Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter NAV Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter NAV Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter NAV Vestfold

2 NAV, 13.07.2014Side 2 Forslag om endringer i organisering og ansvarsfordeling  Arbeids- og velferdsdirektoratet har foreslått endringer i organiseringen av Arbeids- og velferdsetaten – NAV-kontorene skal fortsatt være arbeids- og velferdsforvaltningens kontaktpunkt med brukerne – Vedtak om regelstyrte ytelser skal fattes i egne spesialenheter for forvaltning  Forslagene ble oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet 31.01.07  Regjeringen ga sin tilslutning til ny organisering av etaten 08.03.07. I tillegg har Arbeids- og inkluderingsdepartementet bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å lokalisere fem nasjonale spesialenheter for pensjon i fem bestemte byer.  Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet konkret forslag til lokalisering av øvrige forvaltningsenheter og avdelingskontor under forvaltningsenheter. Forslagene er sendt til fylkeskontorene for eventuelle merknader. – Arbeids- og inkluderingsdepartementet er kjent med forslagene om konkrete lokaliseringer av forvaltningsenheter og avdelingskontor under forvaltningsenheter

3 NAV, 13.07.2014Side 3 Bakgrunn for endringer  Det brukes i dag for mye tid på lokalkontorene på forvaltningsoppgaver som ikke krever brukernærhet, herunder vedtak om regelstyrte ytelser: – For eksempel behandler lokalkontorene i dag om lag 1,2 millioner sykmeldinger hvert år – Det fattes i dag om lag 40 000 vedtak i året om alderspensjon i lokalkontorene. Antallet vil stige til 60 000 innen 2012  Nødvendig å frigjøre tid i NAV-kontorene til individuell oppfølging  Det fokuseres for sent på behovsavklaringer, aktivitetskrav og muligheter for overgang til jobb

4 NAV, 13.07.2014Side 4 Forts bakgrunn for endringer  Behov for bedre kvalitet i forvaltningen av ytelsene gjennom raskere saksbehandlingstider og økt kompetanse  Innføring av modernisert folketrygd gjør det nødvendig med en robust organisering av pensjonsområdet: – Doble regelverk og flere valgmuligheter for brukerne – Tar i bruk nye ikt-system for både nytt og gammelt regelverk – Forventet økning i saksvolum grunnet demografiske forhold – Forventet økning i kompliserte saker grunnet økt arbeidsmobilitet over landegrensene

5 NAV, 13.07.2014Side 5 Organisering og ansvarsfordeling – behandlet av regjeringen  NAV-kontor i alle kommuner  NAV-kontor med tre eller færre statlig ansatte skjermes  Overfører forvaltningsoppgaver fra lokalkontorene til spesialenheter for forvaltning og pensjon  Fylkesvise spesialenheter for forvaltning: – Bygger videre på dagens forvaltningsenheter kombinert med nyetableringer – Mer desentraliserte løsninger i fylker med spredt bosetting (avdelingskontor)  Fem spesialenheter for pensjon: – Etableres i hovedsak i byer utenfor landsdelshovedstedene  Fjernarbeidsplasser i en oppbyggingsfase

6 NAV, 13.07.2014Side 6 Lokalisering  Følgende byer får pensjonsenheter: – Harstad – Steinkjer – Ålesund – Porsgrunn – Groruddalen i Oslo  Forvaltningsenhet i Vestfold – Tønsberg (75 medarbeidere) – Bygger videre på forvaltningsenheten som i dag utbetaler dagpenger og attføringspenger til brukere i hele Vestfold.

7 NAV, 13.07.2014Side 7 NAV kontor  NAV-kontoret er arbeids- og velferdsforvaltningens kontaktpunkt med brukerne  Brukerorientert individuelt tilpasset oppfølging – St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering forsterker fokuset på individuelt tilpasset oppfølging av brukerne ytterligere  Skjønnsmessige beslutninger tas lokalt – Betyr blant annet at individuelle skjønnsmessige beslutninger knyttet til attføring, rehabilitering og midlertidig uførestønad tas ved NAV kontor og overprøves ikke i spesialenhet  Nødvendig kunnskap og myndighet til å presentere arbeidssøkere, sykmeldte, personer på rehabilitering og attføring for et helhetlig tilbud – Iverksetting av individrettede virkemidler og arbeidsmarkedstiltak

8 NAV, 13.07.2014Side 8 Spesialenheter for forvaltning  Skal ta seg av forvaltningsoppgaver som ikke krever nærhet til brukerne  Fatter vedtak for regelstyrte ytelser  Bedre kvalitet i forvaltningen av ytelsene – Raskere saksbehandlingstider – Økt kompetanse

9 NAV, 13.07.2014Side 9 Lokalisering – hvilke forhold er vektlagt  Struktur som tilrettelegger for forsvarlig og effektiv oppgaveløsning – Forvaltnings- og pensjonsenheter av viss størrelse (50 medarbeidere som hovedmodell)  Geografisk spredning av arbeidsplasser – Forvaltningsenheter: Fylkesperspektivet sikrer spredning av arbeidsplasser – Pensjonsenheter: En enhet i hver landsdel  Medarbeiderhensyn: – Overføring av medarbeidere – Forvaltningsenheter: Avvik fra modell i fylker med mest spredt bosetting  Tilgang til kvalifisert personell på kort og lang sikt – Nærhet til høyskoler / universitetsmiljøer – Robust arbeidsmarked sett fra etatens side – Pensjonsenheter: Tilstrekkelig antall medarbeidere med kompetanse på gammelt pensjonsregelverk  Distriktspolitiske hensyn – Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon av 29.03.01  Tilleggsmomenter for pensjonsenheter – Gode kommunikasjonsmuligheter – Andre statlige omstillinger og særskilte politiske satsninger

10 NAV, 13.07.2014Side 10 Liv Andersen har vært sykemeldt og søker attføring for å komme i arbeid NAV-kontorets ansvar/oppgaver:  Vurderer ulike virkemidler sammen med Liv for om mulig å komme tilbake i jobb  Samhandler med lege og arbeidsgiver om mulige løsninger  Vurderer sammen med Liv om attføring kan være aktuelt virkemiddel for annet arbeid  Vurderer og avgjør om medisinske vilkår for attføring er oppfylt (sykdom, skade, lyte)  Vurderer arbeidsmarkedssituasjon og avgjør hvilke tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig for at Liv skal komme i høvelig arbeid, herunder utdanning og/eller arbeidstrening, praksisplass og lignende  Utarbeider handlingsplan sammen med Liv  Iverksetter aktiviteter avtalt i handlingsplan sammen med Liv Spesialenhetens ansvar/oppgaver:  Mottar melding om NAV-kontorets vurdering av medisinske vilkår og behov for tiltak.  Fatter formelt vedtak, og sender ut vedtaksbrev til Liv  Behandler krav om ytelser, fatter vedtak og iverksetter utbetaling  Vurderer løpende utbetalingsvilkår – f.eks. om bruker har blitt påført en utgift (skolepenger og daglige reiser)  Ajourfører vedtak og utbetaling i henhold til den handlingsplanen som NAV-kontoret avtaler sammen med Liv


Laste ned ppt "Organisering av Arbeids- og velferdsetaten og lokalisering av forvaltnings- og pensjonsenheter NAV Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google