforvaltningens kontaktpunkt med brukerne Vedtak om regelstyrte ytelser skal fattes i egne spesialenheter for forvaltning Forslagene ble oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet Regjeringen ga sin tilslutning til ny organisering av etaten I tillegg har Arbeids- og inkluderingsdepartementet bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å lokalisere fem nasjonale spesialenheter for pensjon i fem bestemte byer. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet konkret forslag til lokalisering av øvrige forvaltningsenheter og avdelingskontor under forvaltningsenheter. Forslagene er sendt til fylkeskontorene for eventuelle merknader. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er kjent med forslagene om konkrete lokaliseringer av forvaltningsenheter og avdelingskontor under forvaltningsenheter

3 Bakgrunn for endringer
Det brukes i dag for mye tid på lokalkontorene på forvaltningsoppgaver som ikke krever brukernærhet, herunder vedtak om regelstyrte ytelser: For eksempel behandler lokalkontorene i dag om lag 1,2 millioner sykmeldinger hvert år Det fattes i dag om lag vedtak i året om alderspensjon i lokalkontorene. Antallet vil stige til innen 2012 Nødvendig å frigjøre tid i NAV-kontorene til individuell oppfølging Det fokuseres for sent på behovsavklaringer, aktivitetskrav og muligheter for overgang til jobb

4 Forts bakgrunn for endringer
Behov for bedre kvalitet i forvaltningen av ytelsene gjennom raskere saksbehandlingstider og økt kompetanse Innføring av modernisert folketrygd gjør det nødvendig med en robust organisering av pensjonsområdet: Doble regelverk og flere valgmuligheter for brukerne Tar i bruk nye ikt-system for både nytt og gammelt regelverk Forventet økning i saksvolum grunnet demografiske forhold Forventet økning i kompliserte saker grunnet økt arbeidsmobilitet over landegrensene

5 Organisering og ansvarsfordeling – behandlet av regjeringen
NAV-kontor i alle kommuner NAV-kontor med tre eller færre statlig ansatte skjermes Overfører forvaltningsoppgaver fra lokalkontorene til spesialenheter for forvaltning og pensjon Fylkesvise spesialenheter for forvaltning: Bygger videre på dagens forvaltningsenheter kombinert med nyetableringer Mer desentraliserte løsninger i fylker med spredt bosetting (avdelingskontor) Fem spesialenheter for pensjon: Etableres i hovedsak i byer utenfor landsdelshovedstedene Fjernarbeidsplasser i en oppbyggingsfase

6 Lokalisering Følgende byer får pensjonsenheter:
Harstad Steinkjer Ålesund Porsgrunn Groruddalen i Oslo Forvaltningsenhet i Vestfold Tønsberg (75 medarbeidere) Bygger videre på forvaltningsenheten som i dag utbetaler dagpenger og attføringspenger til brukere i hele Vestfold.

7 NAV kontor NAV-kontoret er arbeids- og velferdsforvaltningens kontaktpunkt med brukerne Brukerorientert individuelt tilpasset oppfølging St.meld. nr. 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering forsterker fokuset på individuelt tilpasset oppfølging av brukerne ytterligere Skjønnsmessige beslutninger tas lokalt Betyr blant annet at individuelle skjønnsmessige beslutninger knyttet til attføring, rehabilitering og midlertidig uførestønad tas ved NAV kontor og overprøves ikke i spesialenhet Nødvendig kunnskap og myndighet til å presentere arbeidssøkere, sykmeldte, personer på rehabilitering og attføring for et helhetlig tilbud Iverksetting av individrettede virkemidler og arbeidsmarkedstiltak

8 Spesialenheter for forvaltning
Skal ta seg av forvaltningsoppgaver som ikke krever nærhet til brukerne Fatter vedtak for regelstyrte ytelser Bedre kvalitet i forvaltningen av ytelsene Raskere saksbehandlingstider Økt kompetanse

9 Lokalisering – hvilke forhold er vektlagt
Struktur som tilrettelegger for forsvarlig og effektiv oppgaveløsning Forvaltnings- og pensjonsenheter av viss størrelse (50 medarbeidere som hovedmodell) Geografisk spredning av arbeidsplasser Forvaltningsenheter: Fylkesperspektivet sikrer spredning av arbeidsplasser Pensjonsenheter: En enhet i hver landsdel Medarbeiderhensyn: Overføring av medarbeidere Forvaltningsenheter: Avvik fra modell i fylker med mest spredt bosetting Tilgang til kvalifisert personell på kort og lang sikt Nærhet til høyskoler / universitetsmiljøer Robust arbeidsmarked sett fra etatens side Pensjonsenheter: Tilstrekkelig antall medarbeidere med kompetanse på gammelt pensjonsregelverk Distriktspolitiske hensyn Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon av Tilleggsmomenter for pensjonsenheter Gode kommunikasjonsmuligheter Andre statlige omstillinger og særskilte politiske satsninger

10 Liv Andersen har vært sykemeldt og søker attføring for å komme i arbeid
NAV-kontorets ansvar/oppgaver: Vurderer ulike virkemidler sammen med Liv for om mulig å komme tilbake i jobb Samhandler med lege og arbeidsgiver om mulige løsninger Vurderer sammen med Liv om attføring kan være aktuelt virkemiddel for annet arbeid Vurderer og avgjør om medisinske vilkår for attføring er oppfylt (sykdom, skade, lyte) Vurderer arbeidsmarkedssituasjon og avgjør hvilke tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig for at Liv skal komme i høvelig arbeid, herunder utdanning og/eller arbeidstrening, praksisplass og lignende Utarbeider handlingsplan sammen med Liv Iverksetter aktiviteter avtalt i handlingsplan sammen med Liv Spesialenhetens ansvar/oppgaver: Mottar melding om NAV-kontorets vurdering av medisinske vilkår og behov for tiltak. Fatter formelt vedtak, og sender ut vedtaksbrev til Liv Behandler krav om ytelser, fatter vedtak og iverksetter utbetaling Vurderer løpende utbetalingsvilkår – f.eks. om bruker har blitt påført en utgift (skolepenger og daglige reiser) Ajourfører vedtak og utbetaling i henhold til den handlingsplanen som NAV-kontoret avtaler sammen med Liv


Laste ned ppt "NAV Vestfold Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google